Published using Google Docs
Çok faziletli Salavat-ı Şerifler
Updated automatically every 5 minutes

Çok Faziletli Salavat-ı Şerifeler

1) Salât el-Fâtih:

600,000 bin salavat-ı şerife ve 400 Hacc sevabı kuvvetinde olduğu Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından mana aleminde bildirilmiştir. Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: "Bana okunan her salavat için 70,000 kanadı olan bir kuş (veya melek) gelir, kanatlarını açar ve her bir kanadı bana salavat getirir!" Ve bu salavatı her okuduğunda 70,000 kanadı olan 600,000 kuş kanatlarını açıp salavat getirirler ve getirdikleri salavatların sevapları da sana yazılır! Bir başka rivayete göre, Salât el-Fâtihi'i bir kere okuyan 600,000 kere Delâilü ‘l-Hayrat okumuş gibi sevap alır:

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق و الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق و الهادي إلى صراطك المستقيم و على آله حق قدره و مقداره العظيم

Allahumme salli alâ Seyyidina Muhammedin el-fâtihi limâ ugliga vel hâtimi limâ sebaga ven-nâsir el-hakki bil-hakki vel-hâdi ilâ sirâtikel mustagîm. Sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi ve-eshâbihi hakka gadrihi ve migdârihil azîm.

Manası: Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı Senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, O’nun aline ve ashabına, O’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle, selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

2) Cevheratül Kemâl:

Bu salavat bir mecliste yedi defa okunursa, o meclise Resulü Ekrem (s.a.v.)’in ve dört halifesinin ruhaniyetleri teşrif buyuruyorlar. Bu salavatı günde yedi defa okuyan, Efendimiz Aleyhisselam’ın özel sevgisine mazhar olur.Veliler ordusuna karışmadan ahirete göçmez. Kim yatarken abdestli olarak yedişer defa okumaya devam ederse, Resulü Ekrem (s.a.v.)’i rüyada görür:

اللهم صلّي وسلّم على عين الرحمة الربّانية , والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكوّنة الآدمية , صاحب الحقّ الربّاني ونور الأكوان المتكوّن الآدمي , صاحب الحق الربّاني البرق الأسطع بنزول الأرياح المالئة بكلّ متعرّض من البحور والأواني , ونورك اللامع الذي ملأت به الكون كالحائط بأمكنة المكان , اللهم صلّي وسلّم على عين الحق التي تجلّى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم , صراطك التام الأسقم , إحاطة النور المطلسم , اللهم صلّي وسلّم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم , إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم , صلّى الله عليه وعلى آله , صلاة تعرّفنا بها إيّاها .

Allahumme salli ve sellim alâ aynir-rahmetir-rabbâniyeh vel yâkûtatil mutahakkikatil hâiteti bi-merkezil fuhûmi vel me`âni. Ve nûril ekvânil mutekevvinetil âdemiyye sâhibil hakkir-rabbâni. Ve nûril ekvânil mutekevvinel âdemi sâhibil hakkir-rabbâni el-bargil estağ bi-muzûnil eryâhil mâliati bi-kulli mute`arridin min el-buhûri vel evâni. Ve nûrikel lâmi`ullezî mele’te bihil kevnekel haa’it bi-emkinetil-mekâni. Allahumme salli ve sellim alâ aynil hakk elletî tejella minhâ urûşul hakâigi aynil me-ârifel akvemu sirâtuket tâm el-esgâm, ehâtetun nûril mutalsem. Allahumme salli ve sellim alâ tel-atil hakki bil-hakk el-kenzil âzam. İfâdetuke minke ileyke ihâtetun nûril mutalsem. Sallallahu aleyhi ve alâ âlihi salâten tu`arrifuna biha iyyâh.

Manası: Ey Allah’ım! Nazargahın olan rahmet pınarı, sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerinin mübarek Zat-ı Ahmediyyesi’nde neşet eden göz kamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi, yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve de denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et, mübarek eyle Allah’ım!

Ey Allahım! Marifetlerin tecelligahı ve kaynağı, hakkın hakikatin görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği, edeceği marifetlerin menbaı, Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pak-i Muhammed (s.a.v.)’e salat ü selam olsun.

Ey Allahım! Hak ve hakikatin apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celalinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili, gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya, âl ve ashabına salatü selam eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim, onun yolunda yaşıyabilelim. Amin.

3) Salât el-Nûraniye:

Muhammed Talmaysani adında bir veli zât, Delâilü ‘l-Hayrat’ı (salavâtların bir arada toplandığı eser) 100,000 kere okumuş. Yüz bininciyi tamamladığında Peygamber Efendimiz rüyasına girmiş ve ona şöyle buyurmuş: “Eğer Ahmed el-Bedevi’nin okuduğu salavâtı okursan Delâilü ‘l-Hayrat’ı 800,000 kere okumuş gibi olursun!” Ahmed el-Bedevi hazretlerinin okuduğu salavat:

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَباَرِكْ عَلىَ سَيِّدِناَ وَمَوْلاَناَ مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ اْلاَصْلِ النُّوْرَانِيَّةِ، وَلَمْعَةِ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَأَفْضَلِ الْخَلِيْقَةِ اْلاِنْسَانِيَّةِ، وَأَشْرَفِ الصُّوْرَةِ الْجَسْمَانِيَّةِ، وَمَعْدِنِ اْلاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَخَزَائِنِ الْعُلُوْمِ اْلاِصْطِفَائِيَّةِ، صَاحِبِ الْقَبْضَةِ اْلاَصْلِيَّةِ، وَالْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ، وَالرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ، مَنِ انْدَرَجَتِ النَّبِيُّوْنَ تَحْتَ لِوَائِهِ، فَهُمْ مِنْهُ وَاِلَيْهِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَباَرِكْ عَلَيْهِ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَاخَلَقْتَ، وَرَزَقْتَ وَأَمَتَّ وَأَحْييْتَ اِلَى يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ أَفْنَيْتَ، وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًاكَثِيْرًا وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidina ve Mevlana Muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeh ve lem-atil gabdatir rahmâniyyeh ve efdalil halîgatil insâniyyeh ve eşrafis sûratil cismâniyyeh ve mağdinil esrârir rabbâniyyeh ve hazâinil ulûmil istifâiyyeh, sâhibil gabdatil asliyyeh vel behcetis seniyyeh ver rutbetil aliyyeh, menin deracetin nebiyyûne tahtalivâihi fehum minhu ve ileyhi ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halagta ve razagta ve emette ve ahyeyte ilâ yevmi teb`asu men efneyte ve sellim teslîmen kesîrâ vel hamdulillahi rabbil alemîn.

Manası: Ey Rabbim! Nûr ağacının kökü, rahmanî kabzanın pırıltısı, yaratılan insanların en faziletlisi, cismi olan sûretlerin en şereflisi, rabbânî sırların madeni, seçilmiş ilimler hazinesi, aslî kabzanın "Kabzatü'l-Asliyye," âli behcetin, yüce mertebelerin "Rütbetü'l-Aliyye" sahibi, Seyidimiz, Efendimiz, Muhammed (s.a.v)’e -ki onun sancağı altında sıralanacak nebiler ki ondandır- ve onun âline, ashâbına, kıyamet günü fâni kıldıklarının dirileceği güne değin, yarattıkların, rızık verdiklerin, öldürdüklerin ve dirilttiklerin adedince, çokça salât ve selâm et! Onları mübarek kıl! İşte o hamd ki âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur!

4) Seyyidina Ali’nin (r) Salavatı:

Hazreti Ali (r) buyurdular: "Bir kimse bu salavatı günde üç defa ve her Cuma yüz defa okursa zamanın başından sonuna kadar insü cin'in ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır ve Peygamber Efendimiz onun elinden tutarak kendisiyle birlikte cennete götürür."

Salavâtullâhi ve melâiketihi ve enbiyâihi ve rusûlihi ve cemiğ halqihi alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed aleyhi ve aleyhimus selâm ve rahmetullâhi ve berakâtuh.

Manası: Allah’ın, meleklerin, peygamberlerin, resûllerin, ve bütün yaratılmışların selamları, salavatları, hürmetleri, yüceltmeleri, güzellikleri, bizim Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri ile, onun ailesi ve ashabının üzerine olsun.

5) Seyyid es-Salavât:

Bu salavat Peygamber Efendimiz (s) tarafından Şeyh Şerafeddin Dagestani hazretlerine rüya yoluyla bildirilmiştir. “Kainat'daki tüm varlıklar sonsuza kadar ayakta salavat getirseler, bu salavatı bir kere okumak Mizan'da hepsinden daha ağır gelir!" buyurdular:

على أشْرَفِ العالَمينَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ الصَلَوات.على أفْضَلِ العالَمينَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ الصَلَوات.على أكْمَلِ العالَمينَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ الصَلَوات. صَلَواتُ اللهِ تعالى ومَلائِكَتِهِ وأنبيائه ورَسُلِهِ وجَميعِ خَلْقِهِ على مُحَمِّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ، عليه وعليهمُ السَّلامُ ورَحْمَةُ اللهِ تَعالى وبَرَكاتُهُ ورَضِىَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعالى عَنْ سادَاتِنا أصْحابِ رَسُولِ اللهِ أجْمَعين وعَنِ التَّابِعينَ بِهِم بِإحْسان وعَنِ الأئِمَّة المُجْتَهِدين الماضين وعَنِ العُلَماءِ المُتَّقين وعَنِ الأوْلياءِ الصالِحين وعَن مَشايخِنا في الطَريقةِ النَقْشْبَنْدِيّة العَليّة، قدَّسَ اللهُ تَعالى أرْواحَهُمُ الزَكِيّة ونَوَّر اللهُ تَعالى أضْرِحَتَهُم المُبارَكة وأعادَ اللهُ تَعالى علينا من بَركاَتِهِم وفُيُوضاتِهِم دائِمًا والحَمدُ للهِ رّبِّ العالَمين - الفاتِحة

alâ eşrafil âlemîne Seyyidina Muhammedin salavât.

alâ efdalil âlemîne Seyyidina Muhammedin salavât.

alâ ekramil âlemîne Seyyidina Muhammedin salavât.

Salavâtullâhi ve melâiketihi ve enbiyâihi ve rusûlihi ve cemiğ halqihi alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed aleyhi ve aleyhimus selâm ve rahmetullâhi ve berakâtuh.

Ve radi-Allâhu tebâraka ve teâlâ an-sâdâtinâ ashâbi rasûlillâhi ecmaîn. Ve `anit tâbi-îne bihim bi-ihsânin ve `anil eimmetil muctehidînel mâdîn ve `anil ulemâil muttagîn ve `anil evliyâis sâlihîn ve an meşâyikinâ fit-tarîkatin nagşibendiyyetil aliyyeh, gaddasallâhu teâla ervâhehumuz zekiyye ve nevverrallâhu teâlâ adrihatemul mubâraka ve `adallâhu teâlâ aleynâ min berakâtihim ve fuyûdâtihim dâimen vel hamdulillâhi rabbil âlamîn.

6) En-Tusimme Salât el-Âli:

Şeyh Muhammed Hişam Kabbani (ks) ve daha birçok evliyanın naklettiğine göre bu salavat klostrofobiyi (kapalı ortamlarda kalma korkusunu) giderir ve kabirde ferahlık sağlar; okuyan kimse mezardaki sorgu meleklerinin dehşetinden korkmaz. Bir rivayete göre bu salavatı her Cuma okuyan öldüğü zaman Peygamber Efendimiz (s) onunla beraber defnoluncağı yere kadar gider ve onu kendi mubarek elleriyle gömer! Sayısız evliyalar bu salavatın fazileti hususunda şöyle buyurmuşlar: “Her kim bu salavatı bir kere Cuma gecesi veya gündüzü okursa, Allahu Teâla ona Kainatın Efendisini (s) görmeyi nasib eder,” ruhu bedenden çıkarken ve mezarına götürdüklerinde mezarda kendisiyle ilgilenenin bilhassa Peygamber Efendimizin (s) olduğunu görür:


اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidina Muhammedin en-Nebîyyil Ummîyyil Habîbil Âliyyil Gadril `Azîmel câhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.

Manası: Ey Allah’ım! Şanı Yüce, Makamı Büyük, Habibin, Ümmi Peygamber Efendimiz Muhammed’e onun aline ve ashabına salatı selam eyle.

http://sufilive.com/salawat/

Bu çok özel Salavat-ı Şerifeler Şeyh Muhammed Hişam Kabbani (ks) tarafından “Peygamber’in Yüce Şanı” adlı sohbetlerinde nakledilmiştir.