SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ALBA


510128-Alba Iulia                                                                                        e-mail:ambualbas@yahoo.com                                                                                         


Calea Moţilor nr 83                                                                                      Tel: 0258.826313


Cod fiscal 7422967                                                                                     Tel/fax: 0258.834211


Operator de  date cu caracter personal nr.19026

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR SPECIFICE

COMITETULUI DIRECTOR

AL SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ AL JUDEŢULUI ALBA

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDETEAN  ALBA organizează concurs, în baza OMSP 1625/2007, în perioada 08.12.2011 –16.12.2011, la sediul din Alba iulia, str.Motilor, nr. 83, jud. Alba, pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director şi anume: director medical, director tehnic, director economic, asistent – şef.

1.         (1) Ocuparea posturilor se face prin concurs/examen organizat de managerul general al Serviciului de Ambulanţă, pentru fiecare post în parte.

(2) Comisia de concurs/examen este propusă de managerul general al Serviciului de Ambulanţă şi este aprobată de Direcţia de Sănătate Publică Alba. În baza aprobării, desemnarea comisiei de concurs/examen se face prin act administrativ al Managerului General al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Alba.

(3) Comisia de concurs/examen are în componenţă, ca membri, reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publica Alba, ai Consiliului Judeţean Alba şi specialişti din cadrul Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Alba, precum şi, ca observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale şi de sindicat, conform actelor normative în vigoare.

(4) Fiecare comisie este formata din preşedinte, 2 membri şi un secretar. Preşedintele comisiei poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului/examenului, asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie şi candidaţi în vederea evaluării şi ierarhizării acestora.

(5) În scopul soluţionării eventualelor contestaţii, se constituie, pentru fiecare post scos la concurs/examen, o comisie de soluţionare a contestaţiilor, formată din preşedinte, alţi 2 membri şi secretar. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este propusă de Managerul General al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Alba, se aprobă de Direcţia de Sănătate Publică Alba şi se desemnează prin act administrativ al Managerului General al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Alba.

2.         La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi specifice.

(1) Criteriile generale sunt următoarele:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penala;

c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

d) nu au vârsta de pensionare, conform legii;

e)au achitat suma de participare la concurs.

(2) Criteriile specifice sunt următoarele:

a) pentru directorul medical:

- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durata, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea medicina;

- sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;

- au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist;

- sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în domeniul managementului sanitar, organizat de o instituţie acreditată, din ţară sau străinătate;

b) pentru directorul economic:

- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul economic;

- au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

- sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în specialitatea studiilor sau în domeniul managementului sanitar, organizat de o instituţie acreditata, din tara sau din străinătate;

c) pentru directorul tehnic:

- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domenii/specializări tehnice specifice funcţiei;

- au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

- sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în specialitatea studiilor sau în domeniul managementului sanitar, organizat de o instituţie acreditata, din tara sau din străinătate;

d) pentru asistentul-şef:

- sunt absolvenţi de învăţământ postliceal sanitar, cu diplomă de absolvire sau de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţa/absolvire sau echivalentă în domeniul medical;

- sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în domeniul managementului sanitar, organizat de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar sau Şcoala Naţionala de Sănătate Publica şi Management Sanitar;

- sunt asistenţi medicali principali;

- au cel puţin 2 ani vechime ca asistent medical principal.

3.         Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, în perioada 16-24 noiembrie 2011, zilnic, intre orele 9.00 şi 15.00 si in 25 noiembrie intre orele 9,00 – 12,00 termen limita, la sediul Serviciului de Ambulanta al Judeţului Alba, Serviciul RUNOS, Alba iulia, str. Motilor, nr. 83, jud. Alba, 0258/834211.

4.          Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizata a diplomei de licenţa sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţă care atesta vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;
h) declaraţia pe propria răspundere ca nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală împotriva sa;
i) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu securitatea înainte de anul 1989;
j) adeverinţă din care să rezulte ca este apt medical, fizic şi neuropsihic;
k) proiectul/lucrarea de specialitate in 3 exemplare in plic inchis .

l)  dovada achitării taxei de participare la concurs.

5.        Cuantumul sumei de participare la concurs este de 200 de lei/participant. Candidaţii depun aceasta sumă la caseria  Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Alba, str. Motilor nr. 83 Alba Iulia, jud. Alba.

6.         (1) Concursul cuprinde:
a) studierea dosarului de candidat - etapă eliminatorie;
b) concursul propriu-zis,cu următoarele probe de evaluare:
- testul - grilă de verificare a cunoştinţelor – eliminatoriu;
- susţinerea proiectului de management;
- interviul de selecţie.

(2) Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

7.         (1) Comisia de concurs, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii "ADMIS" sau "RESPINS".

(2) Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Alba. Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării.

(3) Contestaţiile se rezolvă de Comisia de soluţionare a contestaţiilor în timp de 24 de ore de la data  depunerii  acestora.

(4) Concursul este continuat numai de candidaţii al căror dosar a fost declarat „ADMIS".

8.         Concursul se finalizează pentru fiecare post scos la concurs, cu ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor finale obţinute în urma concursului şi cu nominalizarea candidatului admis pe postul pentru care a concurat.

9.         Pentru a fi declaraţi "ADMIS" candidaţii trebuie să obţină media finala cel puţin 7,00, iar la fiecare probă de evaluare, minimum nota 6,00.

10.         (1) Testul - grilă de verificare a cunoştinţelor are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară astfel:
-la data de 08 decembrie 2011 ora 8,00, pe durata a 2 ore pentru Director Medical si Asistent Sef
- la data de 08 decembrie 2011  ora 10,30, pe durata a 2 ore pentru Director Economic
- la data de 08 decembrie 2011   ora 13,00, pe durata a 2 ore pentru Director Tehnic.

(2) Testul - grilă conţine 80 de întrebări din bibliografia stabilită pentru concurs. Fiecare variantă are patru variante de răspuns (a,b,c,d),cu un singur raspuns corect,notat cu 0,125 puncte.                                                                               11.         (1) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului grilă înainte cu 20 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai puţin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la şefii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate.

(2) Candidaţii care nu se află în sălile de susţinere a probei de evaluare în momentul deschiderii plicului cu testele grilă, pierd dreptul de participare la concurs. În sălile de concurs este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

12.         (1) La ora înscrisă pe plic, secretarul comisiei deschide plicul cu teste grilă în faţa tuturor candidaţilor si a membrilor comisiei, le distribuie fiecărui candidat şi stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei.Din momentul deschiderii plicului cu teste grilă, candidaţii nu pot părăsi sala de concurs decât după 30 de minute şi numai după predarea lucrării. Pentru necesitaţi fiziologice, candidaţii pot părăsi sala de concurs numai însoţiţi de doi supraveghetori, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.

(2) Pentru rezolvarea testului grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv .Raspunsul corect este validat prin incercuire. Intrebarile la care se incercuiesc mai multe raspunsuri  se anuleaza.

13.         (1) Rezultatul testului grilă se comunică prin afişare la sediul Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Alba, în termen de 4 de ore de la finalizarea probei, dar nu mai târziu de 24 de ore.

(2)Sunt declaraţi "RESPINS" candidaţii care au obţinut la testul grilă de verificare a cunoştinţelor o notă mai mica de 6,00 sau un număr de puncte echivalent cu aceasta.

14.          (1) Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate dintre cele stabilite de comisia de concurs prin publicaţia de concurs.

         (2) Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini (fara anexe ),tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

(3) Evaluarea şi susţinerea proiectului/lucrării de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.

(4) În urma susţinerii orale a proiectului/lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs/examen, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs/examen.

15.         (1) Proiectul de management urmăreşte modul cum candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare a temei date, utilizând aparatul ştiinţific şi conceptual specific.

(2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Alba. Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Proiectul de management trebuie să fie realizat individual de către candidat şi să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini, fără a lua în calcul numărul de pagini al eventualelor anexe, tehnoredactate pe calculator, cu fonturi de 14.

16.         La cererea candidaţilor, Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Alba pune la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, in scris la SAJ Alba ,copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2009,2010, structura organizatorică aprobată şi structura de personal  si parcul auto la data solicitării.

17.         (1) Susţinerea proiectului pentru toate funcţiile se face în data de   12 decembrie 2011 incepind cu ora 9,00, în plenul Comisiei de concurs, pe durata a maximum 10 minute, plus maximum 20 minute acordate pentru răspunsurile la întrebările adresate de membrii comisiei de concurs.

(2)Nota acordată iniţial prin evaluarea lucrarii/proiectului poate fi mărită sau micşorată în funcţie de modul de susţinere a lucrării şi a răspunsurilor date membrilor Comisiei de concurs.

(3) În urma susţinerii orale a proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota definitivă pentru această probă de evaluare.

18.         Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs să constate, analizând şi rezultatele obţinute la probele de evaluare susţinute anterior, dacă  respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă  este cel mai potrivit pentru acest post. Interviul de selecţie se desfăşoară, pentru toate funcţiile, în data de13.12.2011, începând cu ora 9,00, pe durata a maximum 30 minute, în plenul Comisiei de concurs. Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.

19.         (1) Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la testul grilă, proiectul de management şi interviul de selecţie. În baza mediilor finale ale candidaţilor se întocmesc, pentru fiecare post scos la concurs, în ordine descrescătoare, listele finale ale concursului.

(2) La medii egale, departajarea candidaţilor se face după media obţinută la testul grilă, iar la menţinerea egalităţii, după nota obţinută la interviul de selecţie.

20.         (1) Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare la sediul Serviciul de Ambulanţă al Judeţului  Alba, în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului.

(2) Mediile finale obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la postul pentru care aceştia au candidat.

21.         Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în timp de 24 de ore de la data depunerii la secretariatul Comisiei de concurs. Modul de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul Comisiei de concurs.

      Testul grila de verificare a cunostiintelor,sustinerea proiectului de specialitate si interviul de selectie se desfasoara in sala de sedinte a Spitalului Jud. Alba .

MANAGER GENERAL                                                RUNOS

DR. SULUTIU MARIUS                                                  BRETOIU ELENA