Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане - в сайта на НОИ

http://appreports.nssi.bg/CalculateMaternityBenefits/

24.11.2014г.

Обезщетенията се изчисляват и изплащат от НОИ след предадени от работодателите документи. Срокът за превеждане на парите по личните банкови сметки на лицата е 15 работни дни след предаването на документите в НОИ.

Напр. Заплатите се изплащат на 17 януари 2011г. Работодателят предава болничните на 20 януари 2011г. (до 3 раб. дни), НОИ ще преведат обезщетението до 10 февруари 2011г. (15 раб. дни)

 

 

Болничните - обезщетенията за временна неработоспособност, се изплащат по следния начин – първите три работни дни са за сметка на работодателя. Следващите дни са за сметка на НОИ. От работодателя се получава 70% от дневното заплащане за съответния месец.

 

При обезщетението за бременност и раждане няма дни от работодателя.

Обезщетенията се изплащат за работни дни, не за календарни.

 

Дневното парично обезщетение, което ще ви изплатят от НОИ, се намира като се сравнят

От една страна

- за обикновен болничен - 80% от среднодневното брутно (СДБ) трудово възнаграждение 12 (дванадесет) календарни месеца преди месеца на настъпване на неработоспособността

или

- за болничен за бременност и раждане - 90% от СДБ трудово възнаграждение 18 (осемнадесет) календарни месеца преди настъпването на неработоспособността поради бременност и раждане

И

среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода

По-малкото е дневното обезщетение, което ще ви преведат от НОИ.

 

Ако болничният за бременност и раждане започва на 7 февруари 2011г, база за неговото изчисляване ще са месеците август 2010 - януари 2011г. (а не 7 август 2010 – 6 февруари 2011)

Доходът, от който е определено обезщетението, е  СДБ умножено по броя на дните с обезщетение.

Какво става, когато сте ползвали болничен през периода на осемнадесетте базови месеци за бременност и раждане?

За дните в болнични с обезщетеие от НОИ за база се взима осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението. А не сумата, която са ви превели.

Тук е съществената разлика, както видяхте и по-горе.

Бруто базата - осигурителният доход + доходът, от който е изчислено обезщетението

Нето базата - нетното възнаграждение + доходът, от който е изчислено обезщетението.

Максимумът и в двата случая е максималният месечен осигурителен доход. Който и тази година е 2000лв.

Всичко това за 18 календарни месеца преди месеца, в който започва новият болничен за бременност и раждане. Така получените нето база и бруто база се делят на броя на работните дни за периода (18-те месеца). Получаваме две числа - среднодневно нетно (СДН) и среднодневно брутното възнаграждение (СДБ).

За дневно обезщетение се взима по-малкото от получените СДН и 90% от СДБ.

Когато работите на повече от едно място, напр. при двама работодатели

Задължително се представят болнични и на двете места.

Обезщетението за бременност и раждане  е едно, изчислено на база сборът от доходите и по двата договора. Максимумът отново е 2000лв.

Ако в периода за изчисление има и месеци само на едно основание, доход се взима само от него. (не се добавят 240лв. от второто)

Превежда се чрез двете фирми, като сумата се разделя пропорционално в зависимост от работното време по съответния договор.

Напр. единият ви договор е на 6 часов работен ден (ч.р.д), другият е за 4 ч.р.д. Изчислено Среднодневно обезщетение - 50лв. Тогава по първия договор ще ви превеждат 30лв. дневно, а по втория - 20лв. дневно, тъй като отношението е 6:4.

Обезщетението за гледане на малко дете се превежда от единия работодател.