GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació:   Títol Superior de Disseny

Nivell:   Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:   EDP02-INTRODUCCIÓ A LA BIÒNICA

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Segon

Primer

Específica

2

Departament:     Ciència i tecnologia

Idioma: Català

Horari: 

Web de l’assignatura:  https://sites.google.com/s/1KwyJ8nWLz4jqB9WWnYuk0xV6eSFummar/p/1fgxTomzk4wEN7uPC3KfFzX5t5cmFZGAv/edit

Professorat responsable:

Irene Mestre Massot

Correu electrònic: imestre@escoladisseny.com

Horari de tutories: -------------------

Cap de departament

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

L’assignatura pertany a la matèria Materials i Tecnologia aplicats al disseny de Producte.

2.2. Perfil professional

La biomimètica és una eina de creativitat per desenvolupar solucions innovadores. La fase de disseny d'un producte té una influència important en els costos de producció, determinant també les especificacions, els materials a utilitzar i l'impacte que tindrà sobre el medi.

Els dissenys de la natura són un exemple d'eficiència en el sentit més ampli de la paraula. Aleshores, l’assignatura pretén que l’alumnat pugui resoldre problemes de disseny inspirant-se en la natura, en les seves formes, els seus materials i els seus sistemes dinàmics.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

No té cap requisit essencial

3.2. Requisits recomanables 

Convé haver superat Fonaments científics i ecològics del disseny

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

4.2. CG/Competències generals

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Analitzar models i sistemes naturals i les seves aplicacions al disseny de productes i sistemes.

5. Resultats d’aprenentatge

Conèixer i analitzar les formes i els models naturals com a referents per el disseny.

Conèixer i analitzar els sistemes dinàmics de la natura per incrementar l’eficiència dels models artificials.

6. Continguts

 1.- La natura com a model per a l’home.

Biònica i biomimètica.

Les bases de la biomimesi

Els nivells de la biomimètica: Forma, materials i sistemes.

Analogia i homologia

La biomimesi com a eina projectual

 2.- La forma

Nivells d’organització de la matèria

Classificació de les formes

Forma-funció

Les solucions funcionals de la natura.

 3.- Anàlisi matemàtica de la forma bidimensional

Sistemes de coordenades

Geometria de les formes bàsiques

Roses polars i cors matemàtics: flors, fulles i fruits.

El mòdul d’or i la successió de Fibonacci a la natura.

 4.- Anàlisi matemàtica de la forma tridimensional

Les formes tridimensionals

Formes polièdriques a la natura

Superfícies quàdriques

 5.- Les formes del creixement

Espirals

Fragmentació

Formes sinuoses i ramificades

Fractals

 6.- La limitació de les formes

Tipus de creixement

Transformacions i comparacions de formes afins

Forma i grandària: l’efecte escala

  7.- Les formes de la tensió i la resistència

Flexibilitat i rigidesa

Tracció i compressió

Catenàries i paràboles

Palanques

 8.- Els materials biomimètics

 9.- Els sistemes dinàmics a la natura i les seves analogies

Principis de dinàmica de fluïds

Estratègies evolutives

Disseny aerodinàmics

El vol: principis de sustentació

Ecolocalització

 10.- L’habitatge dels éssers vius

 11.- Els processos naturals i la seva aplicació al producte

La fotosíntesi i cicle del carboni

Els cicles biogeoquímics

Cicles biològics vs. cicles tècnics

Cicle de vida d’un producte

Les estratègies de sostenibilitat de la biosfera

La reconstrucció ecològica i el canvi de model

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Mètode expositiu

Cada tema es presentarà estructurat lògicament amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a l’assoliment de les competències de l’assignatura.

Classe expositiva participativa

A les classe expositives participatives s’incorporaran espais per a la participació i intervenció dels estudiants mitjançant activitats de curta durada a l’aula, com són les preguntes directes, les exposicions de l’estudiant sobre temes determinats o la resolució de problemes vinculats amb els plantejaments teòrics exposats

Aprenentatge basat en recerca

Aquest mètode tindrà com a punt de partida un treball de recerca que l’estudiant ha de dur a terme durant tot el quadrimestre, el qual serà redactat i exposat oralment i públicament a classe.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

30  hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

18 hores

Classes pràctiques

Individual

Aprenentatge basat en recerca

6 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació escrita

2 hores

Avaluació

Individual

Presentació oral d’un treball de recerca.

4 hores

Activitats de treball no presencial

20 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball de recerca

Individual

Elaboració d’un treball de recerca

12 hores

Estudi

Individual

Preparació per a la prova objectiva d’avaluació

8 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordinador de professor i projector

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi no n’hi ha.

7.5 Activitats complementàries

En principi no n’hi ha.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs i l’itinerari B per aquells alumnes que no assisteixen amb regularitat.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives. L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan del treball com de la prova objectiva haurà de ser de 4.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01 - CA02 - CA03 - CA04

10%

---

Prova oral

NR

CA12 - CA13 - CA14 - CA15

10%

---

Treball de recerca

R

CA06 - CA07- CA08- CA09- CA10- CA11- CA13- CA14- CA15

40%

40%

Prova objectiva final

R

CA05 - CA06 - CA07 - CA08 - CA10 - CA15.

45%

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Benyus, Janine M. Biomímesis. Tusquets editores, S.A. 2012. ISBN: 978-84-8383-399-5

Stevens, Peter S., Patrones y pautas en la naturaleza. Salvat Editores S.A. ISBN. 84-345-8399-2

Thompson, D’Arcy. Sobre el crecimiento y la forma. Herman Blume. ISBN. 84-7214-205-1

Vogel, Steven. Ancas y palancas. Tusquets editores, S.A. ISBN. 84-8310-682-5

Williams, Christopher. Los orígenes de la forma. Ed. Gustavo Gili S.A. Barcelona, 1984, ISBN 84-252-1168-9

 

9.2. Bibliografia complementària: 

Alsina, Claudi. Geometría cotidiana. Rubes. ISBN. 84-497-0017-5

Arredondo, Ernesto. Naturaleza inspiradora. Leitzaran Grafikak, S.L. ISBN. 978-84-608-4271-2

Borrás, Eliseo, Moreno, Pilar i Nomdedeu, Xaro. Ritmos: Matemáticas e imágenes. Nivola. ISBN. 84-95599-42-2

Ghyka, Matila. Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. Poseidón. ISBN. 84-85083-06-7

Hildebrandt, Stefan i Tromba, Anthony. Matemáticas y formas óptimas. Prensa Científica S.A. ISBN. 84-7593-039-5

Jou, David & al. Física para las ciencias de la vida. Mc Graw Hill. ISBN. 978-84-481-6803-2

Mandelbrot, Benoît. Los objetos fractales. Tusquets editores, S.A. ISBN. 84-7223-458-4

Mc Mahon, Thomas i Bonner, John Tyler. Tamaño y vida. Prensa Científica S.A. ISBN. 84-7593-016-6

Wasgenberg, Jorge. La rebelión de las formas. Tusquets editores S.A ISBN. 84-8310-975

9.3. Altres recursos: 

De l’aula:

Documentació proporcionada per la professora.

Aula virtual de l’assignatura.

Models naturals.

De l’alumnat:

Ordinador personal

Programari tipus processador de textos o de maquetació digital.