ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

Skole:

 Vodskov Skole

Udviklingsarbejdets titel:

The Flipped Classroom

Nr.:

Tidsramme:

I hvilken periode skal udviklingsarbejdet gennemføres og endeligt evalueres?

Skoleåret 2012/2013 fra august - juni

Projektets baggrund:

Hvorfor ønsker skolen udviklingsarbejdet?

Vi ønsker at udnytte det fulde læringspotentiale i anvendelsen af teknologi i samspil med pædagogisk, didaktisk og fagfaglig viden. Teknologi skal ikke “bare” erstatte vores måde at undervise på, den skal redefinere både forberedelse, udførelse og evaluering af undervisning.

Vi vil undersøge, hvordan The Flipped Classroom kan:

 • Optimere elevernes læring ved at redefinere både forberedelse, udførelse og evaluering af undervisningen i et samspil med brugen af teknologi
 • Give mulighed for yderligere differentiering i forhold til fagligt svage og stærke elever
 • Øge elevaktiviteten i undervisningen
 • Øge elevernes fremmøde
 • Frigøre lærerens ressoucer/tid til den enkelte elev/grupper af elever
 • Øge elevens tilegnelse af tidssvarende læringskompetencer og støtte dem i deres digitale dannelse

Hvilke værdier skal indsatsen bygge på?

The Flipped Classroom går ud på at vende den traditionelle lærer- og elevrolle om. I stedet for at læreren har 70 % af taletiden (trad. tavleundervisningen) og eleverne har 30 % af taletiden (stiller opklarende spørgsmål, svarer på lærerens spørgsmål), vil vi gerne øge elevaktiviteten, således at eleven har 70 % af tale-/arbejdstiden i undervisningen, og læreren overgår til rollen som facilitaor og scaffolder.

Helt konkret kan The Flipped Classroom forklares med denne illustration: Klik her for at se fuld str.

Linkssamling omkring The Flipped Classroom: http://pinterest.com/mrsanjacool/the-flipped-classroom/

Projektets formål og mål:

Hvad vil skolen gerne opnå?

 • Højere elevaktivitet i undervisningen
 • Velforberedte og motiverede elever
 • Frigøre ressourcer til at udfordre såvel de stærke som de svage elever ved at en del af eleverne i højere grad har mulighed for at være selvhjulpne
 • Større fremmøde
 • Øge fagligheden
 • Udvidelse af det fysiske læringsrum til også at omfatte det virtuelle læringsrum

Hvilke konkrete forhold ønsker skolen at ændre?

 • Give eleverne instruktioner, gennemgang og forklaring af fagligt indhold via videovejledninger m.m. og lade eleverne arbejde mere problem- og projektorienteret i undervisningstiden

Hvilke spørgsmål søger skolen at besvare?

 • Bliver eleverne mere aktive?
 • Højnes det faglige udbytte?
 • Bliver eleverne mere motiverede?
 • Giver The Flipped Classroom bedre differentieringsmuligheder?
 • Opnår eleverne tidssvarende samarbejds- og organiseringskompetencer?
 • Kan vi inddrage forældrene i lektielæsningen vha. videovejledninger?

Andet:

Elevens personlige portfoliomappe

Sideløbende med The Flipped Classroom, arbejder alle eleverne også med deres personlige digitale portfolio i form af en blog, hvor de har mulighed for at samle alle deres refleksioner, videovejledninger, noter, afleveringer, publikationer, medieproduktioner, links mm. Her er det muligt for eleverne at indsætte videovejledningerne og skrive noter dertil.

Google Docs

Alle elever arbejder kollaborativt med Google Docs

BYOD

Det er naturligt for kommende 9. årgang at medbringe egen computer/tablet til undervisningen. Elever som ikke har mulighed for dette, låner skolens bærbare computere mm. Efter skoletid har eleverne desuden mulighed for at bruge PLCs computere til fx lektier/forberedelse.

Handlingstiltag:

Udviklingsarbejdets indhold: Handleplaner og aktivitetsbeskrivelser

Hvem gør hvad, hvordan og hvornår?

August: Opstart

Vi ønsker at tage udgangspunkt i andres erfaringer med The Flipped Classroom for at få den bedste opstart på ændring af egen praksis. Vi ønsker at få del i andres viden og erfaringer fx omkring hvilke web 2.0 værktøjer, vi skal anvende, hvordan vi organiserer lektier, undervisning og evaluering, samt hvordan vi inddrager forældrene.

Til dette formål vil det være oplagt med en studietur, hvor vi får mulighed for at sparre med andre skoler/lærere, som arbejder med The Flipped Classroom.

Alternativt vil et foredrag kunne give en fælles opstart, men The Flipped Classroom er endnu ikke udbredt i Danmark, og vi vil derfor ikke kunne finde oplægsholdere, der har arbejdet systematisk med The Flipped Classroom..


Fase 1: Studietur - august/september

Studietur for hele teamet + pæd. it-vejleder + repræsentant fra ledelsen + repræsentant fra Skole- og Kulturforvaltningen.

1. møde (2 timer)

 • Teamet lave konkrete delmål, hvor perioder med TFC - forløb bliver skrevet ind i årgangens årsplan.
 • Der udarbejdes fælles forældreinformation
 • De forskellige web 2.0 værktøjer introduceres, eks. Skoletube, Youtube, Wordpress, Google Docs

Spørgeskema til lærere, forældre og elever udarbejdes (2 timer) og besvares


Fase 2. 1. forløb med TFC - November

1. forløb med TFC forberedes. Læreren udarbejder videovejledninger ud fra et udvalgt fagligt område i dansk, matematik og samfundsfag. Der laves ugeplan således, at det helt konkret er beskrevet, hvilke videovejledninger der anvendes ifm. hvilke arbejdsopgaver

1. forløb er sat til et 4 ugers forløb.

1. Forløb med TFC gennemføres

1. Forløb med TFC evalueres (2 timers møde)

 • Der evalueres ift. målsætningen og delmålene
 • TFC justeres
 • Videndeling på blog


Fase 3. 2. forløb med TFC - Februar

2. forløb med TFC forberedes. Læreren udarbejder videovejledninger ud fra et udvalgt fagligt område i dansk, matematik og samfundsfag. Der laves ugeplan således, at det helt konkret er beskrevet, hvilke videovejledninger der anvendes ifm. hvilke arbejdsopgaver

2. forløb varer 4 uger

2. Forløb med TFC gennemføres

2. forløb med TFC evalueres (2 timers møde)

 • Der evalueres ift. målsætningen og delmålene
 • TFC justeres
 • Videndeling på blog


Fase 3 TFC til afgangsprøver - marts - maj

Her undersøger lærerene på hvilke måder TFC kan indgå i afgangsprøveforberedelserne.

 • Hvordan anvendes de fsk videovejledninger?
 • Hvordan anvendes bloggen med de fsk videovejledninger?
 • Videndeling på blog

Spørgeskema til lærere, forældre og elever udarbejdes (2 timer) og besvares


Fase 4 - Sidste evaluering - Juni

Evaluering (2 timer)

 • Opsamling på fase 1 - 3
 • Opsamling på spørgeskemaer
 • Opsamling på fraværsprocenten
 • Videndeling på blog

Evalueringsplan:

Hvordan skal den løbende evaluering foregå?

Vi beskriver løbende vores erfaringer på vores blog www.theflippedclassroom.dk og en Facebookside, hvor vi supplerer med både videovejledninger, teoriafsnit og linker til andre relevante sider

Hvilke evalueringsformer og -metoder vil I anvende?

Vi ønsker at lave et spørgeskema i Google formular til lærere-, forældre og elever forud for TFC-forløbet samt som afslutning på forløbet.

Vi laver statistik ud fra fravær - sammenligner den med andre perioder.

Hvilke konkrete tegn skal vise, om målene bliver indfriet?

 • Større fremmøde
 • Højere elevaktivitet
 • Højere faglighed

Hvordan og hvornår skal den endelige evaluering foregå?

Juni 2013

Hvem er praktisk ansvarlig for evalueringen?

Morten Damsgaard Pedersen og Anja Emilie Madsen

 

Formidling:

Hvordan vil I løbende formidle jeres erfaringer på skolen?

 • Blog og Facebookside
 • Afdelingsmøde i overbygningen
 • Læremøde omkring dec 2012
 • Inspirationsmessen 2013

Hvordan vil I formidle jeres erfaringer til hele skolevæsenet?

 • Blog og Facebookside
 • Oplæg til fælles PLC-samling 2013

Hvem har ansvaret for formidling på skolens hjemmeside (og skoleplan)?

Anja Emilie Madsen

Hvem er kontaktperson?

Anja Emilie Madsen

Økonomi:

Hvilke ressourcer ansøger skolen om? (Bevilling gives til et skoleår ad gangen.)

Dækning af udgifter til studietur

- herunder vikarudgifter

Alternativt besøg udefra af erfaren TFC-underviser

Medfinansering af lærernes “mer-forberedelse” ifm. udarbejdelse af videovejledninger, blogs, faglig ajourføring på amerikanske blogs, websites mm.

Lærerne bruger deres egen forberedelsestid til lektionerne og får yderligere 10 timer pr. forløb til udarbejdelse af blog, videovejledninger mm.

I alt 2 x 10 timer pr. lærer

6 x 20 timer = 120 timer

Mødeaktivitet

Opstartsmøde (2 timer)

Udarbejdelse af spørgeskema september (2 timer)

Evaluering af 1. forløb (2 timer)

Evaluering af 2. forløb (2 timer)

Udarbejdelse af spørgeskema juni (2 timer)

Endelig evaluering juni (2 timer)

Dvs. 12 timer til lærerne + pæd. it-vejleder til ekstra mødeaktivitet, udabejdelse af spørgeskema og opsamling på svarresultater, evaluering og koordinering

7 x 12 timer = 84 timer

Løbende evaluering + videndeling

Alle er med til at ajourføre fælles blog løbende.

8 timer til lærerene + pæd. it-vejleder.

7 x 8 timer = 56 timer

Der ansøges ialt om:

120+84+56 timer = 260 timer

+ dækning af udgifter til studietur, herunder også udgifter til virkardækning.

Kontrakt med konsulenter:

Hvilke aftaler vedrørende roller og opgavefordelinger har I indgået?

Skole- og Kulturforvaltningen: Flemming Holt - konsulent fra PITT

Dialoggruppemedlemmernes navne:

Fra skolen forventes flg. at indgå i dialoggruppen:

Lærerne i team 9

 • Morten Damsgaard Pedersen (pæd. it-vejlder, bibliotekar, dansk- og klasselærer på 9. årgang)
 • Jesper Nørskov (Samfundsfagslærer)

PLC

 • Anja Emilie Madsen (pæd. it-vejleder og skolebibliotekar)

Fra ledelsen

 • Dorte Poulsen, Viceskoleleder

Dato og skolelederens underskrift:

Skemaet indsendes pr. mail til koordinator Helle Truesen Porsdal: htp-kultur@aalborg.dk