II CONCURS DE
C
ULTURA CLÀSSICA

ODISSEA 2013

 

L’Associació de Professors de Llengües Clàssiques (APLEC),  convoca la segona edició del Concurs Odissea a Catalunya, en el qual podran participar tots els alumnes que així ho desitgin, pertanyents a qualsevol dels centres oficials d'Ensenyament Secundari de Catalunya.

Tindrà lloc entre els dies 4 i 7 de febrer (primera fase), i els dies 20 i 27 de febrer de 2013 (desempat local i fase final estatal respectivament), tal com es detalla en el calendari adjunt.

En aquesta edició s’incorpora la seu de Valladolid i de nou hi participarà Aragó, de manera que hi haurà cinc seccions que participen en el concurs: Galícia, València, Aragó, Valladolid i Catalunya.

Aquest certamen, tot i que és obert a tot l’alumnat dels centres educatius de Catalunya, està adreçat principalment als de Cultura Clàssica, Llatí i Grec, sense més pretensions que treure la Cultura Clàssica de les aules, almenys durant uns dies.

Recordem que la idea original d’aquest concurs la devem a les professores Ángeles Burgos González i María F. Loira Santiago, dels departaments de Grec i Llatí de l’IES “David Buján” de Cambre (A Coruña). L’actual no és més que una versió "en línia" del seu concurs.      

La celebració del concurs coincidirà en les mateixes dates a tots els territoris.

Les preguntes se cenyiran al currículum  de Cultura Clàssica, Llatí i Grec que s’imparteix als centres i, tal com s’estableix a les bases, cada dia versaran sobre temes concrets.

Navegarem en aquesta nova aventura de l’ODISSEA 2013 acostant-nos a un nou tema: “L’educació en el món grecoromà”. Amb això volem fer una decidida defensa de la nostra educació, tan maltractada des de fa anys en la nostra societat pels successius governs, que no han comprès ni comprenen la importància que té en la formació i la conformació de les persones com a ciutadans, que són, en definitiva, els qui han d’ocupar-se dels assumptes de la POLIS.

”Arriba a ser com aprens a ser”, deia Píndar, i seguint el fil de les seves sàvies paraules arribem a la conclusió que no s’arriba a una humanitat plena sense una educació que estigui compromesa amb la passió de saber i no amb els interessos polítics de cada moment ni amb les necessitats del mercat. Aprendre no té com a finalitat competir en el mercat, sinó humanitzar-nos.

El reconeixement que les humanitats no són només les lletres sinó que abasten tot el coneixement humà ens fa més forts per a reivindicar en aquest moment el valor que té per a l’home occidental el món de Grècia i Roma. No podem renunciar als referents clàssic que encara ens  conformen, ja que, parafrasejant Zubiri, nosaltres, romans en molts aspectes, som els grecs. El nostre horitzó és Grècia, encara. I fer un cop d’ull a l’educació d’aquells homes que varen saber deixar-nos una cultura tan viva que impregna encara ara la nostra civilització revifarà els ànims d’aquells professors i alumnes que lluiten per la pervivència del coneixement de la cultura grega i romana en la nostra educació.

La nostra nau tornarà a recórrer innombrables aventures en la navegació pel tempestuós mar dels centres de tot Catalunya i, un cop més, en aquesta segona singladura, anhelem arribar a la nostra illa sans i estalvis, però també més savis. Deixem que els nostres alumnes s’enfrontin com herois moderns a les preguntes i gaudeixin de la satisfacció de les respostes trobades amb el seu esforç, que arribin sans a Ítaca i acompleixin la seva travessia sense consultar l’oracle més del que és estrictament necessari.


BASES

I. El concurs consistirà a respondre les preguntes que cada dia es publicaran a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).

II. Podran participar-hi alumnes matriculats en els centres oficials d’ensenyament secundari de Catalunya durant el curs 2012/2013, formant equips de tres membres com a màxim. Aquests equips hauran de tenir un professor responsable. Un mateix professor podrà ser responsable de diversos equips.

El professor responsable en presentar algun equip es compromet a actuar com a vigilant en centres diferents del seu si escau que s'ha de produir un desempat.

III. La inscripció dels equips es realitzarà entre els dies 8 i 31 de gener de 2013, ambdós inclosos, emplenant el formulari d’inscripció directament al web del concurs. Una vegada enviat, cada equip rebrà al correu electrònic del professor responsable una clau per a concursar. Un cop començat el concurs no es podrà substituir cap dels components dels equips.

ATENCIÓ! El període d’inscripció s’amplia fins el 2 de febrer.

IV. Els tres primers dies (4, 5 i 6 de febrer) sortiran publicades tres preguntes que versaran sobre un tema relacionat amb la Cultura Clàssica.

V. El quart dia (dijous 7 de febrer), sortiran publicades altres preguntes-pista i una superpregunta de major dificultat que les preguntes ordinàries: la resposta de la superpregunta vindrà donada per les inicials de les respostes correctes d’aquestes preguntes-pista, seguint el seu ordre de publicació. Totes aquestes preguntes tindran com a eix temàtic l’educació en la literatura grecollatina.

VI. Els equips participants hauran de respondre les preguntes completant directament el formulari publicat a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).

VII. Sols en cas excepcional d’avaria del sistema informàtic podran ser admeses les respostes per correu electrònic a l'adreça següent: correu.aplec@gmail.com, sempre i quan hi consti la clau, nom del grup i professor responsable.

VIII. Per cada pregunta correctament contestada s’obtindran 5 punts i l’error suposarà el descompte d’1 punt. Si s’encerta la superpregunta s’obtindran 10 punts i per cada resposta encertada de les preguntes-pista per arribar a la solució s’obtindran 2 punts més; per cada error es descomptarà 1 punt.

IX. No es poden deixar preguntes sense respondre (en blanc), tant a les tandes de preguntes dels tres primers dies com a la de la superpregunta, ja que en fer-ho s'anul·len totes les altres de la sèrie.

X. En les respostes no s’admetran abreviatures i haurà de respectar-se l’ortografia correcta de les paraules. Exemple: Sòcrates, no Socrates; cínic, no cinic. Tampoc es podrà afegir cap caràcter, com cometes “”, punts ., comes, parèntesis (), etc.

XI. Les preguntes, preguntes-pista i superpregunta han de ser sempre respostes amb una sola paraula, quedant automàticament invalidades les que consten de més d’una paraula en la resposta.

XII. Només s’admetrà la resposta en llatí quan es demani expressament en aquesta llengua. En aquest cas s’ha d’escriure el nominatiu singular de la paraula, tal com es troba en el diccionari, llevat que s'indiqui expressament d'altra manera (com en el cas dels pluralia tantum).

XIII. Les transcripcions de les paraules gregues han d’atenir-se a les normes de transcripció al castellà, gallec o català. Qualsevol transcripció a altres llengües serà considerada com un error. També serà considerat un error la transliteració de la paraula grega. Per a la transcripció de les paraules gregues en general i dels noms propis grecs poden consultar-se els enllaços que s'ofereixen a la secció de FAQ (preguntes freqüents).

XIV. Al web hi ha una relació de preguntes i respostes relatives a la participació correcta en el concurs. No dubteu a consultar-les, perquè poden ser de molta utilitat i evitar errors innecessaris.

XV. Cada dia es publicaran al web les respostes correctes a les preguntes o superpregunta del dia anterior i l’ordre de classificació dels equips.

XVI. El resultat provisional es publicarà, si no es produeix un empat, el divendres 8 de febrer de 2013. Aquest dia quedarà per a atendre les reclamacions si n'hi hagués.

XVII. El resultat final d’aquesta primera fase es publicarà el dilluns 11 de febrer. En cas d’empat a punts es procedirà segons allò establert en els punts següents.

XVIII. En cas d’empat a punts entre equips que puguin optar al segon o tercer premis, no hi haurà desempat, la classificació s’establirà atenent al temps emprat a respondre.

XIX. En cas d’empat a punts entre equips que optin als primer premi es celebrarà un desempat, que consistirà en una nova superpregunta que es publicarà al web la tarda del dimecres 20 de febrer. En aquesta nova superpregunta només es permetrà la participació d’un equip per centre. El professorat responsable dels equips empatats haurà de fer la selecció de l’equip que passa a la superpreguta de desempat, aplicant el mètode que consideri més idoni i just (menor temps emprat, nou desempat al centre, sorteig,...) i comunicar a l’organització quin és l’equip resultant, no més tard de divendres 15 de febrer. Si el professor/a responsable no manifesta el contrari, s’entendrà que l’equip que passa a desempat serà aquell que el sistema informàtic ha deixat en primer lloc, és a dir, el que menys temps hi ha esmerçat.

XX. Aquest desempat tindrà lloc a les dependències dels centres designats per l’organització, com a mínim un per Delegació Territorial, i serà vigilat per un/a professor/a d'un altre centre participant o per un representant de l'organització.

XXI. En el desempat les preguntes poden ser de qualsevol dels temes de les fases anteriors del concurs. S’aixecarà acta de tot el procés segons el model proporcionat per l’organització.

XXII. En cas de nou empat a punts, l’equip que menys temps hagi emprat a respondre a aquesta superpregunta de desempat serà el guanyador i seleccionat per a la fase estatal, i amb el mateix criteri, si escau, s'adjudicaran els premis inferiors.

XXIII. El resultat provisional d’aquest desempat es publicarà el dijous 21 de febrer, quedant  aquest dia per a atendre les reclamacions, si n'hi hagués.

XXIV. El resultat final del desempat i, per tant, de la fase local del concurs, es publicarà el divendres 22 de febrer.

XXV. Per a participar en la fase estatal, les diferents seccions hauran de comunicar a SEEC-Galicia les dades dels equips guanyadors de les seves respectives seccions abans del dilluns 25 de febrer.

XXVI. Els equips guanyadors a les seves respectives seccions competiran entre ells en una segona fase estatal, amb una gran pregunta que serà publicada la tarda de dimecres 27 de febrer.

XXVII. Aquest desempat tindrà lloc en les dependències del centre guanyador o, si no és possible, en un centre designat per l’organització i vigilat per un responsable d’aquesta.

XXVIII. El resultat provisional es publicarà  dijous 28 de febrer, dia que quedarà per a atendre les reclamacions, si n'hi hagués.

XXIX. El resultat final d’aquesta fase estatal es farà públic divendres 1 de març.

XXX. En la fase catalana el jurat estarà format per representants, encara per determinar, de les institucions que donen suport al concurs.

XXXI. En la fase estatal el jurat estarà format pels membres de les organitzacions participants (dos representants a determinar per cada secció).

XXXII. S’estableixen els següents premis:

Els premis en metàl·lic són aportats per la Secció Catalana de la SEEC

la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica, la Societat Catalana de Teatre Grecollatí, Iberia Graeca (Museu d’Arqueologia de Catalunya). També hi haurà altres premis aportats per Fòrum Traiani.

XXXIII. S’estableix el premi següent en la fase estatal, aportat a parts iguals entre les seccions participants:

XXXIV. El lliurament de premis de la fase catalana serà a Tarragona, el dijous 18 de d’abril, a les 12h, en el marc del Festival de Teatre Grecollatí .

XXXV. Qualsevol reclamació o consulta ha de ser gestionada directament pel professor responsable del grup. No es tindran en compte les reclamacions realitzades directament pels alumnes o altres professors. Qualsevol reclamació ha d’anar contrastada per fonts fiables, no s’acceptaran reclamacions sense bibliografia de referència. En cas de reclamació, aquesta es dirigirà al correu electrònic següent: correu.aplec@gmail.com.

XXXVI. Les bases i el calendari del concurs podran ser modificades per part de l’organització per causes de força major (temporals, avaria informàtica, etc.).

CALENDARI

De dimarts 8 a dijous 31 de gener de 2013. Inscripció dels equips a la pàgina del concurs <http://www.odiseaconcurso.org>.

ATENCIÓ! El període d’inscripció s’amplia fins el 2 de febrer.

Dilluns 4 de febrer, dimarts 5 de febrer i dimecres 6 de febrer. Les “preguntes” es publicaran a la web del concurs i hauran de ser contestades pels equips inscrits en un termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:00 h. de l’endemà.

Dijous 7 de febrer. La “superpregunta” amb les seves “preguntes-pista” serà publicada a partir de les 9:00 h. i haurà de ser contestada pels equips inscrits en un termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:00 h. de l’endemà.

Divendres 8 de febrer. Publicació del resultat provisional de la primera fase local. Atenció de reclamacions.

Dilluns 11 de febrer. Publicació del resultat final d’aquesta primera fase local.

Divendres 15 de febrer. Data límit per a què els centres comuniquin a l’organització l’equip que participa en el desempat de la fase catalana en cas que més d’un hagi quedat empatat a punts en la primera fase. La comunicació es farà a l’adreça correu.aplec@gmail.com.

Dimecres 20 de febrer. Desempat de la fase catalana entre equips empatats a punts amb una nova superpregunta que es publicarà a la pàgina del concurs a les 16:30 hores i haurà de ser contestada abans de les 19:30 hores.

Dijous 21 de febrer. publicació del resultat provisional d’aquest desempat. Atenció de reclamacions.

Divendres 22 de febrer. Publicació del resultat final del desempat, i, en conseqüència, de la fase local del concurs.

Dilluns 25 de febrer. Data límit per a la comunicació a SEECGalicia dels guanyadors de les diferents seccions.

Dimecres 27 de febrer. Competició entre els equips guanyadors de les diferents seccions mitjançant una superpregunta que es publicarà a la pàgina web del concurs a les 16:30 hores i haurà de ser contestada abans de les 19:30 hores.

Dijous 28 de febrer. publicació del resultat provisional de la fase estatal. Atenció de reclamacions.

Divendres 1 de març. Publicació del resultat final de la fase estatal de l’Odissea 2013.

Dijous 18 d’abril. Lliurament de premis als guanyadors del concurs a Catalunya, a les 12 del migdia, a l’auditori del Camp de Mart de Tarragona, en el marc del Festival de Teatre Grecollatí.