Published using Google Docs
Anke på suspensjon fra SFP
Updated automatically every 5 minutes

Til årsmøtet i Studieforbundet næring og samfunn

Anke på suspensjon fra Populus

20.12.2011 besluttet styret i Populus å suspendere SOS Rasisme.

Vedlegget viser hvordan styret begrunner denne suspensjonen.

Det blir oppgitt to grunner:

1) Det sivile søksmålet fra LNU

2) En internkontroll

Til punkt 1

Kjernen i striden mellom SOS Rasisme og LNU dreier seg om tolkning av regelverket for familiemedlemmer. Vi ble dømt for med viten og vilje å ha feiltolket reglene.

Denne dommen er anka og derfor ikke rettskraftig. Vi mener at vi på lik linje med alle andre har rett til å bli betrakta som uskyldige inntil det motsatte er bevist. Det er ikke sjelden at lagmannsretten kommer frem til helt andre konklusjoner enn tingretten.

Er det ikke viktig å stå vakt om et sånt avgjørende rettsikkerhetsprinsipp?

Vi mener at denne suspensjonen i praksis er dobbelstraff. I det norske samfunnet er det blitt tatt oppgjør med dobbeltstraff, dobbelstraff er ikke i samsvar med rettssikkerhet.

Vi vil på tross av dette gå inn på det som ble behandlet i tingretten.

Vi mener at denne dommen er feil, vi har framlagt beviser for at vår praksis har vært kjent av både Fordelingsutvalget og LNU. Disse har vært en rekke ganger og kontrollert våre medlemslister og det underliggende materialet.

 

Vår statsautoriserte revisor gjennom en årrekke fortalte retten at han ikke bare hadde fått alt han hadde bedt om fra SOS Rasisme, men at han i tillegg hadde undersøkt regelverket på sjølstendig vis. På direkte spørsmål i retten om han mente at vår forståelse av regelverket rundt familiemedlemskap var innenfor regelverket svarte han med et klart ja. Dette er det samme som han har fortalt oss tidligere.

Vi har også bevist at en av de ansatte i Fordelingsutvalgets sjøl har meldt inn sine to barn over 15 år flere år i SOS Rasisme, dette skjedde i 2004 og 2005. Departementet påstår i 2010 at det har vært krystallklart i over 10 år at hvis foreldre melder inn sine egne barn over 15 år i en organisasjon så bryter de loven. Dette betyr at store deler av organisasjonsnorge driver med ulovligheter og har gjort det lenge, hvis vi skal ta departementet på alvor.

Vi vil tro at de aller fleste som leser dette notatet enten er eller har vært tillitsvalgt i en organisasjon som har praktisert familiemedlemskap for personer over 14 år eller at du sjøl har betalt et slikt medlemskap for noen personer over 14 år. Mener du at disse har begått et lovbrudd? Vi vil tro at du straks vil svare et klart NEI til dette. Det er det departementet påstår har skjedd og det er det vi er dømt av tingretten for. Dette er en departemental avgjørelse som står i sterk motstrid til den folkelige rettsoppfattelsen. En rekke norske organisasjoner har familiemedlemskap, frem til år 2010 så var det ingen organisasjoner som praktiserte familiemedlemskap slik som departementet legger opp til.

Du forstår kanskje at vi finner denne dommen så feil at vi anker?

Saken at SOS Rasisme skulle ha forstått at vi drev med bevisst juks i gjennom mange år, på tross av at vi hadde blitt kontrollert gjentatte ganger, vår statsautoriserte revisor hadde gått god for vår praksis og ansatte i Fordelingsutvalget sjøl meldte inn sine egne barn over 14 år.

Minner dette om rettferdighet?

En vil se av dommen at den i all hovedsak er basert på tvisten om familiemedlemskap, dette har vi lagt frem vårt syn på her.

De andre sakene som blir tatt opp i styrets begrunnelse for suspensjonen er:

* Lokallag

Våre lokallag har levert inn årsrapporter for hvert år der de er blitt regna med av oss og revisor som tellende lokallag. At dommeren legger opp til helt andre vurderinger enn det som regelverket legger opp til er trist for oss og er en del av vårt ankegrunnlag for lagmannsretten.

* Alvorlig juks med medlemstall

LNU klarte å dokumentere at det fantes mellom 200 og 400 medlemmer som ikke burde ha vært skrevet inn i vårt medlemsregister. Dette er sjølsagt beklagelig at disse ble skrevet inn, men dette er ikke noen dokumentasjon på alvorlig juks. Vi hadde på dette tidspunktet over 40 000 medlemmer. 1 % feil er ikke en grov feil. Våre medlemmer er for det meste blitt verva på gata og på festivaler, i alle slike sammenhenger må en regne med at feil blir gjort. Det finnes ingen medlemsarkiver som er perfekte.

* 1.7 medlemmer eller kampanjemedlemmer

Vi ligger også i strid med departementet om den grunnstøtten som vi har fått for disse årene. Departementet har tatt ut sivilt søksmål mot SOS Rasisme. Det er dette regelverket som gir oss oss anledning til å ha slike medlemmer. Departementet ikke har tatt spørsmålet om slike kampanjemedlemmer opp i dette søksmålet, det har de heller ikke gjort i den prosessen som har vært mellom departementet ved Fordelingsutvalget og SOS Rasisme. Med andre ord så er det slik at de ikke stiller spørsmålstegn med kampanjemedlemskap.

Eieren av regelverket mener at det vi har gjort ikke er feil. Hvordan kan da andre med noen grunn mene at det vi har gjort er feil?

* Medlemslistene for 2005

SOS Rasisme hadde ingen plikt til å oppbevare disse medlemslistene, dette har derfor heller ikke skjedd. At retten fant det kritikkverdig at vi forhold oss til regelverket er trist, men det betyr ikke at andre bør gjøre samme feil.

* Er SOS Rasisme demokratisk?

Vår organisasjon har alle demokratiske spilleregler innbygd. Vi har vedtekter som regulerer alle forhold i organisasjonen, vi har delegatvalg til landsmøtet der bare medlemmer kan velge delegater og det er bare disse valgte delegatene som har stemmerett på landsmøtet.

En forutsetning for å være medlem av LNU er at organisasjonen er demokratisk. SOS Rasisme er medlem av LNU. Når ikke engang LNU som vi har vært i stor konflikt med prøver å påstå at vi ikke er demokratiske og ekskludere oss fra LNU, hvorfor kan da andre organisasjoner kunne trekke en sånn konklusjon?

 

Almen tap av tillit?

Vi er helt uenig i at  denne tvisten mellom LNU og SOS Rasisme skal virke inn på vårt forhold til studieforbundet. Vi har ikke blitt dømt til å tape almen tillit, en slik dom har ingen fått i dette landet siden landssvikoppgjøret etter krigen.

Vi er blitt dømt til å tilbakebetale penger til LNU, denne dommer er som nevnt tidligere anka. Studieforbundet er ikke part i denne saken. Studieforbundet har hverken reist sak mot oss eller tapt penger på oss.

For noen år tilbake så ble det avslørt medlemsjuks i en rekke ungdomspartier. I disse sakene ble det også reist straffesak mot enkelte av de som hadde organisert jukset og disse ble dømt til fengselsstraff for dette. Dette fikk ingen konsekvenser for noen av disse organisasjonenes forhold til sine studieforbund.

Hvorfor skal en anka sivil dom veie tyngre enn en rettskraftig dom i en straffesak?

Til punkt 2

Vi finner det urimelig at vi skal straffes for å ha en god interkontroll og at vi slår ned på feil vi finner. Vi mener styret her lager en uheldig praksis som  kan medføre at medlemsorganisasjoner av frykt for å bli ekskludert ikke rydder opp i feil de finner.

Vi har spilt med åpne kort overfor administrasjonen. Da vi skjønte at noe mest sannsynlig var feil så rydda vi opp i dette. Studieforbundet har ikke tapt penger på dette, disse tiltaka var det ikke utbetalt støtte for.

Hvis Studieforbundet skal vedta tiltak over noen av sine medlemsorganisasjoner så skal dette skje med bakgrunn i hvordan organisasjonen har oppført seg i studieforbundet, ikke i forhold til utenforliggende saker.

Vi mener at vi har opptrådd innenfor studieforbundets regelverk og at vi har opptrådd ryddig.

Vi vil avslutte med å sitere hva styreleder i Populus skrev til oss:

“From: Ann-Louis Nordstrand <annlouisnordstrand@gmail.com>
Date: Thu, 10 Nov 2011 21:45:25 +0100

Hei
...

Jeg må understreke at vi gjennom våre ordinære kontroller ikke har avdekket noen urettmessigheter.

...”

I en tilsynsrapport fra Vox kan vi også lese:

Disse sitatene skulle si det meste om situasjonen.

Hele rapporten fra VOX ligger her: http://dl.dropbox.com/u/6469587/vox/Endelig%20tilsynsrapport%20fra%20Vox%207.3.2012.pdf

Styret vedtok i fjor høst å bruke en relativt stor sum penger på en revisorrapport om SOS Rasisme i Studieforbundet Popolus. Vi har  flere ganger bedt om å få se denne, styret har vedtatt at denne rapporten ikke skal offentliggjøres. Vi finner det rimelig å tolke dette som at heller ikke denne revisorrapporten har funnet noe ufordelaktig om oss.

Vi vil be om at årsmøtet opphever suspensjonen av SOS Rasisme.

Vi har i denne anken forsøkt å svare på alle påstander satt frem i styrets brev av 22.12.2011.

Hvis det fremdeles finnes påstander mot oss som du mener vi ikke har svart utfyllende nok på så skal vi forsøke å gi utfyllende svar på alle spørsmål.

Kontakt oss via: henrik.ormasen@sos-rasisme.no

For SOS Rasisme

Henrik Ormåsen