PROJEKTO “MES RŪŠIUOJAM“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.         Projekto „Mes rūšiuojam“ (toliau – Projektas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Projekto tikslus, organizavimo, atliekų surinkimo, vertinimo, dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2.         Projektą organizuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“.

3.         Projekto metu iš Projekte dalyvaujančių įstaigų bus renkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) ir nešiojamųjų baterijų (toliau – NB) atliekos. Atliekas rinks UAB „Atliekų tvarkymo centras“. Projektą koordinuoja – Julius Pinkevičius, tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, el. paštas info@mesrusiuojam.lt.

4.         Projekto partneriai:

4.1. Lietuvos savivaldybių asociacija (www.lsa.lt);

4.2. UAB „Skorpiono takas“ (internetinė prekyba sporto reikmenimis – www.st-sport.lt);

4.3. UAB „Sanifinas“ (internetinė prekyba žaislais ir stalo žaidimais - www.limpopo.lt);

4.4. UAB „Banelituras“ (www.banelituras.lt);

4.5. UAB „VIPsupply“ (internetinė prekyba knygomis – www.knygos.lt);

4.6. UAB „Forum Cinemas“ (www.forumcinemas.lt);

4.7. UAB „Ogmina“ (www.ogmina.lt);

4.8. UAB „Kalba.Lt“ (www.kalba.lt)

4.9. VšĮ „Baltų amatai“ (www.baltis.lt);

4.10. UAB „ASTIN-BALTIC“ (www.astin.lt);

4.11. UAB „Ekstara“ (www.ekotaskas.lt).

 

II. PROJEKTO DALYVIAI IR TIKSLAS

 

5.         Projekte gali dalyvauti visos Lietuvos švietimo įstaigos - bendrojo lavinimo mokyklos, profesinės mokyklos, aukštesniosios mokyklos, aukštosios mokyklos, neformaliojo švietimo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo mokyklos (toliau – Mokyklos). Projekte pageidaujančios dalyvauti Mokyklos gali registruotis žodžiu – tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, raštu – Riovonių g. 2A, Vilnius (UAB „Atliekų tvarkymo centras“), elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.lt ir Projekto internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt.

6.         Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę, o ypač Mokyklų auklėtinius – moksleivius, studentus, darželinukus (toliau – Moksleivius) rūšiuoti ir rinkti atskirai EEĮ ir NB atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą minėtomis atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę. Ugdyti Moksleivius, Moksleivių šeimos narius, mokytojus ir bendruomenes teisingai tvarkyti EEĮ ir NB atliekas, kartu per moksleivius skatinant tai daryti jų šeimas. Taip pat siekti, kad EEĮ ir NB atliekas žmonės galėtų priduoti kiek įmanoma patogiau, arčiau namų.

 

III. PROJEKTO EIGA

 

7.         Projektas vyksta 2012-2013 mokslo metais (prasideda 2012 m. rugsėjo 20 d. ir baigiasi 2013 m. gegužės 10 d.).

8.         Visoms Projekte dalyvaujančioms Mokykloms yra išdalinamos specialios talpos NB atliekoms rinkti, Projekto plakatai ir Projekto reklaminis skydelis, kurį Mokykla, esant galimybei, patalpina savo internetinėje svetainėje.

9.         Projekto metu bus organizuojamos dvi EEĮ ir NB atliekų surinkimo akcijos – rudens ir pavasario. Rudeninė EEĮ ir NB atliekų surinkimo akcija vyks nuo 2012 m. spalio mėnesio iki 2013 m. sausio mėnesio. Pavasarinė EEĮ ir NB atliekų surinkimo akcija vyks nuo 2013 m. kovo mėnesio iki 2013 m. gegužės mėnesio.

10.     EEĮ ir NB atliekų surinkimo akcijų metu atliekas surenkanti įmonė – UAB „Atliekų tvarkymo centras“ su Mokykla suderintu laiku atvyksta į su Mokykla suderintą vietą ir paima surinktas EEĮ ir NB atliekas. Visos atliekos yra iš karto pasveriamos ir Mokyklos atstovui yra paliekamas dokumentas, kuriame yra nurodomas paimtų atliekų kiekis ir rūšis.

11.     Projekto metu bus surenkamos visų rūšių EEĮ ir NB atliekos. Surenkamų EEĮ ir NB atliekų pavyzdžiai pateikiami Nuostatų 1 priede.

 

IV. PRIZAI

 

12.     Projekto prizai skirstomi į dvi grupes:

12.1.  Prizai skirti Moksleiviams

Kadangi ši prizų grupė skirta išskirtinai Moksleiviams, o projektas orientuotas į švarią aplinką, sportą, aktyvų gyvenimo būdą, moksleivių pomėgius, todėl Projekto partneriais, t.y.. prizų steigėjais, iš kurių Mokykla pasibaigus Projektui gali išsirinkti prizus, yra šios įmonės:

 

1)    Sporto prekės – UAB „Skorpiono takas“ (internetinė prekyba – www.st-sport.lt);

 

2)    Žaislai ir stalo žaidimai – UAB „Sanifinas“ (internetinė prekyba - www.limpopo.lt);

 

3)    Kelionės – UAB „Banelituras“ (www.banelituras.lt);

 

4)    Knygos – UAB „VIPsupply“ (internetinė prekyba – www.knygos.lt);

 

5)    Kino teatras – UAB „Forum Cinemas“ (www.forumcinemas.lt).

 

 

12.2.  Prizai skirti Mokykloms.

Projekto partneriai papildomai įsteigė atskirus prizus Mokykloms už tam tikrus pasiekimus:

 

  12.2.1. Po atskirą prizą už viso projekto metu pasiektus rezultatus (pagal atskiras grupes) įsteigė šios įmonės:

 

1)      Daugiausia EEĮ atliekų surinkusi švietimo įstaiga – UAB „Ogmina“ (www.ogmina.lt) įsteigtas prizas – A+ klases Atlant šaldytuvas geriausiems;

 

2)      Daugiausia NB atliekų surinkusi švietimo įstaiga – UAB „Kalba.Lt“ (www.kalba.lt) įsteigtas prizas – televizorius + CD leistuvas + užsienio kalbų mokomoji medžiaga elektroninėje laikmenoje;

 

3)      Daugiausia EEĮ ir NB atliekų, skaičiuojant vienam Moksleiviui,  surinkusi Mokykla* – VšĮ „Baltų amatai“ (www.baltis.lt) įsteigtas prizas – Mokyklos pedagogams, kitiems darbuotojams ar aktyviai prie Projekto prisidėjusiems bendruomenės nariams – nemokama kelionė 48 vietų autobusu į Trakus, edukacinė programa laive „Vytinė“, ekskursija laivu „Nepažinti Trakai“, maitinimas;

 

4)      Daugiausia EEĮ ir NB atliekų, skaičiuojant vienam Moksleiviui,  surinkusi Mokykla** – VšĮ „Baltų amatai“ (www.baltis.lt) įsteigtas prizas – Mokyklos pedagogams, kitiems darbuotojams ar aktyviai prie Projekto prisidėjusiems bendruomenės nariams – nemokama kelionė 16 vietų autobusu į Trakus, edukacinė programa laive „Vytinė“, ekskursija laivu „Nepažinti Trakai“, maitinimas;

 

* - šis prizas taikomas Projekte dalyvaujančioms Mokykloms, kuriose mokosi 100 ir daugiau asmenų.

** - šis prizas taikomas Projekte dalyvaujančioms Mokykloms, kuriose mokosi mažiau negu 100, bet daugiau negu 20 asmenų.

 

  12.2.2. Po atskirą prizą už rudeninės atliekų surinkimo akcijos metu pasiektus rezultatus (pagal atskiras grupes) įsteigė šios įmonės:

 

1)      Daugiausia EEĮ ir NB atliekų, skaičiuojant vienam Moksleiviui,  surinkusi Mokykla* – UAB „ASTIN-BALTIC“ (www.astin.lt) įsteigtas prizas – unikalūs, pagal švietimo įstaigos pageidavimus suprojektuoti ir pagaminti, baldai už 5000 litų;

 

2)      Daugiausia EEĮ ir NB atliekų, skaičiuojant vienam Moksleiviui,  surinkusi Mokykla** – UAB „Ekstara“ (www.ekotaskas.lt) įsteigtas prizas – kokybiškas kavos aparatas.

 

* - šis prizas taikomas Projekte dalyvaujančioms Mokykloms, kuriose mokosi 100 ir daugiau asmenų.

** - šis prizas taikomas Projekte dalyvaujančioms Mokykloms, kuriose mokosi mažiau negu 100, bet daugiau negu 20 asmenų.

 

V. PROJEKTO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 

13.     Už Projekto metu surinktas EEĮ ir NB atliekas Mokyklai yra skiriami taškai –  už surinktą vieną EEĮ atliekų toną yra skiriama 300 taškų, už surinktą vieną NB atliekų toną yra skiriama 2000 taškų. 1 taško vertė yra 1 litas.

14.     Tarpiniai Projekto rezultatai bus skaičiuojami pasibaigus rudeninei EEĮ ir NB atliekų surinkimo akcijai (2013 m. vasario pradžioje), galutiniai Projekto rezultatai bus suskaičiuoti iki 2013 m. gegužės 10 d.

15.     Projekto organizatoriai iki 2013 m. gegužės 10 d. internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt patalpina informaciją apie viso Projekto metu pasiektus rezultatus, t.y. pateikia informaciją apie Projekte dalyvavusias Mokyklas (pavadinimas, adresas), besimokančių Moksleivių skaičių, surinktų atliekų ir taškų kiekį pagal atskiras atliekų rūšis (EEĮ ir NB). Taip pat paskelbia prizus skirtus Mokykloms bei laimėtojus, pagal kategorijas nurodytas 12.2.1. punkte. Už viso projekto metu pasiektus rezultatus, laimėtojai nustatomi vadovaujantis 12.2.1. punkte nurodytais kriterijais.

16.     Pasibaigus Projektui, Mokyklos įvertinusios surinktų taškų skaičių bei prizų ir (ar) paslaugų poreikį išsirenka Nuostatų 12.1 punkte nurodytą (-us) partnerį (-ius) iš kurio (-ių) už surinktus taškus pageidauja gauti prekių ir (ar) paslaugų. Mokykla gali išsirinkti vieną ar kelis Nuostatų 12.1 nurodytą (-us) partnerį (-ius), t.y. už surinktus taškus gali gauti prekių ir (ar) paslaugų iš kelių Projekto partnerių. Informaciją apie Projekto partnerį (-ius), iš kurio (-ių) už surinktus taškus Mokykla pageidauja gauti prekių ir (ar) paslaugų pateikia organizatoriams užpildant Nuostatų 2 priede pateiktą formą ir ją pateikiant raštu – Riovonių g. 2A, Vilnius (UAB „Atliekų tvarkymo centras“) arba elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.lt iki 2013 m. birželio 10 d. Organizatoriai per 5 darbo dienas iš Mokyklų gautą informaciją perduoda Nuostatų 12.1 punkte nurodytam (-iems) partneriui (-iams). Praėjus 5 darbo dienoms nuo Nuostatų 2 priedo pateikimo organizatoriams,  Mokykla kreipiasi į pasirinktą (-us) Projekto partnerį (-ius) ir už Nuostatų 2 priede nurodytą taškų sumą išsirenka prekių ir (ar) paslaugų. Tikslesnė informacija apie prizų atsiėmimą (kontaktinius asmenis, prizus, prizų perdavimo būdus ir pan.) iš Nuostatų 12.1 punkte nurodyto (-ų) Projekto partnerio (-ių) bus pateikta visiems Projekto dalyviams Projekto metu.

17.     Projekto organizatoriai 2013 m. vasario mėnesį internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt paskelbs rudeninės atliekų surinkimo akcijos metu pasiektus rezultatus, t.y. pateikia informaciją apie rudeninėje atliekų surinkimo akcijoje dalyvavusias Mokyklas (pavadinimas, adresas), besimokančių Moksleivių skaičių, surinktų atliekų ir taškų kiekį pagal atskiras atliekų rūšis (EEĮ ir NB). Taip pat nurodys prizų skirtų Mokykloms laimėtojus, pagal kategorijas nurodytas 12.2.2. punkte. Laimėtojai nustatomi vadovaujantis 12.2.2. punkte nurodytais kriterijais.

18.     Nustatant prizų, skirtų Mokykloms laimėtojus (12.2.1. punkte nurodyti 3, 4 prizai ir 12.2.2. punkte nurodyti prizai) bus vertinamas ir Moksleivių besimokančių Mokykloje skaičius. Vertindami Mokykloje besimokančių Moksleivių skaičių Projekto organizatoriai naudojasi LR švietimo ir mokslo ministerijos internetinėje svetainėje – http://www.aikos.smm.lt  ir (ar) pačių Mokyklų pateiktais duomenimis. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako duomenis pateikusios Mokyklos. Organizatoriai internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt viso Projekto metu skelbia Projekte dalyvaujančias Mokyklas ir nurodo jose besimokančių Moksleivių skaičius, kuriais ir vadovausis nustatant laimėtojus. Mokyklos gali patikslinti besimokančių Moksleivių skaičių iki 2013 m. vasario 1 d.

19.     Mokykloms surinkus vienodą taškų skaičių  Projekto 12.2.1. punkto 3, 4 dalyse nurodytų prizų ir 12.2.2. punkte nurodytų prizų laimėtojai nustatomi burtų keliu.

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.     Papildoma informacija teikiama tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, el. paštu info@mesrusiuojam.lt  

21.     Visa informacija susijusi su Projektu bus skelbiama Projekto internetinėje svetainėje –  www.mesrusiuojam.lt

22.     Projekto organizatoriai gali įsteigti papildomus prizus ir (ar) atsiradus papildomoms, Projekto pradžioje nenumatytoms aplinkybėms patikslinti Nuostatus.