A BUDAPESTI ZSIDÓ HITKÖZSÉG ALAPSZABÁLYA

Elfogadta a Budapesti Zsidó Hitközség

1990. évi december hó 9. napján tartott közgyűlése

(a módosítással egységes szerkezetben)

 

BUDAPESTI ZSIDÓ HITKÖZSÉG ALAPSZABÁLYA

1.         §  A Hitközség neve: Budapesti Zsidó Hitközség

2.         §  A Budapesti Zsidó Hitközség azon személyek vallási közössége, akik a Hitközség valamelyik körzetébe vagy tagozatába felvételt nyertek.

3.         §  A hitközségnek, mint vallási közösségnek feladata, hogy – a rabbikar vallási irányítása alatt – gondoskodjon a vallásos élet fenntartásáról, fejlesztéséről, a hagyományos istentiszteletek, szertartások rendezéséről, a vallásoktatásról, felekezeti intézményeket tartson fenn,  jótékonyságot gyakoroljon, védje és óvja a zsidóság kulturális örökségét és fellépjen a zsidókat vagy a zsidóságot ért támadások ellen.

4.         § A Budapesti Zsidó Hitközség önálló jogi személy.

5.         § A Hitközség székhelye: Budapest VII., Síp utca 12.

6.         § A Hitközség pecsétje: „Budapesti Zsidó Hitközség” feliratú, középen két kőtáblát ábrázol.

7.         § (1) A Hitközség működését templomi, körzetei, tagozatai, csoportjai, központi szervei útján végzi.

(2) A templomi körzetek a következők:

- Bethlen téri Körzet

- Buda-Óbuda Körzet

- Dél-pesti Körzet (Pesterzsébet- Csepel-Soroksár)

- Dohány utcai Körzet

- Dózsa György úti Körzet

- Hegedűs Gyula utcai Körzet

- Hunyadi téri Körzet

- Kispest-Lőrinci Körzet

- Lágymányos-Újbudai Körzet

-Nagyfuvaros utca-Kőbánya Körzet

- Páva utcai Körzet

- Szeretetkórházi Körzet

- Újpest-Rákospalota-Pestújhelyi Körzet

- Vasvári Pál utcai Körzet

- Zuglói Körzet

A hitközség  tagjai

 

8.         § (1) A Hitközség tagja lehet minden zsidó  vallású természetes személy, akit valamely körzet, tagozat, vagy csoport tagjai közé felvesz.

(2) A Körzetek, tagozatok, csoportok olyan zsidó vallású természetes  személyt vesznek fel tagjaik közé, akik oda saját elhatározásukból tagként jelentkeznek és a zsidó vallási szabályait a Hitközség és adott körzet, tagozat és csoport szabályait, szokásait magára nézve kötelezőnek ismeri el, és 13. életévét betöltötte, valamint vállalja a kultuszjárulék fizetését, illetve annak megfizetése alól mentesítést kér és kap.

(3) A hitközségi tagok  önkéntesen felajánlott, de legalábbis a Hitközség közgyűlése által megállapított minimális kultuszjárulékot tartoznak fizetni.

A kultuszjárulék célja, hogy a Hitközség tagja a Hitközség  fenntartásához, a vallási élet folytatásához szükséges anyagi eszközökhöz hozzááruljon.

(4) A Hitközségnek a kultuszjárulékon  felül jogában áll a szokásos közvetett dijakat (kasrusz, pászka egyéb élelmiszerek) gabella, imaszékbér, stb. igényelni.

(5) Mentes a kultuszjárulék-fizetési kötelezettség alól:

- a 16. életévét be nem töltött tag,

- a nyugdíjas tag,

- az a tag, akit a Hitközség vezetősége a körzeti elöljáróság javaslatára a kultuszjárulék-fizetési kötelezettség alól mentesít, mert önálló keresettel nem rendelkezik, vagy szociális helyzete azt egyébként indokolja.

9.         § Bármely hitközség tag bármely körzetben, tagozatban, csoportban jogosult igénybe venni a vallási szolgáltatásokat a hitközségi szabályzatokban megállapított  keretek között és módon.

10.  § A hitközségi tagok jogai egyenlőek, azokat csak e szabályzat korlátozhatja.

11. § A hitközségi tagság megszűnik a tag halálával, ha a tag a zsidó vallásból kitér, ha több, mint egy évig a hitközségi kultuszjárulékot nem fizeti meg, és ennek megfizetése alól mentesítést nem kért és nem kapott.

 

A hitközségi tagok választójoga

 

12. § (1) A Hitközség 16. életévét betöltött tagjait  cselekvő választójog illeti meg, vagyis választhat.

Nem lehet tagja semmiféle választott testületnek és nem tölthet be választott tisztséget a Hitközségnél az, akinek vele együtt élő házastársa nem zsidó vallású.

Egyébként a Magyar Köztársaság törvényei szerint cselekvőképes hitközségi tag bármely tisztségre megválasztható, szenvedő választójoga van, feltéve, hogy legalább két éve a Hitközség tagja.

(2) Sem cselekvő, sem szenvedő választójoga  nincs annak a tagnak, akit a bíróság emberiség elleni bűncselekmény, szándékos élet-, testi épség vagy egészség elleni bűncselekmény, a házasság, a család az ifjúság és a nem erkölcs elleni bűncselekmény, hivatali hivatalos személy elleni, igazságszolgáltatás elleni, közélet tisztasága elleni bűncselekmény, közrend elleni bűncselekmény, vagyon elleni bűncselekmény miatt elítélt; mindaddig, amíg mentesítése nem következik be.

 

 

Templomi körzetek

 

13. § (1) A  Hitközség vallási tevékenységének alapegysége a templomi körzet.

(2) A templomi körzetek nem jogi személyek, de a szabályzat keretei között önállóan döntenek saját belső szervezetük és működésük rendjéről.

14. § (1) A körzet tagjai  közül legalább háromtagú elöljáróságot választ, akik a rabbi vallási irányítása alatt vezetik és szervezik a templom működését, a Hitközség által biztosított vagyon kezelésével.

(2) Az elöljárók társadalmi tisztségviselőként látják el feladataikat, tevékenységükért díjazást nem igényelhetnek, de kérhetik az ezzel kapcsolatos költségeik, készkiadásaik megtérítését.

(3) Az elöljárót  az őt megválasztó körzet tagjainak többsége bármikor visszahívhatja.

15. § (1) A körzetek önállóan határozzák meg imaidejüket.

(2) A körzetek a Hitközségtől kapott vagyonnal önállóan, a jó gazda gondosságával gazdálkodnak, a birtokukban lévő ingó- és ingatlan vagyont jogosultak ingyenesen használni, de azokat el nem idegeníthetik, meg nem terhelhetik.

(3) A kultuszjárulékot és egyéb bevételeiket a körzetek gyűjtik össze tagjaiktól és más személyektől, juttatják azt el a Hitközség központjába.

(4) Olyan vagyoni érték, amely kifejezetten valamely körzet javára került a Hitközség tulajdonába, kizárólag az adott körzet érdekében használható fel, a körzet kívánsága szerint.

(5)  A körzeti elöljáróságok javasolják a Hitközség vezetőségének a kultuszjárulék fizetési kötelezettség alóli mentesítés megadását.

16. § A templomkörzet szükség szerint tagozatot, csoportot szervezhet tagjai sorából.

17. § A templomkörzet tagjai közül megválasztja a Budapesti Zsidó Hitközség közgyűlésébe képviselőit. A megválasztott képviselőt a templomkörzet  tagjainak többsége bármikor visszahívhatja.

18.  § A templomkörzet tagjainak kétharmados többségi határozata alapján a Budapesti Zsidó Hitközség képviselőtestületi közgyűlésének jóváhagyásával  önálló hitközséggé alakulhat.

Önálló hitközséggé alakulása esetén a vagyon megosztásról a Budapesti Zsidó Hitközség és az új hitközség között a képviselőtestület Közgyűlése dönt.

 

A Hitközség központi szervei

 

19. § A Hitközséget a tagjai sorából választott képviselőtestület, elöljáróság, elnök és az ügyvezető igazgató kormányozza, a rabbik vallási irányítása alatt.

Az elöljáróság tagjai, az elnök és az ügyvezető igazgató a Hitközség vezető tisztségviselői, ők alkotják a Hitközség vezetőségét.

 

A képviselőtestület

 

20.  § (1) A képviselőtestület 70 választott tagból áll. A képviselőtestületnek  hivatalból tagjai továbbá a Budapesti Zsidó Hitközség körzeti és Orthodox tagozati főrabbik és rabbik és az Orthodox Tagozat vezetője.

(2) A képviselőtestület választott  tagjait az egyes körzetek választják meg tagjaik sorából, tagságuk arányában, de minden körzet legalább egy képviselőt választ.

(3) A képviselők megbízatása négy /4/ évi időtartamra szól.

(4) Az egyes templomi körzetek az alábbi számú képviselőt választják meg a Hitközség közgyűlésébe:

- Bethlen téri Körzet                                                8 fő

- Buda-Óbuda Körzet                                                   6 fő

- Dél-pesti Körzet (Pesterzsébet- Csepel-Soroksár)            1 fő

- Dohány utcai Körzet                                                 10 fő

- Dózsa György úti Körzet                                             3 fő

- Hegedűs Gyula utcai Körzet                                       10 fő

- Hunyadi téri Körzet                                                    5 fő

- Kispest-Lőrinci Körzet                                                 1 fő

- Lágymányos-Újbudai Körzet                                         4 fő

-Nagyfuvaros utca-Kőbánya Körzet                                 9 fő

- Páva utcai Körzet                                                      1 fő

- Szeretetkórházi Körzet                                               2 fő

- Újpest-Rákospalota-Pestújhelyi Körzet                           2 fő

- Vasvári Pál utcai Körzet                                               4 fő

- Zuglói Körzet                                                             4 fő

21. § A képviselőtestület közgyűlése a Hitközség legfőbb szerve, dönthet bármely kérdésben.

22. § A képviselőtestület  évenként legalább két rendes közgyűlést tart, éspedig

a/ lehetőleg az első félévben az előző évi zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény fölött határozat hozatala végett,

b/ lehetőleg az év utolsó negyedében a következő év költségvetésének megállapítása végett.

23. § Ezen kívül  rendkívüli közgyűlést kell tartani:

a/ ha a Hitközség elnöke, elöljárósága, vagy ügyvezető igazgatója egybehívja,

b/ ha ezt legalább 20 képviselőtestületi tag írásban kéri a Hitközség vezetőitől, a tárgysorozat megjelölésével.

Ebben az esetben a Hitközség elnöke, a vezető elöljáró vagy az ügyvezető igazgató köteles 15 napon belül összehívni a rendkívüli közgyűlést.

24. § (1) A közgyűlést a Hitközség elnöke vagy az ügyvezető igazgató hívja egybe, akadályoztatásuk e3setén a vezető elöljáró vagy bármelyik elöljárósági tag.

(2) A közgyűlés helyét, idejét és tárgysorozatát legalább 8 nappal az ülés határnapja előtt írásbeli meghívón kell közölni a képviselőtestület tagjaival. A meghívón fel kell tüntetni azt is hogy a közgyűlés  akkor határozatképes, ha azon a képviselőtestület tagjainak  legalább fele jelen van és azt is, hogy ha a közgyűlés határozatképtelen a megjelentek csekély száma miatt, úgy újabb közgyűlést kell összehívni, mely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A meghívón a határozatképtelenség esetén tartandó újabb közgyűlés helyét és idejét is fel kell tüntetni. A két közgyűlés között legalább 6 napnak kell eltelnie.

(3) A közgyűlés helyét és idejét minden esetben a felekezeti sajtóban is közzé kell tenni.

25. §  (1) A képviselőtestület közgyűlései nyilvánosak.

(2) A közgyűlés a jelenlévő képviselőtestületi tagok egyszerű szótöbbségével határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) Az alapszabály módosításához az összes képviselőtestületi tag többségének jóváhagyása szükséges.

(4) A képviselőtestületi tag a közgyűlésen felszólalhat, indítványokat tehet. Az indítvány elfogadásáról a közgyűlés dönt.

26. § A közgyűlés kizárólag hatáskörébe tartozik:

a/ határozathozatal a Hitközség elöljáróságának  és vezetőinek az elmúlt év ügy- és vagyonkezelésére, valamint a mérlegre és zárszámadásra vonatkozó évi jelentésről, illetve az elöljáróság és  vezetők részére a felmentvény megadásáról,

b/ az évi költségvetés megállapítása,

c/ ingatlan megszerzése és eladása, hosszú lejáratú  kölcsönök felvétele,

d/ alapszabályok, szabályzatok alkotás és módosítása

e/ a Hitközség elöljáróságának, elnökének, ügyvezető igazgatójának megválasztása,

f/ a számvizsgáló bizottság megválasztása,

g/ a választási bizottság megválasztása,

h/ új templomi körzetek kialakításának, templomi körzetek egybeolvadásának és templomi körzetek önálló hitközséggé alakulásának jóváhagyása. A közgyűlés csak akkor hagyhatja jóvá a templomi körzet  önálló hitközséggé alakulását, ha az ilyen irányú kérelemmel együtt a megalakítani kívánt önálló hitközség alapszabályát is beterjesztik a közgyűlés elé. Orthodox  körzet önálló hitközséggé alakulásához az Orthodox Tagozat többségének hozzájárulása szükséges,

i/ a megválasztott vezetők visszahívása,

j/ a minimális kultuszjárulék összegének megállapítása,

k/  a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségébe küldöttek megválasztása,

l/ hitközségi alapítványok, alapok létrehozása, eredeti rendeltetésük megváltozatása, megszüntetése.

27. § A képviselőtestületi tag minden korlátozás nélkül a Hitközség és a hitközségi intézmények bármely iratába bármikor betekinthet.

 

A rabbiság

 

28. § (1) A rabbi a vallástörvény hivatott őre és a vallási élet irányítója a Hitközség, az egyes körzetek, tagozatok vallási vezetője.

(2) A Hitközség vezetésének hatásköréből ki vannak zárva azok a zsidó vallásra és szertartásra vonatkozó kérdések, amelyek a vallástörvényi (halachikus) döntés alá tartoznak.

29. § (1) A Hitközség területén működő rabbikat a Hitközség, illetve az Orthodox Tagozat vagy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége választja meg és alkalmazza, biztosítja javadalmazásukat.

A Hitközség által alkalmazott rabbik felett a munkáltatói jogokat  az ügyvezető igazgató gyakorolja az elöljárósággal és az érintett körzettel egyetértésben.

(2) A Hitközség területén működő rabbik alkotják a Hitközség rabbiságát, melynek a szervezetét és működését a vallástörvények és az ezzel összhangban álló szabályzat rögzíti. Az Orthodox Tagozat Rabbisága működését a vallástörvények és külön szabályzat állapítja meg.

(3) A rabbiság választja meg tagjai sorából vezetőjét és tisztségviselőit, dönt a budapesti vezető főrabbi és főrabbi cím , jelleg adományozásáról.

 

Az elöljáróság

 

30. § (1) Az elöljáróság 11 tagját a közgyűlés választja meg 4 évi időtartamra a képviselőtestület  tagjai közül. Az elöljáróságnak ezenkívül hivatalból tagja a budapesti rabbiság által delegált 2 rabbi és az Orthodox Tagozat képviselője.

(2) Az elöljáróság választott tagja nem lehet olyan személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a Hitközség alkalmazottja, vagy vezető tisztségviselője, az esetleges alkalmazotti viszonyt a megválasztást követő 30 napon belül a megválasztott elöljárósági tag, illetve közeli hozzátartozója tartozik megszüntetni, ennek hányában a választás érvénytelen.

31. § A képviselőtestület két közgyűlése között az elöljáróság látja el a Hitközség kormányzását, biztosítja a vallási élet tárgyi és személyi feltételeit, ellenőrzi az elnök és az ügyvezető igazgató tevékenységét.

Dönthet minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

32. § Az elöljáróság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a/ az ügyvezető igazgató által kinevezett, magasabb beosztású hitközségi alkalmazottal kötött munkaszerződés jóváhagyása, azt, hogy mely alkalmazottak minősülnek ilyennek, az elöljáróság határozza meg,

b/ az ügyvezető igazgató javadalmazásának megállapítása, munkaköri leírásának jóváhagyása,

c/ ingóságok elidegenítésének engedélyezése,

d/ bármely hitközségi  vagyon megterhelésének engedélyezése,

e/ a Hitközség pénzkezelési és működési szabályzatának jóváhagyása,

f/ a tagok kultuszjárulék-fizetési kötelezettsége alóli mentesítése,

g/ gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságba tagként való belépés,

h/ a rabbik munkaszerződésének jóváhagyása.

33. § (1) Az elöljáróság tagjai közül vezető elöljárót választ.

(2) A Hitközség elnökének akadályoztatása esetén a vezető elöljárót illetik meg az elnöknek biztosított hatáskörök és jogok.

34. § (1) Az elöljáróság legalább kéthetenként egy ülést tart, az ülést a Hitközség elnöke, ügyvezető igazgatója vagy a vezető elöljáró hívja össze.

(2)Az elöljáróság  csak akkor határozatképes, ha azon a tagok  legalább fele megjelent.

(3) Az elöljáróság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a vezető elöljáró szavazata dönt.

(4) Az elöljáróság ülésén részt vesz a tagjain kívül a Hitközség elnöke, és ügyvezető igazgatója. Az ülésre szükség szerint más személyek is meghívhatók.

(5) Az elöljáróság ülései nem nyilvánosak.

(6) Folyamatos határozatképtelenség esetén a vezető elöljáró vagy az elöljáróság bármelyik tagja indítványozza a képviselőtestület közgyűlésének  a határozatképtelenséget  okozó elöljárók visszahívását.

35. § Az elöljáróság üléseinek napirendjéről, munkájáról és határozatairól a képviselőtestület tagjait folyamatosan, de legalább negyedévenként írásban  tájékoztatni kell.

36.  § Az elöljáróság szükség esetén indokolt javaslatot terjeszt  a közgyűlés elé valamely tagja, a Hitközség elnöke, ügyvezető igazgatója visszahívására.

37. § Az elöljáróság tagjai társadalmi tisztségviselőkként látják el feladataikat, tevékenységükért  külön díjazást nem igényelhetnek, de kérhetik  költségeik megtérítését.

Az elöljárósági tagot bármelyik képviselőtestületi tag indokolt javaslatára a közgyűlés visszahívhatja.

38. § Az elöljáróság  az e szabályzatban rögzítetteken túlmenően működési és szervezeti rendjét maga határozza meg.

 

A Hitközség  elnöke

 

39. § (1) Az elnököt a Hitközség képviselőtestületi közgyűlése 4 évi időtartamra választja meg tagjai közül.

(2) Az elnök nem lehet olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a Hitközség alkalmazottja; az esetleges alkalmazotti viszonyt a megválasztását követő 30 napon belül a megválasztott elnök, illetve közeli hozzátartozója tartozik megszüntetni, ennek hiányában a választás érvénytelen.

(3) Az elnök társadalmi tisztségviselőként látja el a feladatát, tevékenységéért díjazást nem igényelhet, de kérheti ezzel kapcsolatos költségei megtérítését.

Az elnököt bármely képviselőtestületi tag indokolt javaslatára a képviselőtestületi közgyűlés visszahívhatja.

40. § (1) Az elnök az ügyvezető igazgató  ellenjegyzésével  dönthet minden olyan kérdésben, amelyet e szabályzat nem utal a közgyűlés vagy az elöljáróság kizárólagos hatáskörébe.

(2) Az elnök az ügyvezető igazgatóval együtt képviseli a Hitközsége a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.

41. § Figyelemmel kíséri az ügyvezető igazgató tevékenységét;

a/ elkészíti munkaköri leírását, amelyet az elöljáróság hagy jóvá,

b/ gondoskodik arról, hogy az ügyvezető igazgató tevékenysége biztosítsa az alapszabály szerinti működést,

-             a közgyűlés, az elöljáróság, az elnök határozatainak végrehajtásáról,

-             a Hitközség zavartalan működéséről,

c/ főfelügyeletet gyakorol a hitközségi ügykezelés minden ága, az összes hitközségi intézet, intézmény, szerv felett.

42. § Az elnök összehívja  a képviselőtestület üléseit, javaslatot tesz azok napirendjére, vezeti azokat. Ezen jogait átruházhatja  a Hitközség ügyvezető igazgatójára.

43. Az elnök jogosult az ügyvezető igazgató ellen fegyelmi eljárást kezdeményezni, a Hitközség közgyűlésének az ügyvezető igazgató visszahívását javasolni.

Ha az ügyvezető igazgató olyan súlyos kötelezettségszegést követ el, amely a Hitközség  további működését nagy mértékben veszélyezteti, úgy az elnök javaslatára az elöljáróság jogosult az ügyvezető igazgatót a fegyelmi eljárás időtartamára állásából felfüggeszteni. Ez esetben az elnök tartozik 15 napon belül a Hitközség képviselőtestületének rendkívüli közgyűlését összehívni, a közgyűlés határoz az ügveze4tő igazgató visszahívásáról és új ügyvezető megválasztásáról.

 

Az ügyvezető igazgató

 

44. § (1) Az ügyvezető igazgatót a Hitközség képviselő testületi közgyűlése általában tagjai közül választja meg 4 évi időtartamra.

Amennyiben az ügyvezető igazgatót kivételesen a képviselőtestületi közgyűlés nem tagjai közül választja meg, úgy az ügyvezető igazgatót ugyanazok a jogok  illetik meg a képviselőtestületi közgyűlésen, mint a megválasztott képviselőket.

(2) Az ügyvezető igazgató a Hitközséggel 4 éves határozott idejű munkaviszonyban áll, munkaviszonya megválasztásával  jön  létre, munkájáért javadalmazás illeti meg.

(3)Az ügyvezető igazgató másodállást, mellékfoglalkozást nem vállalhat, kivéve ha a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége ügyvezető igazgatójaként alkalmazzák, a Hitközségnél  társadalmi tisztséget – a képviselőtestületi tagságon túlmenően –  nem tölthet be.

(4) Az ügyvezető igazgató  munkaviszonya  megszűnik a négyéves időtartam lejártával , visszahívásával, lemondásával, halálával.

(5) Az ügyvezető igazgató javadalmazásának mértékét az elöljáróság állapítja meg.

(6) Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat a Hitközség képviselőtestületi  közgyűlése gyakorolja, de a Hitközség elnöke indítványára az elöljáróság a 43 §.-ban írtak szerint jogosult eljárni.

(7) Az ügyvezető igazgatót a Hitközség képviselőtestületi közgyűlése, az elöljáróság, vagy bármely képviselőtestületi tag indokolt indítványára visszahívhatja.

45. § Az ügyvezető igazgató munkaviszonyának megszűnése esetén a Hitközség elnöke haladéktalanul intézkedik, hogy az elöljáróság megbízott ügyvezető igazgatót nevezzen ki, aki az új ügyvezető igazgató megválasztásáig vezeti a Hitközség adminisztrációját és egyben legkésőbb 30 napon belül összehívja  a Hitközség közgyűlését az új ügyvezető igazgató megválasztása céljából.

46.  § Az ügyvezető igazgató a Hitközség adminisztrációjának egyszemélyi vezetője.

47.  § Az ügyvezető igazgató munkáját a Hitközség elnöke által készített és az elöljáróság által jóváhagyott munkaköri leírás alapján végzi.

48.  § Teljeskörű felelősséggel tartozik a Hitközség szervezetének működtetéséért, köteles mindent megtenni azért, hogy a Hitközség a 3. §-ban írt feladatait maradéktalanul végre tudja hajtani.

Ezért:

a/ megszervezi a Hitközség zárt pénzügyi rendszerét, elkészíti a Hitközség pénzkezelési szabályzatát, amelyet az elöljáróság hagy jóvá,

b/ gondoskodik a Hitközség célszerű  és takarékos gazdálkodásáról, védi és óvja a Hitközség vagyonát, gondoskodik annak gyarapításáról.

c/ munkatársait maga választja meg, a Hitközség alkalmazottjai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkaszerződést köt velük, de  a szabályzat  32. § a/ pontjában írtak szerint a magasabb beosztású dolgozókkal kötött munkaszerződések csak az elöljáróság jóváhagyásával  érvényesek,

d/  elkészíti, illetve elkészítteti a Hitközség alkalmazottjainak munkaköri leírását,

e/ elkészíti, illetve elkészítteti a Hitközség évi zárszámadását és következő évi költségvetés-tervezetét,

f/  az elnök által reá ruházott jogkörben  vezeti a képviselőtestület közgyűlését,

g/ részt vesz a  Hitközség  képviselőtestületi  közgyűlésén és az elöljáróság ülésein,

h/ a képviselőtestület tagjai részére negyedévenként írásos jelentést tesz a Hitközség adminisztrációjának tevékenységéről, a Hitközség gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről,

i/ javaslatot tesz a képviselőtestületi közgyűlésnek ingatlanok  elidegenítésére, vételére,

j/ javaslatot tesz az elöljáróságnak ingóságok elidegenítésére, a hitközségi vagyon megterhelésére,

k/ az elnökkel együtt és egyedül is képviseli a Hitközséget  a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben,

l/ a Hitközség nevében jogügyleteket köt, a működési szabályzatban írt értékű jogügylet kötéséhez a Hitközség elnökének hozzájárulása szükséges – ellenérték nélkül azonban jogot el nem ismerhet, jogról le nem mondhat, kivéve a kisebb értékű jótékonysági tevékenységet,

m/ elkészíti a Hitközség adminisztrációjának működési szabályzatát, amelyet az elöljáróság hagy jóvá,

n/ gondoskodik  a Hitközség tevékenységének  anyagi és személyi feltételeiről a jóváhagyott  költségvetés keretei között,

o/ ellenőrzi a közgyűlés, az elöljáróság, az elnök határozatainak végrehajtását,

p/ főfelügyeletet gyakorol a hitközségi ügykezelés minden ága, az összes hitközségei intézetek intézmények, szervek felett,

r/ ellenjegyzi a Hitközség elnökének döntéseit,

49. § A Hitközség hivatalos delegációjában az ügyvezető igazgatón és az elnökön kívül a Budapesti Rabbiság vezetőének vagy megbízottjának is részt kell vennie.

 

A számvevő és számvizsgáló bizottság

 

50. § A Hitközség számvevő és számvizsgáló bizottságának 5 tagját a képviselőtestület közgyűlése a képviselőtestületi tagok közül választja meg 4 évi időtartamra.

A számvizsgáló bizottság tagjai társadalmi tisztségviselőként látják el feladatukat, tevékenységükért külön díjazást nem igényelhetnek, de kérhetik költségeik megtérítését.

51. § A számvizsgáló bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója  a Hitközséggel munkaviszonyban áll, a Hitközséggel üzleti kapcsolatot tart fenn, vagy valamely vezető tisztséget tölt be a Hitközségben, kivéve a körzeti elöljárósági tagságot.

52.  § A számvizsgáló bizottság ellenőrzi a Hitközség gazdálkodását, megvizsgálja a zárszámadás és a költségvetés-tervezet helyességét, indokolt véleményt terjeszt a közgyűlés elé a felmentvény felöli határozat tárgyában. Jelentést tesz a közgyűlésnek az esetleges gazdálkodási szabálytalanságokról.

53. § (1) A számvevő és számvizsgáló bizottság munkája ellátásához külső szakértőket is igénybe vehet. A bizottság  által megbízott szakértőket a bizottsági tagokkal azonos irat megtekintési jog illeti meg.

(2) A megbízott szakértők  munkáját a Hitközség minden tisztségviselőjének és alkalmazottjának kötelessége segíteni. A szakértők költségei a Hitközséget terhelik.

(3) A szakértő csak hitközségi tag lehet.

54. § A bizottság akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van.

A bizottság határozatainak érvényességéhez legalább három tag egyöntetű szavazata szükséges. A bizottság kisebbségben maradt tagja jogosult véleményét a közgyűlés elé tárni.

55. § A bizottság tagjai közül elnököt választ.

56. § A bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

 

A választási  bizottság

 

57. § (1) A választási bizottság 9 tagját a közgyűlés választja meg tagjai  közül, 4 évi időtartamra.

(2) A választási bizottság tagjai társadalmi tisztségviselőkként látják el feladataikat, tevékenységükért külön díjazást  nem igényelhetnek, de kérhetik költségeik megtérítését.

58. § A választási bizottság tagjai háromtagú tanácsokban járnak el, biztosítják a körzeti és a közgyűlési választások lebonyolításának zavartalanságát.

59. § (1) A választási bizottság ülései zártak, azon más személy nem vehet részt.

(2) A választási bizottság  tagjai közül elnököt választ.

60. § A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

 

A jelölőbizottság

 

61. § A jelölőbizottság tagjait a templomkörzetek, tagozatok választják meg, megbízatásuk 4 évi időtartamra szól.

62.  § Minden templomkörzet, tagozat egy jelölőbizottsági tagot választ, a körzet, ill. a tagozat tagjai közül.

63. § A jelölőbizottság a tagok összességéből áll.

64.  § A jelölőbizottság tagja nem lehet olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a Hitközséggel üzleti kapcsolatot tart fenn, vagy valamely vezető tisztséget tölti be a Hitközségben.

65. § A jelölőbizottság feladata, hogy előkészítse a közgyűlési rendes és időközi választásokat.

66.  § A jelölőbizottság tagjai a hitközségi tagokkal konzultálva állítják össze a jelöltek listáját.

67. § A szavazólapra a jelölőbizottság által  megállapított névsor kerül.

68. § A jelölőbizottság gondoskodik arról, hogy a szavazólapon megfelelő számú jelölt szerepeljen, vagyis legalább

a/ 15 jelölt a 11 választott tagú elöljáróságban,

b/ egy jelölt a Hitközség elnökének,

c/ egy jelölt a Hitközség  ügyvezető igazgatójának,

d/  8 jelölt a számvevő és számvizsgáló bizottságba,

e/ 12 jelölt a választási bizottságba,

f/ 50 jelölt a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségébe küldöttnek.

69. § A jelölőbizottság tagjai közül elnököt választ.

70. § A jelölőbizottság ülései zártak.

71. § A jelölőbizottság tagjai társadalmi tisztségviselőként járnak el, tevékenységükért külön díjazást nem igényelhetnek, de kérhetik költségeik megtérítését.

72.  § A jelölőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

 

Vegyes és zárórendelkezések

 

73. § A közgyűlés, az elöljáróság, a számvevő és számvizsgáló bizottság, a választási bizottság és a jelölőbizottság  üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet  az arra felkért két tag hitelesít.

74.  § A vallási tudásnak és a vallási kultúrának az ifjúság körében való ápolása végett a Hitközség területén ifjúsági csoportok alakíthatók.

75.  § A Hitközségen belül központi női tagozat működik, külön szabályzat szerint, de a női tagozatot nem illetik meg a tagozatokat egyébként megillető jogok.

76.  § A Hitközség kezelésében lévő fiú árvaház, leány árvaház (mindkettő országos jelleggel), a hitközségi szeretetotthonok, valamint a még létesítendő  egyéb intézmények a vonatkozó külön szabályzatok szerint működnek, amelyeket az ügyvezető igazgató készít el és a képviselőtestület  közgyűlése hagy jóvá.

77.  § A Hitközség szervezetének és intézményeinek fenntartásához szükséges anyagi eszközök előteremtése a Hitközség tagjainak is kötelessége, akik ezt vallási és lelkiismereti buzgalomból teljesítik.

78. § Összeférhetetlenség esete forog fenn és éppen ezért tilos az, hogy  a képviselőtestület az elöljáróság vagy a vezetőség más tagja bárki megbízásából, vagy érdekében a Hitközséggel szemben eljárjon.

Az a hitközségi tag, akinek ilyen eset tudomására jut, kötelessége az általa megtudott körülményeket a Hitközség  elnökével vagy ügyvezető igazgatójával közölni.

Az elnök, vagy ügyvezető igazgató 8 napon belül intézkedik az összeférhetetlenség megszüntetése iránt.

Nem tekintendő  a Hitközség  választott tisztségviselőjének a körzeti elöljáró és a körzeti elöljáróság tagja.

79. § A hitközségi választás szabályait külön választási szabályzat rögzíti.

80. § Ezen alapszabály egyetlen rendelkezése  sem állhat szemben a Tórával, a Tórán alapuló vallási törvényekkel, a Magyar Köztársaság Alkotmányával és alkotmányos jogszabályaival.

81. § Ezen alapszabály elfogadásával a Budapesti Izraelita Hitközség korábbi alapszabálya hatályát veszti, rendelkezései helyébe az ezen alapszabályban írtak lépnek. Ha valamely hitközségi intézmény elnevezésében az Izraelita megnevezés szerepel, úgy ahelyett a Zsidó megnevezést kell használni.

82.  § Az ügyvezető igazgató a megválasztását követő hat hónapon belül tartozik az alapszabályban írt összes szabályzatot kidolgozni  és azt jóváhagyás végett a képviselőtestületi közgyűlés elé terjeszteni.