Setiap daripada kita perlu menyedari bahawa:

Untuk perincian tentang ulama' Al-Ashairah khasnya sila lihat di bawah:

Antara Ulama’-Ulama’ dalam Bidang Aqidah yang Bermazhab Al-Asya’irah [Sumber : Jomfaham & Mukhlis 101]

AL-ASHA'IRAH

 1. Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'arie
 2. Imam Al-Baqillani (405H)
 3. Abu Ishaq Al-Isfarayini (418 H)
 4. Imam Ishaq As-Syirazi (476 H)
 5. Imam Al-Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini (478 H), pengarang kitab An-Nizomiyah
 6. Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali r.a. pengarang kitab Al-Iqtisod fi Al-I’tiqod (505 H)
 7. Imam Ibn ‘Asakir (576 H), pengarang kitab tabiyiin Kazb Al-Muftari
 8. Imam As-Syahristani (548 H)
 9. Imam Fakhruddin Ar-Razi pengarang kitab Asas At-Taqdis (606 H)
 10. Imam Al-Allamah Al-Amadi (631 H)
 11. Imam Al-Iji (756 H)
 12. Imam Sa’ad At-Taftazani (793 H) pengarang kitab syarh Al-Maqosid
 13. Imam As-Syarif Al-Jurjani (816 H)
 14. Imam Abu Mansur At-Tamimi
 15. Imam Nas Al-Maqdisi
 16. Imam Al-Farawi
 17. Imam Abu Al-Walid Al-Baji
 18. Imam Al-Bahili
 19. Imam Sultonul Ulama’ Izz ibn Abdis Salam
 20. Imam HibbatulLah Al-Makki
 21. Imam Al-Baijuri

Antara Mufassir-mufassir Bermazhab Al-Asy’ari

 1. Imam Al-Mufassir Al-Allamah Al-Qurtubi r.a.
 2. Imam Al-Mufassir Ibn Kathir (rujuk buku tobaqot As-Syafi’iyyah Al-Kubra 10/200 karangan Imam As-Subki, Ad-Durar Al-Kamin 1/85 karangan Ibn Hajar dan sebagainya)
 3. Imam Al-Mufassir Ibn ‘Athiyyah Al-Andalusi r.a., pengarang kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz
 4. Imam Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi r.a., pengarang kitab Al-Bahr Al-Muhith.
 5. Imam Al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi r.a., pengarang kitab tafsir mafatih Al-Ghaib
 6. Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Al-Buhgowi, pengarang kitab tafsir Al-Bughowi dan kitab Syarh As-Sunnah.
 7. Imam Al-Mufassir Abu Al-Laith As-Samarqandi r.a., pengarang kitab tafsir Bahr Al-Ulum, kitab bustanul Arifin dan tanbih Al-Ghafilin.
 8. Imam Al-Mufassir Abu Al-Hasan Ali An-Naisaburi pengarang kitab asbab An-Nuzul.
 9. Imam Al-Mufassir Abu At-Thana’ Syihabuddin Al-Alusi Al-Husaini Al-Hasani r.a.
 10. Imam Al-Mufassir At-Thamin Al-Halabi r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Mashun.
 11. Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Manthur.
 12. Al-Imam Al-Khotib As-Syirbini r.a., pengarang kitab tafsir As-Siraj Al-Munir.
 13. Imam Al-Allamah At-Thohir bin Asyur, pengarang kitab At-Tahrir wa At-Tanwir
 14. Imam Az-Zarkasyi
 15. Imam Mutawalli As-Sya’rawi r.a.

Ulama’-ulama’ Muhaddithin (hadith) yang bermazhab Al-Asya’irah

 1. Imam Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ad-Darqutni r.a.
 2. Imam Al-Hafiz Abu Nu’aim Al-Ashbahani r.a., pengarang kitab hilyatul Auliya’
 3. Imam Al-Hafiz Al-Hakim An-Naisaburi, pengarang kitab Mustadrak
 4. Imam Al-Hafiz Ibn Hibban, pengarang kitab At-Thiqat
 5. Imam Al-Hafiz Abu Sa’id Ibn As-Sam’ani r.a., pengarang kitab Al-Inshof
 6. Imam Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi r.a., pengarang kitab-kitab hadith dan kitab Al-Asma’ wa As-Sifat.
 7. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi
 8. Imam Al-Hafiz Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi r.a., pengarang kitab syarh sahih muslim dan banyak lagi.
 9. Sheikhul Islam Imam Al-Hafiz Abu Amr bin As-Solah
 10. Imam Al-Hafiz Ibn Daqiq Al-‘Aid
 11. Imam Al-Hafiz Ibn Abi Jamrah Al-Andalusi, musnid Ahlul Maghrib
 12. Imam Al-Hafiz Al-Karmani, pengarang syarah sahih Al-Bukhari
 13. Imam Al-Hafiz Al-Munziri, pengarang At-Targhib wa At-Taqrib
 14. Imam Al-Hafiz Al-Abi, pensyarah sahih Muslim
 15. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani, pengarang fahtul Bari dan sebagainya.
 16. Imam Al-Hafiz As-Sakhowi r.a.
 17. Imam Al-Qostollani r.a. pengarang Irsyad As-Sariy
 18. Imam Al-Hafiz Al-Munawi r.a..
 19. Imam Al-Hafiz Ad-Dimyathi r.a.
 20. Sheikh Al-Hafiz Waliyullah Al-Dahlawi r.a.
 21. Sheikh Abu Al-Mahasin Al-Qouquji
 22. Sheikh Al-Hafiz Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari r.a..
 23. Sheikh Al-Musnid Muhammad Al-Hafiz At-Tijani.
 24. Sheikh Musnid Ad-Dunya, Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani.
 25. Sheikh Al-Musnid Abbas Al-Maliki

Antara Ulama’-ulama’ Sirah yang Bermazhab Al-Asy’ari

 1. Imam Qadhi ‘Iyad, pengarang kitab As-Syifa fi syama’il wa ahwal Al-Mustofa
 2. Imam As-Suhaili r.a., pengarang kitab Ar-Raudh Al-Unf
 3. Sheikh Ibn Khaldun
 4. Imam Ibn Athir r.a.
 5. Imam As-Solihi Ad-Dimasqi, pengarang kitab Subulul Huda wa Ar-Rosyad
 6. Sheikh Yusuf An-Nabhani r.a.

Antara Ulama’-ulama’ Fiqh yang Bermazhab Al-Asy’ari

Menurut Imam Tajuddin As-Subki, majoriti ulama’ mazhab As-Syafi’ie, Malikiyah, Hanafiyah dan Sebahagian ulama’ Hanabilah bermazhab Al-Asy’ari. Demikian diriwayatkan daripada Imam Izzuddin bin Abdil-Salam yang turut diakui oleh Imam Abu Amr ibn Hajib dan Jamaluddin Al-Husairi. (At-Tobaqot 3/365)

Namun, kita senaraikan antara fuqaha’ yang kuat mempertahankan mazhab Al-Asy’ari ini iaitu:

 1. Imam Tajuddin As-Subki, pengarang kitab Al-Saif As-Saqil
 2. Imam Sheikhul Islam Zakaria Al-Ansori r.a.
 3. Imam Ar-Rafi’ie As-Syafi’eImam Ibn ‘Abidin
 4. Imam Ibn Hajib.
 5. Imam Al-Habib Abdullah bin ‘Alawi Al-Haddad r.a.
 6. Imam ‘Alauddin Al-Bukhari
 7. Imam Al-Baidhowi r.a.
 8. Imam Az-Zabidi r.a.
 9. Imam Al-Qorofi r.a.
 10. Mufti Makkah Sheikh Ahmad Zaini Dahlan As-Syafi’e

Antara Ulama’-ulama’ Qiraat yang Bermazhab Al-Asy’ari

 1. Imam Al-Qari’ Ibn Jazri
 2. Imam As-Syatibi r.a.

Antara Pemimpin-pemimpin Islam yang Masyhur yang Bermazhab Al-Asy’ari

 1. Sultan Salehuddin Al-Ayubi
 2. Sultan Muhammad Al-Fateh
 3. Dan ramai lagi para ulama’ Islam yang bermazhab Al-Asy’ari.

Semoga Allah s.w.t. memberkati mereka dan seluruh umat Islam... Amin

Antara Peringkat Para Ulama’ Al-Asya’irah [Sumber: Jomfaham & Mukhlis 101]

Peringkat Pertama (Dari Kalangan Murid Imam Abu Al-Hasan Al-Asy’ari)

 1. Abu Abdullah bin Mujahid Al-Bashri
 2. Abu Al-hasan Al-Bahili Al-Bashri
 3. Abu Al-Hasan Bandar bin Al-Husein Al-Syirazi As-Sufi
 4. Abu Muhammad At-Thobari Al-‘Iraqi
 5. Abu Bakr Al-Qaffal As-SyasyiAbu Sahl As-So’luki An-Naisaburi
 6. Abu Yazid Al-Maruzi
 7. Abu Abdillah bin Khafif As-Syirazi
 8. Abu Bakr Al-Jurjani Al-Isma’ili
 9. Abu Al-Hasan Abdul ‘Aziz At-Thobari
 10. Abu Al-Hasan Ali At-Thobari
 11. Abu Ja’far As-Sulami Al-Baghdadi
 12. Abu Abdillah Al-Asfahani
 13. Abu Muhammad Al-Qursyi Al-Zuhri
 14. Abu Bakr Al-Bukhari Al-Audani
 15. Abu Al-Manshur bin Hamsyad An-Naisaburi
 16. Abu Al-Husein bin Sam’un Al-Baghdadi
 17. Abu Abdul Rahman As-Syaruthi Al-Jurjani
 18. Abu Ali Al-Faqih Al-Sarkhosyi

Peringkat Kedua

 1. Abu Sa’ad bin Abi Bakr Al-Isma’ili Al-Jurjani
 2. Abu Thayyib bin Abi Sahl As-So’luki An-Naisaburi
 3. Abu Al-Hasan bin Daud Al-Muqri Al-Darani Ad-Dimasyqi
 4. Al-Qodhi Abu Bakr bin At-Thoyyib bin Al-Baqillani
 5. Abu ‘Ali Ad-Daqqaq An-Naisaburi (guru Imam Al-Qusyairi)
 6. Al-Hakim Abu Abdillah bin Al-Bai’e An-Naisaburi
 7. Abu Manshur bin Abi Bakr Al-Isma’ili
 8. Al-Ustaz Abu Bakr Furak Al-Isfahani
 9. Abu Sa’ad bin Uthman Al-Kharkusyi
 10. Abu Umar Muhammad bin Al-Husein Al-Basthomi
 11. Abu Al-Qasim bin Abi Amr Al-Bajli Al-Baghdadi
 12. Abu Al-Hasan bin Maysazah Al-Isfahani
 13. Abu Tholib bin Al-Muhtadi Al-Hasyimi
 14. Abu Mu’ammar bin Abi Sa’ad Al-Jurjani
 15. Abu Hazim Al-‘Abdawi An-Naisaburi
 16. Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfara’ini
 17. Abu ‘Ali bin Syazan Al-Baghdadi
 18. Abu Nu’aim Al-Hafiz Al-Isfahani
 19. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Istawa’ie Ad-Dalwi

Peringkat Ketiga

 1. Abu Al-Hasan As-Sukri Al-Baghdadi
 2. Abu Manshur Al-Ayyubi An-Naisaburi
 3. Abu Muhammad Abdul Wahab Al-Baghdadi
 4. Abu Al-Hasan An-Na’imi Al-Bashri
 5. Abu Thohir bin Khurasah Ad-Dimasyqi
 6. Al-Ustaz Abu Manshur An-Naisaburi
 7. Abu Dzar Al-Haraqi Al-Hafiz
 8. Abu Bakr Ad-Dimsyaqi (Ibn Al-Jurmi)
 9. Abu Muhammad Al-Juwaini (ayahnda Imam Al-Haramain Al-Juwaini)
 10. Abu Al-Qasim bin Abi Uthman Al-Hamdani
 11. Abu Ja’far As-Samnani
 12. Abu Hatim At-Thobari Al-Qozwini
 13. Abu Al-Hasan Rasya bin Nazhif Al-Muqri
 14. Abu Muhammad Al-Isfahani (Ibn Al-Laban)
 15. Abu Al-Fath Salim bin Ayyub Al-Razi
 16. Abu Abdillah Al-Khobazi Al-Muqri
 17. Abu Al-Fadhl bin ‘Amrus Al-Baghdadi Al-Maliki
 18. Al-Ustaz Abu Al-Qasim Al-Isfarayini
 19. Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi (empunya Al-Asma’ wa As-Sifat)

Peringkat Keempat

 1. Abu Bakr Al-Khatib Al-Baghdadi
 2. Al-Ustaz Abu Al-Qasim Al-Qusyairi
 3. Abu ‘Ali bin Abi Harishoh Al-Hamdani Ad-Dimasyqi
 4. Abu Al-Muzhoffar Al-Isfara’ini
 5. Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali As-Syirazi
 6. Imam Al-Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini
 7. Abu Al-Fath Nasr bin Ibrahim Ad-Dimasyqi
 8. Abu Abdillah At-Thobari

Peringkat Kelima

 1. Abu Al-Muzoffar Al-Khowafi
 2. Al-Imam Abu Al-Hasan At-Thobari (Balika Al-Harrasi)
 3. Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali r.a.
 4. Al-Imam Abu Bakr Al-Syasyi
 5. Abu Al-Qashim Al-Anshori An-Naisaburi
 6. Al-Imam Abu Nasr bin Abi Al-Qasim Al-Qusyairi
 7. Al-Imam Abu ‘Ali Al-Hasan bin Sulaiman Al-Isbahani
 8. Abu Sa’id As-ad bin Abi Nashr bin Al-Fadhl Al-‘Umri
 9. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Yahya Al-Uthmani Ad-Dibaji
 10. Al-Qadhi Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Salamah (Ibn Al-Ratbi)
 11. Al-Imam Abu Abdillah Al-Farawi
 12. Imam Abu Sa’ad Isma’il bin Ahmad An-Naisaburi Al-Karmani
 13. Imam Abu Al-Hasan Al-Sulami Ad-Dimasyqi
 14. Imam Abu Manshur Mahmud bin Ahmad Masyazah
 15. Abu Al-Fath Muhammad bin Al-Fadhl bin Muhammad Al-Isfara’ini
 16. Abu Al-Fath Nasrullah bin Muhammad Al-Mashishi

Peringkat Keenam

 1. Al-Imam Fakhruddin Al-Razi (empunya At-Tafsir Al-Kabir dan Asas At-Taqdis)
 2. Imam Saifullah Al-Amidi (empunya Abkar Al-Afkar)
 3. Sulton Al-Ulama’ Izzuddin bin Abdil Salam
 4. Sheikh Abu ‘Amr bin Al-Hajib
 5. Sheikhul Islam Izzuddin Al-Hushairi Al-Hanafi (empunya At-Tahsil wal Hashil)
 6. Al-Khasru Syahi

Peringkat Ketujuh

 1. Sheikh Taqiyuddin Ibn Daqiq Al-‘Idd
 2. Sheikh ‘Ala’uddin Al-Baji
 3. Al-Imam Al-Walid Taqiyuddin Al-Subki (murid Sheikh Abdul Ghani An-Nablusi)
 4. Sheikh Shofiyuddin Al-Hindi
 5. Sheikh Shadruddin bin Al-Marhal
 6. Sheikh Zainuddin
 7. Sheikh Shodruddin Sulaiman Abdul Hakam Al-Maliki
 8. Sheikh Syamsuddin Al-Hariri Al-Khatib
 9. Sheikh Jamaluddin Az-Zamlakani
 10. Sheikh Jamaluddin bin Jumlah
 11. Sheikh Jamaluddin bin Jamil
 12. Qodhi Al-Quddho Syamsuddin As-Saruji Al-Hanafi
 13. Al-Qadhi Syamsuffin bin Al-HaririAl-Qodhi ‘Addhuddin Al-Iji As-Syirazi (empunya kitab Al-Mawaqif fi Ilm Al-Kalam)

Dan sebagainya… Nafa’anaLlahu bi ulumihim wa barakatihim.. amin

(antara rujukan: Tabyiin Kizb Al-Muftari oleh Imam Ibn ‘Asakir, Marham Al-Ilal oleh Imam Al-Yafi’e, Tobaqot As-Syafi’iyyah Al-Kubra oleh Imam Tajuddin As-Subki, At-Tobaqot oleh Imam Al-Badr Husein Al-Ahdal dan sebagainya)

PERSOALAN KAMI KEPADA WAHHABI:

Adakah setelah meneliti nama-nama para ulama’ di atas, kamu masih lagi sanggup mengatakan bahawa Al-Ashairah dan Al-Maturidiyyah sesat atau kafir?!!!

Na’uzubillah.

SERUAN DAN PERTANYAAN KAMI KEPADA SEMUA UMAT ISLAM:

ADAKAH LAYAK KITA MENGHORMATI ATAU MENGIKUT ATAU MEMBENARKAN

GOLONGAN SALAFIYYAH WAHHABIYYAH

YANG MENGHUKUMKAN SESAT ATAU KAFIR KE ATAS PARA ULAMA' AL-ASHAIRAH DAN AL-MATURIDIYYAH?

DEMI ALLAH! TIDAK!!!!!!!!

MEREKA TIDAK LAYAK DIPANGGIL SEBAGAI ORANG ALIM PUN....

BAHKAN MEREKALAH YANG DISEBUT DI DALAM HADIS RASULULLAH SAW MENGENAI

AKHIR UMAT INI YANG MENGUTUK AWAL UMAT INI!

IMAM AL-THABARI MENYATAKAN GOLONGAN INI AKAN TIMBUL DI AKHIR ZAMAN BERDASARKAN HADIS RASULULLAH SAW!

GOLONGAN WAHHABI ADALAH GOLONGAN YANG MENCACI PARA ULAMA' TERDAHULU!