ASOCIATIA NATIONALA A RECRUTORILOR

B-dul Nicolae Balcescu, Nr.5, Bl. Dunarea 1, sc.3 et.3 ap.63, sector1

Bucuresti / Romania

         Cod de Inregistrare Fiscală: 26372962 / Certificat de înmatriculare/înregistrare: Seria A,

Nr. 0571036 / Nr cont IBAN: RO16RNCB0286114371840001 deschis la Banca B.C.R – SUCURSALA TUNARI

www.recrutori.com /contact@recrutori.com/ 0754.470.051


Politica de securitate a datelor cu caracter personal

 

 

POLITICA DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL: PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.         Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

2.         Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

3.         Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate

4.         Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate

5.         Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

6.         Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate prevăzute de Legea 677/ 2002.

7.             Se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului în care sunt colectate şi pentru care vor fi prelucrate, să fie şterse sau rectificate.

8.             Se vor lua măsurile tehnice şi organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

9.         Datele cu caracter personal nu pot fi transferate către o ţară sau teritoriu din afara UE şi SEE, decât în condiţiile în care acea ţară sau teritoriu asigură un nivel de protecţie adecvat pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, .

 

                Cu deosebită stimă,

Echipa Asociației Naționale a Recrutorilor.

www.recrutori.com

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL

ASOCIATIA NATIONALA A RECRUTORILOR

Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă un domeniu nou pentru spaţiul legislativ din România. Conţinutul său priveşte, într-o formă generică, dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie eficientă.

În acest scop, a luat fiinţă şi în România, o autoritate centrală abilitată cu astfel de atribuţii de control, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Recent înfiinţată, prin Legea nr. 102/2005, Autoritatea îşi exercită competenţa stabilită în principal de Legea nr. 677/2001, în condiţii de independenţă faţă de orice autoritate publică sau entitate de drept privat.

 Prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date a fost transpus acquis-ul reprezentat de Directiva 95/46/EC, care reglementează cadrul juridic general al protecţiei datelor personale la nivelul Uniunii Europene.

 Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt specifice oricărei instituţii de control, putând investiga prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 şi aplica sancţiuni, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale de către operatorii de date cu caracter personal, în urma sesizărilor din oficiu sau pe baza unor plângeri depuse de persoanele lezate în drepturile lor.

 Pentru că aplicarea corectă a unui act normativ nou presupune o cunoaştere corespunzătoare a prevederilor sale, considerăm că prin intermediul informaţiilor furnizate prin intermediul site-ului atât operatorii de date cu caracter personal, cât şi persoanele fizice ale căror date personale sunt prelucrate, vor avea ocazia de a aprofunda şi înţelege care sunt obligaţiile şi, respectiv, drepturile reglementate.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DECIZIE

privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter

personal

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu

Caracter Personal şi ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin

Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005,

în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (9) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor

date, modificată şi completată, conform cărora autoritatea de supraveghere poate stabili

cazuri în care notificarea nu este necesară,

luând în considerare faptul că anumite prelucrări de date se efectuează în mod frecvent

în temeiul legii sau în interesul persoanelor vizate şi nu sunt susceptibile de a afecta, cel puţin

aparent, drepturile acestora,

văzând Nota nr. 964 din 22 februarie 2006 a Serviciului evidenţă operatori şi

prelucrări date şi Biroului autorizaţii, din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, privind propunerea emiterii unei decizii de stabilire

a formularelor tipizate ale notificărilor, precum şi a unei decizii privind stabilirea cazurilor în

care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter

Personal emite prezenta

DECIZIE:

Art. 1 - Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară în

următoarele cazuri:

a) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la petiţionari este efectuată

de autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, serviciile publice descentralizate ale

ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile naţionale, societăţile

comerciale de interes judeţean sau local şi regiile autonome, în vederea îndeplinirii unor

obligaţii legale;

b) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii angajaţi şi la

colaboratorii externi este efectuată de entităţile de drept public şi de drept privat, în vederea

îndeplinirii unor obligaţii legale;

c) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la proprietarii sau chiriaşii

unui imobil folosit în comun este efectuată de către asociaţiile de proprietari sau de locatari,

în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin lege, în scopul administrării acelui

imobil.

Art. 2 – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Art. 3 - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, Ordinul Avocatului Poporului nr.

54 din 18 aprilie 2002 privind stabilirea unor situaţii în care nu este necesară notificarea

prelucrării unor date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie

a acestor date, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 383 din 5 iunie 2002, îşi

încetează aplicabilitatea.

Preşedintele

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

Bucureşti, 18 iulie 2006

Nr. 90

Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din data de 28 iulie 2006

1

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A

PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DECIZIE

privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară

notificarea prelucrării unor date cu caracter personal

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter

Personal, modificată şi completată şi ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare şi

funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

aprobat prin Hotărârea Biroului Permanent al Senatului nr. 16/2005,

în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (9) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi

completată, conform cărora autoritatea de supraveghere poate stabili cazuri în care notificarea nu este

necesară,

luând în considerare faptul că anumite prelucrări de date nu sunt susceptibile, în cazul

utilizării lor regulate, de a afecta, cel puţin aparent, drepturile persoanelor vizate,

văzând Referatul de aprobare nr. 5 din 1 septembrie 2007 al Biroului juridic şi comunicare din

cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, privind

propunerea emiterii unei decizii privind stabilirea unor cazuri în care nu este necesară notificarea

prelucrării unor date cu caracter personal,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter

Personal emite prezenta decizie.

Art. 1

Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară în următoarele cazuri:

a) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de compartimentele/persoanele

competente ale entităţilor de drept public şi privat, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute

de lege, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii proprii curente de gestiune economico -

financiară şi administrativă;

2

b) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii angajaţi este efectuată în

vederea subscrierii de acţiuni în interesul angajaţilor;

c) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele fizice înscrise la

concursuri sau examene este efectuată în vederea ocupării locurilor de muncă vacante;

d) când prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în formularul de curriculum vitae

trimis, în mod voluntar, de persoanele fizice este efectuată de către entităţi de drept public şi

privat, în calitate de potenţiali angajatori;

e) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la participanţii la seminarii, conferinţe

şi alte evenimente similare este efectuată exclusiv în scopul organizării acestor evenimente, cu

condiţia ca prelucrarea să se refere numai la datele necesare desfăşurării acestor evenimente;

f) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele de contact ale entităţilor

de drept public şi privat este efectuată de alte entităţi de drept public şi privat, exclusiv în

scopul desfăşurării activităţii profesionale şi de protocol, prin ţinerea unei evidenţe a datelor

de contact;

g) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii membri este efectuată de

către asociaţii, fundaţii sau orice alte organizaţii fără scop patrimonial, exclusiv în vederea

realizării specificului activităţii organizaţiei, cu condiţia ca datele să nu fie dezvăluite unor

terţi fără consimţământul persoanei vizate;

h) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de cultele şi asociaţiile religioase

recunoscute potrivit legii, exclusiv în vederea realizării specificului activităţii acestora;

i) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de cercetătorii acreditaţi de

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cu privire la persoanele fizice ale

căror date se află în arhiva acestuia, exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice,

statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică;

j) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de persoanele fizice care au acces

la propriul dosar aflat în arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în

vederea constatării, exercitării şi apărării unui drept în justiţie sau în scopuri jurnalistice,

literare, artistice ori statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică;

k) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice,

literare sau artistice.

Art. 2

În situaţiile în care prelucrările de date cu caracter personal prevăzute la art. 1 implică

transmiterea/transferul datelor către alte state, este necesară completarea secţiunilor corespunzătoare

din formularul de notificare F1, prevăzut în anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale

3

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006, numai în cazurile menţionate

la art. 1 lit. a) şi g).

Art. 3

Excepţiile de la obligaţia de a notifica, prevăzute la art. 1 şi 2, nu exonerează operatorul de

îndeplinirea celorlalte obligaţii care îi revin potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în domeniul

protecţiei datelor cu caracter personal.

Art. 4

Prezenta decizie intră în vigoare pe data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea

I.

Art. 5

Prezenta decizie nu aduce atingere prevederilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este

necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006 şi Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 28/2007 privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 16 martie 2007.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta BASARABESCU

Nr. 100 din 23 noiembrie 2007