KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI, MALAYSI MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY, MALAYSIA

.NO.:ARL9

ll September 2009

Pejabat-pejabat Pervvakilan Malaysia Di Luar Negara Pejabat-pejabat Jabatan Penuntut Malaysia Di Luar Negara Pejabat-pejabat Agensi Kerajaan/Badan Berkanun Di Luar Negara Pejabat-pejabat Cawangan MITI Di Luar Negara

MAKLUMAN ENENAI SYARAT KELAYAKAN PENGIMPORTAN KENDERAAN ERENDIRIAN

Dengan hormatnya saya merujuk kepada makluman mengenai syarat kelayakan pengimportan kenderaan persendirian.

2. Dimaklumkan bahawa kebelakangan ini Kementerian ini banyak menerima permohonan AP Persendirian daripada rakyat Malaysia yang bekerja atau belajar di luar negara. Walau bagaimanapun, semasa memproses permohonan-permohonan tersebut, didapati kebanyakan pemohon tidak memenuhi syarat kelayakan 1-iwrtimbanqan AP Persendirian. Terdapat juga pemohon yang mengemukakan dokumen Qendaftaran dan perlindunqan insurans yang telah digalsukan.

3. Sehubungan itu, sebagai ganduan dan ruiukan, Kementerian ini ingin memanjangkan kepada pihak tuanlpuan syarat-syarat pertimbanqan AP Persendirian bagi rakyat Malaysia yang bekeria atau belajar di luar neqara seperti di Lamgiran I.

4. lngin juga dimaklumkan bahawa berkuatkuasa mulai 1 Segtember 2011, permohonan AP Persendirian hanya boleh dikemukakan terus oleh pemohon sendiri kepada mana-mana peiabat Kementerian ini seperti di Lamgiran ll. lni kerana kebanyakan masalgh berkaitan permohonan AP Persendirian terutamanya yang melibatkan gemalsuan timbul apabila Qermohonan dilakukan oleh e|'en.

Malaysia - Ke Arah Daya Suing Malaysia - Towards Global Competifiveness


5. Sukacita kiranya pihak tuanlpuan dapat membantu meman'|angkan surat ini kepada semua aqensilpeiabat cawanqan luar neqara masingmasing bagi menqhebahkan makluman ini kepada rakyat Malaysia yang bermastautin di luar neqara yang berhasrat membawa pulanq kenderaan mereka ke Malaysia sebagai Qanduan dan ruiukan. Sebagaimana yang pihak tuanlpuan sedia maklum, maklumat ini juga boleh dicapai melalui Iaman web rasmi Kementerian ini iaitu

www.miti.gov.my.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“1MALAYSlA, RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Saya yang menurut perintah,

IK

(NIK RAHMAFNIK TAIB) Timbalan Ketua Setiausaha (lndustri) Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan lndustri

Email : rahmat@miti.gov.my Telefonlfaks : 03-6203 4468/03-6203 1301


LAMPIRAN I

PERTIMBANGAN AP PERSENDIRIAN KEPADA RAKYAT MALAYSIA

YANG BEKERJA ATAU BELAJAR DI LUAR NEGARA

DASAR SEMASA AP PERSENDIRIAN

Dasar semasa menetapkan bahawa AP Persendirian boleh dipertimbanqkan kepada rakyat Malaysia yang bekeria/belajar di luar neqara sepenuh masa bagi membantu mereka membawa pulanq kenderaan milik sendiri yang digunakan semasa berada luar negara (personal effect) sahaja.

AP Persendirian bukan merupakan satu insentiflhak bagi semua rakyat Malaysia yang berada di luar negara, sebaliknya dasar semasa menetapkan bahawa AP Persendirian hanya layak diberikan kepada:

(i) rakyat Malaysia yang bekerialbelaiar di luar neqara sepenuh masa (pasanqan atau Q yang menemanilpemegang visa berstatus dependant tidak Iayak untuk memohon

(ii) peqawai Kerajaan yang atau belajar di luar neqara;

dan

(iii) suami, isteri dan anak kepada Qegawai dan kakitanqan home

based yang berkhidmat di Peiabat-pejabat Perwakilan Malaysia di luar neqara.

SYARAT-SYARAT KELULUSAN AP PERSENDIRIAN

Kelulusan kepada Qemohon yang berkelayakan adalah tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat berikut:

(i) pemohon hendaklah berada di Iuar neqara secara 1 bagi

tempoh tidak kurang 1 tahun;

(ii) kenderaan hendaklah didaftarkan atas nama gemohon di neqara pemohon belajarlbekeria bagi tempoh tidak kurang dari 9 bulan (dari tarikh pendaftaran kenderaan sehingga tarikh pemohon pulang ke Malaysia);


(iii) kenderaan hendaklah mempunyai perlindungan insurans atas nama Qemohon di neqara pemohon belajarlbekerja bagi tempoh tidak dari 9 bulan (dari tarikh sah laku insurans kenderaan sehingga tarikh pemohon pulang ke Malaysia);

(iii) mempunyai lesen memandu yang sah dari seqi undang; undang di neqara pemohon belajarlbekeria sepanjang tempoh milikan kenderaan tersebut;

(iv) mempunyai lesen memandu Malaysia yang (lesen

memandu percubaan tidak boleh digunapakai);

(iv) kembali ke Malaysia secara tetag setelah tamat tempoh

bekerja atau belajar di luar negara; dan

(v) permohonan dikemukakan dalam tempoh 3 bulan setelah

kembali ke Malaysia secara tetag.

DOKUMEN-DOKUMEN PERMOHONAN AP PERSENDIRIAN

Bagi mengesahkan pematuhan syarat-syarat kelulusan AP Persendirian yang ditetapkan, pemohon diminta supaya mengemukakan dokumen-dokumen seperti di Senarai Semak Dokumen Permohonan Lesen Import Kenderaan Persendirian

PERMOHONAN AP PERSENDIRIAN

Permohonan AP hanya boleh dikemukakan terus oleh pemohon sendiri kepada mana-mana peiabat Kementerian ini seperti di Lamgiran ll. lni kerana kebanyakan masalah berkaitan permohonan AP Persendirian terutamanya yang melibatkan pemalsuan dokumenlmaklumat timbul apabila Q8l'lTl0hOl13l1 dilakukan oleh e'|en.

lngin juga diingatkan bahawa pemalsuan dokumenlmaklumat kepada mana-mana badan Keraiaan adalah satu gerbuatan yang serius dan menyalahi undanq-undanq. MITI berhak untuk menolaklmembatalkan kelulusan sekiranya terdapat Qemalsuan dokumenlmaklumat dalam permohonan yang dikemukakan. Pesalah laku boleh disenarai hitam dan dikenakan tindakan undang-undang atas perbuatan tersebut.


LAMPIRAN ll

SENARAI IBU PEJABAT DAN CAWANGAN MITI DI SELURUH MALAYSIA

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(V)

(Vi)

lbu Pe'|abat MITI Tingkat 2, Blok 10

Kompleks Kerajaan Jalan Duta 50622 Kuala Lumpur. Telefonlfaks : 603-6203 30221603-6201 3012

Peiabat MITI Cawanqan Pulau Pinanq

8th Floor, Tuanku Syed Putra Building,

10300 Pulau Pinang.

Telefonlfaks : 604-262 51331604-262 5131

Pejabat MITI Cawangan Johor Level 14, Wisma LKN, No. 49, Jalan Wong Ah Fook 80000 Johor Bahru

v

5

Te efonlfaks : 607-224 5639/60?-224 9631

Pe Le Ja 15 Te

abat MITI Cawanqan Kelantan

el 3 (Right), Wisma PERKESO,

an Kota Darul Naim,

38 Kota Bharu, Kelantan.

efonlfaks : 609-748 3457/609-744 4167

Pe'abat MITI Cawanqan Perak 4th Floor, Perak Techno Trade Centre (PTTC),

Bandar Mery Raya off Jalan Jelapang, P.O Box 210,

30720 lpoh, Perak. Telefonlfaks : 605-527 19901605-527 2043

Pejabat MITI Cawanqan Pahanq

Suite 8, 9th Floor, Teruntum Complex,

Jalan Mahkota, P.0. Box 74,

25000 Kuantan, Pahang.

Telefonlfaks : 609-513 0851/609-513 0873


(vii) Peiabat MITI Cawanqan Sabah

3rd Floor, Block D & E, KWSP Building, 49, Jalan Karamunsing, 88622 Kota Kinabalu, Sabah. Telefonlfaks : 6088-239 061/6088-235 645

(viii) Peiabat MITI Cawangan Sarawak

3rd Floor, Bank Negara Malaysia Building Jalan Satok, 93400 Kuching, Sarawak. Telefonlfaks : 082-257 164/082-417 835


SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN LESEN IMPORT KENDERAAN PERSENDIRIAN (BEKERJAIBELAJAR)

Nama Pemohon:

Model Kenderaan:

(b)

Permohonan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 3 bulan setelah kembali ke Malaysia.

ADA TIADA

1. Borang Permohonan Lesen Import Kenderaan Persendirian ( ) ( )

2. Borang JK69 (lengkap dan bertaip) ( ) ( )

3. Maklumat Pemohon:

(a) Kad pengenalan ( ) ( )

(b) Bermastautin lebih 1 tahun di luar negara ( ) ( )

(c) Pasport (sepanjang berada di iuar negara) ( ) ( )

(d) Visa bekerja/belajar yang sah sepanjang berada di luar negara (visa ( ) ( )

dependant tidak boleh digunapakai)

(e) Lesen memandu kompeten Malaysia/Negara Domisil/Antarabangsa ( ) ( )

yang sah digunakan di negara pemohon belajarlbekerja

(f) Surat tawaran bekerja (majikan) I belajar (Universiti) ( ) ( )

(g) Surat tamat bekerja (majikan) / belajar (Universiti) ( ) ( )

(h) Kelulusan cuti tanpa gaji (bagi suami I isteri pegawai kerajaan yang ( ) ( )

bekerja di luar negara)

(i) Kelulusan cuti belajar oleh majikan / surat tajaan pengajian ( ) ( )

(j) Surat lapor diri kepada majikan penaja pengajian ( ) ( )

4. Maklumat Kenderaan:

(a) Dokumen pendaftaran kenderaan atas nama pemohon di negara ( ) ( )

belajarlbekerja (sekurang-kurangnya 9 bulan mulai dari tarikh pendaftaran kenderaan sehingga tarikh pemohon pulang ke Malaysia)

(b) lnsurans kenderaan atas nama pemohon di negara belajar/bekerja ( ) ( )

(sekurang-kurangnya 9 bulan mulai dari tarikh sah laku insurans kenderaan sehingga tarikh pemohon pulang ke Malaysia)

(c) lnvois I resit pembelian kenderaan ( ) ( )

5. Dokumen-dokumen lain:

(a) Terjemahan yang disahkan seperti dokumen asal (Jika bukan dalam ( ) ( )

B. Malaysia/B. lnggeris)

*Pengesahan daripada Persatuan Penterjemah Malaysia

(b) Sijil Pembatalan Pendaftaran (cancellation) ( ) ( )

(c) Sijil Pemeriksaan Kenderaan (inspection) ( ) ( )

(d) Sijil Eksport ( ) ( )

(e) Sijil Nikah (bagi suamilisteri pegawai kerajaan yang bekerja di luar

negara)

(f) Boarding Pass/tiket pe nerbangan balik ( ) ( )

(9) ( ) ( )

Nota: (a) Semua salinan dokumen perlu disahkan oleh sama ada pegawai kerajaan kumpulan A atau Pesuruhjaya Sumpah

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Ulasan urusetia :

Disemak oleh : Tandatangan : Tarikh: