Programa d’Introducció a la filosofia                                                  

curs 2011/12

Institut Angeleta Ferrer i Sensat

Aquesta matèria  pretén oferir-te un acostament a la filosofia tant en el seu aspecte temàtic com metodològic. Per això no només es pretén que acabis sabent alguns temes filosòfics, sinó també que hagis millorat la teva capacitat de problematitzar, de conceptualitzar i d’argumentar, és a dir, que hagis après a filosofar.

La base de les activitats a classe i a casa serà el llibre de text de Castellnou, els materials multicopiats repartits pel professor i llocs web a Internet, especialment els enllaços que es poden trobar al blog Orelles de Burro i al moodle de l’Institut.

Hi ha unes 25 classes per trimestre. Per aprendre la matèria els alumnes de cursos anteriors recomanen la participació a les classes atenent, fent preguntes i fent els treballs encomanats, la qual cosa permet afrontar bé els exàmens.

A continuació es distribueixen temporalment les parts del llibre i es detallen els enllaços i el material multicopiat. Les activitats marcades amb ** són imprescindibles en cada tema.

Primer trimestre:


Unitat 1. Aproximació a la filosofia

 1. http://orellesdeburro.blogspot.com/2007/09/definici-ostensiva_29.html
 2. **Test filosòfic Baggini.

http://orellesdeburro.blogspot.com/2008/09/filosofia-de-primer-per-comenar.html

 1. Fer preguntes filosòfiques (consultar Unitat 2)

http://orellesdeburro.blogspot.com/2007/11/lart-de-fer-preguntes-1.html http://orellesdeburro.blogspot.com/2007/11/lart-de-fer-preguntes-i-2.html http://orellesdeburro.blogspot.com/2008/05/uns-apunts-sobre-la-mostra-de.html 

http://orellesdeburro.blogspot.com/2009/10/cercant-inspiracio.html

**Participació en la Mostra de Fotofilosofia 2009 http://blocs.xtec.cat/filoconvocatoria 

http://filoangeletaferrer.blogspot.com/

Unitat 3. Origen i evolució de l’esser humà

 1. Els relats sobre l’origen

Hi ha altres móns habitats?

**http://orellesdeburro.blogspot.com/2007/09/relats-de-lorigen-lunivers.html

http://orellesdeburro.blogspot.com/2008/10/algunes-referncies-i-dimensions-de.html

http://orellesdeburro.blogspot.com/2009/10/alien.html

 1. Humà i animal (evolució, etologia)

Com sabem si un fòssil és humà? Les diferències entre humans i animals són quantitatives o  qualitatives?  http://orellesdeburro.blogspot.com/2007/10/animal-concepte-lmit.html

Unitat 4. Naturalesa i cultura

Les diferències entre les dones i els homes en funcions o papers i maneres de ser, són naturals o culturals?

 1. **Què és cultura?

 http://orellesdeburro.blogspot.com/2007/09/qu-s-cultura.html

 1. **Elements implícits i explícits (iceberg)
 2. Universals humans (Pinker, etologia)
 3. **Taula d’oposicions http://orellesdeburro.blogspot.com/2007/10/loposici-naturalesacultura.html; http://orellesdeburro.blogspot.com/2008/11/quines-altres-oposicions-implica-la-de.html
 4. Sexe i gènere http://orellesdeburro.blogspot.com/2007/10/tinc-un-problema.html
 5. Recapitulació

http://orellesdeburro.blogspot.com/2007/10/criteris-davaluaci-en-la-resposta-una.html

**Respondre a una pregunta filosòfica (esquema)

 1. Animal simbòlic (bloc 1.1.5)

Llenguatge  http://orellesdeburro.blogspot.com/2007/11/alex-i-washoe-rip.html

Llenguatge i realitat http://orellesdeburro.blogspot.com/2008/04/llenguatge-i-realitat.html

Unitat 5.  La persona

 1. Ment i cos

Què hi ha a la ment?

**Ment i consciència (Casati: Somnifero zombi)

http://orellesdeburro.blogspot.com/2007/12/mentcos.html http://orellesdeburro.blogspot.com/2007/12/sm-noms-un-cos.html http://orellesdeburro.blogspot.com/2008/01/meditacions-cartesianes.html

http://orellesdeburro.blogspot.com/2009/03/qualia.html

 1. Identitat personal

 Hi ha algú més que sigui jo? (Casati: Trasplante de persona) http://orellesdeburro.blogspot.com/2007/12/jugant-amb-la-identitat-personal.html http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1980060459964549236&postID=2856796692549262797 http://orellesdeburro.blogspot.com/2008/01/jo-elefant.html

http://orellesdeburro.blogspot.com/2009/12/parfit-en-dibuixos-animats.html

http://orellesdeburro.blogspot.com/2010/01/la-flora-i-fauna-en-filosofia-de-la.html

http://orellesdeburro.blogspot.com/2010/01/destruint-el-jo.html

Segon trimestre


Unitat 2. Les preguntes sobre el coneixement i la veritat

 1. Realitat i Percepció

Allò que veig és allò que és? http://orellesdeburro.blogspot.com/2008/02/percepci.html

Què és un individu (Casati: Un aparador por piezas)

 1. La justificació de creences

Com ser racionals? (**Mosterín: Racionalidad y acción humana)

 1. Ciència i pseudociència

Com distingir la ciència de la pseudociència? (**Fragments de Ciencia y Vudú)

http://orellesdeburro.blogspot.com/2008/04/pseudocincia.html

http://orellesdeburro.blogspot.com/2009/03/victor-bocanegra-en-fa-un-bon-resum.html

http://orellesdeburro.blogspot.com/2009/03/politica-de-la-pseudociencia.html

http://orellesdeburro.blogspot.com/2009/03/brown-lady-i-hume.html

http://orellesdeburro.blogspot.com/2009/06/ciencia-economia-politica.html

Unitat 6. Acció i llibertat humana

 1. El problema de la llibertat humana

Si Edison no hagués inventat la bombeta, avui ens il·luminaríem amb espelmes? Si Luther King no hagués predicat els drets dels negres, en tindrien?

Unitat 10. El poder polític i l’Estat (i 11)

 1. L’estat i el poder polític

(Contrast de dos fragments de textos de Proudhon i Spinoza)

 1. La justícia
 1. Distributiva, commutativa, reparadora
 2. Els criteris de justícia: mèrit, necessitat, sorteig, el primer que arriba, proximitat, parentiu ...
 1. El fonament del poder polític

(Joc de “Rawls”)

 1. L’individu, subjecte polític
 1. El liberalisme polític
 2. La ciutadania. Textos de Manuel Delgado.
 1. Legalitat, legitimitat i dissidència
 2. Delictes i penes
 3. Altres subjectes polítics (classe, gènere, nació, ètnia)
 4. Formes de poder polític (Què prefereixes, ser ric en una dictadura o pobre en una democràcia?)
 5. Participació i representativitat. La paradoxa de Condorcet (Casati: Qué quiere la mayoría?)
 6. Cosmopolitisme

Tercer trimestre


Unitats 7 i 8  substituïdes per:

 1. **Lectura de L’existencialisme és un humanisme http://orellesdeburro.blogspot.com/2008/04/sartre.html http://orellesdeburro.blogspot.com/2008/06/tot-recapitulant-sobre-lexistencialisme.html

AVALUACIÓ


Nota trimestral

Nota final i recuperació

Alguns exemples de treballs

Tot el curs

Per a cada hora de classe, un alumne/a, farà l’acta en la llibreta comuna o en la pàgina del moodle. L’acta inclourà:

 1. Els fulls que s’hagin repartit, enganxats
 2. El relat de la classe (amb precisió)
 3. Els apunts que s’hagin donat (lèxic, esquemes, explicacions)
 4. Valoració personal (el millor i el pitjor de la classe)
 5. Pregunta sobre el tema (si quelcom no ha quedat clar, alguna curiositat o alguna pregunta que es podria planteja)
 6. Observacions (poden ser sobre el tema o sobre la classe)

A la classe següent la passarà al següent de la llista. S’avaluarà amb els criteris de precisió, completud, riquesa d’observacions i comentaris.

Avaluació 1


Avaluació 2


Avaluació 3