ข้อมูลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562