É

Si

m

ecreto 79 2002 o 14 o erelr mmm

Pre-inscrincion > ACCESO

As ensinanzas de artes plásticas e deseño están constituidas por un conzunto de ciclos fbrmatioos cun/La organización modular variable tanto na duración destes como na diaerszdade de áreas de coñecemento en fiinción dosazktintos pamposprofisionaiï. Os ciclosperseguenformarprofésíonais das artes}: con capacidade para crear e interpretar sucesos estéticos. Alén dos coñecementos teóricos e técnicos ropios de cada especíalidade, o ensino oriéntase cara ao desenoolfemento no alumnado da capacidade profesional e defználise para enfocar os proxectos cun/za mirada

bnÏzinal e significativa.

I: ¡na e ormaclon ractlcae