RESPOSTAS Ó EXAME DE RECUPERACIÓN DE MÚSICA PENDENTE 2º ESO

1º.- As calidades do son: explícaas e pon exemplos. (1 punto) 

As calidades do son son catro:

  1. a altura: ten que ver co grave ou agudo que unha nota é. Graficamente represéntase co pentagrama e as claves (clave de sol, clave de fa, clave de do);

  1. a intensidade: ten que coa forza coa que soa unha nota. Pode ser forte, piano, ou graos intermedios (mezzo piano, mezzo forte) ou extremos (pianísimo, fortísimo). Empréganse reguladores para indicar transicións entre diferentes grao de intensidade, ou mesmo palabras que o indican: crescendo, diminuendo;

  1. a duración: ten que ver co longo ou breve que é unha nota. Hai diferentes figuras: redonda, branca, negra, corchea, semicorchea, fusa e semifusa;

  1. o timbre: ten que ver coa fonte sonora da que procede o son.

2º.- Os instrumentos da orquesta: responde a estas preguntas:  

a) Familia de corda fretada: instrumentos e partes. Funcionamento. (1 punto)

Os instrumentos de corda fretada caracterízanse por produciren o son a través da fricción dunha ou varias cordas en tensión mediante o uso dun arco.

Os principais instrumentos, de máis agudo a máis grave, son o violín, a viola, o violonchelo e o contrabaixo.

As partes dos instrumentos de corda fretada son as seguintes: (con pór tres ou catro chega para respostar a esta pregunta)

b) Familia de vento madeira: Instrumentos. Funcionamento. (1 punto)

Os instrumentos de vento madeira son aqueles que producen o son ó formaren unha columna de aire en vibración de cuxa lonxitude dependerá a altura da nota (canto máis curta sexa a columna, máis agudo será o son).

Os instrumentos de vento madeira da orquesta clasifícanse así:

a) embocadura de bisel: frauta, frautín;

b) lingüeta simple: crarinete, saxofón;

c) lingüeta dobre: fagot, contrafagot, oboe, corno inglés.

c) Familia de percusión: instrumentos. Clasificación. (1 punto)

Os instrumentos de percusión son aqueles que producen o son mediante o golpeo dunha superficie sonora determinada.

Pódense clasificar segundo:

  1. o material que produce o son:

 

  1. a altura do son que producen:

-instrumentos de altura determinada: poden identificarse notas. Xilófono, metalófono, marimba, timbal de orquesta.

-instrumentos de altura indeterminada: non poden identificarse notas. Batería, bongó, maraca.

  1. o directa ou indirectamente que son golpeados:

-instrumentos golpeados directamente coas mans: darbuca, pandeiro, timbaleta.

-instrumentos golpeados indirectamente, con baquetas: batería, bodhram.

d) Fai un debuxo no que se vexa a disposición da orquesta. (1 punto)

3º.- Linguaxe musical: responde a estas preguntas:  

a) As figuras: fai un esquema coas diferentes figuras e os seus silencios. (1 punto)

b) Os matices: explica os diferentes matices e os reguladores. (1 punto)

c) Escribe un exercicio de oito compases de ¾ empregando diferentes figuras e silencios. (1 punto)

d) Escribe un exercicio de oito compases de 6/8 empregando diferentes figuras e silencios. (1 punto)

4º.- Di o que saibas da ópera e da zarzuela. (1 punto)

A ópera é un espectáculo musical e teatral que nace no Barroco italiano como un intento de recuperar o ideal da traxedia grega, no seo dun grupo de intelectuais e artistas na Camerata fiorentina dos Bardi.

Empregando o estilo representativo, que pretende trasnmitir contidos textuais mediante a música e os seus diversos recursos expresivos, revoluciona o mundo teatral barroco.

Impónse a alternancia entre partes máis melódicas (arias) e partes máis narrativas (recitativos); as primeiras serven para expresar reflexións dos personaxes, estados de ánimo... As segundas serven para que a acción avance.

Inicialmente trataban temas mitolóxicos, heroicos e elevados, con protagonistas de alta clase social. Era música de minorías para minorías.

A zarzuela é a resposta española á moda italiana da ópera. Recibe ese nome porque se representaba inicialmente no Palacio homónimo, onde abundaban as zarzas.

Aínda que a nosa idea de zarzuela é aquela que toca temas pintorescos, ofrece unha visión máis distendida dos problemas e conflictos humanos, utiliza música tradicional e popular e a combina con composicións, a zarzuela orixinalmente era tamén heroica, con temas elevados e mitolóxicos, e deu vida musical a obras de Calderón entre outros dramaturgos destacados.