http://www.uri.org/about_uri/charter

Preamble

Preambule

We, people of diverse religions, spiritual expressions and indigenous traditions throughout the world, hereby establish the United Religions Initiative to promote enduring, daily interfaith cooperation, to end religiously motivated violence and to create cultures of peace, justice and healing for the Earth and all living beings.

1

My, lidé různorodých náboženství, duchovních vyznání a původních tradic na celém světě, tímto ustavujeme Spojenou Religiózní Iniciativu (URI) k podpoře trvalé a každodenní mezi-náboženské spolupráci, k ukončení nábožensky motivovaného násilí a k vytváření kultury míru, spravedlnosti a zdraví pro Zemi a všechny živé bytosti.

We respect the uniqueness of each tradition, and differences of practice or belief.

2

Respektujeme unikátnost každé tradice a rozdíly praxe nebo víry.

We value voices that respect others, and believe that sharing our values and wisdom can lead us to act for the good of all.

3

Ceníme si hlasů, které respektují ostatní, a věříme, že sdílení našich hodnot a moudrost nás může vést k jednání pro dobro všech.

We believe that our religious, spiritual lives, rather than dividing us, guide us to build community and respect for one another.

4

Věříme, že naše náboženské, duchovní žití nás vede k budování společenství a respektování jednoho druhým, spíše než že by nás rozdělovalo.

Therefore, as interdependent people rooted in our traditions, we now unite for the benefit of our Earth community.

5

Proto se nyní, jako vzájemně závislí lidé zakořenění v našich tradicích, spojujeme pro prospěch naší komunity Země.

We unite to build cultures of peace and justice.

6

Spojujeme se s cílem budovat kulturu míru a spravedlnosti.

We unite to heal and protect the Earth.

7

Spojujeme se abychom ozdravovali a chránili Zemi.

We unite to build safe places for conflict resolution, healing and reconciliation.

8

Spojujeme se k budování bezpečných míst pro řešení konfliktů, ozdravění a usmíření.

We unite to support freedom of religion and spiritual expression, and the rights of all individuals and peoples as set forth in international law.

9

Spojujeme se k podpoře svobody náboženství a duchovních vyznání a k podpoře práv všech lidí jak stanovuje mezinárodní právo.

We unite in responsible cooperative action to bring the wisdom and values of our religions, spiritual expressions and indigenous traditions to bear on the economic, environmental, political and social challenges facing our Earth community.

10

Spojujeme se v odpovědné spolupráci, abychom přinášeli moudrost a hodnoty našich náboženství, duchovních vyznání a původních tradic, abychom nesli ekonomické, environmentální, politické a sociální výzvy, kterým čelí naše komunita Země.

We unite to provide a global opportunity for participation by all people, especially by those whose voices are not often heard.

11

Spojujeme se, aby měli příležitost zúčastnit se lidé na celém světě, zvlášť ti, jejichž hlasu není vždy nasloucháno.

We unite to celebrate the joy of blessings and the light of wisdom in both movement and stillness.

12

Spojujeme se, abychom radostně oslavovali požehnání a světlo moudrosti v každodenním pohybu i ve spočinutí v klidu.

We unite to use our combined resources only for nonviolent, compassionate action, to awaken to our deepest truths, and to manifest love and justice among all life in our Earth community.

13

Spojujeme se, abychom používali naše sdružené prostředky jen a jen k nenásilným, soucitným akcím, k probouzení nejhlubších pravd,  k manifestaci lásky a spravedlnosti vůči všemu živému v naší komunitě Země.

Purpose

Účel

The purpose of the United Religions Initiative is to promote enduring, daily interfaith cooperation, to end religiously motivated violence and to create cultures of peace, justice and healing for the Earth and all living beings.

Účel Spojené Religiózní Iniciativy (URI) je propagovat neustálou, denodenní mezináboženskou spolupráci, zastavovat religiózně motivované násilí a vytvářet kultury míru, spravedlnosti a ozdravování pro Zemi a všechny živé bytosti.

Principles

Principy

The URI is a bridge-building organization, not a religion.

1

URI je mosty-stavějící organizace; ne náboženství.

We respect the sacred wisdom of each religion, spiritual expression and indigenous tradition.

2

Respektujeme posvátnou moudrost každého náboženství, spirituálního vyznání a původní tradice.

We respect the differences among religions, spiritual expressions and indigenous traditions.

3

Respektujeme rozdíly mezi náoženstvími, sprituálními vyznáními a původnimi tradicemi.

We encourage our members to deepen their roots in their own tradition.

4

Povzbuzujeme naše členy k prohlubování vzájemného porozumění a důvěry.

We listen and speak with respect to deepen mutual understanding and trust.

5

S respektem nasloucháme a mluvíme, abychom prohlubovali vzájemné porozumění a důvěru.

We give and receive hospitality.

6

Dáváme a přijímáme zájem.

We seek and welcome the gift of diversity and model practices that do not discriminate.

7

Hledáme a vítáme dar různorodosti a budujeme praxe, které nediskriminují.

We practice equitable participation of women and men in all aspects of the URI.

8

Praktikujeme rovocenou účast žen a mužů na všech aspektech URI.

We practice healing and reconciliation to resolve conflict without resorting to violence.

9

Praktikujeme ozdravování a smíření, abychom nacházeli řešení konfliktů bez násilí.

We act from sound ecological practices to protect and preserve the Earth for both present and future generations.

10

Pěstujeme ekologické způsoby, které chrání Zemi pro současné i následující generace.

We seek and offer cooperation with other interfaith efforts.

11

Hledáme a nabízíme spolupráci s dalšími mezi-náboženskými iniciativami.

We welcome as members all individuals, organizations and associations who subscribe to the Preamble, Purpose and Principles.

12

Vítáme mezi členy všechny lidi, organizace a asociace, kteří se podepisují pod tuto Preambuli, Deklaraci Účelu a Principy.

We have the authority to make decisions at the most local level that includes all the relevant and affected parties.

13

Máme pravomoc dělat rozhodnutí na nejlokálnější úrovni, která zahrnuje všechny relevantní a dotčené strany.

We have the right to organize in any manner, at any scale, in any area, and around any issue or activity which is relevant to and consistent with the Preamble, Purpose and Principles.

14

Máme právo organizovat se v jakémkoli smyslu, rozměru, oblasti a okolo jakékoli záležitosti nebo aktivity, která je relevantní a konsistentní s Preambulí, Deklarací Účelu a Principy.

Our deliberations and decisions shall be made at every level by bodies and methods that fairly represent the diversity of affected interests and are not dominated by any.

15

Naše uvažování a rozhodnutí mají být činěna na všech úrovních lidmi a metodami, které férově reprezentují rozmanitost dotčeného zájmu a které nejsou ovládány žádnou jednající stranou.

We (each part of the URI) shall relinquish only such autonomy and resources as are essential to the pursuit of the Preamble, Purpose and Principles.

16

My (každá část URI) máme opustit jen tu autonomii a prostředky, které jsou esenciální k realizaci Preambule, Deklaraci Účelu a Principům.

We have the responsibility to develop financial and other resources to meet the needs of our part, and to share financial and other resources to help meet the needs of other parts.

17

Máme odpovědnost za rozvoj finančních a ostatních prostředků k zajištění potřeb naší skupiny, k sdílení finančních a dalších prostředků za účelem zajistit potřeby dalších skupin.

We maintain the highest standards of integrity and ethical conduct, prudent use of resources, and fair and accurate disclosure of information.

18

Zajišťujeme nejvyšší standard integrity a ethického postoje, rozvážného užívání prostředků a férového a precizního zveřejňování informací.

We are committed to organizational learning and adaptation.

19

Jsme zavázáni k organizačnímu učení-se a adaptaci.

We honor the richness and diversity of all languages and the right and responsibility of participants to translate and interpret the Charter, Articles, Bylaws and related documents in accordance with the Preamble, Purpose and Principles, and the spirit of the United Religions Initiative.

20

Oceňujeme bohatost a rozmanitost všech jazyků a právo a odpovědnost všech účastníků na překlad a interpretaci Stanov, Článků, Nařízení a ostatních dokumentů v souladu s Preambulí, Deklarací Účelu a Principy a duchem Spojené Duchovní Iniciativy (URI).

Members of the URI shall not be coerced to participate in any ritual or be proselytized.

21

Členové URI nesmějí být jakkoli přinucováni k žádnému rituálu nebo být "obraceni".