RESPONSABILITATS DELS PARTICIPANTS

Per a que el desenvolupament de les activitats didàctiques siga satisfactori és necessari tindre present i assumir una sèrie de responsabilitats

Responsabilitats del centre docent i del seu professorat acompanyant

1.    Assegurar que l'assistència a l'Aula Didàctica DOMUS BAEBIA està aprovada pel Consell Escolar del centre i que figura a la Programació General Anual del centre (PGA).

2.   Treballar l'activitat amb l'alumnat abans, mentre i després de la visita a l'Aula.

3.   Garantir que el professorat acompanyant siga el tutor del grup o bé el professor que imparteix la matèria relacionada amb l'activitat a realitzar.

4.   Acompanyar durant la visita amb un nombre de professors adequat al d'alumnes i a les activitats a realitzar.

5.    Fer complir la normativa vigent pròpia d'un centre educatiu.

6.    En cas d'accident o malaltia, acompanyar els alumnes al centre sanitari corresponent.

7.   Comunicar als responsables de l'Aula qualsevol incident o desperfecte produït a les instal·lacions de la domus. En cas de negligència o ús indegut, el centre docent  assistent es farà càrrec del pagament del desperfecte.

8.   Avaluar per mitjà d'un qüestionari les activitats dutes a terme a la visita.

Responsabilitats de l'alumnat

1.    Realitzar activament les activitats proposades.

2.    Mantindre una actitud adequada en tot moment.

3.    Respectar les instal·lacions i les normes vigents a l'Aula.

4.    Col·laborar al manteniment i organització de l'Aula en finalitzar el taller realitzat.

Responsabilitats del professorat de l ´Aula.

1.       Realitzar anualment la campanya (via mail) d'oferta a tots els centres.

2.           Portar el registre de sol·licituds, datació de les visites i comunicació amb els centres.

3.      Gestionar la comptabilitat.

4.      Controlar les existències, necessitats i compres dels materials.

5.      Col·laborar amb l´Associació Ludere et Discere a l'estudi i concreció de propostes.

6.      Seguir el procés d'impressió de materials de propaganda i ús dels Tallers Didàctics de Cultura Clàssica.

7.      Atendre les instal·lacions en coordinació amb l'Ajuntament.

8.      Preparar les visites diàries amb tot el que suposa de disposició d'espai i materials.

9.      Atendre les visites diàries.

10.    Arreplegar i disposar l'espai i els materials per a la següent visita del dia.

11.    Realitzar les memòries anuals.

12.    Concretar les propostes per al nou curs escolar.