Atsakomybės pagal DK ir CK palyginimas

Įmonė

Buhalteris

Pagal Civilinį kodeksą

Pagal Darbo kodeksą

35 skyriaus 6.718 straipsnis. Kliento interesų prioritetas.

 1. Teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus.
 2. Atsižvelgiant į paslaugų rūšį, paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas turi veikti laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų.

35 straipsnis. Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas.

 1. Įgyvendindami savo teises ir pareigas, darbuotojai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų.

4 skyriaus 6.292 straipsnis. Paslaugų teikėjo atsakomybė.

 1. Paslaugų teikėjas privalo atlyginti dėl netinkamos kokybės paslaugų atsiradusią žalą.

253 straipsnis. Darbuotojų materialinės atsakomybės atvejai.

Darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl:

 1. Baudų ir kompensacinių išmokų, kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės.

12 skyriaus 6.256 straipsnis. Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas

 1. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

255 straipsnis. Atvejai, kada darbuotojai privalo atlyginti visą žala:

 1. Žala padaryta tyčia;
 2. Žala padaryta jo nusikalstama veikla;
 3. Žala padaryta, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis;

12 skyriaus 6.251 straipsnis. Visiškas nuostolių atlyginimas

 1. Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę.
 2. Teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, gali sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, jeigu dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių. Tačiau sumažintas nuostolių atlyginimas negali būti mažesnis už draudimo sumą, kuria skolininko civilinė atsakomybė buvo ar turėjo būti privalomai apdrausta.

254 straipsnis. Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos. Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą įmonei, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžio.

225 straipsnis.Išskaitų iš darbo užmokesčio apribojimas.

 1. Kiekvieną kartą išmokant darbo užmokestį, bendras visų išskaitų dydis negali viršyti 20 proc.
 2. Darant išskaitas iš darbo užmokesčio pagal kelis vykdomuosius dokumentus, darbuotojui turi būti paliekama 50 proc. išmokėtino darbo užmokesčio.