Títol: Pensam, cream, escrivim

Nom grup: Escriptura lliure

Membres del grup:

Malen Ferrer

Joana Aina Covas

Cristina Llobet Martínez

Mariantònia Guardiola

INTRODUCCIÓ

La nostra proposta és presentar 4 activitats a partir de les quals incentivar la  motivació dels alumnes a escriure, millorar la l’expressió escrita  i les seves competències lingüístiques en general. Es tracta que cada alumne parteixi del seu nivell i dels seus interessos. Suggerim quatre possibles activitats.

Grup: 1er i 2n cicle de primària

Activitat 1

ENUNCIAT

Elaboració d’un text lliure partint d’una idea, una vivència pròpia, una emoció,... Representació del tex produït mitjançant un dibuix.

OBJECTIUS 

- Crear texts lliures.

- Sentir motivació cap a la lectoescriptura.

- Expressar de manera oral i escrita idees, sentiments, emocions...

CONTINGUTS 

- Creació de texts lliures.

- Motivar-se amb la escriptura.

- Expressió oral i escrita d'idees, sentiments, emocions,...

METODOLOGIA         

El mestre demanarà a cada als alumnes que pensin alguna vivència, notícia, idea, emoció,... pròpia de cada un d'ells. Després ho explicarem de manera oral a nivell de grup. Si l'alumne participa poc, el mestre el motivarà fent-li preguntes i mostrant-li interès cap el que ens vol expressar. Després el hi demanarem que ho expliquin per escrit damunt una fitxa elaborada per el mestre. Quan acabin ho mostraran al metre i si és correcta li demanarem que facin un dibuix de la notícia.  

TEMPORALITZACIÓ

Un dia a la setmana durant tot l'any.  

AVALUACIÓ

L’avaluació és durà a terme mitjançant l’observació. Cada nin produirà el text segons el seu nivell i així el mestre anirà augmentant l’exigència segons els coneixements de cada nin.

Activitat 2

Cantam les nostres lletres

A partir de la música de la cançó “Ain’t no mountains high enough” inventau una lletra on expresseu alguna idea o sentiment tot cuidant les normes ortogràfiques, el ritme i la música.

Podeu utilitzar els recursos de la xarxa per informar-vos i una wiki per anar redactant.

OBJECTIUS

- Expressar per escrit un sentiment una idea o emoció sobre la base d’una cançó que desenvolupi la sensibilitat, la creativitat i el gust estètic.

- Respectar rimes i ritmes de la poesia.

- Utilitzar diferents fonts per tal d’obtenir suports a l’hora de dur a terme la tasca.

- Posar en pràctica hàbits i estratègies que permetin el treball cooperatiu.

CONTINGUTS

- Redacció d’un text per a una cançó.

- Ús guiat d’una wiki.

- Ús de les normes ortogràfiques i d’estil.

METODOLOGIA

S’agruparan de 3 en 3, amb un ordinador cada un si és possible. Es crearà una wiki per grup.

TEMPORITZACIÓ

Es calculen tres sessions aproximadament.

AVALUACIÓ

S’avaluarà la qualitat del producte, l’esforç, l’interès i el treball en equip.

ACTIVITAT 3

FEIM UN CONTE?

Aquesta activitat consisteix en crear un conte en parelles. La mestra, a partir d’unes imatges, les farà triar el personatge principal, després els farà triar un lloc on ha de passar la història i finalment els donarà a triar un objecte màgic entre d’altres.

Quan ja hagin escrit la història, hauran de cercar imatges relacionades amb el seu conte, que llavors mostraran als seus companys quan facin l’exposició oral.

 

OBJECTIUS

- Escriure una narració.

- Introduir els termes d’introducció, nus i desenllaç.

- Construir frases correctament.

- Descriure personatges, llocs, etc.

- Lectura i comprensió d’una narració.

- Entonació adequada dels textos.

- Aprendre a cercar fotografies per internet.

CONTINGUTS

- Redacció d’una narració.

- Ús de les normes d’ortografia i d’estil.

METODOLOGIA

 Es treballarà en parella, i utilitzaran un ordinador per cada dos per poder cercar les fotos.

TEMPORITZACIÓ

Durarà entre 3 o 4 sessions depenent del ritme de l’alumnat.

AVALUACIÓ

S’avaluaran els objectius de la unitat didàctica i també s’avaluarà la feina en parella i l’interès i motivació dels alumnes.

ACTIVITAT 4

Aquesta imatge l’he extreta del següent enllaç: vishnu

VISHNU

Dins del programa School to school de la Fundació Vicente Ferrer, se’ns ofereix un material per conèixer més les tradicions i festivitats. Ens emmarcam en el coneixement de les seves festivitats religioses i per tant, dels seus déus i deeses.

OBJECTIUS

- Promoure l’escolta activa mitjançant activitats en les que l’hagin de treballar.

- Reproduir gràficament la comprensió oral que se’n faci.

- Llegir de forma comprensiva amb un objectiu definit el mateix text que s’havia escoltat.

- Comparar el que s’havia entès amb la imatge amb la que es representa.

- Respectar les produccions dels companys i companyes així com les d’un/a mateix/a.

CONTINGUTS

- La descripció.

- La comparació.

- Déus i deeses hindús: Brahma, Vishnu, Ganesha...

- Escolta activa per a la plasmació en reproduccions gràfiques.

- Lectura comprensiva de les descripcions dels déus i deeses prèviament escoltades.

- Descobriment partint de la comparació com a nexe i punt de partida de la diferència de costums, cultura i religió.

METODOLOGIA

L’alumnat ha mostrat molt d’interès cap a aquest material i s’ofereix una activitat que des d’un primer moment els resulta engrescadora ja que serà un material per enviar a Anantapur, als nens i nenes amb els que feim el programa d’intercanvi i sensibilització. A més, es presenta com a activitat plàstica. Es preparen amb fulls DinA5, ceres dures i llapis de color. Primer han d’escoltar, podran agafar les notes que necessitin per poder recordar-ho i reproduir-lo. Comencen a fer el seu dibuix. Es torna a llegir, aclarint vocabulari si escau. Segueixen dibuixant. Es presenta el mateix text a la PDI que ara poden llegir.

Finalment l’encarregat TIC fa una cerca d’imatges per mostrar la representació del déu o deesa. I comparam la seua imatge amb la trobada.

L’alumnat que vulgui (sol ser tota sa classe) s’emporta descripcions i fulls de colors per continuar fent més representacions pictòriques.

Entre tota la classe es triarà quins dibuixos enviam als nens i nenes d'Anantapur.

TEMPORITZACIÓ

Dues sessions de dues hores seguides. Una hora de feina a casa.

AVALUACIÓ

Consistirà en una avaluació formativa, mitjançant l’observació directa, així com les representacions que en facin. Es valora positivament l’esforç i dedicació, així com la sensibilització cap al coneixement i acceptació d’una cultura, religió i costums diferents a la pròpia.