หน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

รหัสวิชา ท๓๐๒๐๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เวลา ๔๐ ชั่วโมง

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

กิจกรรม

จำนวนชั่วโมง

ภาระงาน

หมายเหตุ

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

๑ ปฐมนิเทศ ทดสอบก่อนเรียน

๒ ศึกษาหลักการออกเสียงบทร้อยแก้ว

๓ กิจกรรมกลุ่ม

๔ ทดสอบหลังเรียน

๑  ทดสอบก่อน-หลังเรียน

๒  กิจกรรมกลุ่ม ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

๓  พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  มารยาทการเรียน

๑ ความรู้ ๑๐ คะแนน

๒ ทักษะ ๑๐ คะแนน

 

๓ คุณลักษณะ ๑๐ คะแนน

 

การอ่านออกเสียงตามอักขรวิธี

๑ ทดสอบก่อนเรียน

๒ ศึกษาการแบ่งวรรคตอน

๓ ศึกษาและอ่านคำที่มาจากภาษาเขมร คำจีน คำอังกฤษ คำสมาส คำแผลง คำบาลี-สันสกฤต

๔ อ่านคำที่มีประสมตัว ร, ล และ คำควบกล้ำ คำพ้อง

๕ ทดสอบหลังเรียน

๑  ทดสอบก่อน-หลังเรียน

๒  กิจกรรมกลุ่ม ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

๓  พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  มารยาทการเรียน

๑ ความรู้ ๑๐ คะแนน

๒ ทักษะ ๑๐ คะแนน

 

๓ คุณลักษณะ ๑๐ คะแนน

 

การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้ว

๑ ทดสอบก่อนเรียน

๒ ฝึกอ่านออกเสียงงานประพันธ์

        เรื่อง ฝึกออกเสียงที่มี ร, ล  คำควบกล้ำ

        เรื่อง ต้นไม้สำคัญในพุทธศาสนา

        เรื่อง บนลานอโศก

        เรื่อง เดินตามรอยพ่อ

๓  ฝึกอ่านผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

๔  ทดสอบหลังเรียน

๑  ทดสอบก่อน-หลังเรียน

 

๒  กิจกรรมกลุ่ม ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

๓  อ่านเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

 

๔  มารยาทการอ่าน

  ๑ ความรู้ ๑๐ คะแนน

 

   ๒ ทักษะ ๑๐ คะแนน

 

 

  ๓ คุณลักษณะ ๑๐ คะแนน

 

การจัดรายการวิทยุ

๑  ทดสอบก่อนเรียน

๒  ฝึกการจัดรายการวิทยุ

๓  ฝึกการออกเสียง การจัดรายการวิทยุ

๔  ทดสอบหลังเรียน

๑  ทดสอบก่อน - หลังเรียน

๒  ฝึกออกเสียงการจัดรายการวิทยุ  ฝึกการจัดรายการวิทยุ

๓  มารยาทการจัดรายการวิทยุ

๑ ความรู้ ๑๐ คะแนน

๒ ทักษะ ๑๐ คะแนน

 

๓ คุณลักษณะ ๑๐ คะแนน

 

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

๑  ทดสอบก่อนเรียน

๒  ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ประเภทโคลง ฉันท์ ร่าย กลอน กาพย์

๓  ทดสอบหลังเรียน

๑  ทดสอบก่อน - หลังเรียน

๒  พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 

 

๓  ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

๑ ความรู้ ๑๐ คะแนน

๒ ทักษะ ๑๐ คะแนน

 

 

๓ คุณลักษณะ ๑๐ คะแนน

เทคนิคการออกเสียงทำนองเสนาะ

๑  ทดสอบก่อนเรียน

๒  ศึกษาหลักการอ่านบทร้อยกรอง ประเภทโคลง ฉันท์ ร่าย กลอน กาพย์

๓  ทดสอบหลังเรียน

๑  ทดสอบก่อน - หลังเรียน

๒  พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 

 

๓  ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

๑ ความรู้ ๑๐ คะแนน

๒ ทักษะ ๑๐ คะแนน

 

 

๓ คุณลักษณะ ๑๐ คะแนน

การอ่านทำนองเสนาะ

๑  ทดสอบก่อนเรียน

๒  ศึกษาหลักการอ่านทำนองเสนาะ

๓  ทดสอบหลังเรียน

๑๒

๑  ทดสอบก่อน - หลังเรียน

๒  พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

๓  ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

๑ ความรู้ ๑๐ คะแนน

๒ ทักษะ ๑๐ คะแนน

๓ คุณลักษณะ ๑๐ คะแนน