ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ŠENOV

 


Č.j. 2015-09-01/1

Účinnost:1.9.2015

Spisový znak: 2 - 1

Skartační znak: A5

Razítko školy:

Počet stran:15

Podpis ředitele školy:

Školní řád

Změny:

Číslo

Datum

Strana

Účinnost od

Provedl

Poznámky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pedagogické radě projednáno dne 18.6.2015

Ve školské radě schváleno dne 26.8.2015

 


Obsah :

I. Práva žáků a zákonných zástupců        4

Práva žáků        4

Práva zákonných zástupců žáků        4

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců        5

Povinnosti žáků        5

Povinnosti zákonných zástupců žáků        5

III. Vztahy žáků a zákonných zástupců k pedagogickým pracovníkům školy        5

IV. Provoz a vnitřní režim školy        6

Organizace školního dne:        6

Docházka do školy        7

Absence        8

Školní budova (platí pro obě pracoviště)        10

Vyučovací proces        10

Přestávka        11

Postup při ztrátách        11

Žákovské služby:        12

V. Školní družina – samostatný dokument        13

VI. Školní jídelna – samostatný dokument        13

VII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí        13

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků        13

Záznam o školním úrazu        14

VIII. Ochrana před sociálně patologickými jevy        16

IX. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků        17

X. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – samostatný dokument – klasifikační řád        17

XI. Platnost a zrušovací ustanovení        17

I. Práva žáků a zákonných zástupců

Práva žáků

Žák má právo:

1.      Na vzdělání podle školního vzdělávacího programu.

2.      Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.

3.      Na speciální péči, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami učení nebo chování, v rámci možností školy.

4.      Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

5.      Volit a být volen v rámci školy do samostatného orgánu žáků (školní parlament), pracovat v něm a jeho prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že tento je povinen se stanovisky a vyjádřeními orgánů žáků zabývat.

6.      Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. Své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo osobně řediteli školy.

7.      Zdvořile, slušně a včas požádat o vysvětlení a doplnění, pokud učební látce či příkazu nerozumí. Je však samozřejmostí, že si žák po své nepřítomnosti ve škole sám učivo dopíše a doučí se ho.

8.      Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.

9.      Na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku.

10.  Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením.

11.  Na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj.

12.  Dovolávat se svých práv, která jsou definována v Úmluvě o právech dítěte.

13.  Požádat o pomoc či radu třídního učitele, ostatní pedagogy, výchovného poradce či jinou osobu, cítí-li se z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod.

Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

1.      Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

2.      Volit a být voleni do školské rady.

3.      Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svých dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

4.      Na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.

5.      Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

6.      Zúčastňovat se schůzek sdružení rodičů  a přednášet tam své připomínky a náměty. Sdružení rodičů je významným partnerem školy v této oblasti.

 

 


II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

1.      Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.

2.      Dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

3.      Účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili.

4.      Plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

5.      Zdvořilým a slušným způsobem vyjádřit své mínění a názory.

6.      Šetrně zacházet se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonný zástupce žáka, který poškození způsobil.

7.      Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem.

Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

1.      Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.

2.      Zúčastnit se osobně na vyzvání ředitele školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

3.      Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

4.      Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

5.      Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

6.      Svým přístupem přispívat k výchovně vzdělávací práci školy.

 

III. Vztahy žáků a zákonných zástupců k pedagogickým pracovníkům školy

1.      Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

2.      Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi  orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami.

3.      Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné. Všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších úprav.

4.      Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, dohodne termín schůzky se zákonným zástupcem žáka předem.

5.      Zaměstnanci školy mají právo na zdvořilé chování a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svoji práci.

6.      Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastní třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých budou informovat zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání.

IV. Provoz a vnitřní režim školy

Organizace školního dne:

Vyučovací hodina

Časové rozpětí

1.

7.45 – 8.30

2.

8.40 – 9.25

3.

9.45 – 10.30

4.

10.40 – 11.25

5.

11.35 – 12.20

6.

12.30 – 13.15

Odpolední vyučování

Vyučovací hodina

Časové rozpětí

7.

13.00 - 13.45

8.

13.50 - 14.35


Docházka do školy

 

1.      Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná. Pozdní příchod bez řádné omluvy je předmětem dalšího jednání dle klasifikačního řádu.

2.      Žák chodí do školy i  na  akce  pořádané školou ve vhodném a čistém oblečení.  Reprezentuje tuto školu  i mimo  její budovu,  proto  by tomu mělo odpovídat jeho jednání a chování. Je nezbytně nutné žákovo respektování pravidel společenského chování, jako je zdravení všech dospělých, úcta ke starším a nemocným. Žák nepoužívá hrubých a vulgárních slov. Je ohleduplný k mladším a slabším spolužákům, zvlášť dbá na to, aby neohrozil jejich zdraví, případně životy.

3.      Před  nástupem do  školy  i  při jejím  opuštění žák dbá zásad  bezpečnosti.

4.      Žák je povinen se při vstupu do budovy v šatně přezout do vhodné domácí obuvi (platí i pro zájmovou činnost žáků v odpoledních hodinách). Vstupuje do prostor čisté chodby přezutý, k přezutí nesmí sloužit z hygienických a provozních důvodů sportovní obuv ani žádný druh obuvi s černou podešví. K uskladnění věcí žákům slouží šatní skříňky. Každý žák svou šatní skříňku udržuje v čistotě a pořádku, její případné poškození hlásí školnici nebo zástupci ředitele školy. Do tělocvičny vstupují žáci jen ve sportovní obuvi.  V šatnách se  zbytečně nezdržují a dodržují rozdělení suchého a mokrého prostoru šaten.

5.      Nepřezouvání se v objektu školy je považováno za porušení školního řádu a bude postihováno ve smyslu klasifikačního řádu školy.

6.      Škola neručí za odložené věci žáků po skončení vyučování.

7.      Vstup do tělocvičny a odborných učeben je povolen jen za přítomnosti učitele. Členové zájmových kroužků a nepovinných předmětů mohou být ve vyhrazených třídách jen se svými vedoucími, na které čekají před učebnou.

8.      Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také nosit věci, které nesouvisí s výukou. Za ztrátu či odcizení těchto věcí škola neručí.

9.      Žáci mohou mobily a elektronická zařízení použít ve vyučování jen s výslovným dovolením vyučujícího, a to na činnost přímo související s výukou. V ostatních případech musí být vypnuty a uschovány.

10.  Žák dojíždějící do školy na kole si ho uloží do kolovny a dodržuje řád pro provoz kolovny. Pokud si nechá kolo ve stojanu venku, nevztahuje se na ztrátu nebo poškození kola pojištění.

11.  V celém areálu školy platí zákaz pohybu na kolečkových bruslích, skateboardu a jiném náčiní.

12.  Ve škole a v celém areálu platí přísný zákaz používání omamných látek včetně alkoholu a kouření.


Absence

1.      Omlouvání nepřítomnosti:

2.      Doba a způsob uvolnění žáka:

3.      Způsoby omlouvání žáka

  Omlouvání je možné provést:

Každá omluva musí být zapsána v omluvném listu žákovské knížky žáka.

4.      Podezření z nevěrohodnosti dokladů

5.      Neomluvená nepřítomnost žáka

Neomluvená absence bude řešena následujícím způsobem:

Nesrovnalosti v omlouvání

 Absence do 10 vyučovacích hodin

 Absence nad 10 vyučovacích hodin

U absence  nad 25 vyučovacích hodin

Opakované záškoláctví během školního roku

 


Školní budova (platí pro obě pracoviště)

1.      Budova školy se otevírá v 7.25 hod. Žáci nastupují do školy 15 min. před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně.

2.      Pokud výuka začíná v 7.00 hod (na základě povolení ředitele školy), čekají žáci na vyučujícího před hlavním vchodem – do školy vstupují s ním.

3.      Po zahájení vyučování se uzamykají prosklené dveře. Odchod  žáků v průběhu dopoledne a příchod návštěv je možný pouze hlavním vchodem. Po 8. hodině otvírá  budovu školy pověřený zaměstnanec. Vede zároveň knihu návštěv.

4.      Opustit areál školy v době vyučování a o přestávkách je přísně zakázáno.

Vyučovací proces

1.      Začátek vyučování je v 7.45 hod. Žák nastupuje do hodin včas. Po příchodu do učebny se žák připravuje na vyučování.

2.      Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost služba třídy v ředitelně.

3.      Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou.

4.      Žák je povinen nosit do školy   požadované učební pomůcky, žákovskou knížku a vypracované domácí úkoly.

5.      Na vyučování se žák řádně připravuje doma.

6.      Pokud není na hodinu řádně připraven (nemohl se z vážných důvodů připravit, schází mu úkol nebo pomůcka), omluví se na začátku hodiny učiteli.

7.      Před začátkem vyučovací hodiny si žák připraví na lavici pomůcky pro příslušný předmět, pouzdro a žákovskou knížku.

8.      Aktovku uklidí tak, aby ulička mezi lavicemi byla prázdná.

9.      Vyučující každé hodiny kontroluje a  zapisuje absenci.

10.  Ve vyučování žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování, dbá pokynů vyučujícího a po skončení vyučování zůstává na svém místě, své věci si skládá až na pokyn vyučujícího. Chce-li se na něco zeptat, hlásí se zdvižením ruky.

11.  Třídní učitelé organizují péči o pořádek ve svých třídách.

12.  Po  skončení vyučování žák uklídí své místo a zvedá židličku, pokud není rozhodnuto jinak.Své věci si odkládá do šatních skříněk.

13.  Vyučující bezpodmínečně doprovází žáky až k jídelně, kde předává skupinu dozoru.

14.  Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.

15.  Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do ředitelny a kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.

16.  Specializované učebny se řídí svým vlastním řádem, se kterým jsou žáci seznámeni příslušným vyučujícím.

17.  Hodiny tělesné výchovy a pracovního vyučování se řídí samostatnými řády.

18.  Nalezené věci se odevzdávají p. školnici, p. hospodářce nebo do ředitelny.

19.  Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby. Jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu a třídnímu učiteli.

20.  Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.

 

Přestávka

1.      Velká přestávka začíná v 9.25 hod. a trvá 20 min., malé přestávky trvají 10 min. Během přestávek i volných hodin před odpoledním vyučováním není žákům  dovoleno opustit školní budovu a musí se zdržovat v prostorách vyhrazených dozorujícím učitelem.

2.      Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy ani v přilehlých částech areálu školy.

a.      o malých přestávkách žáci přecházejí do další učebny společně a ukázněně. Po chodbách a schodištích se žáci pohybují tak, aby neohrožovali vlastní zdraví a bezpečnost spolužáků. Náležitý dohled nad žáky je v době přestávek zajištěn dozory z řad pedagogů.

b.    o  velké  přestávce  svačí žáci ve třídách nebo ve školní jídelně, mohou se volně pohybovat po chodbě nebo po respiriu, mohou nakupovat v bufetu. Dbají přitom pokynů dozoru. Dveře třídy nechají otevřeny. Za pěkného počasí mohou žáci 2. pavilonu po dohodě s dozorem vyjít o velké přestávce na školní hřiště.

3.      Během všech přestávek platí zákaz otevírání oken a sezení na parapetech.

Postup při ztrátách

1.      Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje, aby žáci nosili v průběhu  vyučování větší  částky peněz, případně další cenné předměty.

2.      Cennější věci se v prostoru tělocvičen předávají vyučujícímu do úschovy, jinak  se ztráta věci nepovažuje za pojistnou událost.

3.      Za pojistnou událost se také nepovažuje věc zapomenutá a hledaná  až následující den.

4.      Při ztrátě věci postupují žáci následovně:

 


Žákovské služby:

1.      Podílejí se na zajištění organizace školního dne.

2.      Třídní služby – jsou složeny z dvojice žáků a pravidelně se po týdnu střídají. Zapisují se do třídní knihy, starají se o pořádek ve třídě v průběhu vyučování a po jeho skončení (dohled na pořádek, mazání tabule, zajištění křídy, zavírání oken atd.). Jestliže se učitel nedostaví do 5 min. po zazvonění do vyučování, služba toto neprodleně ohlásí vedení školy.

3.      Žáci vykonávající službu připravují pomůcky podle pokynů vyučujícího, zodpovídají za čistotu a pořádek ve třídě a řádně připravují tabuli na vyučování.

 


V. Školní družina – samostatný dokument

VI. Školní jídelna – samostatný dokument

VII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

1.      Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.

2.      Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.

3.      Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech.

4.          Žák plně respektuje pravidla vnitřního režimu školy.

5.      Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

6.      Při přecházení žáků na místa vyučování či na jiných akcích mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

7.      Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy.

8.      Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel,  který žáky seznámí zejména:

a.       se školním řádem

b.      se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích

c.       se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním

d.      s postupem při úrazech

e.       s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru

9.      Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně nebo před výukou v laboratořích, jazykových učebnách, školních dílnách či na školních pozemcích.

10.  Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.

11.  Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, plavecké výcviky.) Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude  nad dětmi vykonávat dohled.

12.  Poučení před prázdninami provádí třídní učitel:

a.       varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.

b.      upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat

c.       informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni

d.      varuje před koupáním v místech, která žáci neznají atp.

13.  Každý úraz (i malý – např. odřenina,….), poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, hlásí žáci ihned vyučujícímu nebo dozoru a následně třídnímu učiteli.

Záznam o školním úrazu

1.      Kniha úrazů je uložena na sekretariátu školy, zodpovídá za ni sekretářka školy.

2.      V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

3.      Zápis do knihy úrazů provádí :

a.       vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv)

b.      učitel konající dozor (např. o přestávkách)

c.       vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu)

d.      třídní učitel (všechny ostatní případy)

4.      V knize úrazů se uvede:

a.       pořadové číslo úrazu

b.      jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného

c.       popis úrazu

d.      popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události

e.       zda a kým byl úraz ošetřen

f.       podpis zaměstnance, který provedl zápis do knihy úrazů

g.      další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

5.      Záznam o úrazu:

Záznam o úrazu vyhotovuje sekretářka školy (ve spolupráci se zástupcem ředitele) a provádí zápis do knihy úrazů.

Uvedený postup platí pro tyto úrazy:

a.       úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole delší než 2 dny

b.      smrtelný úraz (smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu)

6.      Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici u sekretářky

7.      Na žádost zákonného zástupce žáka škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci a). Tyto případy rozhoduje ředitel školy.

8.      Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění způsobeného úrazem.

9.      Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.

10.  Hlášení  úrazu:

a.       o každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy

b.      o úrazu žáka podá pedagogický pracovník (popřípadě sekretářka školy), který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka

c.       nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu  hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky

d.      úrazu podá sekretářka školy bez zbytečného odkladu hlášení  pojišťovně, u které je školní zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků

e.       sekretářka školy bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce

11.  Zasílání záznamu o úrazu :

Záznam o úrazu zasílá sekretářka školy ve spolupráci se zástupcem ředitele školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce , těmto institucím:

a.       zdravotní pojišťovně žáka

b.      příslušnému inspektorátu České školní inspekce

Záznam o smrtelném úrazu zasílá sekretářka školy ve spolupráci se zástupcem ředitele školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení

c.       zřizovateli

d.      zdravotní pojišťovně žáka

e.       příslušnému inspektorátu České školní inspekce

f.       místně příslušnému útvaru Policie České republiky

12.  Jak postupovat, stane-li se žáku úraz :

a.       poskytnout první pomoc - zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy a předat zraněného žáka sekretářce nebo školnici

b.      v případě vážnějších úrazů zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělé osoby k lékaři

c.       oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte a vyplnit formulář o převzetí dítěte

d.      provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu

e.       informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem

f.       informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy o závažnějších úrazech

 


VIII. Ochrana před sociálně patologickými jevy

1.      Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

2.      Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci se zákonnými zástupci v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

3.      Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek

(alkohol, drogy a tabák) v areálu školy. Zakázáno je též nošení věcí propagujících nebo evokujících tyto návykové látky (např. e-cigarety, Birell apod.). Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem, včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

4.      Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.

 

Stejně bude postupováno i při projevech kyberšikany. (Kyberšikanu definujeme jako zneužití informačních komunikačních technologií, zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Je to tedy jedna z forem šikany.)

 

Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

 


IX. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

1.      Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil.

2.      Každé poškození nebo závadu ve škole hlásí žák vyučujícímu a třídnímu učiteli.

3.      Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel.

4.      Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

5.      Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a veškerým technickým vybavením školy a také s uloženými exponáty a modely v odborných učebnách.

X. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – samostatný dokument – klasifikační řád

XI. Platnost a zrušovací ustanovení

 

1. Tento školní řád vstupuje v platnost dne 1. 9. 2015

 

 

 

……………………………………………

 

Mgr. Naděžda Pavlisková, ředitelka školy