ט"ז

מג"א

רמ"א

מחבר

שו"ע או"ח סימן שכ:יח - מלמד זכות על הנוהגים להקל כמו הערוך - "חבית שפקקו בפקק שלל פשתן"

פסיק רישיה דלא ניחא ליה - בדאורייתא

שי”ד ס"ק ה' (ע"פ תה"ד ס' סד שמיקל) הוא מחמיר

סימן שי”ד:א נראה שמחמיר

 סימן שי”ד:א[1] נראה שמיקל - סכין בחבית.

ש"ח:מ:ו - מחמיר לגבי תולעי משי

פסיק רישיה דלא ניחא ליה - בדרבנן[2]

שט"ז:ג - מיקל לגבי זבובים (ע"פ שער הציון שט"ז ס"ק י"ח, ג"כ שע"צ של"ז:ב)

פסיק רישיה דלא ניחא ליה - בתרי דרבנן


Me

שש"כ

ערוה"ש

משנ"ב

ביאור הלכה ש"כ (י"ח) "יש מי שמתיר" - נגד הערוך

שו"ע של"ו:כז - מביא הערוך בלשון "יש מתירים"

פסיק רישיה דלא ניחא ליה - בדאורייתא

שט"ז ס"ק ט - מסכים לרמ"א לגבי זבובים

שי”ד ס"ק י"א (א"ר, גר"א, רע"א)

פסיק רישיה דלא ניחא ליה - בדרבנן

שט"ז ס"ק י"ח - מתיר

פסיק רישיה דלא ניחא ליה - בתרי דרבנן


[1]ע גר"א שי"ד ס"ק י"א שמאריך להחמיר

[2]ע' תוס' שבת קג: "לא" בסוף נראה שלפי הערוך פ"ר דלא ניחא ליה בדרבנן מותר.  תה"ד ס' סד.  מאירי שבת קג: ג"כ מיקל