Uttalande vid LO-distriktets repskap 14 april 2011

Regeringens arbetsmarknadspolitik har havererat med Fas 3 som det yttersta exemplet. 50 personer varje dag hamnar i Fas 3 och i höst kommer 40.000 personer finnas där.

När företagen, trots hög arbetslöshet, har svårt att hitta personal med rätt kompetens, förstår man att något är grundläggande fel med regeringens arbetsmarknadspolitik.

I stället för att satsa på riktade, kompetenshöjande åtgärder och utbildning till de arbetslösa, får arbetsgivarna 6 miljoner kr varje dag för att sysselsätta långtidsarbetslösa i Fas 3. Arbetsgivarna får alltså betalt samtidigt som den arbetslöse får leva på existensminimum.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) pekar på hur lång arbetslöshet och svårigheter att klara privatekonomin gör att många i Fas 3 har fått dåligt självförtroende och förlorat hoppet om att någonsin återgå i arbete. Regeringens politik drabbar inte enbart den arbetslöse utan även dennes familj, särskilt barnen. Socialbidragen ökar i 80% av alla kommuner.

Kommunerna har även fått svårt att hitta praktikplatser för andra, till exempel ungdomar, som det inte betalas ut ersättning för.

LO-distriktet är djupt kritiska till hur detta system tränger undan riktiga jobb och andra praktikplatser. En rad vittnesmål om detta finns från hela landet, där människor berättar om hur de utför riktiga jobb och till och med ersätter andra som gått på semester.

LO-distriktet kräver att arbetsmarknadspolitiken läggs om. Att låta arbetsgivare ha gratis arbetskraft samtidigt som de får betalt för det, kan möjligtvis glädja ett antal oseriösa arbetsgivare.

Men i längden är det kompetensutveckling, utbildningsinsatser och anställaningar med stöd som ger människor en väg tillbaka in i arbetslivet och företagen möjlighet att hitta kompetent personal. Detta är avgörande både för individen och för utvecklingen av nya jobb.

OBS Anders Widéns avskrift och bearbetning av LO-distriktets uttalande. Det är inte helt ordagrant.