Kursusplan for Digital kommunikation F12

Sted

Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Paludan-Müllers Vej 48

8200 Aarhus N

Undervisere

Janus Aaen, imvjaa@hum.au.dk, 8716 2038 (kontaktperson)

Nicholai Friis Pedersen, nfp@hum.au.dk

Christian Winther Bech, cwb@imv.au.dk

Christian Dalsgaard, cnd@imv.au.dk

Litteratur

Litteraturen findes via links fra kursusplanen eller digitalt i AULA. Derudover skal du købe nedenstående grundbog:

Baym, Nancy. K. (2010). Personal connections in the digital age. Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity

Formål

Det overordnede mål med fagpakken Digital kommunikation er at foretage kommunikative analyser af og konkret tilrettelæggelse af forskellige former for digitale kommunikationsmiljøer. På fagpakken skal I:


Seminar 1: Digitale kommunikationsformer

10. februar 2012

Formålet med første seminar er at introducere til betingelserne for kommunikation på internettet. Det sker først og fremmest gennem en introduktion til, hvad der adskiller internettet fra andre medier, og hvad der er kendetegnende for internettet i de senere år. Derudover er formålet at diskutere, hvad der karakteriserer forskellige kommunikationsformer på nettet. Endelig vil vi præsentere en række cases, der eksemplificerer forskellige former for digital kommunikation.

På seminaret diskuterer vi blandt andet følgende spørgsmål, som litteraturen samtidig skal læses med henblik på at behandle:

Hvad kendetegner internettet som medie?

Hvilke kommunikative betingelser opstiller internettet?

Hvad karakteriserer digitale kommunikationsformer og -miljøer?

Opgaver

Forud for seminaret skal du lave følgende individuelle opgaver:

1) Skriv en kort præsentation af dig selv i AULA-forummet “Info om deltagerne”.

2) Orientér dig i følgende cases:

Herd It! (orienter jer om tjenesten via denne blog: http://herdit.org/blog/?page_id=2) Reflekter over hvilken rolle (eller hvilke roller) brugeren spiller i Herd It’s forretningsmodel.

Program

10-12:        Introduktion til kurset, gennemgang af semesteret, præsentation af deltagere og undervisere (Christian Dalsgaard, Janus Aaen)

12-13: Frokost

13-14: Introduktion til Internettet (Janus Aaen & Nicholai Friis Pedersen)

14-15: Kommunikationsmiljøer (Christian Bech & Christian Dalsgaard)

15-16: Gruppearbejde

16-18: Cases, næste gang, afslutning (Janus Aaen & Nicholai Friis Pedersen)

Litteratur

Introduktion til internettet

Castells, Manuel (2003): Internet galaksen : refleksioner over Internettet, erhvervslivet og samfundet (1. udgave ed.). Systime, Århus. s.9-15, 40-64 (digital komp)

Baym, Nancy. K. (2010). Personal connections in the digital age. Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity. s.1-21 (køb bogen)

Turkle, Sherry. (2011). Alone together : why we expect more from technology and less from each other. New York: Basic Books. s.1-20 (digital komp)

O’Reilly, Tim (2006) “What Is Web 2.0? Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software”, O’Reilly Radar http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html

Kommunikationsmiljøer

Baym, Nancy. K. (2010). Personal connections in the digital age. Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity. s. 72-97 (køb bogen)

boyd, dana m. & Ellison, Nicole 2007 “Social Network Sites: Definition, History and Scholarship” in Journal of Computer-Mediated Communication 13(1), Indiana. http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html

Dalsgaard, Christian (2010). Internettet som personaliseret og socialt medie, Særnummer af Læring og Medier (LOM), nr. 5. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/article/view/3948

Miller, Vincent (2008). New Media, Networking and Phatic Culture. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. Vol 14(4). 387–400. http://con.sagepub.com/content/14/4/387.short (Adgang gennem statsbiblioteket)

Supplerende litteratur

Java, Akshay et al. Why We Twitter: An Analysis of a Microblogging Community. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1530207

Online session 1: 1. marts 2012 via Adobe Connect. På baggrund af læsning af den første halvdel af teksterne diskuterer vi de spørgsmål, der på forhånd blev stillet til litteraturen, samt mulighederne for udarbejdelse af et begrebsapparat. Deltagerne bliver delt i to hold.

Undervisere: Janus Aaen, Nicholai Friis Pedersen. Se iøvrigt websiden opgaver frem mod seminar 2.

Seminar 2: Kommunikationsteori og kommunikationsanalyser

15. - 16. marts 2012

Formålet med det andet seminar er at præsentere og diskutere de store kommunikationsteorier og -begreber med henblik på, at deltagerne kan blive rustet til at analysere digital kommunikation. Forud for seminaret skal I påbegynde opbygningen af et begrebsapparat til analyse af kommunikationsmiljøer. På selve seminaret skal vi foretage analyser af udvalgte cases.

Opgaver

Forud for seminaret skal hver gruppe forsøge at opstille et begrebs- og analyseapparat på baggrund af dagens litteratur. Resultatet skal lægges på bloggen før undervisningen. Se websiden opgaver frem mod seminar 2.

Program 15. marts

10-11: Fremlæggelser af deltagernes begrebs- og analyseapparater

11-12: Grundlæggende kommunikationsbegreber (Nicholai Friis Pedersen)

12-13: Frokost

13-14:30: Medium Theory og sociologi (Janus Aaen & Nicholai Friis Pedersen)

14:30-15:30: Det dialogiske princip (Janus Aaen, Christian Dalsgaard)

15:30-17:00: Gruppearbejde, revidering af begrebsapparat

Litteratur


Program 16. marts

10:00-10:30: Opfølgning på gårsdagens gruppearbejde og undervisning

10:30-11:30: Kommunikation i digitale rum (Janus Aaen)

11:30-12:30: Frokost

12:30-14:00: Communities og Netværk (Nicholai Friis Pedersen og Janus Aaen)

14:00-15:00: Gruppearbejde

15:00-16:00: Interaktivitetsteori (Nicholai Friis Pedersen)

16:00-17:00: Gruppearbejde, afslutning

Litteratur

Online session 2: 

30. marts 2012 via Adobe Connect.

Forud for 3. seminar skal grupperne på baggrund af en case gentænke et digitalt kommunikationskoncept. Konceptet udvikles med udgangspunkt i gruppernes begrebsapparater samt litteraturen om strategisk kommunikation og brugerinvolvering. Når I læser litteraturen frem mod seminar tre, skal I derfor have jeres case i tankerne, så i kan slå ned på de ting, der passer præcist på jeres case.

Grupperne præsenterer til online session 2 deres ide til case, og vi diskuterer, hvordan kommunikationskonceptet kan revideres på baggrund af litteraturen. Doodle om tidspunkt på dagen følger.

Se i øvrigt websiden: Opgaver frem mod seminar 3

Gruppe 1+2 (Janus): https://connect.forskningsnettet.dk/r5dw8elwrna/

Gruppe 3+4 (Nicholai): https://connect.forskningsnettet.dk/r5qav6mnb6j/

Seminar 3: Strategisk kommunikation og brugerinvolvering

13. april 2012, kl. 10-18

Formålet med det tredje seminar er at illustrere og diskutere de strategiske potentialer, der er forbundet med de sidste års udvikling af internettet. Et kendetegn ved Internettet er blandt andet, at det indeholder unikke potentialer for kommunikation og brugerinvolvering, der kan udnyttes af virksomheder. I forberedelsen til  undervisningen skal i overveje, hvordan kommunikationsteorien kan gentænkes i forhold til de muligheder, nettet tilbyder. Målet under og på baggrund af undervisningen er en revidering af analyseapparatet og et redesign af de udvalgte cases.

Opgaver: Forud for seminaret har grupperne på baggrund af en case gentænkt et digitalt kommunikationskoncept. Konceptet udvikles med udgangspunkt i gruppernes analyseapparater samt dagens litteratur om strategisk kommunikation og brugerinvolvering. Se websiden Opgaver frem mod seminar 3

Program 13. april

10:00-11:30: Grupperne præsenterer deres kommunikationskoncepter

11:30-12:30: Strategisk kommunikation (Janus Aaen)

11:30-12:30: Frokost

12:30-14:30: Organisationer på Facebook og andre sociale medier (Janus Aaen)

14:30-16:30: Brugerinvolvering (Nicholai Friis Pedersen)

16:30-18:00: Gruppearbejde, revidering af kommunikationskoncept, afslutning

Litteratur:

        Hoff-Clausen, Elisabeth (2002): Set gennem nettet : organisationers troværdighed         på hjemmesider. Samfundslitteratur, Frederiksberg.

http://dl.dropbox.com/u/9554839/Digital%20kom%2C%20tekster/Hoff-Clausen%2C%20set%20gennem%20nettet%2C%20kap3.pdf

        Hoff-Clausen, Elisabeth (2008): Online ethos : webretorik i politiske kampagner, blogs og wikis. Samfundslitteratur, Frederiksberg. http://dl.dropbox.com/u/9554839/Digital%20kom%2C%20tekster/Hoff-clausen%2C%20Online%20Ethos%2C%20kap5.pdf

Supplerende:                                                   

McCroskey, James C. (1968): An introduction to rhetorical communication; the theory and practice of public speaking. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.

Online session 3: 27. april 2012 via Adobe Connect. Deltagerne får gruppevis vejledning i deres paper+oplæg til sidste gang.

Undervisere: Janus Aaen, Nicholai Friis Pedersen

Seminar 4: Projektfremlæggelser

11. maj 2012, kl. 10-17

Formålet med fjerde seminar er, at I skal præsentere jeres opgaver og give hinanden konstruktiv kritik.

Opgaven skal bestå af et paper på 4 sider, der argumenterer for gruppens begrebs- og analyseapparat. Oplægget skal forsøge at anvende begrebsapparatet på en konkret case.

Program 11. maj

10:00-11:30: Gruppernes oplæg

11:30-12:30: Frokost

12:30-15:00: Gæsteforelæsning om ‘everywhere marketing’ v. Kenneth Fiil

15:00-17:00: Opgaveskrivning, afslutning v. Gry Sandholm Jensen.