Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 2.1-1/3 

 13.02.2012

Sillamäe Eesti Põhikool

Sisehindamise läbiviimise kord

I Üldsätted

 1. Käesolev dokument reguleerib sisehindamise korda Sillamäe Eesti Põhikoolis (edaspidi koolis).
 2. Kooli sisehindamine on pidev protsess ja osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mis annab võimaluse:
 1. Kooli sisehindamist teostatakse komplekselt või üksikküsimustes.
 2. Kooli sisehindamise eest vastutab direktor.

II Kooli sisehindamise läbiviimine

2.1 Kooli sisehindamist viib läbi koolijuhtkond, kaasates kooli personali ning õpilasesinduse, lastevanemate ja hoolekogu esindajaid. Vajadusel kaasab kool sisehindamisprotsessi ka eksperte.

 1. Kooli sisehindamise läbiviimise aja ja küsimuste ringi määrab direktor õppealajuhataja ettepanekul kooli üldtööplaanis, kinnitab sisehindamise kava, määrab igaks õppeaastaks enne selle algust sisehindamise eest vastutajad.
 2. Sisehindamine toimub nii organisatsiooni kui ka individuaalsel tasandil (enesehindamine).
 3. Iga õppeaasta lõpus esitatakse sisehindamise vahekokkuvõte õppenõukogule, tuues välja kooli tugevused, parendusvaldkonnad ning parendustegevused, millest lähtudes püstitatakse järgmise õppeaasta eesmärgid ning täpsustatakse arengukava tegevuskava.
 4. Sisehindamise aruanne koostatakse üks kord kolme aasta jooksul ning selle valmimise tähtaja määrab kooli direktor käskkirjaga.
 5. Sisehindamise meetodid on:

III Sisehindamise tulemuste vormistamine.

 1. Õppeaasta jooksul koostavad aruanded, mille informatsioon on sisendiks juhtimisotsuste ja parendustegevuste kavandamisel:

Aruande liik

Kes vastutab

Kellele esitab

Mis tähtaeg

1

Juhtkonna tegevusaruanne (Majandusaasta eelarve analüüs, arengukava täitmise analüüs)

Direktor, õppealajuhatajad,

majandusjuhataja

Linnavalitsusele

31. märts

2

Pedagoogide töö tulemused

Õpetaja

õppealajuhatajale

kord veerandis

3

Klassijuhatajate aruanded

Klassijuhatajad

Huvijuhile

juuni

4

Õpetajate õppeaasta eneseanalüüs

Õpetaja

Õppealajuhatale

juuni

5

Arenguvestluste kokkuvõtted ja analüüs

Klassijuhataja

Direktorile

juuni

6

Rahuloluküsitluste tulemuste analüüs

Õppealajuhatja

Juhtkonnale,

õppenõukogule

Juuni, august

7

Tugipedagoogide õppeaasta aruanne (psühholoog, logopeed)

Psühholoog, logopeed

Õppealajuhatajale

juuni

8

Huvijuhi õppeaasta aruanne

Huvijuht

Direktorile

juuni

9

Raamatukogu õppeaasta aruanne

Raamatukogu töötaja

Direktorile

juuni

10

Eksamite ja tasemetööde tulemuste analüüs

Õppealajuhataja

Direktorile

august

11

Aineolümpiaadide jt õpilasvõistluste tulemuste analüüs

Õppealajuhataja

Direktorile

juuni

12

Projektitöö analüüs

Õppealajuhataja huvijuht

Direktorile

august

13

Kooli tegevuse tulemused

Juhtkond

Lapsevanemate üldkoosolekule

september

 1. Kord kolme aasta jooksul toimub kompleksne sisehindamise aruande koostamine, milles antakse hinnang 5 juhtimisvaldkonna tegevustele ja tulemustele lähtuvalt haridus- ja teadusministri 13.augusti 2009.a määrusest nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes”:

I Eestvedamine ja juhtimine

Eestvedamine

Strateegiline juhtimine

II Personalijuhtimine ning personaliga seotud tulemused

Personalivajaduse hindamine ja värbamine

Personali kaasamine ja toetamine

Personali arendamine

Personali hindamine ja motiveerimine

Personaliga seotud tulemused

III Koostöö huvigruppidega ning huvigruppidega koostöö tulemused

Koostöö kavandamine

Huvigruppide kaasamine

Koostöö hindamine

Huvigruppidega seotud tulemused

IV Ressursside juhtimine

Eelarveliste ressursside juhtimine

Materiaal-tehnilise baasi arendamine

Inforessursside juhtimine

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid

V Õppe- ja kasvatusprotsess ning õpilasega seotud tulemused

Õpilase areng

Õppekava arendamine

Õppe-kasvatustöö korraldus ja meetodid

Väärtushoiakud

Õpilastega  seotud tulemused (tervistedendamine, huvitegevus, rahulolu).

IV Sisehindamise tulemuste esitamine.

 1. Tervikliku sisehindamise tulemused vormistatakse analüütilise aruandena, mille maksimumpikkuseks on 20 lehekülge A4 formaadis.
 2. Sisehindamise aruanne koosneb järgmistest osadest:
 1. Sisehindamise aruande kehtestab kooli direktor käskkirjaga.
 2. Sisehindamise aruanne arutatakse läbi õppenõukogus, õpilasi puuduvat osa õpilasesinduse koosolekul. Seejärel esitatakse aruanne arvamuse avaldamiseks  kooli hoolekogule.
 3. Sisehindamise aruanne arhiveeritakse vastavalt kooli asjaajamise korrale.
 4. Sisehindamise tulemused on aluseks kooli tegevuse parendamisel ning neid kasutatakse järjepidevalt arengukava tegevuskava korrigeerimiseks.

V Kooli sisehindamise osalejate rollid ja vastutus

 1. Direktor – vastutab sisehindamissüsteemi arengu eest:
 1. Õppealajuhataja – kureerib ja vastutab sisehindamise eest õppekasvatustöö valdkonnas.
 2. Huvijuht – kureerib ja vastutab sisehindamise eest koostöö huvigruppidega valdkonnas.
 3. Õpetajad – annavad tagasisidet õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise, enda töö kvaliteedi kohta
 1. Õpilased – annavad tagasisidet õpetamisprotsessi kui ka koolielu üldisemate protsesside kohta (suhted, info liikumine, vms); analüüsivad enda õppimist ja toovad välja enda ootused
 1. Lapsevanemad – annavad tagasisidet kooli toimivusele tervikuna, toovad välja enda ootused
 1. 1.klassi küsitlus uurib õpilaste kohanemist kooli ja õppimisega.
 2. Teiste klasside küsitlused hõlmavad erinevaid õppe-kasvatustöö valdkondi andes üldise ülevaate.
 1. Juhtkond – tegeleb koolielu üldise monitooringu ning kooli töötajatega arenguvestluste läbiviimisega.
 2. Kooli meeskond tervikuna – tagasiside kooli erinevate juhtimisvaldkondade kohta, kooli arengu hindamine tervikuna.
 3. Mittepedagoogiline personal – annab tagasisidet kooli haldustegevuse juhtimisele ja enda töö kvaliteedi kohta.

VI Kooli sisehindamise korra muutmine

Kooli sisehindamise korda muudetakse järgmistel põhjustel:

Kooli sisehindamise läbiviimise hindamiskriteeriumid

Eestvedamine ja juhtimine 

Valdkond /vastutaja

Märksõna/ näitaja

Võtmetegevused

Mõõdikud

Arengusiht

Eestvedamine

(direktor)

Eestvedamine

Kõikide osalemist soodustavad poliitikad ning toetav eestvedamine.                                                              Töötajate innustamine ja julgustamine.                   Üldtunnustatud eetiliste normide järgimine õppeasutuse tegevuses.                                                                            Kooli põhiväärtuste loend, dokumendid, mis kajastavad.

Üldtööplaani ja arengukava tegevuskava iga-aastane analüüs

Arenguvestlused õpetajatega kord aastas

 Strateegiline juhtimine

(direktor)

Eesmärk

Missioon

Visioon

Strateegia

Õppiv organisatsioon

Arengukava

Tegevuskava

Õppeasutuse missiooni , visiooni määratlemine ja  elluviimine.                                                            Planeerimine, strateegiate ja plaanide töötajatele edastamine.                                                                Strateegiate hindamine ja vajadusel nende korrigeerimine.                                                       Arengukava ja selle tegevuskava väljatöötamine, elluviimine, hindamine.                                                          Seos missiooni ja visiooniga. Õppeasutuse väärtuste arendamine.                                                                   Muutuste juhtimine, arengut soodustav ja toetav organisatsioonikultuur

Arengukava  analüüs  kord  aasta jooksul

 Sisehindamine                                                              

Sisehindamine

Enesehindamine

Sisekontroll

Sisehindamissüsteemi (enesehindamise ja sisekontrolli) väljatöötamine ja loomine.                           Sisehindamissüsteemi rakendamine  ja toimimise hindamine.                                                      Parendustegevuse planeerimine, sisehindamissüsteemi korrigeerimine. Töötajate rahulolu-uuringud kord  aasta jooksul

Sisekontrolli aruanne õppeaasta lõpul.                         Sisehindamise aruanne kord kolme aasta jooksul.

Rahulolu uuringute tulemuste 3 aasta võrdlus

Personalijuhtimine

Valdkond /vastutaja

Märksõna/ näitaja

Võtmetegevused

Mõõdikud

Arengusiht

Personali-

vajaduse

hindamine ja värbamine

(direktor)

Personalipoliitika

Riskianalüüs

Ametijuhend

Töösisekorra

eeskirjad

Personalipoliitika kujundamine lähtudes õppeasutuse eesmärkidest                                                 Personalivajaduse hindamine                                   Personali värbamine.                                   Ametijuhendite ja töösisekorraeeskirjade väljatöötamine, vastavus tööülesannetele

Arenguvestlused kooli töötajatega kord aastas.

 Personali sooline, vanuseline analüüs.    Ametijuhendite ja dokumentatsiooni analüüs vähemalt kord  aasta jooksul

 Personali kaasamine,

motiveerimine ja toetamine

(direktor)

Motivatsioon

Mikrokliima

Mentorlus

Töö-ja

tervisekaitse

Personali informeerimine                                Meeskonnatööd toetava keskkonna loomine

Motivatsiooniga seotud tööülesannete andmine.  Töötajate võimekuse arendamine, rakendamine Noore õpetaja tugisüsteemi toimimine. Mentorluse rakendamine                                                                 Töö-ja tervisekaitse korraldamine

Noore õpetaja töö kokkuvõte.                       Personali osalemine arendustegevuses

100%

 Personali hindamine

(otsene juht)

Arenguvestlus

Tunnustamine

Töötulemustega seotud kriteeriumide väljatöötamine ja nende arendamine.                                                       Töötajate kompetentsuse hindamine. Arenguvestluste läbiviimine, tunnustamine.

Õpetajate kirjalikud eneseanalüüsid õa lõpus. Õpilaste ja õpetajate suhtarv.  

                                                 

100%

Personaliga seotud

tulemused

(õppealajuh)

Personali saavutused

 Personaliga seotud saavutusederinevates valdkondades rahvusvahelisel, vabariigi, maakonna ja KOV tasandil

Osalemine rahvusvahelistes projektides

10%

 Täiendkoolitus

(õppealajuh)

Täiendkoolitus

Elukestev õpe

Tulemused töötulemuste kvaliteedi osas. Tagasiside täiendkoolituste osas.                                       Individuaalsete vajaduste arvestamine.              Osalemine elukestvas õppes

Täienduskoolitusel osalenud pedag % Täiendõpe- ainealane koolitus     ülddidaktiline                             juhtimisalane                                          personaalsete oskuste arendamine.                    

Õpetajate keskmine täienduskoolituste maht (tundides)

100%

160 h 5 aasta jooksul

 Personali rahulolu

(õppealajuh)

Personali rahulolu

Personali rahulolu uuringud

Rahulolu uuringute tulemuste 3 aasta võrdlus

Kasvav trend

 Personaliga

seotud statistika

(õppealajuh)

Pedagoogide kvalifikatsioon

Personali liikuvus

Statistilise andmestiku olemasolu. Kvalifikatsiooniga õpetajate %.     Personali liikuvuse % töötajatest

Nõutava kvalifikatsiooniga pedagooge % Vanuseline struktuur                                          Töölt lahkunud pedagoogide %                    

Vabade ametikohtade olemasolu

100% tasakaalustatud          väiksem kui 10                 0%

Koostöö huvigruppidega

Valdkond /vastutaja

Märksõna/ näitaja

Võtmetegevused

Mõõdikud

Arengusiht

Koostöö kavandamine

(huvijuht)

Huvigrupid

Tegevuskava

Koostöövormid

Huvigruppide määratlemine (lapsed/õpilased, lapsevanemad, pidaja jt.).                          Koostöövajaduse määratlemine ja ootuste väljaselgitamine.                                            Tegevuskava koostamine koostööks                   Erinevate koostöövormide kasutamine

Tegevuskava analüüs õppeaasta lõpus

Arenguvestlused lastevanematega.  Hoolekogu töö kokkuvõte õppeaasta lõpus

 Huvigruppide kaasamine

(direktor)

Kaasamine

Huvigruppide kaasamine õppeasutuse arendustegevusse.                                                 Koostöö planeerimine ja informeerimine

Hoolekogu, lastevanemate koosolekute, õpilasesinduse- kooskäimise analüüs, otsuste vastuvõtmine

Avalikkussuhted

(infojuht)

PR  tegevu ja avalikkusega suhtlemine

Artiklite, esinemisete arv raadios, TV

Kasvav trend

 Huvigruppidega koostöö

hindamine

(õppealajuh)

Rahulolu uuring

Tagasiside kogumine ja hinnang koostööle. Koostööplaanide korrigeerimine. Rahulolu uuringute läbiviimine kord aastas

Rahulolu uuringute tulemuste 3 aasta võrdlus.                                            Vaiete arv

Kasvav trend

0%                                                                              

Ressursside juhtimine

Valdkond /vastutaja

Märksõna/ näitaja

Võtmetegevused

Mõõdikud

Arengusiht

Ressursside

juhtimine

(direktor) 

Eelarveliste ressursside

juhtimine Finantsplaneerimine

Finantsanalüüs

Projektid                            

Ressursside (sh eelarveliste ressursside) kavandamine ja planeerimine arengukava tegevuskava realiseerimiseks.                        Plaanipärane ressursside kasutamine ja selle seire. Ressursside kasutamine efektiivsuse hindamine. Tagasiside ressursside kasutamisest, riskide juhtimine

Aastaeelarve täitmise analüüs                                         Õpilaskoha maksumus                              Projektides osalemise arv/summa                                              

 Materiaal-tehnilise baasi

arendamine

(direktor)

Materiaal-

tehniline baas

Raamatukodu

 Investeeringud.                                                    Materiaal-tehnilise baasi (hooned, rajatised, õppevahendid, raamatukogu) eesmärgistatud arendamine ja hindamine.                            Lisavahendite hankimine

Raamatukogu vastavus nõuetele (mõjusus, tõhusus). Raamatukogu kasutamise näitajad. Ühikute arv raamatukogus. Õpilasi arvuti kohta,õpetajaid arvuti kohta.                                            

 Inforessursside

juhtimine

(infojuht)

Inforessurss

Info hankimine, töötlemine, kasutamine. Aruandlussüsteemi väljatöötamine ja kasutamine.Informatsiooni vaba ja vertikaalne liikumine.                                                                    Info kogumise, kättesaadavuse, liikuvuse hindamine

Õpilaste ja lastevanemate arv, kes on liitunud eKooliga

 Säästlik majandamine

keskkonnahoid

(majandusjuh)

Säästlik majandamine

ja keskkonnahoid

Säästlikemajandusvõtete planeerimine ja  rakendami.                                                                Planeeritud tegevuste täitmine ja parendustöö

Kokkuhoid, mis on saaavutatud säästlike majandamispõhimõtete rakendamisel

Kasvav trend

Õppe ja kasvatustöö

Valdkond /vastutaja

Märksõna/ näitaja

Võtmetegevused

Mõõdikud

Arengusiht

Õpilase areng

(õppealajuhataja)

Õpilase areng

Erivajadused

Õpilase vajaduste ja soovidega ning õpilaste ealiste, sooliste, kultuuriliste ja individuaalsete iseärasustega arvestamine.                                                                 Õpilase arengu jälgimine ja hindamine.          Lapsevanemale lapse arengust tagasiside andmine             Õpilaste ja lastevanemate nõustamine.

 Dokumentatsiooni analüüs            Klassipäevik                               Puudumiste päevik                Arenguvestlus õpilase ja lapsevanemaga

 

Osalenud 100%

 HEV õpilastega

arvestamine

(õppealajuh)

HEV õpilased

Tugiteenused

Õpilastele võimaldatud  tugiteenuste piisavus.             IÕK rakendamise tulemuslikkus.                                  Erivajadustega arvestamine, tugisüsteemid õppijate toetamiseks

  Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste % toetust vajavate õpilaste koguarvust. IÕK  rakendamise tulemuslikkus

100%

100%

 Õppekava

(õppealajuhataja)

Õppekava

Individuaalne

õppekava

Õpioskused

Õppekava olemasolu, vastavus riiklikule õppekavale  ja õpitulemuste seoste analüüs.                     Individuaalsete õppekavade rakendumine, valikute olemasolu, õpioskuste õpetamine õppekava sees, tegevusvaldkondade omavaheline integreeritus.    Õpilaste kaasamine õppekava arendustegevusse. Õppekava täitmise hindamine ja parendustöö planeerimine

 Õppekava täitmise analüüs

IÕK kokkuvõtted

Aineolümpiaadide kokkuvõte

 Õppekorraldus-

ja meetodid

(õppealajuhataja)

Õpetamis-ja

kasvatus

metoodika

Õppemetoodilise töö planeerimise, korraldus ja hindamine.                                                   Õpilaskesksete õpetamis-ja kasvatusmetoodikate rakendamine, kaasaegsete meetodite tundmine ja kasutamine.

 Väärtused

ja eetika

(õppealajuhataja)

(direktor)

Eetika

Koolikultuur

Väärtused

Koolikultuur ja selle hinnang                                      Õppe-kasvatustöös väärtuseliste hinnangute ja hoiakute kujundamine õppe-ja kasvatusprotsessis

Kaebuste arv, mis viitavad õpetaja kutse eetika rikkumisele

0%

Õpilastega seotud

tulemused

Õpijõudlus

(õppealajuh)

Tasemetööd

Riigieksamid

Õpijõudlus

Klassikursuse kordamine

väljalangevu

Õpingute jätkamine

Erinevate andmebaaside olemasolu ja analüüs

EHISe andmebaasi kasutamine ja analüüs tasemetööde osas võrdlusanalüüs.                                               Põhikooli  eksamite tulemused, analüüs             . Õpilaste edasijõudmise analüüs klassiti (põhjus-seos-tagajärg põhimõttel)alustanute ja lõpetanute suhe.

Tulemuste analüüs· õppedukuse %   koolis kooliastmeti, klassiti ja aineti.                                    Kvaliteet aineti                                      Kontrolltööd·                                                  Tasemetööde tulemused                                     Lõpueksamite   tulemused                              Koolieksamid. Aineolümpiaadid.  Klassikursuse kordajad. Mitterahuldavate kokkuvõtvate hinnetega õpilaste arv.                            Õpingute katkestajad põhihariduseta.  Järgmisel haridustasemel edasiõppijad Järgmisel haridusastmel edasiõppijad peale gümnaasiumi

100%                kasvav terend

Üle Eesti keskmise

                                   0%                              0%                   0%                                          100%                       100%                                                                  

 Õpilaste tervis

(õppealajuh)

Terviseedendus

Haiguspäevade põhjuslik analüüs,haiguspuhangud

Õpilaste tervislike eluviiside harjumuste kujundamine ja edendamine

Puudumiste analüüs                     Haiguspäevade arv                                      TEK ürituste arv

                                  2%

 Huvitegevus

(huvijuht)

Huvitegevus

Õppeasutusesisesed-

ja välised projektid

Huvitegevuse alaste võimaluste loomine õpilastele, õpilaste osalemine vanusegrupiti.                             Õpilaste osalemine õppeasutusevälistes ja –sisestes projektides                                                      Õpilasesinduse kokkuvõte                              Rahvusvahelise suhtluse võimalused

Huvitegevuse kokkuvõte                            Õpilaste osalus koolisiseses huvitegevuses % õpilaste arvust                                               Osalus koolivälistes huviringides   Huviringides mitteosalevate õpilaste% Osalemine õpilasv. ja konkurssidel Rahvusvahelistes projektides %           Osalemine tunnivälistes projektides Õpilasesinduse läbiviidud üritused

70%                         30%                           0%                      kasvav trend           10%                                       100%

 Õpilaste

rahulolu

(õppealajuh)

Õpilaste rahulolu

õpilaste rahulolu uuringute  kord  aastas

Õpilaste rahulolu küsitluse  analüüs 3 aasta jooksul

Kasvav trend

 

Lisa 2 direktori käskkirjale nr 1.1-3/11  11.02.2006

                                              KOOLI SISEHINDAMISE JAGUNEMINE (sisekontroll  ja enesehindamine)

1. SISEKONTROLLI LÄBIVIIMINE

1. Sisekontrolli eesmärk

Sisekontroll  on õppeasutuses õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatav kontroll, mis tagab kehtestatud nõuete täitmise, kooli õiguspärase tegevuse ning ressursside otstarbeka kasutamise.  Sisekontroll hõlmab kõiki põhikooli tegevuspõhimõtteid ja protseduure, mida põhikooli juhtkond kavandab ja võtab kasutusele. On suunatud sellele, et tööprotsessis esiletulevad vead ei korduks ning kõrvalekalded saaksid koheselt korrigeeritud.Sisekontroll on aluseks pedagoogide atesteerimisel ning võimaldab kindlaks teha täiendkoolitusvajadused.

2. Sisekontrolli läbiviimise eest vastutaja ja teostaja

Sisekontrolli eest vastutavaks  on põhikooli direktor. Sisekontrolli teostamise eest  valdkonniti määratakse vastutavad isikud  direktori käskkirjaga.

3. Sisekontrolli  valdkonnad on järgmised:

3.1. põhikooli õppekava elluviimise seire;

3.2 õigusaktidest kinnipidamise ning direktori poolt kehtestatud kordade seire;

3.3  arengukava, üldtööplaani ja tegevuskavade elluviimise seire;

3.4 asutuse tegevusest tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumine, säilitamine ja avaldamine;

3.5. õppeaasta prioriteetide täitmise tagamine

3.6. õppe-ja kasvatusprotsess, õppekorraldus ja meetodid

3.7. kooli personali pädevusnõuded ja nende arendamine

3.8  töökeskkonna sisekontroll

3.9. projektitegevus

3.10. majandustegevus

3.11 klassiväline tegevus

4.Sisekontrolli  kavandamine

Sisekontrolli plaani kavandamisel lähtutakse direktori käskkirjaga kinnitatud sisekontrolli prioriteedist. Sisekontrolli prioriteedid tulenevad iga valdkonna juhi poolt koostatud eelmise õppeaasta kokkuvõttes esitatud peamistest puudustest. Õppeaasta sisekontrolli prioriteetide alusel koostavad valdkondade juhid oma valdkonna sisekontrolli plaanid, mille kinnitab direktor. Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas on sisekontrolli plaan üks osa õppealajuhataja  tööplaanist

 5. Plaanivälise sisekontrolli läbiviimine

Sisekontrolli tegevusi võib sisekontrolli eest vastutav isik läbi viia vajadusel ka plaaniväliselt ilma sellest eelnevalt personali informeerimata.

6. Sisekontrolli tulemused vormistatakse aruandena.

 Sisekontrolli aruanne koosneb järgmistest elementidest:

- sisekontrolli läbiviimise kuupäev või periood;

- sisekontrolli läbiviiva isiku nimi;

- sisekontolli teema ja eesmärk;

- sisekontrolli tulemuste lühike kirjeldus;

- sisekontrolli tulenevad järeldused;

- sisekontrolli aruande koostamise kuupäev ja koostaja allkiri.

7. Sisekontrolli aruannet ei koostata üldtööplaan ja tööplaanide seire käigus, kui täiendused viiakse koheselt sisse üldtööplaani või tööplaanidesse.

8. Atesteeritavale hinnangu andmine sisekontrolli eest vastutava isiku poolt

Atesteeritavale hinnangu andmiseks viiakse läbi sisekontroll pedagoogilt laekunud avalduse alusel, mis esitatakse  direktorile hiljemalt atesteerimisele eelneva õppeaasta 1. maiks, kuid mitte hiljem kui üheksa kuud enne atesteerimist. Seejärel kavandab õppealajuhataja õpetaja tunni külastused ja tagasiside kogumise õpetaja tegevuse kohta sisekontrolli plaanis. Hinnangu atesteeritava tööle annab sisekontrolli eest vastutava isik kirjalikult lähtudes Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000.a määruses nr 381  „Õpetajate koolituse raamnõuded sätestatud õpetaja

üldpädevusnõudeist ning atesteeritava ametikohale esitatavaist eripädevusnõudeist.” Sisekontrolli tulemusena koostatakse sisekontrolli aruanne. Kirjalik hinnang aresteeritava töö kohta atesteerimiskomisjonile esitamiseks koostatakse ja väljastatakse töötajale  kui atesteeritav vastab „Õpetaja koolituse raamnõuetes sätestatud õpetaja üldpädevusnõuetele ja atesteeritava ametikohale esitatavatele eripädevusnõuetele.

9. Töökeskkonna sisekontroll

Töökeskkonna sisekontroll viiakse läbi üks kord aastas. Töö keskkonna sisekontrolli eesmärgiks on igal aastal viia läbi süstemaatiline töökeskkonna ülevaatus, mille käigus kavandatakse, korraldatakse ja jälgitakse töötervishoiu ja tööohutuse olukorda , analüüsitakse sisekontrolli tulemusi ning vajaduse korral kohandatakse tarvilikud abinõud.

10. Arengukava elluviimise seire

Arengukava elluviimise seiret teostab iga valdkonna juht. Arengukava elluviimise tulemuslikkuse seiret viiakse läbi peamiselt järgmiste tegevuste kaudu:

- iga õppeaasta lõpus töötajate eneseanlüüsil põhineva õppeaasta töökokkuvõtte ning sellel

põhineva arenguvestluse läbiviimise kaudu;

- iga õppeaasta lõpus tehtava õppeaasta töökokkuvõtte kaudu.

 Arengukava korrigeerimine seire tulemuste põhjal

                                                                                 

       2.  ENESEHINDAMINE

                                    Valdkond

Mida hindame?

                        KOOLI JUHTIMINE

1. Direktor

 1. nõutav kvalifikatsioon ,  seadusandluse tundmine
 2. õhkkond koolis , meeskonnatöö
 3. tagasiside koolitööst
 4. otsuste tegemine , probleemide lahendamine

2. Direktori asetäitja õppekasvatustöö alal

 1. nõutav kvalifikatsioon
 2. koolitöö korraldamine, algatus- ja koostöövõime
 3. enesehindamine ja sisekontrolli läbi viimine ning analüüs

3. Õpetajad

 1. kvalifikatsioon , täiend- ja ümberõpe
 2. koostöövõime (õpilased, õpetajad, vanemad)
 3. ainealane ja klassijuhataja töö
 4. õpiabi andmine, töö erivajadustega õpilastega                                                  
 5. töö tulemuslikkus
 6.  õpetajatete vanus ja sooline koosseis

4. Õppenõukogu

 1. plaan ja ettevalmistamine
 2. otsuste vastuvõtmine ,protokollid

5. Kodukord

 1. reeglite järgimine ja täitmine
 2. kooli traditsioonide väärtustamine
 3. õpilaste ja õpetajate motiveerimine                                                                          õpilaste mõjutamise kord

6. Asjaajamine

 1. dokumentide vormistamine  
 2. koolisisene infovahetus

7. Lastevanemate osalus

 1. lastevanemate suhted kooliga
 2. infovahetus
 3. lastevanemate koosolekud , hoolekogu töö
 4. arenguvestlused

                          TÖÖ PLAANIMINE

1. Arengukava

 1. arengukava väljatöötamine , arengukava järgimine, korrastamine ja täiendamine

2. Õppekava

 1. õppekava vastavus riikliku õppekavaga ja kooli arengukavaga
 2. ainekavade täiendamine ja korrigeerimine

3. Õppeaasta üldtööplaan

 1. tööplaani kavandamine, täiendamine ja täpsustamine
 2. tööplaani järgimine ja täitmine

                    ÕPETAMINE JA ÕPPIMINE

1. Ainealase töö planeerimine

 1. ainetööplaanide sisukus, vastavus ainekavadega
 2. õpilaste osalus õppetöös

2. Hindamine

 1. hindamise planeerimine
 2. hindamise objektiivsus
 3. õpilaste ja vanemate informeeritus
 4. õppetegevuse motiveerimine

3. Õpitulemused

 1. hindamistulemuste analüüs ja järelduste tegemine
 2. õpilaste edasijõudmine, õpiabi
 3. tasemetööde tulemused ja analüüs
 4. edukus järgmisel kooliastmel
 5. edukus olümpiaadidel ja võistlustel                                        koolilõpetanute edasine tegevus

                    KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

1. Õpilaste arvestus

 1. õpilaste andmekogu
 2. I klassi õpilaste registreerimine
 3. õpilaste liikumine
 4. kooli lõpetamine
 5. dokumentide täitmine

2. Koolikohustuse täitmine

 1. puudumiste arvestamine
 2. põhjuseta puudujate mõjutamine

                  KOOLI TÖÖKESKKOND

 1. Riskianalüüs, tööohutus, söökla enesekontroll

            KLASSI- JA KOOLIVÄLINE TÖÖ

 

 1. huvitegevuse võimalused ja tingimused
 2. huvitegevuse korraldamine
 3. ringide töö plaanimine
 4. klassijuhatajate töö plaanimine

 

                                                Lisa 3  direktori käskkirjale nr 1.1-3/11  11.02.2006

 Sisehindamise  dokumentatsioon

 1. Kohaliku omavalitsuse kinnitatud kooi põhimäärus
 2. Kohaliku omavalitsuse kinnitatud kooli arengukava
 3. Kooli hoolekogu põhimäärus
 4. Kohaliku omavalitsuse kinnitatud kooli eelarve
 5. Direktori kinnitatud kooli õppekava
 6. Direktori kinnitatud kooli üldtööplaan
 7. Allkirjastatud ametijuhendid
 8. Direktori kinnitatud vahetute alluvate tööplaanid
 9. Õppealajuhataja kinnitatud töökavad
 10. Direktori kinnitatud klassijuhatajate tööplaanid
 11. Direktori kinnitatud pikapäevarühma kasvatajate töökavad
 12. Direktori kinnitatud õpetajate konsultatsioonide ajad
 13. Direktori kinnitatud tunniplaan
 14. Direktori kinnitatud ringitöö tunniplaan
 15. Direktori kinnitatud asjaajamise kord
 16. Direktori kinnitatud sisehindamise aktid ja õiendid
 17. Direktori kinnitatud koolituspoliitika
 18. Direktori kinnitatud õpilasesinduse põhimäärus
 19. Kooli kodukord
 20. Direktori kinnitatud töösisekorra eeskirjad
 21. Direktori kinnitatud õpilaste hindamise kord
 22. Direktori kinnitatud õpetajate atesteerimise kord
 1. Direktori kinnitatud õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord
 2. Õppenõukogu tööplaanid ja protokollid
 3. Hoolekogu protokollid
 4. Direktori käskkirjaga moodustatud töörühmade protokollid
 5. Tasemetööde tulemuste protokollid
 6. Kooli dokumendiregister, Kooli kirjavahetus
 7. Distsiplinaarkaristused
 8. Arstitõendid ja lastevanemate teatised
 9. Õppekirjanduse laenutamise register
 10. Koolituse läbimist tõendavad dokumendid
 11. Õpilasraamatud
 12. Klassipäevikud
 13. Pikapäevarühma päevikud
 14. Ringide töö päevikud
 15. Lepingud
 16. Lastevanemate koosolekute protokollid
 17. Direktori kinnitatud statistiline aruanne
 18. Toidubloki enesekontrolli aktid
 19. Direktori kinnitatud koolikohustuslike laste arvestamise kord
 20. Direktori kinnitatud õpilaste arenguvestluse läbiviimise kord
 21. Direktori kinnitatud täienduskoolituse aasta kokkuvõtte

Lisa 4  direktori käskkirjale nr 1.1-3/11  11.02.2006

  SH läbiviimise aruannete vormid        

 1. Raamatukogu töö   aruanne
 2. Huvijuhi aruanne
 3. Majandusjuhataja aruanne
 4. Õppealajuhataja aruanne
 5. Õpilaste saavutuste register