SILLAMÄE  LINNAVOLIKOGU

 

M  Ä  Ä  R  U  S

 

Sillamäe                                                                                                        23. november 2010 nr 42

 

Sillamäe linna üldhariduskooli hoolekogu

moodustamise kord ja töökord

 

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 73 lõike 1 alusel.

§ 1. Kooli hoolekogu

(1)          Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, Sillamäe Linnavolikogu (edaspidi nimetatud linnavolikogu), õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

(2)          Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb linnavolikogule ja Sillamäe Linnavalitsusele (edaspidi nimetatud linnavalitsus) ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

(3)          Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest ning muudest  kooli tegevust reguleerivatest õigusaktidest.  

(4)          Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

 

§ 2. Hoolekogu koosseis ja moodustamise kord

(1)          Hoolekogu koosseisu moodustamise ja selle liikmete kinnitamise taotluste esitamise linnavalitsusele korraldab kooli direktor.

(2)          Põhikooli hoolekogusse kuuluvad linnavolikogu, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

(3)          Gümnaasiumi hoolekogusse kuulub täiendavalt õpilaste esindaja. Muus osas kohaldatakse põhikooli hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

(4)          Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad linnavolikogu esindaja, vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, kaks vanemate esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpilaste vanemaid, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, ning õpilaste esindaja, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

(5)          Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

(6)          Esindajad valitakse hoolekogusse linnavolikogu, kooli õppenõukogu ja õpilasesinduse ning lastevanemate üldkoosoleku poolt. Linnavolikogu esindaja määratakse linnavolikogu otsusega linnavalitsuse ettepanekul, linnavalitsus kooskõlastab eelnevalt esindaja linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoniga.

(7)          Esindajad annavad kirjaliku nõusoleku osalemiseks hoolekogu töös.  

(8)          Hoolekogu koosseisu kinnitab linnavalitsus.

(9)          Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

 

§ 3. Hoolekogu tegevuse planeerimine

Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks töökava, milles on:

1)          tegevuse eesmärgid;

2)          tegevuse sisu (temaatika);

3)          ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 4. Hoolekogu ülesanded

Hoolekogu:

1)          osaleb kooli arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamisel ning avaldab arvamust enne kinnitamist;

2)          osaleb õppe- ja kasvatuskorralduse edukaks toimimiseks vajalike tingimuste loomisel;

3)          avaldab arvamust kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta;

4)          direktori ettepanekul kehtestab avaliku konkursi korra pedagoogide ametikohtade täitmiseks;

5)          määrab hoolekogu esindaja, kes osaleb kooli pedagoogide atesteerimiskomisjoni töös;

6)          avaldab arvamust kooli põhimääruse ja eelarvekava  projektile enne selle esitamist Sillamäe Linnavalitusele;

7)          avaldab  arvamust  kooli sisehindamisaruande kohta;

8)          teeb vajadusel ettepaneku linnavolikogule kooli õppekeele muutmiseks;

9)          avaldab arvamust kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kohta;

10)  annab nõusoleku kehtestada  lubatust suurema klassi täitumuse piirnormi;

11)  teeb ettepaneku pikapäevarühma moodustamiseks ning pikapäevarühma tööks, annab nõusoleku 24 õpilasest suurema rühma täituvuse piirnormi kehtestamiseks;

12)  vahendab vajadusel informatsiooni hoolekogu tööst;

13)  jälgib laste- ja tervisekaitse tingimuste täitmist;

14)  lahendab õpilaste või nende vanemate poolt esitatud pöördumisi õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusküsimustes;

15)  arutab vajadusel õpilase käitumist eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis;

16)  avaldab arvamust arenguvestluse korraldamise tingimuste korra kohta;

17)  vajadusel on kaasatud kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;

18)  annab nõusoleku kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud  koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega, et gümnaasiumis on õppeaasta jooksul neli koolivaheaega kokku vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat;

19)  avaldab arvamust õpilaskodu kodukorra kohta;

20)  kooskõlastab koolitoidu maksumuse;

21)  kooskõlastab koolitoidu gümnaasiumiastme õpilastele sooduslõunate eraldamise;

22)  hoolekogul on õigus teha ettepanekuid kooli toitlustamisega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;

23)  võib muuta õppeainete nimistut RÕK-is sätestatud tingimustel ja korras.

 

§ 5. Koosolekute läbiviimine

(1)          Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

(2)          Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

(3)          Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või linnavalitsuse ettepanekul.

(4)          Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

(5)          Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

(6)          Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

(7)          Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

(8)          Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

(9)          Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor.

(10)  Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, linnavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

(11)  Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

(12)  Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:

1)          koosoleku toimumise aeg ja koht;

2)          koosoleku algus- ja lõpuaeg;

3)          koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;

4)          koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;

5)          koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;

6)          kinnitatud päevakord;

7)          koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;

8)          vastuvõetud otsused;

9)          protokollija ees- ja perekonnanimi;

10)         hoolekogu esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija allkirjad.

(13)  Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

 

§ 6. Hoolekogu otsused ja nende täitmine

(1)          Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

(2)          Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös linnavalitsusega.

(3)          Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

 

§ 7. Aruandlus

Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule.

 

§ 8. Rakendussätted

Määrus jõustub 1.detsembril 2010.aastal.

 

 

 

 

Ain Kiviorg

Volikogu esimees