จันทรุปราคา (เรียกได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่นจันทรคาธ, จันทรคราส, ราหูอมจันทร์ หรือ กบกินเดือน) คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์, โลก และดวงจันทร์เรียงอยู่ในแนวเดียวกันพอดี หากเกิดขึ้นในช่วงพระจันทร์เต็มดวง เมื่อดวงจันทร์ผ่านเงาของโลก จะเรียกว่า จันทรุปราคาปรากฏการณ์จันทรุปราคาแม้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่มีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อในหลายวัฒนธรรมมาช้านาน รวมทั้งของไทยด้วย ซึ่งลักษณะของจันทรุปราคาขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงจันทร์ที่เคลื่อน ที่ผ่านเงาของโลกในเวลานั้นๆ

จันทรุปราคา Lunar Eclipse (Note how these 2 combine จันทร + อุปราคา)

เรียกได้ can be called

หลายอย่าง  many/various things

(ตัว)อย่างเช่น for example

ปรากฏการณ์ event; phenomenon

เกิดขึ้น happen; occur

ดวงอาทิตย์ the sun

โลก  world; earth

ดวงจันทร์ the moon

เรียง arrange; line up

อยู่ในแนวเดียวกันพอดี to line up just so (แนว functions like ‘row’ here)

หาก if  

ช่วงพระจันทร์เต็มดวง during a full moon

เมื่อดวงจันทร์ผ่านเงาของโลก when the moon passes the shadow of the world

แม้ even though

จะเกิดขึ้น this happens

ตามธรรมชาติ  naturally (according to nature)

อิทธิพล influence

ความคิดและความเชื่อ ideas and beliefs

หลายวัฒนธรรม various cultures

ช้านาน for/since a long time  

รวมทั้ง including

ลักษณะ characteristic

ตำแหน่ง  position

คลื่อน  move