Výběr zajímavých příspěvků z diskuze o čtenářské gramotnosti

Reforma je nyní nastavena tak, že je velmi nejasné jaké jsou cíle a obsahy vzdělávání. Učitelé jsou potom nuceni vymýšlet vlastní programy a strategie bez toho aniž by na to byli připraveni. RVP jim svými velice obecnými výstupy nijak nepomůže, a proto je zcela nejasné, co se ve škole vlastně má předávat a učit (a to samozřejmě nejen v čtenářské gramotnosti).

Dále chybí jasná spolupráce mezi učiteli, z nichž někteří berou RVP i ŠVP jako nutné zlo.

Souhlasím naprosto, že chybí jasná a efektivní příprava učitelů již na pedagogických fakultách, jejichž programy zahlcují budoucí učitele teorií a opomíjejí důležité zkušenosti z praxe (48 hodin přímé výuky opravdu nepociťuji jako dostatečné).

Pokud se zaměříme na chyby, které dělají učitelé, myslím, že bychom měli poukázat na jejich nedostatečnou podporu a to jak finanční tak systémově strategickou. Chybí jasný plán povinného dovzdělávání učitelů spojené s ověřováním jejich znalostí a učitelských dovedností, systém jejich spolupráce, povinných vzájemných hospitací, revidování a zhodnocování školních vzdělávacích programů.

Nina Horáková

Ve svém článku uvádíte podrobně, co by se podle Vás dál mělo dít ohledně čtenářské gramotnosti:

Lucie Slejšková, Radek Sárközi

Tedy učitelé by měli hodně informovat rodiče a sebe navzájem o tom, co se děje ve výuce, jak vlastně postupují, jak se ve třídě přečítá a čte v duchu, jak se kladou a zodpovídají otázky k textu, jak se texty vybírají a k jakému účelu a zda ho žáci chápou a uznávají, co a jak se o přečteném ve třídě píše.

Ondřej Hausenblas

Mluvili jsme tady o potřebě DVPP pro učitele, o jejich podpoře ohledně zvládnutí metod vedoucích ke zvládnutí čtenářské gramotnosti.

Bylo by možná dobré, kdyby se učitelé mohli vzdělávat i formou virtuálních hospitací, které portál rvp.cz nabízí učitelům různých předmětů. Co kdyby se hospitace zaměřily na metody RWCT a ukázaly i učitelům mladších dětí, kteří třeba i absolvovali kurz, že to také mají zkusit, například podle videozáznamu.

Jitka Panglová

Především je pro další směřování našeho školství nutné ukotvit koncepční základy, tedy konečně vypracovat standardy - osnovy - pro každý ročník každého typu školy, natolik konkrétní, aby se daly dobře měřit a srovnávat výstupy žáků. Bude-li se čekat na vyjádření učitelů, asi se s tím příliš nepohne. Kvalitní návrh by mělo předložit ministerstvo a dát jej pedagogům k posouzení a připomínkování.

Metodické otázky mají smysl řešit teprve až bude takový dokument potvrzen.

Návštěvník

Pozorný pohled do praxe a selský rozum napovídají, že s úklidem je potřeba začít vybudováním moderního obsahu výuky a výchovy pro každý stupeň a postupný ročník ZŠ a všechny obory SŠ. Teprve poté lze výsledky objektivně měřit a srovnávat. /Systém RVP + ŠVP tento výchozí úkol nenaplnily - nikdo neví, co a jak se bude měřit./ Je-li základem dobré školy připravený, motivovaný učitel a kvalitní, zajímavá vyučovací hodina, pak je nutné rychle vytvořit náročný systém celoživotního vzdělávání a z něj odvozený kariérní řád s diferencovaným nenárokovým odměňováním učitelů.

Dr. Zdeněk Jakl

Měl bych jedno jednoduché doporučení ke zlepšení čtenářské gramotnosti: větší a častější práci s učebnicí.

Mgr. Jan Zouhar