เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง (Term of Use)

เมื่อท่านได้เข้ามาใช้เนื้อหาสาระใด  ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง (หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง”) จัดให้มีในซอฟท์แวร์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังที่จะได้กำหนดไว้ต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้  ที่นี้ ขอให้ท่าน ยุติการใช้ซอฟท์แวร์นี้ต่อไป

 

อนึ่ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่ระบุไว้นี้  จะถูกนำมาใช้สำหรับรายการต่อไปนี้ของ ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง ด้วย

-  โปรแกรมปรับปรุง

-  ส่วนประกอบเพิ่มเติม

-  บริการสนับสนุน

 

ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้งสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนส่วนใด  ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเนื้อหาใด  เมื่อใดก็ได้ โดยดุลพินิจของริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง

การให้บริการและการปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง ให้บริการ แสดงรายชื่อหุ้นที่น่าสนใจ, ข้อมูลดิบร้อยละของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการจนถึงเวลาแสดงผลในวันนั้นๆ, ความน่าสนใจของปริมาณเงินในตัวหุ้นนั้นๆ, แสดงเวลาปัจจุบัน, แสดงชื่อเวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง, และ ระบบ member login ผ่านทางเวปไซต์ www.rippleridemodel.com ซึ่งบริการนี้ต่อไปนี้Hiเรียกว่า “ซอฟท์แวร์

 

ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง ไม่รับประกันในความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใดๆ ในซอฟท์แวร์นี้ ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูล “อย่างที่เป็นเป็นสำคัญโดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง หรือไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม เป็นต้น ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง, หุ้นส่วนผู้จัดการ, ผู้จัดการ, เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงและไม่จำกัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง หรือความเสียหายอันเกิดจากการลงโทษ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ซอฟท์แวร์นี้หรือจากข้อมูลในซอฟท์แวร์นี้โดยบุคคลใดๆ แม้ว่าบริษัทจะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ตาม

กรรมสิทธิ์ในซอฟท์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญา

ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้งเป็นเจ้าของและผู้ดูแลรักษาซอฟท์แวร์นี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในฐานข้อมูล) ในซอฟท์แวร์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง เนื้อหาไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่อาจจะทำซ้ำ จำแนกแจกจ่าย หรือตีพิมพ์โดยบุคคลใด  ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้งก่อน การดาวน์โหลด (download) หรือคัดลอกจากซอฟท์แวร์นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด  หรือเนื้อหาสาระใด  จากซอฟท์แวร์นี้ให้แก่ผู้ใด สิ่งใด  ซึ่งส่งผ่านทางซอฟท์แวร์นี้ จะตกเป็นทรัพย์สินของริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง และริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้งอาจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด  ที่ถูกกฎหมายและจะอยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูล ตามแต่ที่ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้งจะเห็นสมควร

สิทธิในการใช้งาน

 

ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเท่านั้น  ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถนำบริการไปเสนอให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ได้ ไม่สามารถนำบริการไปขายหรือให้เช่าต่อได้ รวมทั้งไม่สามารถนำเสนอบริการต่อสาธารณะโดยผ่านช่องทางการสื่อสารหรือรวมเข้ากับการบริการของผู้ใช้งาน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน รวมทั้งผู้ใช้งานไม่สามารถทำสำเนา พิมพ์ บันทึก หรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลการบริการ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดให้ใช้ได้และประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเท่านั้น

 

เมื่อมีการใช้บริการหรือใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ผู้ใช้งานไม่สามารถแยกส่วน (Scraping) ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data Mining) หาประโยชน์จากข้อมูล (Harvesting) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำข้อมูลออกมาใช้งาน (Screen Scraping) รวบรวมข้อมูล (Data Aggregating) และจัดลำดับข้อมูล (Indexing) นอกจากนี้  ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้หุ่นยนต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สไปเดอร์ (Spider) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สแครบเปอร์ (Scraper) หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นใดในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไม่อาจใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้

การไม่เป็นการแนะนำหรือชี้ช่องให้ทำการลงทุน หรือ เก็งกำไรในหุ้นหรือตราสารทางการเงินอื่นๆ

ข้อมูลที่ปรากฏในซอฟท์แวร์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจโดย ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง ให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือ การเก็งกำไร แต่อย่างใด ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากจากการตัดสินใจลงทุน หรือ เก็งกำไร ซึ่งใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนซอฟท์แวร์นี้เป็นพื้นฐาน ท่านจะไม่ฟ้องร้องเอาความกับ ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง เมื่อตัดสินใจลงทุน หรือ เก็งกำไร โดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนซอฟท์แวร์นี้เป็นพื้นฐาน

ข้อมูลของผู้ใช้

ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้งอาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งไม่จำกัดเพียงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล์ (email) ของท่าน และการใช้ซอฟท์แวร์เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดภายใน

ข้อตกลงการใช้งาน

ชื่อผู้ใช้งาน (หมายถึง ชื่อ, นามสกุล, และ  email   ในการ   log in   เข้าสู่ระบบ) และ รหัส (Password) สำหรับแต่ละชื่อผู้ใช้งาน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ที่จะต้องดูแลรักษา และ ปกปิดไม่ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ หรือ ให้บุคคลอื่นใช้งานในชื่อผู้ใช้งานของตนได้ โดยหากมีการกระทำที่ผิดกฎในการใช้ชื่อผู้ใช้งาน ทั้งต่อกฎในการใช้ซอฟท์แวร์นี้ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง สงวนสิทธิที่จะระงับการใช้งานชื่อผู้ใช้งาน ระงับการให้บริการ ตลอดจนดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่ผิดข้อตกลงการใช้งาน

ท่านจะไม่เอาผิดเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ เมื่อซอฟท์แวร์จะต้องปิดทำการลงเพื่อซ่อมบำรุง หรือ ซ่อมแซมในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เปิด หรือ ปิดทำการ

 

ท่านเข้าใจดีว่า ซอฟท์แวร์นี้ ได้ถูกเผยแพร่จากผู้เผยแพร่รายอื่น ( www.screenleap.com) ซึ่งอยู่นอกเหนือการจัดการควบคุมของ ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง หากผู้เผยแพร่รายอื่นไม่สามารถเผยแพร่ ซอฟท์แวร์นี้ต่อท่านได้ ท่านจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือ ฟ้องร้องใดๆกับ ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง แต่อย่างใด

 

ท่านเข้าใจดีว่าท่านได้เข้าใช้งาน ซอฟท์แวร์นี้ ผ่านทาง www.rippleridemodel.com ซึ่งจดทะเบียนบน server ผู้ให้บริการ Hosting หากระบบทาง server ดังกล่าวเกิดเหตุขัดข้องจน ท่านไม่สามรถเข้าใช้งาน ซอฟท์แวร์นี้ ผ่านทาง www.rippleridemodel.com ได้ ท่านจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือ ฟ้องร้องใดๆกับ ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง แต่อย่างใด

 

ท่านเข้าใจดีว่า ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง ได้รับข้อมูลดิบ (streaming data) จาก ผู้ให้บริการด้านข้อมูล Real Time ซึ่งไม่อาจเปิดเผยชื่อผู้ให้บริการได้ ด้วยเป็นความลับทางธุรกิจ หาก ผู้ให้บริการด้านข้อมูล Real Time ไม่สามารถส่งข้อมูลดิบ ให้กับทาง ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง จนทำให้ ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง ไม่สามารถ คำนวณ หรือ แสดง รายชื่อหุ้นที่น่าสนใจ, ข้อมูลดิบร้อยละของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดทำการจนถึงเวลาแสดงผลในวันนั้นๆ, ความน่าสนใจของปริมาณเงินในตัวหุ้นนั้นๆ, เวลาปัจจุบัน, ชื่อเวปไซต์ ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ท่านเข้าใช้งาน  www.rippleridemodel.com ท่านจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือ ฟ้องร้องใดๆกับ ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง แต่อย่างใด

ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการที่ได้รับการชำระเพื่อใช้ซอฟท์แวร์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ และท่านจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือ ฟ้องร้องใดๆกับ ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง หากบริการซอฟท์แวร์นี้ได้หยุดลงด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟท์แวร์ของ ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง

ริปเปิ้ล ไรด์ เทรดดิ้ง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับ ซอฟท์แวร์นี้เมื่อเห็นสมควร เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงนั้นถือให้มีผลบังคับใช้ทันทีสำหรับ ผู้ใช้งานใหม่ และ ถือให้มีผลบังคับใช้สำหรับ ผู้ใช้งานปัจจุบัน หลังจากที่ได้แจ้งผู้ใช้งานปัจจุบันแล้ว 30 วัน ถ้าหากผู้ใช้งานปัจจุบันไม่ตกลงกับการเปลี่ยนแปลงเงือนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟท์แวร์นี้ ขอให้ผู้ใช้งานดังกล่าวยกเลิกการใช้ซอฟท์แวร์นี้ ถ้าหากมีการเข้าใช้งานซอฟท์แวร์นี้ ของผู้ใช้งานหลังจากที่ผ่านช่วงเวลา 30 วันไปแล้วจะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงือนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟท์แวร์นี้

กฎหมายบังคับใช้

ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย