Arbeidskrav:  Informasjonskompetanse

 Gruppearbeid:

Opprett og organiser ein wiki, der de brukar kvalitetssikra kjelder for å presenterer ein avgrensa diskusjon innanfor tema: Nye medievanar og skulens ansvar for informasjonskompetanse.

1: Søk, vurdering og lagring av nettkjelder. Bruk diigo.com til å samle sentral informasjon og kunnskapar om: Nye medievanar og skulens ansvar for informasjonskompetanse.

Kvart medlem i gruppa finn fram til minst: Ein tekst, ein video, ein podcast, eit bilete, ein forskningsrapport, ein avisartikkel, eit leksikonoppslag som de lagrar med etikettar (tags) i Diigo.

Eit viktig forarbeid er at de på gruppa blir einige om kva etikettar ('tags') de skal nytte for å merke kjeldene de lagrar.

Bruk ei diskusjonside på wikien til dette. Det de blir einige om presenterer de på ei eigen side i wikien som de kallar Etikettar.

2: Samskriving av artiklar innanfor tema: Nye medievanar og skulens ansvar for informasjonskompetanse i Wikispaces.

Få fram ein diskusjon om kva rolle og ansvar lærarar og skulen har for ungdom sin informasjonskompetanse.. Bruk wikien til å introdusere desse tema. Skriv korte artiklar, legg inn bilete, video og evt. lyd. Finn fleire kjelder dersom det trengs. Alle i gruppa skal ha bidrege i alle artiklar. Hugs å oppgi kjelder på korrekt måte.

Gruppe levering:

Legg lenke til Diigo-gruppa (http://groups.diigo/group/din_gruppe) og til førstesida på wikien (http://din_gruppe.wikispaces.com) inn i Fronter

Gjer vel å sjekke at lenkane virkar.

Vurdering: Hugs å bruke vurderingsmatrisen medan de løyser oppgåva.

Rubrikk: Informasjonskompetanse med sosiale bokmerker og wiki

KRITERIER

KOMPETENT

 PÅ VEI

PÅ START

WIKI

1. Redigering av sider

Avansert bruk av funksjoner i  redigeringsverktøyet.

Bruker funksjoner redigeringsverktøyet for å skape struktur og oversikt

Funksjoner i redigeringsvertøyet blir lite brukt, eller brukt uten formål. Siden virker skisseaktig / rotete.

2. Struktur på wiki

Bruker oversiktssider og har ulike temaer på egne sider og god lenking mellom dem. Logisk bruk av menyer.

Tema er noe delt opp i ulike sider men det er uoversikt navigasjon

Ulike tema blir tatt opp på samme side. Uklar lenking mellom sider.

3. Medierikhet

Hensiktsmessig bruk av både video, tekst og bilde og widgets som en integrert del av presentasjonen.

Bruker ulike medietyper, men noe uorganisert.

Lite bruke av ulike medietyper.

4. Kvalitet på bearbeidet innhold

Wikien er en god introduksjon til tema. Klar målgruppe og retning i formidlingen. Orginalitet og viser dybde og bredde.  

Noe bra innhold, men noe uinspirert.

Mangler retning/målgruppe. Vanskelig å gripe meningen med wikien.

5. Samarbeid

Alle har bidratt på mange sider og diskusjoner. Bidragene styrker den helhetlige kvaliteten.

Bidrar en del på sider og diskusjoner.

Bidrar lite på sider som andre har opprettet. Ikke med på diskusjonssiden.

6. Autentisitet

Presentasjonen er gjennomarbeidet og alle tekstene har gruppens stemme. Alle sidene har lik formidlingsstil.

Gode enkeltarbeider, men mangler helhetlig fokus.

Klipp og lim forekommer. Ingen kontekstualisering av ulike medietyper.

7. Kildergunnlag

Solid kvalitetsikring. Mange kildetyper. Mest primærkilder

Noe bra, men varierende kvalitet på kilder.

Få kilder og kilder fra grunne søk. (første treff i Google)

8. Kildehenvisningen

Korrekt kildehenvisninger til alle kilder

Kildehenvisninger til mange kilde

Mangler kildehenvisninger

SOSIAL BOKMERKING

9. Valg av merkelapper (diskusjon)

Merkelapper beskriver siden sitt tema. Konsekvent bruk av merkelapper.

Merkelapper beskriver nettsiden til en viss grad.

Merkelapper har dårlig sammenheng med side.

10. Samarbeid og deling

Finner og tilgjengeliggjør mange relevante kilder

Finner og deler en del relevante kilder

Deler få og dårlige kilder

11. Kildekritisk vurderingskompentanse

Varierte og relevante lagrede kilder

Noe varierte og relevante lagrede kilder

Lite relevante og varierte lagrede kilder

Kriteriene er laget med utgangspunkt i Fjørtofts Effektiv planlegging og vurdering. Fagbokforlaget 2009