Keravan Pallo -75 RY:n säännöt


Keravan Pallo -75 RY:n säännöt


 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Keravan Pallo –75 r.y., perustettu 13.12.1975, koti- ja toimipaikkana Keravan kaupunki. Seuran kieli on suomi ja se kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto r,y.:een, Finlands Bollförbund rf., josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.

 

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti

jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

- kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa;

- harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;

- sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;

- tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä

- mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja –asusteita.

Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten

tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia,

keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa.

Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

 

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

 

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Johtokunta voi nimetä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran

jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia

tai on suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kaikki johtokuntaan valittavat sekä seuran kanssa kirjallisen toimihenkilösopimuksen tekevät ovat seuran jäseniä valinnan ja/tai sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Jäsenyys on toimikauden mittainen.

 

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan

merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen,

- toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka

- syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä

päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole

suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään

päivämäärään mennessä.

Johtokunta ja SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä

annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.

 

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä ainais- ja kannattajajäsenten jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

 

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään

helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan

määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään

14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla.

 

10 § Kevät- ja syyskokous

A. kevätkokouksessa

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien

antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 Päätetään kokous

 

B. syyskokouksessa

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

9 Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä

10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 Päätetään kokous

 

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi,

seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen

esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi

kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä,

kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on

tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava

sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa

kokouksessa.

 

13 § Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota

on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että

eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali

ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen

puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja

käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella

15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla

sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi

valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6-8 jäsentä.

Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla

eroaa puolet arvan perusteella. Erovuoroinen johtokunnan jäsen voidaan valita

johtokunnan jäseneksi

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi

sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita

myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan

kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä

vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista

velvoitteista

4 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

5 Vastata seuran taloudesta

6 Pitää jäsenluetteloa

7 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

8 Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten

9 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen

kevätkokousta

10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

12 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien

anomisesta

14 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

15 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä

sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan

(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

18 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4)

enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

 

19 § Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään

toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen

luovutuksesta huolehtii joko johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

20 § Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain

säännöksiä.

Muutoshistoria:

16.02.2012: §5: Lisätty:

Kaikki johtokuntaan valittavat sekä seuran kanssa kirjallisen toimihenkilösopimuksen tekevät ovat seuran jäseniä valinnan ja/tai sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Jäsenyys on toimikauden mittainen.


Keravan Pallo -75 Ry.