SPORTSPLAN I DFK - godkjent av klubbstyret 13.01.2013

 

2.0 SPORTSPLAN

Sportsplanen skal være en ledestjerne i det dagelige sportsarbeidet i klubben

2.1 HENSIKT & ANSVAR

Hensikten med denne sportsplanen er å sikre at klubben følger de normer, verdier og regler som er satt for Drammen Fotballklubb, samt å sikre den røde tråden i spiller-/lagutviklingen innen for egen klubb og samarbeidsklubbene.

Det er trenerteamene til lagene sitt ansvar å vurdere sportsplanen sitt innhold og bekjent gjøre den for lagledere og spillere i DFK.

 

2.2 DEFENISJONER

Samarbeidsklubbene= Skiold, Glassverket IF

Lokale spillere = Spillere fra Buskerud, Eiker og Hurum/Sande området

Satsningslagene = DFK A=pri 1, DFK J Elite=pri 2

Sportsutvalget = Styrerepresentant, samt trenerteamene fra satsningslagene

Styrerepresentant = Dagelig leder som evt videreformidler saker/informasjon til rett person i styret

 

2.3 SPORTSUTVALGET

Sportsutvalget ledes av styrerepresentant. Sportsutvalgsamlinger skal gjennomføres første tirsdagen i følgende måneder: november, april og september

Sportsutvalget er ansvarlig for at trenerteamene gjennomfører sportsplan. De skal etablere hospiteringsgrupper/talentutviklingsgrupper med samarbeidsklubbene og internt i satsningalgene. Sportsutvalget skal også komme med innspill til endringer i sportsplan, samt utvikle trening og kampledelse i klubben. I samarbeidsmøter med klubbene og i evaluering av nye trenere skal sportsutvalget bistå med sin faglig kompetanse.

2.4 SPILLERUTVIKLING

Spillerutvikling i er et av hovedelementene i DFK sin målsetning om å utvikle spillere for norsk toppfotball. Det er to hoved elementer DFK ønsker å dyrke, ferdigheter og holdninger.

-          Med ferdigheter mener vi fotballferdigheter som innebærer at en spiller behersker delferdighetene pasning, vending, føring, blikk, fotballforståelse, samhandling osv.

-          Med holdninger mener vi spillerens emosjonelt evnen til å omsette positive/negative hendelser/tilbakemeldinger om til en handling som enten forsterker/utvikler spilleren både på og utenfor banen som individ og lagspiller.

Drammen FK ønsker å oppnå utviklingen av disse to hovedelementene igjennom best mulig tilrettelegging av treningsforhold, trenere, trening, kampsituasjoner  sett i forhold til skolearbeid som skal være prioritet en. Kommunikasjon mellom spiller og trener/klubb er en annen faktor for å lykkes i spillerutviklingsarbeidet.

Vi som klubb/trener må spørre oss selv hele veien, hva er best for spilleren? Dette kan gå på bekostning av lagsbehov, men vi må også være åpne for at unntak også vil måtte inntreffe her.

 

2.5 HOSPITERING

Målsetningen med en hospitering er å gi de ”beste/ivrigste” lokale gutte-/juniorspillerne utfordringer og sportslige referanser å strekke seg etter. Spillere som hospiterer opp mot DFK sitt juniorlag skal vurderes og benyttes på lik linje med de øvrige spillerne i spillergruppen.

Hver samarbeidsklubb kan etter avtale få med seg hospiteringsspillere sesongen igjennom. Hovedtrener for det aktuelle klubblaget styrer hvem som skal hospitere. Det er ønskelig at hospiteringsordninger inneholder en oversikt over hvilke dager det skal trenes og en start/sluttdato for hospiteringen. I etterkant er det DFK Jr Elite sitt trenerteam sin oppgave og sende en kort vurdering av spilleren til aktuelle klubb. Kamper for eget lag prioriteres før hospiteringstrening

Internt i klubbens satsningslag skal hopsiteringsspillere få dette som et ekstratilbud etter gode prestasjoner og holdninger i sitt lag. Det er trenerteamet til hospiteringsspillerne som bestemmer hvem som skal hospitere til en hver tid. En slik hospiteringsavtale skal inneholde en start og sluttdato, samt faste hospiteringsdager og antall spillere. Spillere som hospiterer internt i DFK skal vurderes og benyttes på lik linje med de øvrige spillerne i spillergruppen også i kamputtak.

2.6 SPILLERUTVEKSLING i SERIEPSILL

En spiller skal ikke være delaktig i mer enn 2 kamper innen 5 dager. Hvis spilleren ikke har spilt mer enn 45 minutter i sin førstekamp kan en spille 90 minutter i den neste kampen. Ved ekstreme situasjoner med stort frafall som skade/jobb/ferie, kan det unvikes fra disse reglene hvis det er godkjent av styrerepresentant.

2.7 OPP/NEDFLYTTING AV SPILLERE PÅ PERMANENT NIVÅ I STALLENE

Trenere skal evaluere sine staller kontinuerlig og anbefale evt endringer til styrerepresentant/sportsutvalg. Spillere som ikke er med i fremtidsplanene skal formidles til samarbeidsklubbene eller på intern nivået under i egen klubb. Spillere som skal løftes opp et nivå på permanent basis bør være aktuelle for en første 11*er fra uke til uke, for utviklingen til spilleren.

2.9 ADFERD

Det som oppfattes som selvfølgligheter kan det være vanskelig å få aksept for, hvis man ikke tar det på alvor. Det holdnings skapende arbeid må derfor starte fra første dag en spilleren kommer til klubben. På denne måte kan vi skape et miljø som  tilfredsstiller primærbehovet for et hvert menneske trenger (trygghet, trivsel)  for å prestere og yte sitt beste.

Følgende egenskaper skal utvikles og vektlegges:

 1. prioritere skolearbeid/familie foran idretten
 2. vise respekt for klubbens arbeid, historie, ledere og medspillere
 3. være ærlige, rettferdige, ta ansvar i lagsarbeidet og være være bevisst sin opptreden både på og utenfor banen
 4. vise innsatsvilje, ”guts” og stolhet i trening, kamp, dugnad og andre DFK samlinger
 5. Ved brudd på ett eller flere av punktene skal det rapporteres til styret som vil vurdere disiplinære tiltak

2.11 LAGUTSTYR TIL TRENING

DFK sine lag skal til en hver tid ha følgende utstyr på plass: en ball pr spiller, ett kjeglesett, 11 markeringsvester x 2 farger, reservedrakter og en oppdatert legekoffert. Dette er treneren/material forvalteren sin oppgave å kontrollere og ved avvik melde ifra til styrerepresentanten

2.12 LAGLEDER/MATERIAL FORVALTER

Lagledere/Matrialforvaltere i DFK er ansvarlig for å oppdatere legevesken/lagutstyr før trening/kamp. I kamp situasjoner skal de ta imot imot motstander/dommere før kamp og vise dem til sine garderober med drikke. Etter kamp skal dommerkortet kontrolleres, signere og før dommerbetalinge. I lag der det ikek finnes en lagleder/matrialforvalter skal oppgavene styres av trenerteamet.

2.13 TRENERE

 1. Trenere for DFK sine lag bør ha C-kompetanse, minimum B-kurs og kjennskap til førstehjelp/skadebehandling
 2. Trenere skal være på plass minst 15 minutter før økta
 3. Trenere skal minst halvårllg rapportere til styret
 4. Trenere skal planlegge aktiviteter og innhold kvartalsvis/halvårlig
 5. Trenere skal tilgjengliggjøre/vedlikeholde treningskalenderen på drammenfk.no
 6. Trenere er ansvarlig for organiseringen av støtteapparatet rundt satsingslaget
 7. Trenere er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av trenings-/seriekamper
 8. Trenere skal legge frem sine ønsker om nye spillere for styrerepresentant og/eller sportsutvalg.

 

 2.14 SPILLER

 1. Skal melde ifra om fravær til trening/kamp senest kl 12 samme dag. i god tid til treneren 1 - Senest kl. 12.00 samme dag
 2. Skal følge klubbregler i henhold til kontingenter, dugnader, dfk.no og holdninger
 3. Spillerne skal være på plass i garderoben minst 15 minutter før økta starter med riktig utstyr.
 4. Ved uenighet om økten skal dette tas opp med treneren/spillerutvalget etter økten, ikke under.
 5. Ved uenighet om prestasjoner/laguttak/spilletid osv skal spilleren først kontakte treneren, hvis spilleren ikke er fornøyd med svaret skal det tas opp med Styrerepresentant.
 6. Iljoal oppførsel, gjentatte utbrudd eller brudd på normal folkskikk mot ledere, medspillere eller klubbregler skal rapporteres til styret som vil vurdere disiplinære tiltak
 7. Ved klubbaktiviteter skal klubbutstyr benyttes iht. til evt kleskoder
 8. Spillerne er ansvarlige for å samle inn lagutstyr etter trening og kamp
 9. Spillerne er selv ansvarlig for eget klubbutstyr og vil bli stilt til ansvar for klubbutstyr som ikke blir tatt vare på eller blir mistet.
 10. Rydde garderobe etter bruk
 11. Ferie begrenses mest mulig til ”fotballferien”, hvis ikke annet er avtalt med hovedtrener.
 12. være disponible for klubben i andre aktiviteter som fotballskole, Kollen Cup, klubbtiltak med samarbeidsklubbene

 

 2.15 TRENING

Treningene skal utvikle lagferdigheter og individuelle ferdigheter etter den offesielle treningsplanen som skal være bygget på retningslinjene i sportsplan, øvelsebank og spillestildokument.

 

2.16 SPILLESTILPRINSIPPER& ØVELSEBANK

Alle DFK sine satsningslag skal benytte seg av det samme spillestil prinsippene.

Vedlegg 1: Spillestilplan, Vedlegg 2: Øvelsebank dokument (diise dokumentene er udaterte)

2.17 KAMPER

Drammen FK sine lag skal spille på det nivået det er kvalifisert for.

 

2.18 UTTAK TIL KAMP

Treningsoppmøte, holdninger, prestasjoner og komplementære ferdigheter skal være grunnlaget for laguttak. Laguttak til kampene skal offentliggjøres på den siste økten før kampdag, hvis mulig

2.19 FORBEREDELSER TIL KAMP

Spillere/ledere plikter å møte opp 1 ½ time før kampstart. Spillere som kommer for sent kan henvises til benken. Trenerteamet skal alltid gjennomgå en spillerplan i forkant av kampene: spillemønster, taktiskevalg, dødballer

2.20 UNDERKAMP

DFK har ansvar for oppføre seg i henhold til klubbens normer, holdninger, spillerregler, NFF, Fairplay og skal ikke opptre uhøflig mot kampleder eller motstander. Utbrudd mot egnespillere/trenere eller kampleder underspillets gang, kan straffes direkte med et spillerbytte, utestengelse ved neste kamp eller bli rapportert til styret som vil vurdere disiplinære tiltak

2.21 ETTER KAMP

DFK skal takke dommer og motstandere for kampen og før hele laget samles i garderoben for en kort prat.

2.22 VALG AV KAPTEIN & KAPTEINEN SIN ROLLE

Lagets trenerteam er ansvarlig for å velge sin kaptein. kapteinen skal være trenerteamet forlengende arm i laget og være godt kjent med klubbens normer/lover. Det er kapteinen som er ansvarlig for gjennomføringen av oppvarmingen til trening og kamp

 

2.23 VALG AV SPILLERUTVALG & SPILLERUTVALGET SIN ROLLE

DFK sin lag (spillergrupper) skal velge et utvalg som skal representere spillerne: Spillerutvalget kan få tildelt oppgaver fra trenerteamet og styret. Det er spillerutvalget sitt ansvar å organisere sosiale aktiviteter for spillergruppen. Spillerutvalget skal rapportere til hovedtrener og styrerrepresentanten

2.24 DOMMERE

Dommere i Drammen FK skal få utdelt treningsdress, dommersko, to dommerdrakter(ulike farger), en dommershorts, ett par strømper, en dommerfløyte og et sett med gult og rødt kort. Klubbens dommere skal stille opp og prioriteres ved f.eks Kollen Cup, trenigskamper og evt ved andre cup arrangementer i regi av Drammen FK så sant de er kvalifisert for det nivået som  kreves.

 

2.25 TRENERUTDANNING

 1. DFK ønsker å utvikle lokale trenere for fremtiden fra egne rekker eller samarbeidsklubbene. De bør DFK sin spillestil, sportsplan, holdninger, ”normer” og der spillermiljø står sterkt i fokus.
 2. DFK sine spillere skal få et tilbud om trener utdannelse
 3. DFK skal legges til rette slik at spillere både kan satse sportslig og ta en trener utdannelse/oppgaver ved siden av.
 4. DFK spillere/trenere som ønsker trenerutdanning kan søke styret om kompensasjon.

2.26 LEDER- & DOMMERUTDANNING

 1. Drammen FK ønsker å utvikle gode ledere for intern rekruttering, som aller helst har spillerbakgrunn i egen klubb. Dette med tanke på at dette er mennesker som kjenner Drammen FK sine holdninger, normer, verdier og der spillermiljø står sterkt i fokus.
 2. Drammen FK sine spillere skal få et tilbud om leder-/dommerutdannelse ved første spillermøte hvert år.
 3. Drammen FK skal legges til rette slik at spillere både kan satse sportslig og ta en fotball leder-/dommer utdannelse samtidig.

2.27 TRENINGSLEIR

Se Administrativplan