วิสัยทัศน์

        “ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีคุณภาพได้มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาเท่าเทียม ทั่วถึง ลดความเหล่ี่ยมล้ำ
        2. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนและกลุ่มเครือข่าย จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความสามารถในการแข่งขัน
        3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน
        4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงานและตนเอง        
เป้าประสงค์
         1. นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
        2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
        3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
        4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากลและบูรณาการทำงาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
ยุทธ์ศาสตร์
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ค่านิยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

                OBEC

“เป็นองค์กรที่มีชีวิต                        O = Organic

พร้อมจิตเอื้ออาทร                        B = Benevolence

มีอาภรณ์ คือ ความขยัน                E = Eagerness

ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม”                        C = Compliance

วัฒนธรรมของส่วนราชการ

          ยิ้ม ไหว้ และทักทายกัน