Εργασία

Μαθητών και Μαθητριών

Όνομα ομάδας: ………………………………………………………………………….

Ονόματα μαθητών/τριών ομάδας: 1) ……………………………  2) ………………………….

3) ………………………………………… 4) ………………………………………….

 

Δραστηριότητα 1 – Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

1. Γιατί χρησιμοποιούμε τον όρο «φαινόμενο του θερμοκηπίου»;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Πόσα είναι τα αέρια του θερμοκηπίου και ποια είναι μερικά από αυτά (όχι αναλυτικά);

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου εξυπηρετεί κάτι, υπήρχε από παλιά ή είναι κάτι που δημιουργήθηκε τώρα τελευταία; Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται τόσος λόγος γι’ αυτό σήμερα;.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Χρησιμοποιούμε την προσομοίωση της παραγράφου Β και παρατηρούμε:

α) Τι μέση θερμοκρασία είχε το 1750 και τι μέση θερμοκρασία έχουμε σήμερα;

…………………………………………………………………………………………………

β) Τι σημαίνει αυτό;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

γ) Τι θα συμβεί στη μέση θερμοκρασία, αν αρχίσει να αυξάνεται η συγκέντρωση αερίων; Ανεβάζετε σιγά σιγά τη “συγκέντρωση αερίων” και παρατηρείτε το θερμόμετρο.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Μπορείτε να περιγράψετε με απλά λόγια πώς λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου; Περιγράψτε τη διαδικασία με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε στο τέλος να μπορέσουμε να βάλουμε λόγια στο βίντεο που δεν έχει ήχο. Τότε θα το δώσουμε να το ακούσει και η Λένα, να καταλάβει εύκολα τι είναι.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Θερμοκήπιο ο Πλανήτης! - Gr.Cl. 2012