Tajuk 1

Komponen Pengajaran

• Kemahiran Induksi

• Penerangan

• Penyoalan

• Variasi Rangsangan

Sinopsis

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran dalam komponen

pengajaran. Terdapat empat kemahiran yang dimuatkan dalam tajuk ini:

• Kemahiran Induksi

• Kemahiran Penerangan

• Kemahiran Penyoalan

• Kemahiran Variasi Rangsangan

Hasil Pembelajaran

1. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang komponen pengajaran mikro-mikro,

Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa dan mengaplikasikan di dalam bilik

darjah.

Fikirkan:

Fahami aktiviti yang sesuai dengan kemahiran yang digunakan dalam P&P serta berkaitan antara Teori Huraian dan Pemerolehan Bahasa.

BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

1BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Komponen Pengajaran

Terdapat empat kemahiran dalam tajuk ini, iaitu:

• Kemahiran Induksi

• Kemahiran Penerangan

• Kemahiran Penyoalan

• Kemahiran Variasi Rangsangan

1.1 Kemahiran Induksi

Konsep

• Cara guru memulakan pelajaran

• Guru perlu menimbulkan minat serta menggerakkan murid supaya bersedia dan

berfikir

2 Mengapa kemahiran dalam komponen pengajaran penting? Bagaimana kemahiran ini dapat difahami? Apakah hubungan kemahiran ini dengan pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah?

Paling penting langkah dan aktiviti P&P yang dijalankan perlu sesuai dengan kemahiran yang digunakan.

Pemahaman guru tentang kemahiran dalam komponen pengajaran membolehkan seseorang guru memilih dan menentukan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran di sekolah.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Prinsip-prinsip Induksi

• Bermakna kepada murid

• Berkaitan isi dan objektif pelajaran

• Berkaitan dengan pengetahuan sedia ada

Kemahiran Induksi (Permulaan)

1. Menarik perhatian murid

• Dengan suara, gerak geri dan kontak mata

• Dengan ABM

• Dengan corak interaksi guru-murid

2. Mewujudkan motivasi

• Dengan semangat, kemesraan, merangsang nalauri ingin tahu, menggunakan

unsur menghairankan, cerita dan aktiviti yang menarik.

3. Menstruktur

• Dengan mengehadkan tugasan, menyatakan tujuan tugas, mencadangkan cara

menjalankan tugas, menggunakan soalan yang berkaitan

4. Membuat perkaitan

• Membanding/ membeza dengan perkara biasa, menyatakan tujuan tugas atau

peristiwa semasa yang diminati murid

3BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

1.2 Kemahiran Penerangan

Definisi

Satu proses untuk memberikan kefahaman kepada orang lain. Kemahiran ini perlu dikuasai

oleh guru-guru kerana ilmu atau perkara yang hendak disampaikan kepada murid mestilah

dapat difahami oleh murid dengan berkesan.

Objektif;

1. Untuk menjelaskan sesuatu – perkara, makna ayat, kata, ungkapan dan lain-lain

2. Untuk menghuraikan sesuatu proses, prosedur, langkah, peraturan dll.

3. Untuk menaakul sesuatu sebab, kejadian, peristiwa dan meramalkan kemungkinan

sesuatu peristiwa , kejadian, atau tindakan

Bentuk-bentuk Penerangan

• Takrif: Menjelaskan sesuatu isu atau perkara dengan memberikan pengertiannya.

• Huraian: Menerangkan sesuatu proses.

• Taakul: Menerangkan dengan memberi alasan atau sebab-musabab.

Panduan

1. penerangan bagi memastikan penerangannya jelas dan menarik

2. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan tahap umur dan kebolehan murid

3. Sesuai dengan kandungan dan objektif pelajaran

4. Mendapatkan respons murid supaya tahu sama ada murid jelas atau kurang jelas

dengan penerangan yang diberikan

4BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Komponen Penerangan

1. Komponen Struktur

• Penggunaan tanda saran

• Penggunaan contoh-contoh

• Penyimpulan atau rumusan

2. Komponen Penyampaian

• kejelasan

• pelbagai penekanan

• memberi petunjuk

• membuat perkaitan dan keutamaan

• mengelakkan kekaburan

• turutan

• maklum balas

Prinsip Kemahiran Penerangan

• Taakulan perlu jelas supaya mudah difahami, menarik perhatian dan minat murid.

• Penekanan – intonasi, nada suara, sebutan, jeda, dan sebagainya.

• Urutan/Penyusunan Idea dan Pemikiran – diperingkat, disusun, dikembangkan secara

kemas, sistematik dan teratur.

• Ilustrasi – penerangan akan lebih menarik jika disokong dengan ilustrasi dan bahan-

bahan visual yang lain.

• Maklum balas – bersedia menerima pandangan dan pendapat murid.

• Penutup – kemas, bermakna, membuat rumusan dan kesimpulan kepada perkara

yang diterangkan.

5BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

1.3 Kemahiran Penyoalan

Pengenalan

• Guru cenderung menggunakan soalan aras rendah sahaja

• Kemahiran penyoalan membantu guru mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih

berkesan dan mampu meningkatkan pencapaian murid.

• Kemahiran yang rumit, mesti dikuasai oleh guru.

Prinsip-prinsip:

• Ditujukan kepada semua murid

• Murid diberi masa berfikir

• Sesuai dengan kebolehan murid

• Soalan dirancang daripada mudah kepada rumit, aras rendah ke aras tinggi

• Penyampaian soalan jelas

• Melayan tindak balas murid dengan baik

Objektif penyoalan;

• Untuk melibatkan murid secara aktif dalam P&P

• Menimbulkan minat dan ingin tahu murid

• Membantu murid dalam perkembangan daya fikir

• Menggalakkan murid menyoal

• Membantu murid melahirkan idea

Komponen Kemahiran Penyoalan

• Soalan yang berfokus, sama ada fokus tunggal atau fokus pelbagai.

6BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

• Soalan yang boleh dialih dan disebarkan supaya ramai murid berpeluang menjawab

soalan.

• Berhenti seketika selepas mengemukakan soalan bagi memberi peluang kepada murid

berfikir

• Membantu dengan memberi petunjuk atau klu untuk memudahkan murid memberi

jawapan

• Melayan murid dengan adil

• Soalan bertujuan mencungkil pengetahuan murid berdasarkan aras tertentu.

• Soalan yang jelas dan ringkas

Aras Kemahiran Penyoalan (Domain Kognitif Taksonomi: Benjamin S. Bloom)

PENILAIAN

SINTESIS

ANALISIS

APLIKASI

KEFAHAMAN

PENGETAHUAN

7BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

PENILAIAN

Hujah, idea, alasan, sebab-sebab yang menyokong pertimbangan.

SINTESIS

Kebolehan menyusun idea, membentuk idea atau corak baru, menyediakan sesuatu

rancangan atau set operasi, mengelas, dan menerangkan sesuatu data.

ANALISIS

Mengkaji bukti, mentafsir, menghurai, mencerakin, menciri, mengatur, melahirkan pemikiran.

APLIKASI

Soalan yang membolehkan murid mengaplikasi atau mencuba ilmu yang dipelajari kepada

sesuatu situasi yang baru.

KEFAHAMAN

Soalan yang menguji pemahaman murid, mentafsir dan membuat huraian berdasarkan

pemahaman.

PENGETAHUAN

Mengingat, menyatakan kembali fakta yang telah dipelajari.

8BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Teknik Penyoalan

Mencungkil pemikiran murid

Jelas, tepat, dan padat

Memastikan murid yakin dan setuju dengan jawapan mereka

Mendapatkan contoh supaya jawapan lebih jelas

Jenis-jenis penyoalan

1. Soalan Bertumpu (Tertutup)

• Bentuk convergent atau tertutup

• Aras rendah - Pengetahuan, Kefahaman

• Lebih bersifat objektif

• Jawapan atau respon terhad

• Bertujuan menguji daya ingatan atau mengetahui sama ada memahami maklumat

atau pengetahuan yang disampaikan

2. Soalan Bercapah (Terbuka)

• Bentuk divergen atau terbuka

• Aras tinggi - Aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian

• Lebih bersifat subjektif

• Jawapan atau respon luas atau terbuka

9BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

• Bertujuan menguji penaakulan, penafsiran, atau memberi peluang dan menggalakkan

pelajar membuat spekulasi, mengaplikasi dan merumuskan maklumat atau

pengetahuan yang diperoleh.

1.4 Kemahiran Variasi Rangsangan

Konsep:

Pelbagai rangsangan yang diwujudkan oleh guru dalam proses P&P untuk menjadikan

pengajaran mereka diminati dan berkesan.

Komponen Kemahiran

Perubahan tingkah laku guru Perubahan Pertuturan / Suara

Kepelbagaian

Saluran Deria Kepelbagaian Interaksi

KOMPONEN

KEMAHIRAN

Kepelbagaian Media dan Kepelbagaian Kaedah

Bahan Bantu Belajar dan Teknik Mengajar

Komponen Kemahiran Variasi Rangsangan

1. Perubahan tingkah laku guru

• Pergerakan : tidak statik, lincah, aktif

• Raut wajah /mimik muka : Ceria, senyum,mesra, tegas bertempat

• Tubuh badan: pergerakan tangan, jari jemari, dan lain-lain anggota badan yang sesuai.

10