Konstituerande årsmöte för Stockholm Makerspace

Datum: 04-04-12

Plats: Jayway Stockholm, Drottninggatan 108

Dagens Röstlängd:

Noah Christianson

Axel Svensson

Johan Strömbom

Fredrik Thunved

Deniz Duvarei

Filippa Malmegård

Niklas Rudemo

Christian Huldt

Rickard Borchers

Erik Cederberg

Lars Sjögreen

Vi börjar med en presentation av oss på mötet och vad vi är intresserade

av att ett Makerspace ska innehålla

Mötets öppnande

Mötet öppnades

Val av Ordförande

Lars Sjögren valdes till ordförande för årsmötet.

Val av Sekreterare

Erik Cederberg valdes till sekreterare för årsmötet.

Val av Justeringsmän

Richard Borchers och Johan Strömbom valdes till justeringsmän till årsmötets protokoll.

Bildande av förening

Årsmötet beslutar att föreningen Stockholm Makerspace skall bildas.

Diskussion av stadgar

Här tar vi en paus i årsmötet för att läsa igenom och diskutera stadgar.

Vi väljer även att komplettera stadgeförslaget med vissa ändringar

Här sker även en diskussion av hur punkt §3, föreningens syfte ska formuleras.

Detta sker genom en brainstorming-session där vi letar bra ord för att beskriva föreningens verksamhet och gör sedan en formulering vi alla kan vara överens om till stadgarna.

Stadgarna finns bifogade till detta dokument.

Antagande av stadgar

Stadgarna genomläses paragraf för paragraf med diskussion och antogs

sedan i sin slutgiltiga form enligt bilaga 1, Stadgar

Årets Verksamhetsplan

Årets verksamhetsplan diskuterades och fastställdes enligt bilaga 2, Verksamhetsplan 2012

Årets budget och fastställande av medlemsavgift

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för året 2012 fastställs till 150kr

Årsmötet godkänner budgeten och uppdrar åt styrelsen att arbeta vidare med budgetfrågan.

Val av årets styrelse

Årsmötet beslutar att årets styrelse är

Noah Christianson

Axel Svensson

Johan Strömbom

Fredrik Thunved

Filippa Malmegård

Rickard Borchers

Erik Cederberg

Lars Sjögreen

Val av föreningens revisor

Årsmötet beslutar att redovisningskonsulten Sören Norrby väljs till föreningens revisor.

Val av valberedare

Årsmötet beslutar att uppdra till styrelsen att välja valberedning inför årsmötet 2013.

Övriga frågor

Årsmötet finnar att vi inte har några övriga frågor att ta upp.

Mötets avslutande

Årsmötet beslutade att avsluta Stockholm Makerspaces konstituerande årsmöte.

Bilagor till protokollet.

1. Stadgar

2. Verksamhetsplan 2012

Protokollet justerat den  _________________________

Richard Borchers                                         Johan Strömbom

____________________________                        _________________________________