Quadern digital d'ortografia per a Primària                                              

DIFTONGS I HIATS

1   Classifica aquestes paraules segons el tipus i la posició de les vocals juntes:

      piano     cicatriu      idioma      riu      automàtic      palau       habitació      perdiu

              carruatge     lleona      direcció      Andreu      lluita       tauró       poal    

 

                  cereal           fugitiu        aplaudiment       impermeable     caure

forta+feble

feble+feble

forta+forta

feble+forta

2   Separa en síl·labes les següents paraules.

        Navegació     enciam        albergínia        creuar      fotografia      espai      

         presentació        labial         il·lusió           línia           nàutica        pòdium

3   Completa les oracions següents amb un paraula amb hiat.

  • En Mozart tocava un instrument amb tecles, el ...          
  • Els habitants de la Xina pertanyen al continent ...
  • Hem sembrat les llavors a un ...
  • Els bons alumnes ...                            sempre abans d'un examen.
  • Els tres guanyadors reberen les seves medalles al...
  • El davanter va ficar la pilota dins la...
  • Per anar de Sóller fins al port, utilitzam un mitjà de transport anomenat...
  • Per consultar el significat de les paraules utilitzam una...

5   Escriu 10 paraules amb diftong i 10 amb hiat. No valen les que estan en aquesta activitat.

6   Completa amb exemples:

Diftong

Hiat

ai-

ei-

oi-

ia-

ie-

io-

au-

eu-

ou-

ua-

ue-

uo-

iu-

ii-

ae-

ao-

oa-

ui-

uu-

ea-

eo-

oe-

7   Separa en síl·labes les següents paraules:

Aigua    quocient    quaranta     pingüí        quatre     quotidià         guardapits

 quadrat     llenguatge    informació     ancià      Maria    

8   Completa aquestes paraules amb diftongs o hiats i posa accent si cal.

per   dic

c    ner

aq    tica

apl   diment

    tomobil

c   xi

b    xola

farmac

par    la

q   ntitat

televis

escr   re

9   Escriu tres oracions on apareguin quatre diftongs i quatre hiats. Assenyala'ls.