deixis Estela ..

http://GeoLisssa.blogspot.com/

Andreoo --

After more than seven months of work and a prolonged effort by Organizing for America supporters, House and Senate leaders just agreed on a final Wall Street reform bill. They're moving fast toward final votes.

This is the final hurdle to enacting the toughest financial reforms since the Great Depression -- and delivering another historic accomplishment for the American people.

These votes in the House and Senate will come down to the wire. Lobbyists for the big banks will be knocking down the doors on Capitol Hill this week, so we're going all-in over the next few days to fight back -- and that starts with a massive public display of support for the bill.

Many in Congress are fighting hard alongside President Obama for Wall Street reform -- they need to hear our support. Others are standing with the special interests -- and it's even more important that they hear from us too.

Add your name now to the growing list of OFA supporters who are standing with the President on Wall Street reform.

Reform doesn't just help create a more stable economy, it greatly improves the daily lives of all American families. Here are five of the most important benefits of the bill:

1) Reform forces credit card and mortgage companies to play by the rules. No more hidden fees or pages of fine print.

2) Families who are hoping to buy a home or pay for college are put on a level playing field with lenders. Reform ensures they'll get the information they need presented clearly and concisely so they can make good decisions. The same goes for small businesses and community banks who play fair and deserve to see their businesses grow.

3) The legislation cracks down on predatory lenders looking to mislead people into taking on irresponsible debt.

4) Wall Street reform establishes an independent agency -- the Consumer Financial Protection Agency -- whose sole job is to protect consumers and enforce the new consumer financial protections, which would be the strongest ever enacted.

5) Finally, American taxpayers will never again be asked to bail out the big banks that are "too big to fail." Let's be absolutely clear about this, no matter what our opponents in Congress say.

But these changes will only happen if the President can sign it into law. We need to get the bill to him.

Stand with the President in support of this crucial reform:

http://my.barackobama.com/WSRFinalSignOn

Thank you,

Mitch

Mitch Stewart

Director

Organizing for America

Paid for by Organizing for America, a project of the Democratic National Committee -- 430 South Capitol Street SE, Washington, D.C. 20003. This communication is not authorized by any candidate or candidate's committee.

This email was sent to: andreoobyg@gmail.com

Update Address / Email | Unsubscribe

Traducció anglès > catalàMostra l'alfabet romà

Andreoo -

Després de més de set mesos de treball i un esforç prolongat, mitjançant l'organització dels partidaris d'Amèrica, els líders del Senat i la Cambra acaba d'aprovar un projecte de llei final de la reforma de Wall Street. Estan avançant ràpidament cap a les votacions finals.

Aquest és l'últim obstacle per a la promulgació de les més dures reformes financeres des de la Gran Depressió - i el lliurament d'un altre èxit històric per al poble nord-americà.

Aquests vots a la Cambra i el Senat es decidirà en el filferro. Els grups de pressió dels grans bancs estarà colpejant les portes a Capitol Hill aquesta setmana, així que anem tot en aquests dies al costat de defensar - i això comença amb un gran desplegament públic de suport al projecte de llei.

Molts al Congrés estan lluitant al costat del President Obama per la reforma de Wall Street - que han d'escoltar amb el nostre suport. Altres estan de peu, amb els interessos especials - i és encara més important saber de nosaltres.

Afegiu el seu nom ara a la llista creixent de seguidors OFA que estan de peu amb el President la reforma de Wall Street.

La reforma no només ajuda a crear una economia més estable, millora en gran mesura la vida quotidiana de totes les famílies nord-americanes. Aquí hi ha cinc dels beneficis més important de la factura:

1) Reforma de targeta de crèdit forces i companyies d'hipoteques a les regles del joc. Sense càrrecs ocults o més pàgines de lletra petita.

2) Les famílies que estan esperant per comprar una casa o pagar la universitat es posen en igualtat de condicions amb els prestamistes. Reforma assegura que obtindrà la informació que necessiten presentades de manera clara i concisa perquè puguin prendre bones decisions. El mateix passa amb les petites empreses i els bancs de la comunitat que el joc net i mereixen veure créixer els seus negocis.

3) Les esquerdes cap avall a la legislació prestadors depredadors que busquen enganyar la gent a assumir el deute irresponsable.

4) la reforma de Wall Street crear una agència independent - l'Agència de Protecció del Consumidor Financer - la única funció és protegir el consumidor i fer complir les proteccions als consumidors noves perspectives financeres, que seria el més fort mai aplicades.

5) Finalment, els contribuents nord-americans mai més se li demanarà que rescatar els grans bancs que són "massa grans per fer fallida". Anem a ser absolutament clar sobre això, no importa el que els nostres adversaris al Congrés diuen.

Però aquests canvis només es produirà si el president pot promulgar la llei. Necessitem que el projecte de llei a ell.

De peu, amb el President en suport d'aquesta reforma crucial:

http://my.barackobama.com/WSRFinalSignOn

Gràcies,

Mitch

Mitch Stewart

Director

Organitzar a favor d'Amèrica

Pagat per l'Organització dels Estats Units, un projecte del Comitè Nacional Demòcrata - 430 South Capitol Street SE, Washington, DC 20003. Aquesta comunicació no està autoritzat per cap candidat o comitè de candidat.

Aquest correu electrònic va ser enviat a: andreoobyg@gmail.com

Direcció Actualitzar / | Email Donar-se de baixa