ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1987,2 kWp ΣΤΟ ΝΟΜΟ (-) ΔΗΜΟ (-) - ΘΕΣΗ «-»

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α.1 Περιγραφή

To έργο αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 1,98 MWp στην θέση (-) του Δήμου (-) του Νομού (-).

Tο έργο περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό, κατασκευαστικές εργασίες και υπηρεσίες:

Προμήθεια εξοπλισμού

Ποσότητα: 8.640 τεμάχια

Συνολική ισχύς: 1987,2 KWp

Ποσότητα: 180 τεμάχια

Δίκτυο μέσης τάσης εντός σταθμού

DC και AC συνδέσεις και πίνακες χαμηλής τάσης

Εγκατάσταση Γειώσεων

Κατασκευαστικές Εργασίες & Υπηρεσίες

Α.1.1. Σκοπιμότητα της Επένδυσης

Το έργο θα συμβάλλει  στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας με τρόπο τεχνικοοικονομικά συμφέροντα, δίνοντας παράλληλα σημαντική βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος. Η «πρώτη ύλη» παραγωγής ενέργειας για το συγκεκριμένο έργο είναι ο ήλιος και η λειτουργία του φωτοβoλταϊκού πάρκου δεν προκαλεί κανενός είδους στερεά, υγρά ή αέρια απόβλητα ή άλλου είδους ρύπους ή απόβλητα.

 

Α.1.2. Περιγραφή Προϊόντων που θα Παραχθούν

Η επιχείρηση θα λειτουργεί υπό το καθεστώς του ανεξάρτητου παραγωγού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως αυτό καθορίζεται από τους Νόμους 2244/94, 2773/99 και 3468/06, και κατά συνέπεια το σύνολο της παραγωγής θα απορροφάται κατά προτεραιότητα και αποκλειστικά από το ηλεκτρικό σύστημα (ΔΕΣΜΗΕ) σύμφωνα με τους τεχνικούς περιορισμούς του Συστήματος.

Το καθεστώς αυτό, της κατά προτεραιότητας απορρόφησης της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα παραμένει σε ισχύ και μετά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας  σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες.

Με βάση τα ανωτέρω, η διάθεση της παραγόμενης ενέργειας είναι εξασφαλισμένη. Όλα τα ανωτέρω έχουν ληφθεί υπόψη στην οικονομική ανάλυση της επένδυσης.

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ παραγόμενου προϊόντος

Μετά την επένδυση

Μετά την επένδυση

Ηλεκτρική ενέργεια

MWh

2.728,5

1.099.094€

ΣΥΝΟΛΑ

     1.099.094€  

Το μοναδικό προϊόν που θα παράγει το Φωτοβολταϊκό  Πάρκο είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Το προϊόν αυτό θα διοχετεύεται απ’ ευθείας στο Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέσω του δικτύου διανομής Μέσης Τάσης 20kV, στα πλαίσια Συμβάσεως Αγοραπωλησίας δεκαετούς διάρκειας που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα και του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) για τον σκοπό αυτό. Η Σύμβαση αυτή, θα περιλαμβάνει τους εμπορικούς και τεχνικούς όρους βάσει των οποίων γίνεται η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας ενώ σύμφωνα με τον προσφάτως ψηφισθέντα Νόμο 3468/06, η σύμβαση αγοροπωλησίας ενέργειας δύναται να ανανεωθεί μονομερώς από τον επενδυτικό φορέα για δέκα πρόσθετα χρόνια με το πέρας της πρώτης δεκαετίας. Το σύνολο της παραγωγής απορροφάται κατά προτεραιότητα από τον ΔΕΣΜΗΕ προς 402,82€/MWh.

Η συνολικά εκτιμώμενη παραγωγή σύμφωνα με την σχετική μελέτη του ηλιακού δυναμικού της περιοχής σε συνδυασμό με την δυναμικότητα της εγκατάστασης και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αναμενόμενες απώλειες (ηλεκτρικές απώλειες μεταφοράς, μετασχηματισμού κλπ) όπως αναλυτικά περιγράφονται στην σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε και αναφέρεται αναλυτικότερα στην παράγραφο Α.2.10., αναμένεται να είναι 2.728,5 MWh ετησίως.

Α.1.3. Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες

Το σύστημα παραγωγής ενέργειας αποτελείται αμιγώς από συστοιχίες φωτοβολταϊκών πλαισίων, συνεπώς η μοναδική πρωτογενής ενέργεια που χρησιμοποιεί είναι η ηλιακή. Δεν απαιτείται κανενός άλλου είδους ενέργεια για τροφοδοσία της εγκατάστασης. Επισημαίνεται, ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν τα συστήματα tracking παρακολούθησης του ήλιου είναι ελάχιστη, και προέρχεται από την ιδία την παραγωγή του πάρκου.

Η παραγόμενη Συνεχής Τάση των συστοιχιών συνδέεται σε κατάλληλους Μετατροπείς Τάσεως (Inverter) που την μετασχηματίζουν σε Εναλλασόμενη Τάση. Εν συνεχεία η έξοδος του Inverter με χρήση  μετασχηματιστών 0,4/20 KV θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) της ΔΕΗ.

Στις Μονάδες Φωτοβολταϊκών Πάρκων ως “πρώτη ύλη” για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας. Τα βασικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής είναι ότι:

Είναι εγχώρια και ανανεώσιμη και διατίθεται ελεύθερα προς εκμετάλλευση όπως και όλες οι μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπως η αιολική, οι υδατοπτώσεις, η γεωθερμία κλπ.

Το κλάσμα της ενέργειας που απομαστεύεται από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία ως προς το περιεχόμενο της προσπίπτουσας ενέργειας του ήλιου είναι ιδιαίτερα χαμηλό και ως εκ τούτου δεν επιδρά καθόλου στις κλιματολογικές συνθήκες και γενικότερα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Η εκτιμώμενη μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία είναι χαρακτηριστικό γενικά σταθερό κατά την διάρκεια ζωής του έργου (20 έτη) με μικρές διακυμάνσεις πάνω και κάτω και προσδιορίζει την διαθεσιμότητα της “πρώτης ύλης” που στην περίπτωση αυτή είναι η ενέργεια του ήλιου και είναι ελεύθερα διαθέσιμη. Την εκμετάλλευση και την λειτουργία της επένδυσης βαρύνουν μόνον τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης (επισκευές, αναλώσιμα,  ασφάλιση ).

Α.1.4. Τόπος Εγκατάστασης Επένδυσης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, φωτοβολταϊκός σταθμός θα τοποθετηθεί στην θέση (-) του Δήμου (-) του Νομού (-).

Από το τοπογραφικό του έργου παρέχονται οι συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ87, φαίνεται ότι οι κατά προσέγγιση συντεταγμένες σε παγκόσμιο σύστημα φ, λ του χώρου εγκατάστασης είναι:

φ:        22° 41’ 17”

λ:        25° 38’ 58”

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται

Για την επιλογή του τρόπου τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο διαθέσιμο γήπεδο ελήφθησαν υπ’ όψη τα ακόλουθα:

Το μέγεθος του γηπέδου

Οι κλίσεις του εδάφους και η ελαχιστοποίηση των χωματουργικών έργων

Η μεγιστοποίηση της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας στα φ/β πλαίσια

Η μείωση των απωλειών στις καλωδιώσεις

Η ευκολία στη συντήρηση του συστήματος

Οι αποστάσεις μεταξύ των σειρών των φ/β πλαισίων επιλέγονται με κριτήριο την αποφυγή σκιάσεων τις ώρες που η γωνία θέσης του ήλιου σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο είναι μικρή (συνήθως στις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους).  Για την αποφυγή σκιάσεων μεταξύ των σειρών των πλαισίων λαμβάνεται υπόψη και η γωνία που σχηματίζουν με το οριζόντιο επίπεδο, η οποία για τη συγκεκριμένη θέση υπολογίζεται περίπου στις 25° (μοίρες).


Α.2. Παραγωγική Διαδικασία

Α.2.1. Ενεργειακή Ροή στην Παραγωγική Διαδικασία

Η ροή της παραγωγής και η ροή ενέργειας ταυτίζονται στην προτεινόμενη επένδυση αφού το παραγόμενο προϊόν είναι η ηλεκτρική ενέργεια.

Η ροή ενέργειας του φωτοβολταϊκού σταθμού έχει ως ακολούθως: Μέρος της ηλιακής ενέργειας που προσπίπτει στις Φ/Β συστοιχίες μετατρέπεται σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC). Στη συνέχεια,  το συνεχές ρεύμα οδηγείται μέσω καλωδιώσεων στους inverters όπου μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο (AC) και κατόπιν στους Μετασχηματιστές όπου η τάση ανυψώνεται στα 20 KV για να γίνει εφικτή η σύνδεση στη Μ.Τ. Οι ενεργειακές απώλειες περιορίζονται στις θερμικές απώλειες κατά την μεταφορά, τη μετατροπή σε AC και τον μετασχηματισμό όπως προαναφέρθηκε.

Α.2.2. Συνοπτικά οφέλη

 

Η έννοια του ολικού ενεργειακού κόστους, το οποίο ορίζεται ως το άθροισμα του γνωστού συμβατικού κόστους παραγωγής και του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους προέκυψε από την ανάγκη αποτίμησης των πραγματικών  επιπτώσεων  από την παραγωγή ενέργειας στην οικονομία. Περιλαμβάνει τις διάφορες απ' ευθείας επιδοτήσεις από την πολιτεία προς τις εταιρείες παραγωγής, καθώς και τις έμμεσες, όπως φοροεκπτώσεις, απαλλαγές από ΦΠΑ, δυνατότητα χρήσης ορυκτών αποθεμάτων, ασφαλιστικές εξαιρέσεις, εξαγωγή και απώλεια συναλλάγματος, κλπ. Τα προαναφερόμενα κόστη και η περιβαλλοντική προστασία, αποτιμούν κυρίως τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών και την ποιότητα ζωής τους από την παραγωγή ενέργειας αν ληφθούν υπόψη το φαινόμενο της όξινης βροχής, το "νέφος" στις πόλεις, τα ραδιενεργά απόβλητα, η ρύπανση της θάλασσας από ατυχήματα κατά τη μεταφορά πετρελαίου καθώς και τα πυρηνικά ατυχήματα. Το μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο κόστος είναι αυτό του "φαινομένου του θερμοκηπίου", το οποίο απειλεί να δημιουργήσει μη αναστρέψιμα φυσικά φαινόμενα στον πλανήτη και να καταστρέψει το οικοσύστημα. Από τα ανωτέρω τίθεται πλέον ανάγκη εκτίμησης του ολικού κόστους παραγωγής ενέργειας, ώστε κάθε κοινωνία να μπορεί να χαράξει την ενεργειακή της πολιτική βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια.

 Συνοπτικά τα οφέλη που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδας μπορούν να χωριστούν στα παρακάτω:

Ενεργειακά

Τα ενεργειακά οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, είναι προφανή, καθώς η ηλιακή ενέργεια είναι μια φυσική πηγή ενέργειας, απαλλαγμένη πλήρως από ρυπογόνες εκπομπές αερίων (CO2, NOx, κλπ) ανεξάντλητη, και κυρίως εγχώρια. Υποκαθιστά δε ενέργεια παραγόμενη από εισαγόμενα ή εγχώρια ορυκτά καύσιμα, τα αποθέματα των οποίων είναι πεπερασμένα.

Η τεράστια ενεργειακή συνεισφορά που δύναται να έχει η ηλιακή ενέργεια στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης, είναι φανερό πως ισχύει και για την χώρα μας, ειδικότερα δε αν ληφθεί υπόψη το σχετικά υψηλό ηλιακό δυναμικό που διαθέτουν αρκετές περιοχές αυτής.

Εκτιμάται ότι η συνολικά παραγόμενη ενέργεια που θα απορροφάται ετησίως από το Ηλεκτρικό Σύστημα από το συγκεκριμένο έργο θα ανέρχεται περίπου στις 2.728,5 ΜWh ετησίως.

Οικονομικά

Το συνολικό κόστος της παρούσας επένδυσης ανέρχεται σε 9.963.984€ και η διάρκεια ζωής της είναι τουλάχιστον 20 έτη. Όσον αφορά τα γενικότερα οφέλη από την λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού για την εθνική οικονομία, σημειώνεται ότι παρόλο που η παραγωγή ηλεκτρισμού από Ηλιακή Ενέργεια δεν επιφέρει απαραίτητα αντίστοιχη μείωση των επενδυτικών αναγκών σε συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ορυκτών καυσίμων, αναλωσίμων αλλά και ανταλλακτικών που θα έπρεπε να δαπανηθούν για την παραγωγή της υποκαθιστάμενης ενέργειας.

Περιβαλλοντικά.

Η συνεισφορά της ηλιακής ενέργειας στην προστασία του περιβάλλοντος είναι αναμφισβήτητη, ιδιαίτερα σήμερα που οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την χρήση άλλων πηγών ενέργειας γίνονται όλο και περισσότερο αισθητές. Η αποφυγή αερίων ρύπων λόγω λειτουργίας του Α/Π είναι σημαντική και ανέρχεται  σε 2.371 tn CO2,43,23 tn SO2,  3,34 tn NΟx., όπως προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα:        

Πίνακας Α.2 Περιβαλλοντικά οφέλη έργου

Ρύποι που αποφεύγονται

Εκπομπές (g/kWh)

Mείωση Ρύπων (κιλά ανα έτος)

CO2

850

2371017,2

SO2

15,5

43236,19

NO2

1,2

3347,3

Σωματίδια

0,8

2231,5

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις αποδίδουν τη μέγιστη ισχύ τους κατά τις πιο ζεστές ώρες του καλοκαιριού, βοηθώντας έτσι σημαντικά το ηλεκτρικό σύστημα της περιοχής αλλά και της χώρας έτσι ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες διακοπών λόγω μεγάλης αύξησης της ζήτησης.

Α.2.3. Διαχείριση τυχόν αποβλήτων.

Η λειτουργία των μονάδων δεν προκαλεί κανενός είδους απόβλητα.

Α.2.4. Πρόγραμμα ανάπλασης χώρων.

Η αποκατάσταση των ελάχιστων φθορών που θα προκληθούν στο έδαφος του χώρου εγκατάστασης θα είναι σχεδόν πλήρης. Όλες οι εκσκαφές για τις καλωδιώσεις και την τοποθέτηση του εξοπλισμού θα επανακαλυφθούν με τα προϊόντα εκσκαφής, ώστε να μην υπάρξει αλλοίωση του ανάγλυφου. Οποιαδήποτε εναπομείναντα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρυνθούν από το χώρο εγκατάστασης και θα απορριφθούν σε ειδικά προβλεπόμενους χώρους.

Α.2.5. Ενεργειακή μετατροπή - επιλογη τεχνολογιας

Το σύστημα παραγωγής ενέργειας αποτελείται αμιγώς από συστοιχίες φωτοβολταϊκών πλαισίων, συνεπώς η μοναδική πρωτογενής ενέργεια που χρησιμοποιεί είναι η ηλιακή. Δεν απαιτείται κανενός άλλου είδους ενέργεια για τροφοδοσία της εγκατάστασης, πλην της ελάχιστης ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν τα συστήματα παρακολούθησης της λειτουργίας του έργου, η οποία προέρχεται από την ίδια την παραγωγή του πάρκου.

Η παραγόμενη Συνεχής Τάση των συστοιχιών συνδέεται σε κατάλληλους Μετατροπείς Τάσεως (Inverter) που την μετασχηματίζουν σε Εναλλασόμενη Τάση. Εν συνεχεία η έξοδος του Inverter με χρήση  μετασχηματιστών 0,4/20 KV όπως περιγράφεται σε επόμενο κεφάλαιο, θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) της ΔΕΗ.


Α.2.6.  Χρησιμοποιούμενη Τεχνολογία του σταθμού και τα κριτήρια επιλογής της

Η τεχνολογία των φωτοβολταικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην συγκεκριμένη εγκατάσταση, είναι η αυτή του πολυκρυσταλλικού πυριτίου.

Τα Φωτοβολταϊκά Στοιχεία δημιουργούνται με την επαφή δύο ημιαγωγικών στρωμάτων, ενός τύπου p και ενός τύπου n. Οταν το στοιχείο φωτίζεται, ένα ποσοστό των προσπιπτόντων φωτονίων με ενέργειες Eph=hf μεγαλύτερες του ενεργειακού κενού Eg της επαφής, απορροφάται και προκαλεί ηλεκτρικό ρεύμα (φωτόρευμα) ευθέως ανάλογο της πυκνότητας ισχύος του προσπίπτοντος ηλιακού φωτός.

Εικόνα Α1 : Η παραγωγή φωτορεύματος κατά τον φωτισμό επαφής ημιαγωγών (Φωτοβολταϊκό φαινόμενο)

Η απόδοση των φωτοβολταϊκών πλαισίων δεδομένου τύπου, εξαρτάται από 4 παράγοντες:

Α.2.7. Τεχνικά χαρακτηριστικά πρώτων υλών και ετοίμων  προϊόντων

Η επένδυση αφορά σε νέα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία. Πριν την επένδυση δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία, ούτε υφίσταται παραγωγική μονάδα. Στην συγκεκριμένη επένδυση ως “πρώτη ύλη” νοείται η ηλιακή ακτινοβολία και η περιεχόμενη ενέργειά του και το μοναδικό προϊόν προς πώληση είναι η ηλεκτρική ενέργεια.

Σε ότι αφορά την ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας ως φυσικό μέγεθος γίνονται μετρήσεις βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα βασικά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της (βλ. επόμενη ενότητα).  

Σε ότι αφορά στο προϊόν, δηλαδή την παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια, τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις Προδιαγραφές του ΔΕΣΜΗΕ και της ΔΕΗ.

Για την εν λόγω επένδυση με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές άδειες:

α) Το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας απορροφάται κατά προτεραιότητα από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εκτός των αιτιολογημένων περιπτώσεων που απαιτείται μείωση ισχύος για λόγους ασφαλούς λειτουργίας του Δικτύου.

β) Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια απορροφάται από το Δίκτυο μέσης τάσης 20 kV.

Α.2.8. Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας.

Η φωτοβολταϊκή  τεχνολογία είναι σήμερα από τις  πιο πετυχημένες και ανερχόμενες μορφές ΑΠΕ καθώς θεωρείται ώριμη και οικονομικά ανταγωνιστική, ενώ ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια.

Παραγωγική Διαδικασία

Αν και συνήθως γίνεται λόγος για «παραγωγή ενέργειας» και «κατανάλωση ενέργειας», η ενέργεια δεν δημιουργείται ούτε καταναλώνεται, απλά μετατρέπεται από μία μορφή σε άλλη.  Στην συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία ως πρώτη ύλη νοείται η ηλιακή ακτινοβολία και η περιεχόμενη ενέργεια της.

Όπως φαίνεται στο Σχέδιο Φάσης Παραγωγικής Διαδικασίας παρακάτω  η ηλιακή ακτινιβολία προσπίπτει στα φωτοβολταϊκά στοιχεία και μετατρέπεται σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC). Στη συνέχεια, οδηγείται στους αντιστροφείς  όπου μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο (AC) κατάλληλης συχνότητας και τέλος στον Μετασχηματιστή (Μ/Τ) όπυ η τάση ανυψώνεται για να συνδεθεί στο δίκτυο και από εκεί στην κατανάλωση.

(Σχέδιο Φάσεων Παραγωγικής Διαδικασίας):

Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλιακή Ενέργεια

Φ/Β

Γεννήτρια

Αντιστροφέας Ισχύος

Εναλλασσόμενο Ηλεκτρικό Ρεύμα

230 V / 50 Hz

Δίκτυο Μέσης Τάσης

Μετασχηματιστής τάσης (XT/MT)

Εναλλασσόμενο Ηλεκτρικό Ρεύμα

20 kV / 50 Hz

Α.2.9. Εκτίμηση Παραγωγής Μονάδας

Ι. Γενικά

Ο σταθμός θα μετατρέπει αδιάλειπτα, μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου, την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα εγχέεται στο δίκτυο Μέσης Τάσης (ανεξάρτητη παραγωγή) που θα κατασκευαστεί για τις ανάγκες του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Για τον προσδιορισμό της ενεργειακής παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο PVGIS του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επικουρικά χρησιμοποιήθηκε και το λογισμικό προσομοίωσης της SIEMENS Solar. Και οι δύο μέθοδοι υπολογισμού είναι εξίσου αξιόπιστες και δοκιμασμένες σε πλήθος περιπτώσεων και σε γεωγραφικές περιοχές με διαφορετικά κλιματολογικά χαρακτηριστικά. Η εφαρμογή δύο μεθόδων για την εκτίμηση της ενεργειακής παραγωγής του υπό μελέτη έργου διασφαλίζει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.  

ΙΙ. Yπολογισμοί με το Μοντέλο PVGIS

Όπως αναφέρθηκε, ένα ασφαλές και συντηρητικό μοντέλο υπολογισμού είναι το μοντέλο PVGIS του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http:// re.jrc.ec.europa.eu/ pvgis/ apps/ pvest.php? lang= en& map = europe).

Στον Πίνακα Α.3 παρουσιάζονται τα δεδομένα εισόδου (input data) για την εκτέλεση του μοντέλου PVGIS.

Πίνακας Α.3 Δεδομένα εισόδου του μοντέλου PVGIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον υπό μελέτη φωτοβολταϊκό σταθμό.

Χαρακτηριστικό

Τιμή

Τοποθεσία

22°41’17”Βόρεια 25°38’58” Ανατολικά, Υψόμετρο: 1044 m

Πλησιέστερη πόλη

(-), Ελλάδα (15 km)

Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστήματος

1.0 kW (crystalline silicon)

Κλίση των στοιχείων (modules)

29.0°

Προσανατολισμός (azimuth) των στοιχείων modules

0.0°

Εκτιμώμενες απώλειες λόγω θερμοκρασίας

8,5% (χρησιμοποιώντας τοπικά δεδομένα θερμοκρασίας)

Εκτιμώμενες απώλειες λόγω φαινομένων γωνιακής ανάκλασης (angular reflectance effects)

2.6%

Άλλες απώλειες (καλώδια, inverter κ.ά)

10.0%

Συνδυασμένες απώλειες συστήματος PV

21.1%

Στον Πίνακα και το Σχήμα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μοντέλου PVGIS για τον υπό μελέτη Φ/Β σταθμό.

Πίνακας Α.4 Μηνιαία και ημερήσια παραγωγή kWh/kW (ισοδύναμες ώρες λειτουργίας).

Αποτελέσματα: Ονομαστική ισχύς=1.0 kW, Απώλειες συστήματος=10.0%

Κλίση=29ο , Προσανατολισμός=0ο

Μήνας

Production per month (kWh/month)

Production per day (kWh/day)

Ιανουάριος

70

2.3

Φεβρουάριος

79

2.8

Μάρτιος

114

3.7

Απρίλιος

137

4.6

Μάϊος

152

4.9

Ιούνιος

156

5.2

Ιούλιος

159

5.1

Αύγουστος

156

5.0

Σεπτέμβριος

141

4.7

Οκτώβριος

108

3.5

Νοέμβριος

72

2.4

Δεκέμβριος

61

2.0

Ετήσιος Μέσος Όρος

117

3.9

Ετήσια παραγωγή (kWh)

1406

Σχήμα Α.1 Μηνιαία παραγωγή kWh/kW (ισοδύναμες ώρες λειτουργίας ΦΒ σταθμού)

ΙΙΙ. Υπολογισμοί με το Μοντέλο Siemens Solar

Με βάση το πρόγραμμα προσομοίωσης της SIEMENS Solar και με στατιστικά ηλιακά δεδομένα της ΕΜΥ για την περιοχή της Σπάρτης, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το σύστημα, σε ετήσια βάση, προβλέπεται να είναι ίση με 2.651.024 kWh περίπου.

Πίνακας Α.5 Εκτιμώμενη μηνιαία ενεργειακή παραγωγή του φωτοβολταϊκού σταθμού με βάση την προσομοίωση  SIEMENS Solar.

Μήνας

ΑΠΟΔΟΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1980 kWp (kWh/μήνα)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

163.202,3

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

164.648,4

ΜΑΡΤΙΟΣ

234.285,1

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

208.259,5

ΜΑΙΟΣ

256.294,7

ΙΟΥΝΙΟΣ

271.873,4

ΙΟΥΛΙΟΣ

277.537,4

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

280.073,0

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

245.013,7

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

218.852,6

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

167.736,8

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

163.246,9

ΣΥΝΟΛΟ

2.651.023,8

Αναλυτικά αποτελέσματα του προγράμματος προσομοίωσης της SIEMENS Solar εμφανίζονται στα Σχήματα Α.2 έως Α.4.

Σχήμα Α.2. Γενικά χαρακτηριστικά του Φ/Β σταθμού και μηνιαία εκτίμηση της ενεργειακής παραγωγής.


Σχήμα Α.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Φ/Β σταθμού και συντελεστές ενεργειακών υπολογισμών.


 

Σχήμα Α.4 Εκτίμηση της ημερήσιας διακύμανσης της ενεργειακής παραγωγής για όλους του μήνες του έτους.

Και τα δύο μοντέλα δίνουν παρόμοια αποτελέσματα για την ενεργειακή παραγωγή του φωτοβολταϊκου σταθμού (απόκλιση 2,8%). Ίσως τελικά αυτή η απόκλιση να προκύπτει και από το γεγονός ότι στο μεν μοντέλο SIEMENS SOLAR πηγή συλλογής ηλιακών δεδομένων είναι η Σπάρτη, ενώ στο μοντέλο PVGIS πηγή συλλογής ηλιακών δεδομένων είναι η Τρίπολη.


ΙV. ΠΩΛΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Mε βάση την παραπάνω ανάλυση, η συνολική ετήσια ενεργειακή παραγωγή του φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση  (-)  παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1.   

Πίνακας 5.1 Συνολική ετήσια ενεργειακή παραγωγή του Φ/Β σταθμού, βάσει του μοντέλου PVGIS.

Εκτιμώμενες ισοδύναμες ώρες λειτουργίας (h/year)

1.406,00

Ετησία διαθεσιμότητα

 

99,0%

Συντελεστής απορροφήσεως ενέργειας

99,0%

Ονομαστική ετησία παραγωγή σε MWh

2.783,9

Ετησία παραγωγική δυναμικότητα μονάδος MWh

2.756,0

Συνολική διατιθέμενη ετησία παραγωγή MWh (πρόβλεψη)

2.728,5

Β.1. Κόστος Επένδυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα

Οι συνολικές δαπάνες που προβλέπονται στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος επενδυτικού σχεδίου ανέρχονται στα 9.963.984,00  €. 

Ο τρόπος κάλυψης των απαιτούμενων αυτών κεφαλαίων παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Β-1: Το χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου.

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΟΣΟ (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ίδια Κεφάλαια

2.490.996,00 €

25%

Δημόσια Επιχορήγηση

3.985.593,60 €

40%

Τραπεζικός Δανεισμός

3.487.394,40 €

35%

Γενικό Σύνολο Επένδυσης

9.963.984,00 €

100%

Σε ότι αφορά τον τρόπο κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων αλλά και της εξασφάλισης του απαιτούμενου τραπεζικού δανεισμού, λεπτομερής αναφορά έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην παράγραφο Α.2.4.

Αναφορικά με την δημόσια επιχορήγηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο (ν.3299/2004 άρθρο 4 παρ.1), η επιχορήγηση είναι 40%.

Τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται, τόσο για τη χρηματοδότηση του κόστους του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, θα προκύψουν από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου του φορέα της επένδυσης . Το ποσό της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στα 2.490.996,00 €. 


Πίνακας Β-3: Οι προβλεπόμενες χρηματορροές του μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ  ΔΟΣΕΩΝ  ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  (ΣΕ €)

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

3.487.394,40 €

 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

1,72%

 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

44,0

Τρίμηνα

     ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΩΦΛΗΣΗΣ

ΙΣΕΣ ΤΟΚΟΧ/ΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

4,0

Τρίμηνα

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ

 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ

239.932,73 €

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΌΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ

3.487.394,40 €

 

ΥΨΟΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ

87.184,86 €

 

 

 

 

 

 

3 MHNA ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟΚΟΣ

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ

ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1o

59.983,2

0,0

59.983,2

3.487.394,4

2ο

59.983,2

0,0

59.983,2

3.487.394,4

3ο

59.983,2

0,0

59.983,2

3.487.394,4

4ο

59.983,2

0,0

59.983,2

3.487.394,4

5ο

59.983,2

87.184,9

147.168,0

3.400.209,5

6ο

58.483,6

87.184,9

145.668,5

3.313.024,7

7ο

56.984,0

87.184,9

144.168,9

3.225.839,8

8ο

55.484,4

87.184,9

142.669,3

3.138.655,0

9ο

53.984,9

87.184,9

141.169,7

3.051.470,1

10ο

52.485,3

87.184,9

139.670,1

2.964.285,2

11ο

50.985,7

87.184,9

138.170,6

2.877.100,4

12ο

49.486,1

87.184,9

136.671,0

2.789.915,5

13ο

47.986,5

87.184,9

135.171,4

2.702.730,7

14ο

46.487,0

87.184,9

133.671,8

2.615.545,8

15ο

44.987,4

87.184,9

132.172,2

2.528.360,9

16ο

43.487,8

87.184,9

130.672,7

2.441.176,1

17ο

41.988,2

87.184,9

129.173,1

2.353.991,2

18ο

40.488,6

87.184,9

127.673,5

2.266.806,4

19ο

38.989,1

87.184,9

126.173,9

2.179.621,5

20ο

37.489,5

87.184,9

124.674,3

2.092.436,6

21ο

35.989,9

87.184,9

123.174,8

2.005.251,8

22ο

34.490,3

87.184,9

121.675,2

1.918.066,9

23ο

32.990,8

87.184,9

120.175,6

1.830.882,1

24ο

31.491,2

87.184,9

118.676,0

1.743.697,2

25ο

29.991,6

87.184,9

117.176,5

1.656.512,3

26ο

28.492,0

87.184,9

115.676,9

1.569.327,5

27ο

26.992,4

87.184,9

114.177,3

1.482.142,6

28ο

25.492,9

87.184,9

112.677,7

1.394.957,8

29ο

23.993,3

87.184,9

111.178,1

1.307.772,9

30ο

22.493,7

87.184,9

109.678,6

1.220.588,0

31ο

20.994,1

87.184,9

108.179,0

1.133.403,2

32ο

19.494,5

87.184,9

106.679,4

1.046.218,3

33ο

17.995,0

87.184,9

105.179,8

959.033,5

34ο

16.495,4

87.184,9

103.680,2

871.848,6

35ο

14.995,8

87.184,9

102.180,7

784.663,7

36ο

13.496,2

87.184,9

100.681,1

697.478,9

37ο

11.996,6

87.184,9

99.181,5

610.294,0

38ο

10.497,1

87.184,9

97.681,9

523.109,2

39ο

8.997,5

87.184,9

96.182,3

435.924,3

40ο

7.497,9

87.184,9

94.682,8

348.739,4

41ο

5.998,3

87.184,9

93.183,2

261.554,6

42ο

4.498,7

87.184,9

91.683,6

174.369,7

43ο

2.999,2

87.184,9

90.184,0

87.184,9

44ο

1.499,6

87.184,9

88.684,4

0,0

ΣΥΝΟΛΟ

1.469.588,00

3.487.394,40

4.956.982,40

 

Β.2. Παραδοχές Προβλέψεων

Β.2.1. Πωλήσεις

Οι λειτουργικές χρηματικές εισροές από την υλοποίηση της επένδυσης θα προέρχονται αποκλειστικά από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3468/06.

Πίνακας Β-4: Το εκτιμώμενο ύψος πωλήσεων

Β.2.2. Κύκλος Εργασιών

Ως τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνονται τα 0,40282€/kWh[1].

Πίνακας Β-5: Ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ     (€ / KWh)

ΠΟΣΑ ΣΕ €

1ο ΕΤΟΣ

2ο ΕΤΟΣ

3ο ΕΤΟΣ

4ο ΕΤΟΣ

5ο ΕΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας

0,402820

1.099.094

1.099.094

1.099.094

1.099.094

1.099.094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

1.099.094

1.099.094

1.099.094

1.099.094

1.099.094

Β.2.3. Λοιπά Έξοδα

Α. Ασφάλιστρα παγίων

Το κόστος ασφάλισης του φωτοβολταϊκού σταθμού λογίζεται ως το 0,4% επί της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού και των ειδικών εγκαταστάσεων.

B. Τέλη και δημοτικοί φόροι

Βάσει του Ν.3468/06, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν υποχρεούνται στην καταβολή τελών υπέρ των τοπικών δήμων, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο 3% επί της αξίας της πωλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Πίνακας Β-6: Τα εκτιμώμενα λοιπά έξοδα

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1ο ΕΤΟΣ

2ο ΕΤΟΣ

3ο ΕΤΟΣ

4ο ΕΤΟΣ

5ο ΕΤΟΣ

1

Βιομηχανικό νερό

 

 

 

 

 

2

Ασφάλιστρα Παγίων

34.229,18

34.229,18

34.229,18

34.229,18

34.229,18

3

Ασφάλιστρα λοιπά (εμπορευμάτων κλπ)

 

 

 

 

 

4

Δαπάνες δικαιωμάτων τεχνογνωσίας (royalties, fees κλπ)

 

 

 

 

 

5

Δαπάνες δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (μεταλλείων, λατομείων κλπ)

 

 

 

 

 

6

Δαπάνες φύλαξης (security)

5.000,00

5.500,00

6.050,00

6.655,00

7.320,50

7

Δαπάνες συνεργείων καθαρισμού

 

 

 

 

 

8

Τέλη & Δημοτικοί φόροι

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Διατροφή προσωπικού

 

 

 

 

 

10

Λειτουργικές δαπάνες προστασίας & αποκατάστασης περιβάλλοντος

 

 

 

 

 

11

Λοιπά βιομηχανικά έξοδα (να αναφέρονται)

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

39.229,18

39.729,18

40.279,18

40.884,18

41.549,68

Β.2.4. Ενέργεια

Σχετική δαπάνη δεν προβλέπεται.

Β.2.5. Κόστος Παραγωγής

Α. Μισθοί υπαλλήλων

Δεν προβλέπεται πρόσληψη προσωπικού

Β. Έξοδα συντήρησης

Έχουν υπολογιστεί στην παράγραφο Α.2.12.

Γ. Λοιπά έξοδα

Έχουν υπολογιστεί στην παράγραφο Α.2.12.

Πίνακας Β-7: Το εκτιμώμενο κόστος παραγωγής

Ανάλυση Κόστους

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

Πρώτες ύλες

 

 

 

 

 

Βοηθητικά υλικά παραγωγής

 

 

 

 

 

Υλικά συσκευασίας

 

 

 

 

 

Ημερομίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους

 

 

 

 

 

Μισθοί υπαλλήλων εργοστασίου με το  σύνολο των επιβαρύνσεών τους

0

0

0

0

0

Εξοδα κίνησης - λειτουργίας εργοστασίου (ηλεκτρ. ενέργεια, υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο,  κλπ.)*

 

 

 

 

 

Εξοδα συντήρησης*

85.423

85.423

85.423

85.423

85.423

Εργασίες απο τρίτους (facon)

 

 

 

 

 

Λοιπά έξοδα **

39.229

39.729

40.279

40.884

41.550

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

124.652

125.152

125.702

126.307

126.973

Β.2.6. Κεφάλαιο Κίνησης

Σχετική δαπάνη δεν προβλέπεται

Β.2.7. Υφιστάμενα Δάνεια και Εξυπηρέτηση αυτών

Τρέχων δανεισμός δεν υφίσταται.

Β.2.8. Αποσβέσεις

Οι συντελεστές των αποσβέσεων ελήφθησαν σύμφωνα με το Π.Δ. 299/2003 «Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης».

Πίνακας Β-8: Οι εκτιμώμενες αποσβέσεις

Β.2.9. Έξοδα Διάθεσης

Έξοδα διάθεσης δεν προβλέπονται.

Β.3. Προβλέψεις Βιωσιμότητας – Αξιολόγηση Εκτιμώμενων Αποτελεσμάτων

Οι προβλέψεις βιωσιμότητας για τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας της μονάδας παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας Β-9: Προβλεπόμενα αποτελέσματα χρήσης.

Πίνακας Β-10: Η διανομή των προβλεπόμενων κερδών


Πίνακας Β-11: Προβλεπόμενες ταμειακές ροές


Πίνακας Β-12: Προβλεπόμενες Ροές Κεφαλαίου

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των προβλεπόμενων ταμειακών ροών (Πίνακας Ζ-11) για την επόμενη 10ετία*, προκύπτει ότι το Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης (IRR) της επένδυσης είναι θετικό και ίσο με 5,96%, γεγονός που καθιστά την υλοποίηση του παρόντος, ιδιαίτερα χαμηλής επικινδυνότητας επενδυτικού σχεδίου αν μη τι άλλο ελκυστική.


[1] Βάσει του Ν.3468/06, όπως αυτός τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ. 14610 υπουργική απόφαση.