Autors de lectura obligada per al curs 2011-2012, amb efectes en les PAU de juny de 2012, seran Plaute i Virgili, d’acord amb la selecció següent:

Plaute, Miles gloriosus ‘El soldat famfarró’.

Virgili, L’Eneida  (selecció):

Pel que fa a la lectura dels fragments de L’Eneida serà bo que el professor /la professora elabori un relat que resumeixi l’argument de tota l’obra, per tal que l’estudiant pugui integrar cadascun dels episodis escollits en la trama general.

Pel que fa als altres continguts teòrics de literatura, civilització i patrimoni cultural no hi haurà canvis amb relació als del curs 2010-2011.

Li recordo la conveniència de continuar presentant els autors de la literatura de l’època d’August (Virgili, Horaci, Ovidi i Livi) de forma conjunta i posant-los en relació amb el marc sociopolític de finals del segle I aC, per tal d’explicar les especificitats de les seves produccions literàries. Igualment és convenient presentar l’obra de Plaute i de Terenci de forma conjunta, subratllant-ne les semblances i diferències bàsiques.

Tota aquesta informació apareixerà en el document sobre concreció del currículum que es publicarà el mes de setembre en la web del Departament d’Economia i Coneixement.

Cordialment,

Joan Carbonell Manils

Coordinador de la PAU de Llatí