a ares coarlporatíoos. Por outro 1 o, a innovación, a a po : 1 meno, o ¿seno para a sostzbzlzdade e o desenopara todos, contrzbue a desenoolver soluczons estezzcas social e ambzentalmente correct ' im u ar un consumo mais response: e e un 1 nova í ea 1 e enesta . I ¿seña ¿factor determinante na xestián global da empresa par optimizar recursos, sínalar dfirenzas e posíczonamentos 1 ue 1 oszbílíta o aumento da súa e zciencia e a súa calidade

I