Λεξικό Ελληνικής Κοινότητας openSUSE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

Όρος

Μετάφραση

Παρατηρήσεις

                  

addon product

πρόσθετο προϊόν

βασισμένο στο kde

alias

ψευδώνυμο

; χρησιμοποιείται γενικά (πρέπει να ισχύσει;)

application

εφαρμογή

archive

αρχειοθήκη

attribute

χαρακτηριστικό(;)

ή

ιδιότητα (;)

binary

δυαδικός

blog

ιστολόγιο

browsing

περιήγηση

buffer

ενδιάμεση μνήμη

bug

σφάλμα

build

κατασκευάζω

changelog

καταγραφή αλλαγών

clean up

εκκαθάριση

cluster

συστοιχία

comma separated

χωρισμένη με κόμματα

common

συνήθης

configuration

ρυθμίσεις

conflict

σύγκρουση

conflicting

αλληλοσυγκρουόμενα

content file

αρχείο περιεχομένου(;)

Custom

Προσαρμοσμένο

daemon

υπηρεσία

default

προεπιλεγμένα,

προκαθορισμένα

dependency resolver

μηχανισμός επίλυσης εξαρτήσεων

deselect

αποεπιλογή

dialog

Συνήθως: παράθυρο διαλόγου

directory

κατάλογος

disc space

χωρητικότητα δίσκου

discard

απόρριψη

dispatcher

πρόγραμμα αποστολής

domain

τομέας

downgrade

υποβάθμιση(;)

πολύ αρνητική έννοια....

drive

οδηγός (;)

δημιουργείται πρόβλημα με το ‘οδηγός συσκευής’

driver

οδηγός συσκευής

edit

επεξεργασία-ζομαι/εκδιδω/

συντάσω

ανάλογα την περίπτωση

editor

επεξεργαστής

editing

Μονταζ/μονταροντας

enhanced

εμπλουτισμένος

extension

επέκταση

feedback

ανάδραση

find

αναζήτηση

flavor

“ποικιλία”(;)

flush

καθαρισμός

format

διαμόρφωση

gateway

πύλη

header

header

επικεφαλίδα πηγαίου κώδικα(?)

κεφαλίδα

όταν χρησιμοποιείται για ανάπτυξη εφαρμογών (?)

στην επεξεργασία εγγράφων

host

υπολογιστής/σύστημα

id

ταυτότητα

idle

αδράνεια

illegal

μη έγκυρος

image

εικονικός δίσκος(;)

εικόνα δεδομένων

interactive

αλληλεπίδραση

interface

διασύνδεση / διεπαφή

internet

διαδίκτυο

intro

εισαγωγή

invalid parameters

Λανθασμένοι παράμετροι

kernel

πυρήνας συστήματος

keyword

λέξη κλειδί

license

άδεια χρήσης

linear address space

γραμμικός χώρος διευθύνσεων

load

φορτώνω

localhost

τοπικός κόμβος

log

καταγράφω / ιστορικό

logfile

αρχείο καταγραφής

login

είσοδος/σύνδεση

look and feel

 εμφάνιση και αίσθηση,

 αισθητική

Προτείνω ‘Αισθητική’...

minimal

ελάχιστο, αφαιρετικό

miscelanneous

διάφορα

module

μονάδα

network interface

διασύνδεση δικτύου

obsolete

απαρχαιωμένος

online

σε σύνδεση/συνδεδεμένος

paging

σελιδοποίηση

panel

πίνακας

partition

κατάτμηση / διαμέρισμα

passphrase

κωδική φράση

patch

διόρθωση

μάλλον...

path name

διαδρομή αρχείου

permission

άδεια χρήσης

plugin

πρόσθετο

program

πρόγραμμα

proposal

προτίμηση / πρόταση

reach

επιτυγχάνω

realm

(?)

reboot

επανεκκίνηση συστήματος

relay

διαμεταγωγή

release

κυκλοφορία

repository

αποθήκη λογισμικού

στο kde-trunk εντοπίζεται ως, ‘χώρος αποθήκευσης’

reset

επαναφορά / αρχικοποίηση

προτιμάται το δεύτερο όταν υπάρχει και το restore

resolvable

επιλύσιμο

restart

επανεκκίνηση

restore

επαναφόρτιση / επαναφορά

προτιμάται το δεύτερο όταν υπάρχει και το reset

reverse

ανεστραμμένος

revert

επαναφορά

review

επισκόπηση

RSS feed

Ροή (RSS)

script

σενάριο ενεργειών

server

εξυπηρετητής / διακομιστής

service pack

αμετάφραστο(;)

software

λογισμικό

stage

φάση(;) / στάδιο

stripe

λωρίδα

summary

σύνοψη / περίληψη

sums

αθροίσματα

supplemented

συμπληρωματικός

token

(?)

tooltip

υπόδειξη

unmaintained

χωρίς υποστήριξη

νομίζω προσεγγίζει καλύτερα το θέμα...

unsaved changes

αλλαγές

URL

Διεύθυνση(URL)

ή

URL

η λέξη Διεύθυνση από μόνη της μπορεί να είναι πολύ γενική (;)

user defined

καθορισμένο από το χρήστη

user interface

διεπαφή χρήστη

variant

παραλλαγή

verification

επαλήθευση

widget

συστατικό