Olm    OZU LIST 2011 01 21 by Leo Wong

       01 Film 54

   Zange no Yaiba (1927)

   Wakodo no Yume (1928)

   Nyobo Funshitsu (1928)

   Kabocha (1928)

   Hikkoshi Fufu (1928)

   Nikutaibi (1928)

   Takara no Yama (1929)

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929)

   Wasei Kenka Tomodachi (1929)

   Daigaku wa Deta Keredo (1929)

   Kaishain Seikatsu (1929)

   Tokkan Kozo (1929)

   Kekkon Gaku Nyumon (1930)

   Hogaraka ni Ayume (1930)

   Rakudai wa Shita Keredo (1930)

   Sono Yo no Tsuma (1930)

   Erogami no Onryo (1930)

   Ashi ni Sawatta Koun (1930)

   Ojosan (1930)

   Shukujo to Hige (1931)

   Bijin Aishu (1931)

   Tokyo no Gassho (Tokyo no korasu) (1931)

   Haru wa Gofujin Kara (1932)

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932)

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932)

   Mata Au Hi Made (1932)

   Tokyo no Onna (1933)

   Hijosen no Onna (1933)

   Dekigokoro (1933)

   Haha o Kawazuya (1934)

   Ukigusa Monogatari (1934)

   Hakoiri Musume (1935)

   Kagami Shishi (1935-36)

   Tokyo no Yado (1935)

   Daigaku Yoi Toko (1936)

   Hitori Musuko (1936)

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937)

   Toda-ke no Kyodai (1941)

   Chichi Ariki (1942)

   Nagaya Shinshi Roku (1947)

   Kaze no Naka no Mendori (1948)

   Banshun (1949)

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950)

   Bakushu (1951)

   Ochazuke no Aji (1952)

   Tokyo Monogatari (1953)

   Soshun (1956)

   Tokyo Boshoku (1957)

   Higanbana (1958)

   Ohayo (1959)

   Ukigusa (1959)

   Akibiyori (1960)

   Kohayagawa-ke no Aki (1961)

   Sanma no Aji (1962)

02 English Title 54

   Zange no Yaiba (1927): The Sword of Penitence

   Wakodo no Yume (1928): The Dreams of Youth

   Nyobo Funshitsu (1928): Wife Lost

   Kabocha (1928): Pumpkin

   Hikkoshi Fufu (1928): A Couple on the Move

   Nikutaibi (1928): Body Beautiful

   Takara no Yama (1929): Treasure Mountain

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): Days of Youth

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): Fighting Friends - Japanese Style

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): I Graduated, But . . .

   Kaishain Seikatsu (1929): The Life of an Office Worker

   Tokkan Kozo (1929): A Straightforward Boy

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): An Introduction to Marriage

   Hogaraka ni Ayume (1930): Walk Cheerfully

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): I Flunked, But . . .

   Sono Yo no Tsuma (1930): That Night's Wife

   Erogami no Onryo (1930): The Revengeful Spirit of Eros

   Ashi ni Sawatta Koun (1930): Lost Luck (The Luck Which Touched the Leg)

   Ojosan (1930): Young Miss

   Shukujo to Hige (1931): The Lady and the Beard

   Bijin Aishu (1931): Beauty's Sorrows

   Tokyo no Gassho (1931): Tokyo Chorus

   Haru wa Gofujin Kara (1932): Spring Comes from the Ladies

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): I Was Born, But . . .

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Where Now Are the Dreams of Youth?

   Mata Au Hi Made (1932): Until the Day We Meet Again

   Tokyo no Onna (1933): Woman of Tokyo

   Hijosen no Onna (1933): Dragnet Girl

   Dekigokoro (1933): Passing Fancy

   Haha o Kawazuya (1934): A Mother Should Be Loved

   Ukigusa Monogatari (1934): A Story of Floating Weeds

   Hakoiri Musume (1935): An Innocent Maid

   Kagami Shishi (1935-36): Kagamijishi (documentary)

   Tokyo no Yado (1935): An Inn in Tokyo

   Daigaku Yoi Toko (1936): College is a Nice Place

   Hitori Musuko (1936): The Only Son

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): What Did the Lady Forget?

   Toda-ke no Kyodai (1941): The Brothers and Sisters of the Toda Family

   Chichi Ariki (1942): There Was a Father

   Nagaya Shinshi Roku (1947): The Record of a Tenement Gentleman

   Kaze no Naka no Mendori (1948): A Hen in the Wind

   Banshun (1949): Late Spring

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): The Munekata Sisters

   Bakushu (1951): Early Summer

   Ochazuke no Aji (1952): The Flavor of Green Tea over Rice

   Tokyo Monogatari (1953): Tokyo Story

   Soshun (1956): Early Spring

   Tokyo Boshoku (1957): Tokyo Twilight

   Higanbana (1958): Equinox Flower

   Ohayo (1959): Good Morning

   Ukigusa (1959): Floating Weeds

   Akibiyori (1960): Late Autumn

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): The End of Summer

   Sanma no Aji (1962): An Autumn Afternoon

03 Release Date 54

   Zange no Yaiba (1927): October 14m 1927 (lost)

   Wakodo no Yume (1928): April 28, 1928 (lost)

   Nyobo Funshitsu (1928): June 15, 1928 (lost)

   Kabocha (1928): August 31, 1928 (lost)

   Hikkoshi Fufu (1928): September 28, 1928 (lost)

   Nikutaibi (1928): December 1, 1928 (lost)

   Takara no Yama (1929): February 22, 1929 (lost)

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): April 13,1929

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): July 5, 1929

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): September 6, 1929

   Kaishain Seikatsu (1929): October 25, 1929 (lost)

   Tokkan Kozo (1929): November 23, 1929

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): January 5, 1930 (lost)

   Hogaraka ni Ayume (1930): March 1, 1930

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): April 11, 1930

   Sono Yo no Tsuma (1930): July 6, 1930

   Erogami no Onryo (1930): July 27, 1930 (lost)

   Ashi ni Sawatta Koun (1930): October 3, 1930 (lost)

   Ojosan (1930): December 12, 1930 (lost)

   Shukujo to Hige (1931): February 7, 1931

   Bijin Aishu (1931): May 29, 1931 (lost)

   Tokyo no Gassho (1931): August 15, 1931

   Haru wa Gofujin Kara (1932): January 29, 1932 (lost)

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): June 3, 1932

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): October 13, 1931

   Mata Au Hi Made (1932): November 24, 1932 (lost)

   Tokyo no Onna (1933): February 9, 1933

   Hijosen no Onna (1933): April 27, 1933

   Dekigokoro (1933): September 7, 1933

   Haha o Kawazuya (1934): May 11, 1934

   Ukigusa Monogatari (1934): November 23, 1934

   Hakoiri Musume (1935): January 12, 1935 (lost)

   Kagami Shishi (1935-36): 1936? (not released?)

   Tokyo no Yado (1935): November 21, 1935

   Daigaku Yoi Toko (1936): May 19, 1936 (lost)

   Hitori Musuko (1936): September 15, 1936

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): March 3, 1937

   Toda-ke no Kyodai (1941): March 1, 1941

   Chichi Ariki (1942): April 1, 1942

   Nagaya Shinshi Roku (1947): May 20, 1947

   Kaze no Naka no Mendori (1948): September 20, 1948

   Banshun (1949): September 19, 1949

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): August 25, 1950

   Bakushu (1951): October 3, 1951

   Ochazuke no Aji (1952): October 1, 1952

   Tokyo Monogatari (1953): November 3, 1953

   Soshun (1956): January 29, 1956

   Tokyo Boshoku (1957): Apri 30, 1957

   Higanbana (1958): September 7, 1958

   Ohayo (1959): May 12, 1959

   Ukigusa (1959): November 17, 1959

   Akibiyori (1960): November 13, 1960

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): October 29, 1961

   Sanma no Aji (1962): November 18, 1962

04 Sound-Color 54

   Zange no Yaiba (1927): NN

   Wakodo no Yume (1928): NN

   Nyobo Funshitsu (1928): NN

   Kabocha (1928): NN

   Hikkoshi Fufu (1928): NN

   Nikutaibi (1928): NN

   Takara no Yama (1929): NN

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): NN

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): NN

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): NN

   Kaishain Seikatsu (1929): NN

   Tokkan Kozo (1929): NN

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): NN

   Hogaraka ni Ayume (1930): NN

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): NN

   Sono Yo no Tsuma (1930): NN

   Erogami no Onryo (1930): NN

   Ashi ni Sawatta Koun (1930): NN

   Ojosan (1930): NN

   Shukujo to Hige (1931): NN

   Bijin Aishu (1931): NN

   Tokyo no Gassho (1931): NN

   Haru wa Gofujin Kara (1932): NN

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): NN

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): NN

   Mata Au Hi Made (1932): Y(music and effects)N

   Tokyo no Onna (1933): Y(music and effects)N

   Hijosen no Onna (1933): NN

   Dekigokoro (1933): NN

   Haha o Kawazuya (1934): NN

   Ukigusa Monogatari (1934): NN

   Hakoiri Musume (1935): NN

   Kagami Shishi (1935-36): YN (Part 2 is silent)

   Tokyo no Yado (1935): NN

   Daigaku Yoi Toko (1936): NN

   Hitori Musuko (1936): YN

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): YN

   Toda-ke no Kyodai (1941): YN

   Chichi Ariki (1942): YN

   Nagaya Shinshi Roku (1947): YN

   Kaze no Naka no Mendori (1948): YN

   Banshun (1949): YN

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): YN

   Bakushu (1951): YN

   Ochazuke no Aji (1952): YN

   Tokyo Monogatari (1953): YN

   Soshun (1956): YN

   Tokyo Boshoku (1957): YN

   Higanbana (1958): YY

   Ohayo (1959): YY

   Ukigusa (1959): YY

   Akibiyori (1960): YY

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): YY

   Sanma no Aji (1962): YY

05 Minutes 54

   Zange no Yaiba (1927): Ca. 70

   Wakodo no Yume (1928): Ca. 50

   Nyobo Funshitsu (1928): Ca. 50

   Kabocha (1928): Ca. 60

   Hikkoshi Fufu (1928): Ca. 60

   Nikutaibi (1928): Ca. 50

   Takara no Yama (1929): Ca. 100

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): Ca. 60 (103?)

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): 14 (Ca. 100?)

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): Ca. 100 (11 in existence)

   Kaishain Seikatsu (1929): Ca. 83

   Tokkan Kozo (1929): Ca. 57 (14 in existence)

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): Ca. 107

   Hogaraka ni Ayume (1930): Ca. 100 (96?)

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): Ca. 95 (65?)

   Sono Yo no Tsuma (1930): Ca. 100 (65?)

   Erogami no Onryo (1930): Ca. 41

   Ashi ni Sawatta Koun (1930): Ca. 60

   Ojosan (1930): Ca. 130

   Shukujo to Hige (1931): 97 (72?)

   Bijin Aishu (1931): Ca. 158

   Tokyo no Gassho (1931): 90

   Haru wa Gofujin Kara (1932): Ca. 94

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932):  100 (original version), 90

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Ca. 90 (85?)

   Mata Au Hi Made (1932): Ca. 110

   Tokyo no Onna (1933): Ca. 70 (47?)

   Hijosen no Onna (1933): Ca. 60 (100?)

   Dekigokoro (1933): 100

   Haha o Kawazuya (1934): 93 (71?)

   Ukigusa Monogatari (1934): 86

   Hakoiri Musume (1935): 87

   Kagami Shishi (1935-36): 25

   Tokyo no Yado (1935): 82

   Daigaku Yoi Toko (1936): ?

   Hitori Musuko (1936): 83 (87?)

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): 73

   Toda-ke no Kyodai (1941): 105

   Chichi Ariki (1942): 94 (87?)

   Nagaya Shinshi Roku (1947): 72

   Kaze no Naka no Mendori (1948): 90 (84?)

   Banshun (1949): 108

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): 112

   Bakushu (1951): 125

   Ochazuke no Aji (1952): 115

   Tokyo Monogatari (1953): 136

   Soshun (1956): 145

   Tokyo Boshoku (1957): 141

   Higanbana (1958): 118

   Ohayo (1959): 93

   Ukigusa (1959): 119

   Akibiyori (1960): 129

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): 103

   Sanma no Aji (1962): 113

06 Studio 54

   Zange no Yaiba (1927): Shochiku Kamata

   Wakodo no Yume (1928): Shochiku Kamata

   Nyobo Funshitsu (1928): Shochiku Kamata

   Kabocha (1928): Shochiku Kamata

   Hikkoshi Fufu (1928): Shochiku Kamata

   Nikutaibi (1928): Shochiku Kamata

   Takara no Yama (1929): Shochiku Kamata

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): Shochiku Kamata

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): Shochiku Kamata

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): Shochiku Kamata

   Kaishain Seikatsu (1929): Shochiku Kamata

   Tokkan Kozo (1929): Shochiku Kamata

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): Shochiku Kamata

   Hogaraka ni Ayume (1930): Shochiku Kamata

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): Shochiku Kamata

   Sono Yo no Tsuma (1930): Shochiku Kamata

   Erogami no Onryo (1930): Shochiku Kamata

   Ashi ni Sawatta Koun (1930): Shochiku Kamata

   Ojosan (1930): Shochiku Kamata

   Shukujo to Hige (1931): Shochiku Kamata

   Bijin Aishu (1931): Shochiku Kamata

   Tokyo no Gassho (1931): Shochiku Kamata

   Haru wa Gofujin Kara (1932): Shochiku Kamata

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): Shochiku Kamata

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Sochichu Kamata

   Mata Au Hi Made (1932): Shochiku Kamata

   Tokyo no Onna (1933): Shochiku Kamata

   Hijosen no Onna (1933): Shochiku Kamata

   Dekigokoro (1933): Shochiku Kamata

   Haha o Kawazuya (1934): Shochiku Kamata

   Ukigusa Monogatari (1934): Shochiku Kamata

   Hakoiri Musume (1935): Shochiku Kamata

   Kagami Shishi (1935-36):  Shochiku, Kokusai Bunka Shikokai

   Tokyo no Yado (1935): Shochiku Kamata

   Daigaku Yoi Toko (1936): Shochiku Kamata

   Hitori Musuko (1936): Shochiku Kamata

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Shochiku Ofuna

   Toda-ke no Kyodai (1941): Shochiku Ofuna

   Chichi Ariki (1942): Shochiku Ofuna

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Shochiku Ofuna

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Shochiku Ofuna

   Banshun (1949): Shochiku Ofuna

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Toho/Shintoho

   Bakushu (1951): Shochiku Ofuna

   Ochazuke no Aji (1952): Shochiku Ofuna

   Tokyo Monogatari (1953): Shochiku Ofuna

   Soshun (1956): Shochiku Ofuna

   Tokyo Boshoku (1957): Shochiku Ofuna

   Higanbana (1958): Shochiku Ofuna

   Ohayo (1959): Sochiku Ofuna

   Ukigusa (1959): Daiei Tokyo

   Akibiyori (1960): Shochiku Ofuna

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Takarazuka Eiga / Toho

   Sanma no Aji (1962): Shochiku Ofuna

07 Story 40

   Zange no Yaiba (1927):  Ozu (idea), based on the George Fitzmuarice film “Kick-In”  

   Wakodo no Yume (1928):  Ozu, based on several American movies

   Nyobo Funshitsu (1928):  Ononosuke Takano (idea), based on a prizewinning magazine story

   Kabocha (1928): Yasujiro Ozu

   Hikkoshi Fufu (1928): Ippei Kikuchi (idea)

   Nikutaibi (1928): Akira Fushimi

   Takara no Yama (1929): Yasujiro Ozu (idea)

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): Akira Fushimi

   Wasei Kenka Tomodachi (1929):  Kogo Noda, after Wallace Beery-Raymond Hatton comedies

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): Hiroshi Shimizu (idea)

   Kaishain Seikatsu (1929): Yasujiro Ozu

   Tokkan Kozo (1929):  O. Henry, “The Ransom of Red Chief”, idea by Chugi Nozu (Kogo Noda, Tadamoto Okubo, Tadao Ikeda, and Ozu)

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): Toshio Okuma (idea)

   Hogaraka ni Ayume (1930): Hiroshi Shimizu (idea)

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): Yasujiro Ozu (idea)

   Sono Yo no Tsuma (1930):  Oscar Shisgall (Osuka Shisgoru=Ozu?), “From Nine to Nine” (novel?)

   Erogami no Onryo (1930): Seizaburo Ishihara (idea)

   Ojosan (1930):  Gags by: Akira Fushimi, “James Maki”, Tadao Ikeda

   Shukujo to Hige (1931): Komatsu Kitamura

   Bijin Aishu (1931):  Henri de Regnier, adapted by “James Maki”  

   Tokyo no Gassho (1931): Komatsu Kitamura (novel), Kogo Noda

   Haru wa Gofujin Kara (1932): “James Maki” (idea)

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): “James Maki”  

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Kogo Noda

   Tokyo no Onna (1933):  Ernst Schwartz (Ozu) novel “16 Stunden/16 Hours” (26?)

   Hijosen no Onna (1933): “James Maki” (Ozu) (idea)

   Dekigokoro (1933): “James Maki” (Ozu) (idea)

   Haha o Kawazuya (1934): Shuutarou Komiya (novel)

   Ukigusa Monogatari (1934): “James Maki”, after the American film “The Barker”  

   Hakoiri Musume (1935): Sanu Shikitei

   Kagami Shishi (1935-36): Kenji Shuzui (idea)

   Tokyo no Yado (1935):  Mone Uinzata (“Winthat Monnet”?) (story)

   Daigaku Yoi Toko (1936): “James Maki” (Ozu) (idea)

   Hitori Musuko (1936): “James Maki” (Ozu) (early script)

   Toda-ke no Kyodai (1941):  Tadao Ikeda, Yasujiro Ozu

   Banshun (1949): Kazuo Hirotsu's novel “Chichi to Musume” (“Father and Daughter”)

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Jiro Osaragi (novel)

   Higanbana (1958): Ton Santomi (novel)

   Ukigusa (1959): Ikeda 1934 script

   Akibiyori (1960): Ton Santomi (novel)

08 Screenplay 53

   Zange no Yaiba (1927): Kogo Noda

   Wakodo no Yume (1928): Yasujiro Ozu

   Nyobo Funshitsu (1928): Momosuke (Hyakusuke) Yoshida

   Kabocha (1928): Komatsu Kitamura

   Hikkoshi Fufu (1928): Akira Fushimi

   Nikutaibi (1928):  Akira Fushimi, Yasujiro Ozu

   Takara no Yama (1929): Akira Fushimi

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929):  Akira Fushimi, with revisions by Yasujiro Ozu

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): Kogo Noda

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): Yoshio Aramaki

   Kaishain Seikatsu (1929): Kogo Noda

   Tokkan Kozo (1929): Tadao Ikeda

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): Kogo Noda

   Hogaraka ni Ayume (1930): Tadao Ikeda

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): Akira Fushimi

   Sono Yo no Tsuma (1930): Kogo Noda

   Erogami no Onryo (1930): Kogo Noda

   Ashi ni Sawatta Koun (1930): Kogo Noda

   Ojosan (1930): Komatsu Kitamura

   Shukujo to Hige (1931):  Komatsu Kitamura (book and adaptation), Yasujiro Ozu (gagman as James Maki)

   Bijin Aishu (1931): Tadao Ikeda

   Tokyo no Gassho (1931): Kogo Noda

   Haru wa Gofujin Kara (1932):  Tadao Ikeda, Tadao Yanai

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): Akira Fushimi (scenario), Geibei Ibushiya (screen adaptation)

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Kogo Noda

   Mata Au Hi Made (1932): Kogo Noda (script exists)

   Tokyo no Onna (1933): Tadao Ikeda, Kogo Noda

   Hijosen no Onna (1933): Tadao Ikeda

   Dekigokoro (1933): Tadao Ikeda

   Haha o Kawazuya (1934): Kogo Noda (screenplay construction), Tadao Ikeda (adaptation), Masao Arata (screenplay collaboration)

   Ukigusa Monogatari (1934): Tadao Ikeda

   Hakoiri Musume (1935): Tadao Ikeda, Kogo Noda (script exists)

   Tokyo no Yado (1935): Yasujiro Ozu, Tadao Ikeda, Masao Arata

   Daigaku Yoi Toko (1936): Masao Arata (script exists)

   Hitori Musuko (1936): Tadao Ikeda, Masao Arata

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): “James Maki” (Ozu), Akira Fushimi

   Toda-ke no Kyodai (1941): Yasujiro Ozu, Tadao Ikeda

   Chichi Ariki (1942): Yasujiro Ozu, Tadao Ikeda, Takao Yanai  

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Tadao Ikeda, Yasujiro Ozu

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Yasujiro Ozu, Ryosuke Saito

   Banshun (1949): Kogo Noda, Yasujiro Ozu

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Kogo Noda, Yasujiro Ozu

   Bakushu (1951): Kogo Noda, Yasujiro Ozu

   Ochazuke no Aji (1952): Koga Noda, Yasujiro Ozu

   Tokyo Monogatari (1953): Kogo Noda, Yasujiro Ozu

   Soshun (1956): Kogo Noda, Yasujiro Ozu

   Tokyo Boshoku (1957): Kogo Noda, Yasujiro Ozu

   Higanbana (1958): Kogo Noda, Yasujiro Ozu

   Ohayo (1959): Kogo Noda, Yasujiro Ozu

   Ukigusa (1959): Kogo Noda, Yasujiro Ozu

   Akibiyori (1960): Kogo Noda, Yasujiro Ozu

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Kogo Noda, Yasujiro Ozu

   Sanma no Aji (1962): Kogo Noda, Yasujiro Ozu

09 Producer 9

   Banshun (1949): Takeshi Yamamoto

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Hiroshi Higo, Eisei Koe

   Bakushu (1951): Takeshi Yamamoto

   Tokyo Monogatari (1953): Takeshi Yamamoto

   Tokyo Boshoku (1957): Shizuo Yamauchi

   Ukigusa (1959): Masaichi Nagata

   Akibiyori (1960): Shizou Yamanouchi

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Sanezumi Fujimoto, Masakatsu Kaneko, Tadahiro Teramoto

   Sanma no Aji (1962): Shizuo Yamaouchi

10 Cinematography 54

   Zange no Yaiba (1927): Isamu Aoki

   Wakodo no Yume (1928): Hideo Mohara

   Nyobo Funshitsu (1928): Hideo Mohara

   Kabocha (1928): Hideo Mohara

   Hikkoshi Fufu (1928): Hideo Mohara

   Nikutaibi (1928): Hideo Mohara

   Takara no Yama (1929): Hideo Mohara

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): Hideo Mohara, Yuharu Atsuta

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): Hideo Mohara

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): Hideo Mohara

   Kaishain Seikatsu (1929): Hideo Mohara

   Tokkan Kozo (1929): Ko (Hiroshi) Nomura

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): Hideo Mohara

   Hogaraka ni Ayume (1930): Hideo Mohara, Yuharu Atsuta

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): Hideo Mohara, Yuhara Atsuta

   Sono Yo no Tsuma (1930): Hideo Mohara, Yuharu Atsuta (assistant camera), Minoru Kuribayashi (assistant camera)

   Erogami no Onryo (1930): Hideo Mohara

   Ashi ni Sawatta Koun (1930): Hideo Mohara

   Ojosan (1930): Hideo Mohara

   Shukujo to Hige (1931): Minoru Kuribayashi?, Hideo Mohara, Yuuharu (Yuuji) Atsuta (assistant camera)

   Bijin Aishu (1931): Hideo Mohara

   Tokyo no Gassho (1931): (Hideo Mohara) Hideo Mohara; assistant camera: Yuharu Atsuta (as Yuuji Atsuta), Eijiro Fujita, Minoru Kuribayashi (as Kuri Hayashi)

   Haru wa Gofujin Kara (1932): Hideo Mohara

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): Hideo Mohara, Yuharu Atsuta (assistant camera), Masao Irie (assistant cinematographer)

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Hideo Mohara, Yuharu Atsuta (associate director of photography).

   Mata Au Hi Made (1932): Hideo Mohara

   Tokyo no Onna (1933): Hideo Mohara; assistant camera: Yuharu Atsuta, Masao Irie, Kazuo Kuribayashi

   Hijosen no Onna (1933): Yuharu Atsuta or Hideo Mohara?

   Dekigokoro (1933): Shojiro Sugimoto. Assistants: Hiroyuki Nagaoka, Hedeo Hoshii.

   Haha o Kawazuya (1934): Isamu Aoki

   Ukigusa Monogatari (1934): Hideo Mohara, assistants: Yuhara Atsuta, Masao Irie.

   Hakoiri Musume (1935): Hideo Mohara

   Kagami Shishi (1936): Hideo Mohara

   Tokyo no Yado (1935): Hideo Mohara.

   Daigaku Yoi Toko (1936): Hideo Mohara

   Hitori Musuko (1936): Shojiro Sugimoto, Yuhara Atsuta (photography assistant)

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Hideo Mohara, Yuharu Atsuta.

   Toda-ke no Kyodai (1941): Yuharu Atsuta.

   Chichi Ariki (1942): Yuhara Atsuta

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Yuharu Atsuta

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Yuharu Atsuta.

   Banshun (1949): Yuharu Atsuta

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Jyoji Ohara

   Bakushu (1951): Yuharu Atsuta

   Ochazuke no Aji (1952): Yuharu Atsuta

   Tokyo Monogatari (1953): Yuharu Atsuta

   Soshun (1956): Yuharo Atsuta

   Tokyo Boshoku (1957): Yuharu Atsuta

   Higanbana (1958): Yuharu Atsuta

   Ohayo (1959): Yuharu Atsuta

   Ukigusa (1959): Kazuo Miyagawa

   Akibiyori (1960): Yuharu Atsuta

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Asakazu Nakai

   Sanma no Aji (1962): Yuharu Atsuta, Motoshige Oikawa (assistant camera)

11 Lighting 29

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): Toshimitsu Nakajima

   Hogaraka ni Ayume (1930): Tatsumi Yoshimura

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): Toshimitsu Nakajima

   Sono Yo no Tsuma (1930):  Shige Yamamoto, Tashimitsu Kakajima

   Shukujo to Hige (1931): Toshimitsu Nakajima

   Tokyo no Gassho (1931): Toshimitsu Nakajima

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): Toshimitsu Nakajima

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Toshimitsu Nakajima

   Tokyo no Onna (1933): Toshimitsu Nakajima

   Dekigokoro (1933): Toshimitsu Nakajima

   Ukigusa Monogatari (1934): Toshimichi Nakagima

   Tokyo no Yado (1935): Toshimitsu Nakajima

   Hitori Musuko (1936): Toshimitsu Nakajima

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Toshimitsu Nakajima

   Toda-ke no Kyodai (1941): Kazuni Naito

   Chich Ariki (1942): Kaumi Naito

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Akio (Haruku) Isono

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Haruo Isono

   Banshun (1949): Haruo Isono

   Bakushu (1951): Itsuo Takashita

   Ochazuke no Aji (1952): Itsuo Takashita

   Tokyo Monogatari (1953): Itsuo Takashita

   Soshun (1956): Masao Kato

   Tokyo Boshoku (1957): Akira Aomatsu

   Higanbana (1958): Akira Aomatsu

   Ohayo (1959): Akira Aomatsu

   Ukigusa (1959): Sachio (Yukio) Ito

   Akibiyori (1960): Kenzo Ishiwatari

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Choshiro Ishii

   Sanma no Aji (1962): Kenzo Ishiwatari, Shouichi Motohashi (lighting assistant)

12 Art Direction 29

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): Set design: Yoneichi Wakita. Props: Kotaro Kawasaki, Matsunosuke Matsubara

   Hogaraka ni Ayume (1930): Set design: Hiroshi Mizutani. Props: Kojiro Kawasaki, Tsunetaro Inoue

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): Set design: Yonekazu Wakita. Props: Kojiro Kawasaki, Shotaro Hashimoto.

   Sono Yo no Tsuma (1930): Set design: Yoneichi Wakia. Kojiro Kawasaki (set decoration)

   Shukujo to Hige (1931): Set design: Yoneichi Wakita.  Props: Kojiro Kawasaki, Takeshi Hoshino. Takeo Tajiri (grip), Zenich Horikawa (title cards)

   Tokyo no Gassho (1931): Set decoration: Minzo Kakuta, Tsunetaro Kawasaki, Beijiro Tanak, Yonekazu Wakita; Kurenai Saitou (costume design), Ko Saito (wardrobe), Iyono Kikuchi (hair stylist), Tomoo Shiga (titles)

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932):  Takejiro Tsunoda, Yoshiro Kimura; set decoration: Shintaro Mimura, Tsunetaro Inoue

   Tokyo no Onna (1933): Takashi Kisu (costume design)

   Hijosen no Onna (1933): Yoneichi Wakita

   Dekigokoro (1933): Yonekazu Wakita (production design)

   Ukigusa Monogatari (1934): Toshio (Tatsuo) Hamada

   Hitori Musuko (1936): Tatsuo Hamada (production design), Den Takayama (production manager)

   Toda-ke no Kyodai (1941): Tatsuo Hamada

   Chichi Ariki (1942): Tatsuo Hamada, Rishichiro Isono (production manager), Taizo Saito (costumes)

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Tatsuo Hamada

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Tatsuo Hamada

   Banshun (1949): Tatsuo Hamada

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Tomoo Shimogawara (production design)

   Bakushu (1951): Tatsuo Homada

   Ochazuke no Aji (1952): Tatsuo Hamada

   Tokyo Monogatari (1953): Tatsuo Hamada, Taizo Saito (costume design)

   Soshun (1956): Tatsuo Hamada

   Tokyo Boshoku (1957): Tatsuo Hamada

   Higanbana (1958): Tatsuo Hamada

   Ohayo (1959): Tatsuo Hamada (production design)

   Ukigusa (1959): Tomoo Shimogawara, Takashi Makino (makeup artist), Tokujiro Harasima (property master), Iwao Iwami (set designer), Shozo Tanaka (color consultant), Hideo Masuyama (planner), Sueyuki Hanayagi (choreographer), Kichijiro Ueda (stage director)

   Akibiyori (1960): Tatsuo Hamada, Toshikazu Sugiyama (costume design), Kazuko Sugiyama (makeup artist), Shigeo Hagiwara (assistant art director), Osamu Ishii (set dresser), Toshio Takahashi (set designer), Motoshige Oikawa (color technician)

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Tomoo Shimogawara, Okamura Tamondo (production design), Kitagawa (set decoration)

   Sanma no Aji (1962): Tatsuo Hamada, Shigeo Ogiwara (assistant art director), Toshio Takahashi (set designer), Osamu Ishii (set dresser), Yuuji Nagashima (costume design)  

13 Sound 9

   Hitori Musuko (1936): Eiichi Hasegawa, Hideo Mohara; assistant sound recordists: Masao Irie, Mikio Jinbo, Sachio Koyano, Hiroshi Kumagai, Matsuo Sekihara, Noriharu Yoshikawa; Musaburo Saito (sound effects editor)

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Yoshisaburo Seno (Sound recordist)

   Bakushu (1951): Yoshisaburo Seno (recording)

   Higanbana (1958): Yoshisaburo Seno

   Ohayo (1959): Yoshisaburo Seno

   Ukigusa (1959): Takeo Suda

   Akibiyori (1960): Yoshisaburo Seno, Ei Kaneko (recording technician)

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Koichi Nakagawa, Hisashi Shimonaga (mixer)

   Sanma no Aji (1962): Ichiro Ishii (editor), Yoshiomi Hori (assistant sound)

14 Music 20

   Tokyo no Yado (1935): Keizo Horiuchi

   Hitori Musuko (1936): Senji Ito

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Senji Ito

   Toda-ke no Kyodai (1941): Senji Ito

   Chichi Ariki (1942): Kyoichi Saiki

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Ichiro Saito

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Senji Ito

   Banshun (1949): Senji Ito

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Ichiro Saito

   Bakushu (1951): Senji Ito

   Ochazuke no Aji (1952): Ichiro Saito

   Tokyo Monogatari (1953): Kojun Saito

   Soshun (1956): Kojun Saito; Verdi, La Traviata

   Tokyo Boshoku (1957): Takanobu (Kojun) Saito

   Higanbana (1958): Kojun Saito

   Ohayo (1959): Toshiro Mayuzumi

   Ukigusa (1959): Kojun Saito

   Akibiyori (1960): Takanobu (Kojun) Saito

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Toshiro Mayuzumi

   Sanma no Aji (1962): Takanobu Saito

15 Editing 28

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): Hideo Mohara

   Sono Yo no Tsuma (1930): Hideo Mohara

   Shukujo to Hige (1931): Minoru Kuribyashi, Hideo Mohara

   Tokyo no Gassho (1931): Hideo Mohara

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): Hideo Mohara

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Hideo Mohara

   Tokyo no Onna (1933): Kazuo Ishikawa

   Hijosen no Onna (1933): Kazuo Ishikawa, Minoru Kuribayashi

   Dekigokoro (1933): Kazuo Ishikawa

   Ukigusa Monogatari (1934): Hideo Mohara

   Tokyo no Yado (1935): Hideo Mohara

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Kenichi Hara

   Chichi Ariki (1942): Yoshiyasu Hamamura

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Yoshi Sugihara

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Yoshiyasu Hamamura

   Banshun (1949): Yoshiyasu Hamamura

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Toshio Goto

   Bakushu (1951): Yoshiyasu Hamamura

   Ochazuke no Aji (1952): Yoshiyasu Hamamura

   Tokyo Monogatari (1953): Yoshiyasu Hamamura

   Soshun (1956): Yoshiyasu Hamamura

   Tokyo Boshoku (1957): Yoshiyasu Hamamura

   Higanbana (1958): Yoshiyasu Hamamura

   Ohayo (1959): Yoshiyasu Hamamura

   Ukigusa (1959): Toyo Suzuki

   Akibiyori (1960): Yoshiyasu Hamamura

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Koichi Iwashita

   Sanma no Aji (1962): Yoshiyasu Hamamura

16 Assistant Director 14

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): Yasushi Sasaki

   Sono Yo no Tsuma (1930):  Akira Kiyosuke, Ko Sasaki

   Shukujo to Hige (1931):  Akira Kiyosuke, Yasushi Sasaki

   Tokyo no Gassho (1931):  Kenkichi Hara, Akira Kiyosuke, Hamao Negishi

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932):  Kenkichi Hara, Akira Kiyosuke

   Hitori Musuko (1936):  Kenkichi Hara, Hamao Negishi, Nobuo Nishikawa; Tadaji Shimomura (script supervisor)

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Seiichiro Uchikawa

   Bakushu (1951): Shohei Imamura

   Ochazuke no Aji (1952): Shohei Imamura

   Tokyo Monogatari (1953): Shohei Imamura

   Ukigusa (1959): Bainari Nakamura

   Akibiyori (1960): Kouzou Tashiro

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Shigekichi (Jyukichi) Takemae

   Sanma no Aji (1962): Kouzou Tashiro, Minoru Konze (script supervisor)

Abe Toru 1

   Tokyo Monogatari (1953): Train employee

Aizome (Oushi?) Yumeko 2

   Hijosen no Onna (1933): Misako

   Haha o Kawazuya (1934): Mitsuko

Anan Junko 1

   Tokyo Monogatari (1953): Beauty Salon Assistant

Aoki Hohi (Tomihiro) 3

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Kohei

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Shoichi

   Banshun (1949): Katsuyoshi Taguchi

Aoki Shinobu 1

   Haha o Kawazuya (1934): Sono fujin (His wife)

Aoki Tadaichi 1

   Banshun (1949): Goto

Aoki Tomio (Tokkankozo) 12

   Kaishain Seikatsu (1929): third son

   Tokkan Kozo (1929): Senbo

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): landlady's son

   Ashi ni Sawatta Koun (1930): son

   Shukujo to Hige (1931): Kendo no shinpan (uncredited)

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): (as Tokkan-Kozou) Keiji (Yoshii's younger son)

   Dekigokoro (1933): Tomio (as Tokkan Kozo)

   Ukigusa Monogatari (1934): Tomibo (as Tokkan Kozo)

   Hakoiri Musume (1935): Tomibo

   Tokyo no Yado (1935): Zenko

   Hitori Musuko (1936): Tomibo (Tomi) (as Tokkan Kozo)

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Tomio (as Tokkan Kozo)

Aoki Yutaka 1

   Banshun (1949): ~

Aoyama Mariko 1

   Takara no Yama (1929): Bakuhachi

Aratama Michiyo 1

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Fumiko (eldest daughter)

Arima Ineko 2

   Tokyo Boshoku (1957): Akiko Sugiyama

   Higanbana (1958): Setsuko Hirayama

Asaji Shinobu 1

   Sanma no Aji (1962): Youko Sasaki (hisho?)

Atsumi Eiko (Akiko) 1

   Zange no Yaiba (1927): Oyae

Awashima (Awajima) Chikage 3

   Bakushu (1951): Aya Tamura

   Ochazuke no Aji (1952): Aya Amamiya

   Soshun (1956): Masako Sugiyama

Ayatani Chiyoko 1

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Fusako Onada

Benisawa Yoko 1

   Banshun (1949): teacher at tea ceremony

Chichibu Haruko 1

   Tokyo Monogatari (1953): Hotel maid

Chino Kakuko 0

Dan Reiko 1

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Yuriko (Tsune's daughter)

Date Satoko 5

   Hogaraka ni Ayume (1930): Chieko

   Erogami no Onryo (1930): Yumeko (a dancer)

   Shukujo to Hige (1931): Satoko Furyou (modern girl)

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): rich girl (Miss Yamamura)

   Mata Au Hi Made (1932): girlfriend

Date Tadashi 1

   Ukigusa (1959): ~

Egawa Ureo 2

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Tetsuo Horino

   Tokyo no Onna (1933): Ryoichi

Endo Tatsuo 1

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Manbei's brother

Fujiki Masuo 1

   Ohayo (1959): Yoshikazu Ookubo (aka Zen)

Fujiki Yu 1

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Rokutarou Maruyama

Fujimatsu Shotaro 1

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): asobi nakama (friend)

Fujimura Yoshiaki 1

   Ukigusa (1959): Nagataro

Fujino Hideo 1

   Toda-ke no Kyodai (1941): Shintaro Toda

Fujino Takako 1

   Soshun (1956): Terumi Aoki

Fujita Shinzou 1

   Kagami Shishi (1935-36): Nagauta - Uta

Fujiwara Kamatari 2

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Sangin's master

   Tokyo Boshoku (1957): noodle vendor

Fukuda Kozo 1

   Banshun (1949): ~

Fushimi Nobuko 1

   Dekigokoro (1933): Harue

Futaba Kaoru 2

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): landlady

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): nanny

Go Tsumasaburo (Azuma Saburo?) 1

   Zange no Yaiba (1927): Sakichi

Hana Ryuto (Hanayagi Miyako?) 1

   Zange no Yaiba (1927): Oshin

Hanabu Tatsuo 1

   Ukigusa (1959): Rokusaburo

Handa Hidemaru 1

   Kabocha (1928): Kazuo

Hara Junko 1

   Akibiyori (1960): ~

Hara Setsuko 6

   Banshun (1949): Noriko Somiya

   Bakushu (1951): Noriko Mamiya

   Tokyo Monogatari (1953): Noriko Hirayama

   Tokyo Boshoku (1957): Takako Numata

   Akibiyori (1960): Akiko Miwa

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Akiko

Hasebe Tomoka 1

   Akibiyori (1960): Susumu Hattori

Hasegawa Gazan 1

   Banshun (1949): ~

Hasegawa Kinzo 1

   Banshun (1949): ~

Hayakawa Kyoji 1

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): ~

Hayama Masao 4

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): asobi nakama (friend)

   Hitori Musuko (1936): Ryosuke Nonomiya as child

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Fujio (Mitsuko's son)

   Toda-ke no Kyodai (1941): Ryokichi

Hayami Teruyo 1

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): Fujin (Mrs. Iwasaki)

Hayashi Kuniyasu 1

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): asobi nakama (friend)

Higashiyama Chieko 2

   Bakushu (1951): Shige Mamiya

   Tokyo Monogatari (1953): Tomi Hirayama

Hikabe Akira 1

   Daigaku Yoi Toko (1936): Aoki

Himori Shinichi 4

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): Hatamoto

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): tailor

   Hitori Musuko (1936): Ryosuke Nonomiya

   Chichi Ariki (1942): Minoru Uchida

Hinatsu Yurie 2

   Kabocha (1928): Kanako

   Takara no Yama (1929): Somekichi

Hori Yuji 1

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Maejima

Horikoshi Setsuko 1

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Sangin's maid

Hoshi Hikaru 2

   Erogami no Onryo (1930): Daikuro Ishikawa

   Ukigusa (1959): Kimura

Ichimura Mitsuko 3

   Sono Yo no Tsuma (1930): Michiko (daughter)

   Ashi ni Sawatta Koun (1930): daughter

   Tokyo no Gassho (1931): ~?

Iida Choko 20

   Zange no Yaiba (1927): ~

   Nikutaibi (1928): Ritsuko

   Takara no Yama (1929): geisha-house proprietor

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): Chieko's Aunt

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): landlady

   Shukujo to Hige (1931): Sono haha (Hiroko's mother)

   Tokyo no Gassho (1931): Sensei no tusma (Mrs. Omura)

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Saiki's Mother

   Mata Au Hi Made (1932): maid

   Dekigokoro (1933): Otome

   Haha o Kawazuya (1934): Chabu-ya no souji-fu (maid)

   Ukigusa Monogatari (1934): Otsune (Ka-yan)

   Hakoiri Musume (1935): Otsune

   Tokyo no Yado (1935): Otsune

   Daigaku Yoi Toko (1936): wife of the boarding house owner

   Hitori Musuko (1936): Tsune Nonomiya (Otsune)

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Chiyoko Sugiyama

   Toda-ke no Kyodai (1941): Kiyo

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Tané (Otane)

   Akibiyori (1960): ?

Iijima Zentaro 1

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): asobi nakama (friend)

Iizuka Toshiko 1

   Shukujo to Hige (1931): Sono imouto (Ikuko - Teruo's younger sister)

Ikawa Kuniko 1

   Bakushu (1951): Takako

Ikebe Ryo 1

   Soshun (1956): Shoji

Ikebe Tsuruhiko 1

   Daigaku Yoi Toko (1936): Inoue

Ikumi Aiko 1

   Akibiyori (1960): ~

Imai Kentaro 1

   Sanma no Aji (1962): ~

Inagawa Yoshikazu 2

   Akibiyori (1960): ~

   Sanma no Aji (1962): ~

Inoue Yukiko 2

   Bijin Aishu (1931): Yoshie

   Haru wa Gofujin Kara (1932): Miyoko

Irie Yosuke 1

   Ukigusa (1959): Sugiyama

Ishida Seinosuke 1

   Banshun (1949): ~

Ishiwatari Teruaki 2

   Kaishain Seikatsu (1929): ~

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): asobi nakama (friend)

Ito Kazuyo (Kazuo) 1

   Bakushu (1951): Mitsuko Yabe

Itokawa Kazuhiro 1

   Tokyo Monogatari (1953): Student - guest at Hattori's house

Itokawa Kyoko 1

   Takara no Yama (1929): ~

Iwashita Shima 2

   Akibiyori (1960): Uketuske no josei

   Sanma no Aji (1962): Michiko Hirayama

Iwata Yukichi 1

   Haha o Kawazuya (1934): Chichi (Mr Kajiwara)

Izumi Hiroko 1

   Haru wa Gofujin Kara (1932): Masako

Izumi Kyoko ? 1

   Ohayo (1959): ~

Izumi Kyouko 1

   Ohayo (1959): Midori Maruyama

Kaga Koji 1

   Hijosen no Onna (1933): Misawa

Kagawa Kyoko 1

   Tokyo Monogatari (1953): Kyoko Hirayama

Kahara Natsuko 1

   Ukigusa (1959): Yae

Kanno (Sugano?) Shichiro 1

   Nyobo Funshitsu (1928): thief

Kanze Seiju 1

   Banshun (1949): ~

Kanze Shizuo 1

   Banshun (1949): ~

Kashima Shunsaku 1

   Hijosen no Onna (1933): bad guy at dance hall

Kashiwa Izaburou 1

   Kagami Shishi (1935-36): Nagauta - Shamisen

Kato Daisuke 3

   Soshun (1956): ~

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Yanosuke Kitagawa

   Sanma no Aji (1962): Yoshitaro Sakamoto

Kato Seiichi 5

   Kaishain Seikatsu (1929): ~

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): Taro (Kodomo)

   Dekigokoro (1933): ~

   Haha o Kawazuya (1934): Sono shounen-jidai (Childhood Sadao)

   Hitori Musuko (1936): Kinjo no ko

Katsuragi Ayako (Fumiko?) 3

   Shukujo to Hige (1931): Sono haha

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Mrs. Yamamura

   Toda-ke no Kyodai (1941): Mrs. Toda

Katsuragi Yoko 1

   Banshun (1949): Misako

Kawaguchi Hiroshi 1

   Ukigusa (1959): Kiyoshi Homma

Kawamura Kouhei 1

   Akibiyori (1960): ~

Kawamura Reikichi (Sokichi) 3

   Zange no Yaiba (1927): ~

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Tamekichi

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Sangin's customer

Kawamura Shohichi 1

   Toda-ke no Kyodai (1941): Suzuki

Kawara (Kawahara) Kanji 2

   Zange no Yaiba (1927): Tojuro Manabe

   Chichi Ariki (1942): teacher of junior high school

Kawasaki Hiroko 3

   Hogaraka ni Ayume (1930): Yasue Sugimoto

   Shukujo to Hige (1931): Hiroko (typist)

   Mata Au Hi Made (1932): sister

Ken Shusuke 1

   Hakoiri Musume (1935): the old master

Kimura Kenji 2

   Nikutaibi (1928): Zenuemon Okura

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): executive

Kishi Keiko 1

   Soshun (1956): Chiyo Kaneko

Kishida Kyoko 1

   Sanma no Aji (1962): Kaoru' no Madame (bar hostess)

Kita Ryuji 3

   Higanbana (1958): Heinosuke Horie

   Akibiyori (1960): Seiichiro Hirayama

   Sanma no Aji (1962): Shin Horie

Kitamura Ichiro 1

   Banshun (1949): little drum

Kobayashi Keiji 1

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Hisao (Fumiko's husband)

Kobayashi Tokuji 2

   Takara no Yama (1929): Tanjiro

   Daigaku Yoi Toko (1936): Nishida

Kodo Kokuten 1

   Bakushu (1951): Old Uncle

Kofujita Shoichi 2

   Kaishain Seikatsu (1929): ~

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): Kozou (delivery boy)

Kogure Michiyo 1

   Ochazuke no Aji (1952): Taeko Satake

Kojima Kazuo 1

   Hitori Musuko (1936): Kimiko

Komachi Hisayo 1

   Sanma no Aji (1962): ~

Konami Uiko 1

   Zange no Yaiba (1927): ~

Konoe Toshiaki 2

   Daigaku Yoi Toko (1936): Fujiki

   Toda-ke no Kyodai (1941): ~

Konparu Soichi 1

   Banshun (1949): ~

Kozakura Yoko 1

   Kabocha (1928): Chieko

Kozo Bakudan 1

   Hitori Musuko (1936): Okubo's son

Kuga Yoshiko 2

   Higanbana (1958): Fumiko Mikami

   Ohayo (1959): Setsuko Arita

Kurata Yusuke 1

   Chichi Ariki (1942): teacher of junior high school

Kurishima Sumiko 3

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): Toshiko (MK's wife)

   Ojosan (1930): Young Miss

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Tokiko (madam in Kojimachi)

Kuwano Michiko 2

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Setsuko

   Toda-ke no Kyodai (1941): Tokiko

Kuwano Miyuki 2

   Higanbana (1958): Hisako Hirayama

   Akibiyori (1960): Michiko

Kyo Machiko 1

   Ukigusa (1959): Sumiko

Maki Noriko 1

   Sanma no Aji (1962): Fusako Taguchi

Marui Taro 1

   Ukigusa (1959): Shokichi

Maruyama Osamu 1

   Ukigusa (1959): Tokezo

Masuda Junji 1

   Kagami Shishi (1936): Roudoku (voice)

Matsui Junko 4

   Wakodo no Yume (1928): Yuriko

   Nyobo Funshitsu (1928): Yoko (Jyoji's wife)

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): Chieko

   Haha o Kawazuya (1934): Ranko

Matsumura Wakayo 1

   Ukigusa (1959): Old woman's guest

Matsunaga Wafuu 1

   Kagami Shishi (1936): Nagauta - Uta

Matsusono Nobuko 1

   Hogaraka ni Ayume (1930): Sugimoto's littler sister

Mikami Shinichiro 2

   Akibiyori (1960): Koichi

   Sanma no Aji (1962): Kazuo

Miki Takashi 1

   Tokyo Monogatari (1953): singer

Mikura Hiroshi 1

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): flunking student

Mimura Hideko 1

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Okiku (Ukiko)

Minami Yoshie 1

   Akibiyori (1960): Sakae Kuwata

Minamitaka Nobuo 1

   Ukigusa (1959): Ogawa noodle shop customer

Mishima Masao 1

   Banshun (1949): Jo Onodera

Misumi Hachiro 1

   Ukigusa (1959): Sailor

Mitani Sachiko 1

   Tokyo Monogatari (1953): Noriko's Neighbor

Mito Mitsuko 1

   Chichi Ariki (1942): Fumiko (Fumi)

Mitsui (Mitsuo?) Koji (Hideo) 5

   Hijosen no Onna (1933): Hiroshi (as Hideo Mitsui)

   Haha o Kawazuya (1934): Jinan- Kosaku (as Hideo Mitsui)

   Ukigusa Monogatari (1934): Shinkichi (as Hideo Mitsui)

   Kaze no Naka no Mendori (1948): ~

   Ukigusa (1959): Kichinosuke

Mitsukawa Kazuko 1

   Akibiyori (1960): ~

Mitsukawa Kyoko 1

   Haha o Kawazuya (1934): Bakery no musume (Kazuko)

Miyaguchi Seiji 1

   Bakushu (1951): Nishiwaki

Miyajima Kenichi 2

   Tokyo no Gassho (1931): Hisho (secretary)

   Ukigusa (1959): Aiko's father

Miyake Kuniko 10

   Toda-ke no Kyodai (1941): Kazuko

   Kaze no Naka no Mendori (1948): ~

   Banshun (1949): Akiko Miwa

   Bakushu (1951): Fumiko Mamiya

   Ochazuke no Aji (1952): Chizu Yamauchi

   Tokyo Monogatari (1953): Fumiko (Koichi's wife)

   Soshun (1956): Yukiko Kawai

   Ohayo (1959): Tamiko

   Akibiyori (1960): Nobuko

   Sanma no Aji (1962): Nobuko

Miyoshi Eiko 1

   Ohayo (1959): Grandma Haraguchi

Mizukami Reiko 1

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Orie Noma

Mizuki Ryoko 1

   Tokyo Monogatari (1953): Biyoin no kyaku

Mizukubo Sumiko 1

   Hijosen no Onna (1933): Kazuko (Hiroshi's sister)

Mizushima Ryotaro 1

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Kanzo (the uncle)

Mochizuki Yuko 2

   Ochazuke no Aji (1952): Shige

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): farmer's wife

Mori Mitsuhiro 1

   Tokyo Monogatari (1953): Isamu (Koichi's 2nd son)

Mori Teruo 1

   Hogaraka ni Ayume (1930): Gunpei

Morishige Hisaya 1

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Eiichirou Isomura

Morotsuki Tazaemon 1

   Kagami Shishi (1936): Nagauta - Taiko

Morozumi Keijiro 2

   Tokyo Monogatari (1953): police agent

   Ohayo (1959): Junsa

Murase Zen 2

   Bakushu (1951): Minoru Mamiya

   Tokyo Monogatari (1953): Minoru (Koichi's 1st son)

Murata Chieko 1

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Akiko Ida

Nagao Binnosuke 1

   Tokyo Monogatari (1953): doctor at Onomichi

Nagaoka Teruko 2

   Tokyo Monogatari (1953): Yone Hattori

   Ohayo (1959): Mrs. Tomizawa

Nakagita Chieko 1

   Soshun (1956): ~

Nakahama Kazuzo 1

   Hikkoshi Fufu (1928): Seiichi (EF's son)

Nakamura Ganjiro 2

   Ukigusa (1959): Komajuro Arashi

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Manbei Kohayakawa

Nakamura Nobuo 6

   Tokyo Monogatari (1953): Kurazo Kaneko

   Soshun (1956): ~

   Tokyo Boshoku (1957): Sakae Aiba

   Higanbana (1958): Toshihiko Kawai

   Akibiyori (1960): Shuzo Taguchi

   Sanma no Aji (1962): Shuzo Kawai

Naniwa Chieko 2

   Higanbana (1958): Hatsu Sasaki

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Tsune Sasaki

Naniwa Tomoko 5

   Hikkoshi Fufu (1928): pharmicist's daughter

   Takara no Yama (1929): ~

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): Omintsu

   Ojosan (1930): ~

   Hitori Musuko (1936): Okubo's wife

Nanjo Yasuo 2

   Shukujo to Hige (1931): Kanemochi no mobo (rich modern boy)

   Hijosen no Onna (1933): Okazaki (the president's son)

Nara Shinyo 4

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): MK's brother

   Mata Au Hi Made (1932): father

   Tokyo no Onna (1933): Kinoshita

   Haha o Kawazuya (1934): Okazaki

Nihonyanagi Hiroshi (Ryukan Nimoto?) ( (Ken) 1

   Bakushu (1951): Kenkichi Yabe

Nijima Tsutomu 1

   Tokyo Monogatari (1953): Noriko's office boss

Nishimura Seiji 4

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): sensei (teacher)

   Hijosen no Onna (1933): policeman

   Dekigokoro (1933): ~

   Ukigusa Monogatari (1934): Kichi (an actor)

Nishiwaki Tomiko 1

   Bakushu (1951): Tami Yamamoto

Nodera Shoichi 1

   Zange no Yaiba (1927): Shozaemon Yamashiroya

Nojima Nobu 1

   Banshun (1949): Waki

Nomura Akio 1

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): asobi nakama (friend)

Nomura Shusei 1

   Haha o Kawazuya (1934): Sono shounen-jidai (child Kosaku)

Nozoe Hitomi 1

   Ukigusa (1959): Aiko

Ohinata (Obinata, Ohikata) Den 2

   Dekigokoro (1933): Jiro

   Haha o Kawazuya (1934): Chounan (Sadao)

Oda Masao 1

   Sanma no Aji (1962): Dousousei Watanabe (classmate)

Ogata Yasuo 1

   Sanma no Aji (1962): Dousousei Ogata (special appearance)

Ogawa Kunimatsu 1

   Zange no Yaiba (1927): Ishmatsu

Oguchi Ichiro 1

   Hikkoshi Fufu (1928): landlord

Ogura Shigeru 1

   Nyobo Funshitsu (1928): ~

Ohara Joe 1

   Ukigusa (1959): ~

Oizumi Akira 1

   Ohayo (1959): Akira Maruyama

Ojima Kazuko 1

   Tokyo no Yado (1935): Kuniko

Oka Joji 3

   Mata Au Hi Made (1932): man

   Hijosen no Onna (1933): Jyoji

   Dekigokoro (1933): ~

Okada Mariko 2

   Akibiyori (1960): Yuriko Sasaki

   Sanma no Aji (1962): Akiko

Okada Sotaro 2

   Shukujo to Hige (1931): Shachou

   Bijin Aishu (1931): Yoshida

Okada Tokihiko 5

   Sono Yo no Tsuma (1930): Shuji Hashizume (husband)

   Ojosan (1930): Tokio Okamoto

   Shukujo to Hige (1931): Kiichi Okajima

   Bijin Aishu (1931): Okamoto

   Tokyo no Gassho (1931): Shinji Okajima

Okada Yoshiko 3

   Mata Au Hi Made (1932): woman

   Tokyo no Onna (1933): Chikako

   Tokyo no Yado (1935): Otaka

Okajima Shoichi 1

   Nyobo Funshitsu (1928): detective

Okamura Ayako (Fumiko) 3

   Nyobo Funshitsu (1928): Yumiko

   Takara no Yama (1929): Choko, the 'moga'

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): ~

Okazaki 1

   Haha o Kawazuya (1934): Shinyo Nara

Okuni Ichiro 4

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): Professor Anayama

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): ~

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): professor

   Ojosan (1930): journalist

Oni Shosuke 1

   Akibiyori (1960): ~

Onoe Kikugoro 1

   Kagami Shishi (1936): Yayoi / Shishi no sei (as Rokudaime Onoe Kikugorou)

Onoe Kinjirou 1

   Kagami Shishi (1936): Kochou

Onoe Shigeru 1

   Kagami Shishi (1936): Kochou

Osaka Shiro 1

   Tokyo Monogatari (1953): Keiso Hirayama

Osugi Tsuneo 1

   Chichi Ariki (1942): ~

Otsuka Masayoshi 1

   Chichi Ariki (1942): Seiichi

Oyama Kenji 7

   Wakodo no Yume (1928): tailor

   Hikkoshi Fufu (1928): bill collector

   Nikutaibi (1928): student

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): Sugimura

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Kumada

   Hakoiri Musume (1935): the young master

   Daigaku Yoi Toko (1936): Kawahara

Ozawa Eitaro 1

   Nagaya Shinshi Roku (1947): father

Ryu Chishu 33

   Wakodo no Yume (1928): ~

   Hikkoshi Fufu (1928): ~

   Nikutaibi (1928): ~

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): student

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): Hattori (classmate)

   Sono Yo no Tsuma (1930): policeman

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): (uncredited)

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Shimazaki

   Tokyo no Onna (1933): reporter

   Hijosen no Onna (1933): policeman

   Dekigokoro (1933): man on boat (uncredited)

   Haha o Kawazuya (1934): Hattori

   Ukigusa Monogatari (1934): Shouting audience member (uncredited)

   Tokyo no Yado (1935): Policeman

   Daigaku Yoi Toko (1936): Amano

   Hitori Musuko (1936): Professor Okubo

   Toda-ke no Kyodai (1941): friend

   Chichi Ariki (1942): Shuhei Horikawa

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Tashiro

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Kazuichiro Satake

   Banshun (1949): Shukichi Somiya

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Tadachika Munekata

   Bakushu (1951): Koichi Mamiya

   Ochazuke no Aji (1952): Sadao Hirayama

   Tokyo Monogatari (1953): Shukichi Hirayama

   Soshun (1956): Kiichi Onodera

   Tokyo Boshoku (1957): Shukichi Sugiyama

   Higanbana (1958): Shukichi Mikami

   Ohayo (1959): Keitaro Hayashi

   Ukigusa (1959): Theatre Owner

   Akibiyori (1960): Shukichi Miwa

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): farmer

   Sanma no Aji (1962): Shuhei Hirayama

Saburi Shin 5

   Toda-ke no Kyodai (1941): Shojiro

   Chichi Ariki (1942): Yasutaro Kurokawa

   Ochazuke no Aji (1952): Mokichi Satake

   Higanbana (1958): Wataru Hirayama

   Akibiyori (1960): Soichi Mamiya

Sada (Sata) Keiji 4

   Higanbana (1958): Masahiko Taniguchi

   Ohayo (1959): Heichiro Fukui

   Akibiyori (1960): Shotaru Goto

   Sanma no Aji (1962): Koichi

Saito Tatsuo 23

   Wakodo no Yume (1928): Chokichi Okada

   Nyobo Funshitsu (1928): Jyoji

   Kabocha (1928): Tosuke Yamada

   Nikutaibi (1928): Ichiro Takai

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): Shuichi Yamamoto

   Kaishain Seikatsu (1929): Shintaro Tsukamoto

   Tokkan Kozo (1929): Bunkichi

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): Mitsuo Kitamiya

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): Takahashi (student)

   Sono Yo no Tsuma (1930): Suda (doctor)

   Erogami no Onryo (1930): Kentaro Yumaji

   Ashi ni Sawatta Koun (1930): Kotaro Furukawa

   Ojosan (1930): Tatsugi Saita

   Shukujo to Hige (1931): Teki no taishou

   Bijin Aishu (1931): Sano

   Tokyo no Gassho (1931): Omura Sensei (Teacher)

   Haru wa Gofujin Kara (1932): Kato

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): Yoshii (Chichi)

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Taichiro Saiki

   Daigaku Yoi Toko (1936): lecturer

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Komiya

   Toda-ke no Kyodai (1941): Shinichiro

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Professor Jou Uchida

Sakai Saburo 1

   Ukigusa (1959): guest's father

Sakamoto Takeshi 24

   Wakodo no Yume (1928): CO's father

   Nyobo Funshitsu (1928): uncle

   Kabocha (1928): President

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): professor

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): secretary

   Kaishain Seikatsu (1929): Okamura

   Tokkan Kozo (1929): boss

   Hogaraka ni Ayume (1930): Ono

   Ashi ni Sawatta Koun (1930): section chief

   Shukujo to Hige (1931): Karei (a butler)

   Tokyo no Gassho (1931): Rou-Shain Yamada (old employee)

   Haru wa Gofujin Kara (1932): Sakaguchi

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): Iwasaki (Juuyaku, executive)

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): college janitor

   Dekigokoro (1933): Kihachi

   Ukigusa Monogatari (1934): Kihachi

   Hakoiri Musume (1935): Kihachi

   Tokyo no Yado (1935): Kihachi

   Daigaku Yoi Toko (1936): teacher

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Sugiyama

   Toda-ke no Kyodai (1941): antiques dealer

   Chichi Ariki (1942): Makoto Hirata

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Kawayoshi (Kihachi?)

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Hikozo Sakai

Sakura Mutsuko 5

   Tokyo Monogatari (1953): patron of the Oden Restaurant

   Higanbana (1958): Akemi

   Ohayo (1959): Oden-ya no Nyoubou

   Ukigusa (1959): O-Katsu

   Akibiyori (1960): ~

Sano Shuji 4

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Okada

   Chichi Ariki (1942): Ryohei

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Shuichi Amamiya

   Bakushu (1951): Sotaro Satake

Sasaki Seiji 1

   Ukigusa (1959): Ume family father

Satake Akio 1

   Ohayo (1959): Bouhan-Bell no Otoko

Sato Michio 1

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): asobi nakama (friend)

Satomi Kenji 1

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): passing student

Sawamura Sadako 2

   Ohayo (1959): Kayoko Fukui

   Akibiyori (1960): Fumiko

Sazanka Kyu (Sazan Kakyu) 1

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Yamaguchi (chief clerk)

Seino Kiyoshi 3

   Hakoiri Musume (1935): Murata

   Daigaku Yoi Toko (1936): owner of a boarding house

   Hitori Musuko (1936): Matsumura (old man)

Seki Tokio 2

   Nyobo Funshitsu (1928): ~

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): flunking student

Senmura Youko 1

   Ohayo (1959): Sakuma-Sensei

Senno Ayako (Akako?) 1

   Akibiyori (1960): Shigko Takamatsu

Shiga Matsuko 3

   Bakushu (1951): Mari Takanashi

   Ochazuke no Aji (1952): ~

   Sanma no Aji (1962): ~

Shiho Kyousuke 1

   Ukigusa (1959): post office staff

Shimamura Toshio 1

   Ohayo (1959): Oden-ya no Teishu

Shimazu Masahiko 4

   Ohayo (1959): Isamu

   Ukigusa (1959): Sono mago (Masao)

   Akibiyori (1960): Tadao

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Masao (Hisao and Fumiko's son)

Shimizu Ichiro 1

   Banshun (1949): bar owner of Takigawa

Shin Kinzo 1

   Tokyo Boshoku (1957): Yasuo Numata

Shingu Nobuko 1

   Ukigusa (1959): ~

Shirakawa Yumi 1

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Takako Nakanishi

Shirata Hajime 1

   Ohayo (1959): Kouzou Harada

Shirosawa Isao 1

   Bakushu (1951): Isamu Mamiya

Shirota Jiro 1

   Haru wa Gofujin Kara (1932): Yoshida

Shirotani Koji 1

   Akibiyori (1960): ~

Shitara (Shidara, Shigaragi, Shigarki?) Koji  3

   Ochazuke no Aji (1952): Koji Yamauchi

   Ohayo (1959): Minoru

   Akibiyori (1960): Kazuo

Suematsu Takayuki 1

   Tokyo no Yado (1935): Masako

Suenaga Isao 1

   Akibiyori (1960): ~

Suga Fujio 3

   Ohayo (1959): Itou-Sensei

   Akibiyori (1960): ~

   Sanma no Aji (1962): Suikyaku A

Sugai (Sagai) Ichiro 1

   Bakushu (1951): Shukichi Mamiya

Sugawara Hideo 3

   Tokyo no Gassho (1931): Sono Chounan (son)

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): Ryoichi (Yoshii's elder son)

   Dekigokoro (1933): boy taunting Tomio (uncredited)

Sugawara Michisumi 1

   Ukigusa (1959): Kyaku

Sugawara Tsuusai 3

   Ohayo (1959): Kyakutsuu-san

   Akibiyori (1960): Sushi-ya no kyaku

   Sanma no Aji (1962): Dousousei Sugai (special appearance)

Sugimori Rin 1

   Ukigusa (1959): ~

Sugimura Haruko 9

   Banshun (1949): Masa Taguchi

   Bakushu (1951): Tami Yabe

   Tokyo Monogatari (1953): Shige Kaneko

   Soshun (1956): Tamako

   Tokyo Boshoku (1957): Shigeko Takeuchi

   Ohayo (1959): Kikue Haraguchi

   Ukigusa (1959): Oyoshi

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Shige Kato

   Sanma no Aji (1962): Tomoko (special appearance)

Sugita Koh 1

   Ukigusa (1959): wharf worker

Sugiyama Haruko ? 1

   Tokyo Boshoku (1957): ~?

Sukida Ichiro ? 1

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): ~

Suzuki Shozo 1

   Tokyo Monogatari (1953): Noriko's office colleague

Suzuki Utako 2

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): mother

   Hogaraka ni Ayume (1930): Sugimoto's mother

Takada Minoru 3

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): Tetsuo Nomoto

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): Shinichiro Takebayashi

   Hogaraka ni Ayume (1930): Kenji Koyama

Takagi Mayuko 1

   Toda-ke no Kyodai (1941): Mitsuko

Takahashi Teiji 3

   Soshun (1956): Taizo Aoki

   Tokyo Boshoku (1957): Noburo Kawaguchi

   Higanbana (1958): Shotaru Kondo

Takahashi Toyo (Toyoko) 8

   Banshun (1949): Shige (as Toyoko Takahashi)

   Bakushu (1951): Nobu Tamura

   Tokyo Monogatari (1953): Shukichi Hirayama's neighbor

   Higanbana (1958): Wakamatsu's owner

   Ohayo (1959): Shige Okubo

   Ukigusa (1959): Aiko no haha

   Akibiyori (1960): Wakamatsu's Owner

   Sanma no Aji (1962): Wakamatsu' no Okami (waitress at Wakamatsu)

Takamatsu Eiko 4

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): Ogen

   Hitori Musuko (1936): Jokou

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Tome

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Tsune

Takamine Hideko 2

   Tokyo no Gassho (1931): Sono Choujo (daughter)

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Mariko

Takamine Mieko 1

   Toda-ke no Kyodai (1941): Setsuko

Takamotsu Ichiro 1

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): ~

Takarada Akira 1

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Tadashi Teramoto (Noriko's boyfriend)

Takasugi Sanae 2

   Daigaku Yoi Toko (1936): Chiyoko

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Yoriko Mashita

Takayama Shinichiro 1

   Banshun (1949): ~

Takayama Yoshio 1

   Hijosen no Onna (1933): Senko

Takeda Haruo 1

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Kenzo Horino

Takeda Norikazu 2

   Ohayo (1959): Zennosuke Ookubo

   Akibiyori (1960): ~

Takemura Nobuo 1

   Hijosen no Onna (1933): boss at boxing club

Takesato Mitsuko 1

   Ukigusa (1959): ~

Takeuchi Ryoichi 1

   Hakoiri Musume (1935): Arata

Takeuchi Tetsuo 1

   Ukigusa (1959): ~

Tamaki (Kan?) Michiyo 2

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): ~

   Sanma no Aji (1962): Tamako (gosai?)

Tanaka Haruo 2

   Ohayo (1959): Haraguchi

   Ukigusa (1959): Yatazo

Tanaka Kinuyo 10

   Daigaku wa Deta Keredo (1929): Machiko Nomoto

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): cafe's waitress

   Ojosan (1930): Kinuko

   Seishun no Yume Ima Izuko (1932): Shigeko (Oshige) (bakery assistant)

   Tokyo no Onna (1933): Harue

   Hijosen no Onna (1933): Tokiko (typist and Jyoji's lover)

   Hakoiri Musume (1935): Oshige

   Kaze no Naka no Mendori (1948): Tokiko Amamiya

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Setsuko Munekata

   Higanbana (1958): Kiyoko Hirayama

Tanaka Tsutomu 1

   Ukigusa (1959): Kamenosuke

Tani Reiko 6

   Tokyo no Gassho (1931): Shachou (Company President)

   Haru wa Gofujin Kara (1932): company president

   Hijosen no Onna (1933): secretary

   Dekigokoro (1933): barber

   Ukigusa Monogatari (1934): Tomibo's father

   Toda-ke no Kyodai (1941): photographer

Tanizaki Jun 1

   Banshun (1949): Seizo Hayashi

Tashiro Yoshiko 1

   Tokyo Monogatari (1953): hotel maid

Tashiro Yuriko 1

   Akibiyori (1960): Yoko

Tatsuta Shizue 1

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): Mineko (ST's wife)

Taura Masami 2

   Soshun (1956): Koichi Kitagawa

   Tokyo Boshoku (1957): Kenji Kimura

Toake Hisao 3

   Ochazuke no Aji (1952): Toichiro Amamiya

   Tokyo Monogatari (1953): Osamu Hattori

   Akibiyori (1960): Tanekichi Kuwata

Tobita Kisao 1

   Ukigusa (1959): ~

Toda Seiji 1

   Banshun (1949): ~

Togawa Yoshiko 1

   Tokyo Monogatari (1953): beauty salon client

Togo Haruko 1

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Teruko Kitagawa

Tono Eijiro 5

   Kaze no Naka no Mendori (1948): ~

   Tokyo Monogatari (1953): Sanpei Numata

   Soshun (1956): Customer in 'Blue Mountain' milk bar

   Ohayo (1959): Tomizawa

   Sanma no Aji (1962): Sakuma (The 'Gourd')

Tonoyama Taiji 2

   Nagaya Shinshi Roku (1947): photographer

   Ohayo (1959): Oshiuri no Otoko

Tsubouchi Yoshiko 5

   Ukigusa Monogatari (1934): Otoki

   Hitori Musuko (1936): Sugiko

   Toda-ke no Kyodai (1941): Ayako

   Banshun (1949): Kiku

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Mieko

Tsuda (Tsugawa) Haruhiko 1

   Chichi Ariki (1942): Ryohei as a child

Tsukasa Yoko 2

   Akibiyori (1960): Ayako Miwa

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Noriko (youngest daughter)

Tsukida Ichiro 4

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): passing student

   Erogami no Onryo (1930): Yumeko's boyfriend

   Ashi ni Sawatta Koun (1930): ~

   Shukujo to Hige (1931): Teruo Yukimoto

Tsukioka Yumeji 1

   Banshun (1949): Aya Kitagawa

Tsuruta Koji 1

   Ochazuke no Aji (1952): Noboru Okada

Tsushima (Tsujima) Keiko 1

   Ochazuke no Aji (1952): Setsuko Yamauchi

Uchida Asao 1

   Kohayagawa-ke no Aki (1961): Isha (doctor) (as Tomoo Uchida?)

Uehara Ken 2

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): movie star (himself)

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Hiroshi Tashiro

Umewaka Manzaburo 1

   Banshun (1949): Shite

Umewaka Shintaro 1

   Banshun (1949): ~

Urabe Kumeko 2

   Soshun (1956): Shige Kitagawa

   Ukigusa (1959): Shige

Usami Jun 1

   Banshun (1949): Shoichi Hattori

Ushio Mantaro 1

   Ukigusa (1959): Sentaro

Wakaba Nobuko 3

   Wakodo no Yume (1928): Miyoko (CO's girlfriend)

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): ~

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): ~

Wakabayashi Hiroo 1

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): professor

Wakami Takiko 1

   Takara no Yama (1929): ~

Wakamizu Teruko 1

   Bijin Aishu (1931): Haruko

Wakao Ayako 1

   Ukigusa (1959): Kayo

Watanabe Atsushi 2

   Hikkoshi Fufu (1928): Eikichi Fujioka

   Wasei Kenka Tomodachi (1929):  Ryukichi, Tomekichi (truck driver)

Watanabe Fumio 2

   Higanbana (1958): Ichiro Naganuma

   Akibiyori (1960): Tsuneo Sugiyama

Yagumo Emiko 3

   Sono Yo no Tsuma (1930): Mayumi (wife)

   Tokyo no Gassho (1931): Sugako Tsuma (Shinji's wife)

   Ukigusa Monogatari (1934): ~

Yagumo Rieko 1

   Ukigusa Monogatari (1934): Otaka

Yamada Fusao 1

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): passing student

Yamada Isuzu 1

   Tokyo Boshoku (1957): Kisako Soma

Yamada Nagamasa 1

   Ukigusa Monogatari (1934): Maako (an actor)

Yamaguchi Isamu 1

   Tokyo no Gassho (1931): Kaisha no Douryou (an employee)

Yamaguchi Ken 1

   Ukigusa (1959): ~

Yamamoto Fujiko 1

   Higanbana (1958): Yukiko

Yamamoto Fuyuki 1

   Sono Yo no Tsuma (1930): Detective Kagawa

Yamamoto Tami 3

   Bakushu (1951): Tomiko Nishiwaki

   Akibiyori (1960): ~

   Sanma no Aji (1962): ~

Yamamoto Togo 2

   Sono Yo no Tsuma (1930): ~

   Ojosan (1930): principal of acting school

Yamamura So 4

   Munekata Shimai (Kiyoudai) (1950): Ryosuke Mimura (Setsuko's husband)

   Tokyo Monogatari (1953): Koichi Hirayama

   Soshun (1956): Yutaka Kawai

   Tokyo Boshoku (1957): Seki Sekiguchi

Yamashina Yukari 1

   Akibiyori (1960): ~

Yanagi Eijiro 1

   Ochazuke no Aji (1952): Yamauchi

Yasufuku Haruo 1

   Banshun (1949): big drum

Yoko Tomiyo ? 1

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): ~

Yokoo Dekao 1

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): flunking student

Yokoyama Goro 1

   Rakudai wa Shita Keredo (1930): flunking student

Yoshida Nagahiro 1

   Banshun (1949): ~

Yoshida Teruo 1

   Sanma no Aji (1962): Yutaka Miura

Yoshikawa Mitsuko 15

   Hikkoshi Fufu (1928): Chiyoko (EF's wife)

   Nikutaibi (1928): ~

   Kaishain Seikatsu (1929): Fukuko (ST's wife)

   Kekkon Gaku Nyumon (1930): bar hostess

   Ashi ni Sawatta Koun (1930): Toshiko (wife)

   Shukujo to Hige (1931): Mrs Tsukida Sono haha (Teruo's mother)

   Bijin Aishu (1931): Mitsuko

   Umarete wa Mita Keredo (Otono no miru ehon) (1932): Haha (Yoshi's wife)

   Mata Au Hi Made (1932): another girl

   Haha o Kawazuya (1934): Haha (Chieko)

   Hakoiri Musume (1935): Otaka

   Hitori Musuko (1936): Otaka

   Shukujo wa Nani o Wasuretaka (1937): Mitsuko (widow in Denen-chofu)

   Toda-ke no Kyodai (1941): Chizuru

   Nagaya Shinshi Roku (1947): Kikuko

Yoshitani Hisao 4

   Wakodo no Yume (1928): Heiichi Kato

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): ~

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): Hozo (Yoshizo?) (Tomekichi's friend)

   Hogaraka ni Ayume (1930): Senko

Yuki Ichiro 2

   Wakaki Hi: Gakusei romance (1929): Bin Watanabe

   Wasei Kenka Tomodachi (1929): Okamura (student)

Yukichi Iwata 1

   Haha o Kawazuya (1934): Mr. Kajiwara

Corrections and additions to: mary.leo@gmail.com

Leo Wong 20110122