Проект Положення про класи з поглибленим вивчення окремих предметів у ЗНЗ

У Міністерстві освіти і науки України розроблено проект Положення про класи з поглибленим вивчення окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.

1.Загальні положення

 1.1. Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі-Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа).

 1.2. Положення регламентує діяльність класів з поглибленим вивченням окремих предметів (далі - класи), які створюються у загальноосвітніх навчальних закладах.

 1.3. Класи створюються з метою:

 задоволення пізнавальних потреб та інтересів учнів;

 виявлення і розвиток творчих здібностей з певного навчального предмета чи освітньої галузі відповідно до інтересів і нахилів учнів;

 поглибленого оволодіння системою знань і умінь з обраних навчальних предметів, допрофільної підготовки;

 забезпечення ранньої профілізації з відповідної освітньої галузі;

 формування навичок самостійної, творчо-наукової роботи.

 1.4. Класи формуються в кінці навчального року (травень) за умови:

 наявності кваліфікованих спеціалістів (учителів, викладачів);

 відповідного матеріально-технічного забезпечення;

 наявності відповідного програмно-методичного забезпечення.

 1.5.Рішення про формування класів з поглибленим вивчення одного чи кількох навчальних предметів приймається педагогічною радою і після погодження з відповідним органом управління освітою, якому підпорядкований навчальний заклад, затверджується наказом директора закладу.

 1.6.Такі класи формуються, як правило, у складі ІІ ступеня (8-9 кл.) та на ІІІ ступені (10-12 кл.). З окремих предметів можливе запровадження поглибленого вивчення з більш раннього віку.

2. Порядок зарахування учнів до класів

 2.1. Зарахування учнів до класу з поглибленим вивченням предмета здійснюється на підставі письмової заяви батьків (осіб, які їх замінюють) відповідно до здібностей та інтересів учнів, рівня освітніх досягнень з даного предмета, з урахуванням рекомендацій учителів відповідних предметів та психологів закладу.

 2.2. Як правило, класи формуються з учнів даного загальноосвітнього навчального закладу. За наявності вільних місць до класів з поглибленим вивченням предметів можуть прийматися учні з інших навчальних закладів. У таких випадках береться до уваги участь учнів у відповідних гуртках, факультативах, олімпіадах тощо.

 2.3. Наповнюваність учнів у класі встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 2.4. За учнями залишається право вільного переходу до класів, які працюють за навчальними планами і програмами рівня стандарту.

 2.5. Перехід учнів до класів, навчання у яких здійснюється за навчальними програмами рівня стандарту, можливе згідно рішення педагогічної ради та відповідного наказу керівника навчального закладу:

 за заявою учнів, їх батьків (осіб, які їх замінюють);

 - у випадках, коли учні не можуть засвоїти навчальну програму і мають за підсумками семестрового та річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень хоча б з одного предмета, що вивчається поглиблено.

3. Організація навчально-виховного процесу

 3.1. Загальноосвітні навчальні заклади, у яких створені класи з поглибленим вивченням окремих предметів, організують навчально-виховний процес відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

 3.2. У Типових навчальних планах для класів з поглибленим вивченням окремих предметів інваріантною складовою визначено обсяг часу на вивчення усіх обов'язкових навчальних предметів на рівні стандарту (або академічному). Варіативною частиною подається додатковий час на поглиблене вивчення того чи іншого предмета, введення курсів за вибором, факультативів, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів, що вивчаються за поглибленою програмою.

 3.3. Навчальний час на поглиблене вивчення предмета формується таким чином: години інваріантної складової на цей предмет (рівень стандарту), плюс додаткові години варіативної складової (всі або частина). Решта годин варіативної складової використовується на вивчення додаткових курсів за вибором, факультативів тощо, з урахуванням інтересів учнів. При цьому можливий перерозподіл (до 15%) часу інваріантної складової на користь предмета, який вивчається поглиблено.

 3.4. Класи з поглибленим вивченням предметів працюють за відповідними навчальними програмами (поглибленими), затвердженими МОН України. У 10-12 класах поглиблено можуть вивчатися предмети за відповідними програмами для профільного навчання.

 Усі інші предмети в цих класах вивчаються за навчальними програмами загальноосвітніх класів (рівня стандарту або академічному).

 3.5. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники працюють за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, самостійно добирають науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання; форми, методи і засоби навчання.

 3.6. Для реалізації програм поглибленого вивчення предметів може залучатись професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, співробітники науково-дослідних установ, установ культури.

 3.7. Навчання у класах з поглибленим вивченням предметів організовується на основі компетентісного підходу до організації навчального процесу, носить особистісно зорієнтоване спрямування.

 У навчальному процесі поряд із традиційними широко використовуються інноваційні технології, дослідно-експериментальні види діяльності учнів.

 3.8. Гранично допустиме навантаження учнів у класах з поглибленим вивченням окремих предметів встановлюється в межах санітарних норм, затверджених МОЗ України.

 3.9. При поглибленому вивченні предметів класи поділяються на групи. Поділ класів на групи при вивченні інших предметів (наприклад, фізичної культури, трудове навчання тощо) здійснюється так само, як і в класах, що працюють за загальноосвітніми програмами.

 3.10. Позакласна робота з учнями цих класів проводиться з урахуванням всебічного розвитку особистості, специфіки обраних предметів для поглибленого вивчення, профорієнтаційного спрямування (проведення гурткових занять, олімпіад, конкурсів, зустрічей з діячами науки і культури).

 3.11. Зміст і форми проведення навчальної практики узгоджуються зі змістом навчальних програм, що вивчаються поглиблено.

 3.12. Бібліотека закладу, крім книг передбачених для шкільних бібліотек, комплектується довідковою і науково-популярною літературою, періодичними виданнями з урахуванням поглибленого вивчення певних предметів.

 3.13. Державна підсумкова атестація та оцінювання навчальних досягнень учнів, які навчаються за програмами поглибленого вивчення предметів, здійснюється згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.Фінансове забезпечення

 4.1. Фінансово-господарська діяльність закладу, у якому є класи з поглибленим вивченням окремих предметів, здійснюється на основі його кошторису.

 Основним джерелом формування кошторису закладу державної або комунальної форми власності є бюджетні асигнування, які визначаються з урахуванням потреб забезпечення поглибленого вивчення навчальних предметів.

 4.2. Заклад, у якому є класи з поглибленим вивченням окремих предметів може залучати в порядку, визначеному законодавством, додаткові фінансові ресурси за рахунок надання платних додаткових послуг та інших послуг передбачених Статутом закладу, а також за рахунок банківських кредитів, добровільних пожертвувань і благодійних внесків юридичних і фізичних осіб.

 4.3. Загальноосвітній навчальний заклад, у якому створені класи з поглибленим вивченням окремих предметів, може комплектуватися та працювати за індивідуальним штатним розписом, складеним згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, і затвердженим відповідним органом управління освітою, якому підпорядкований заклад.

 4.4. З урахуванням специфіки змісту й організації навчально-виховного процесу в закладі може вводитись додаткова посада заступника директора з навчально-виховної або науково-методичної роботи.

 4.5. Для забезпечення психолого-педагогічної підтримки навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі створюється психологічна служба.

 4.6. За рішенням відповідних органів управління освітою встановлюються надбавки до посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним та науково-методичним працівникам, що викладають предмети, які вивчаються поглиблено.