Published using Google Docs
Оферта ПЗО СІНКГЛОБАЛ UA-EN 2024.05.16
Updated automatically every 5 minutes

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА / PUBLIC OFFER AGREEMENT

про надання освітніх послуг / on providing of educational services

Місто створення та затвердження договору: Київ

The place the agreement was created and approved: Kyiv 

Дата затвердження: 16.05.2024

Approval date: 16.05.2024

Початок дії договору: 16.05.2024

Effective date of the agreeement: 16.05.2024

Договір розміщено на сайті: https://www.pzo-thinkglobal.com.ua

The agreement is published on the website: https://www.pzo-thinkglobal.com.ua 

Уважно прочитайте положення цього договору. Якщо у вас викликають сумніви положення, пункти, трактування, неточності чи юридичні колізії просимо звертатися за контактними даними на сайті або відмовитись від акцепту (згоди) на укладання цього Договору.
Read the terms of this agreeement carefully. If you have doubts about provisions, clauses, interpretations, inaccuracies or legal conflicts, please contact us for contact information on the website or refuse to accept (consent) to enter into this Agreement.

Погоджуючись (акцептуючи) з умовами цього Договору способом, описаним в розділах 1 і 4 цього Договору Ви підтверджуєте те, що ознайомились з положеннями нормативно-правових актів, які регулюють сферу господарської діяльності, описану в цьому Договорі, а також з усіма, без виключень, положеннями цього Договору та розумієте механізм їх роботи, застосування та реалізацію. Також Ви погоджуєтесь з відповідальністю, яку понесете у випадках, передбачених положеннями цього Договору.

Agreeing (accepting) the terms of this Agreement in the way that is described in sections 1 and 4 of this Agreement You confirm the fact that You have familiarized with provisions of normative legal acts that regulate the sphere of the economic activity that is described in this Agreement, as well as with all, without exceptions, provisions of this Agreement and that You understand the mechanism of their work, application and realization. At the same time You agree with the responsibility that You will bear in cases that are stipulated by provisions of this Agreement.


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

/ DEFINITIONS

Школа — ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ “СІНКГЛОБАЛ”, юридична особа, зареєстрована за законодавством України, яка здійснює надання освітніх послуг
School “THINKGLOBAL” PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTION, a legal entity registered under the legislation of Ukraine, which provides educational services.

Учень — дитина, яка здобуває освіту.
Student — a child who is getting an education.

Клієнт — будь-яка дієздатна фізична особа, законний представник дитини (учня), яка погодилась з умовами цього Договору (здійснила акцепт).
Client — is any person with legal capacity, the legal representative of a child (student) who has accepted the terms of this Agreement.

Вебсайт — офіційний вебсайт школи https://pzo-thinkglobal.com.ua
Website — the official school website https://pzo-thinkglobal.com.ua

Навчальна платформа — це вебсайт https://thinkglobal.online, на якому розташовано навчальні матеріали, завдання та тести.
Educational platform — is a website https://thinkglobal.online that hosts study materials, assignments, and tests.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ / GENERAL PROVISIONS

Школа пропонує будь-якій дієздатній особі укласти цей Публічний Договір-оферту на визначених у ньому умовах. У відповідності до статті 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором (публічною офертою), і у випадку прийняття його умов (акцепту) клієнт зобов'язується добросовісно їх виконувати.
The school offers any person of legal capacity to enter into this Public Offer Agreement on the terms specified therein. In accordance with Article 633 of the Civil Code of Ukraine, this Agreement is a public offer agreement, and in case of acceptance of its terms, the client undertakes to fulfill them in good faith.

Оплата послуг або використання навчальної платформи означає, що клієнт повністю згоден з умовами Договору, умовами використання, тарифами та іншими документами розміщеними на вебсайті школи та вебсайті навчальній платформі.
Payment for services or use of the educational platform means that the client fully agrees with the terms of the Agreement, terms of use, tariffs and other documents posted on the school website and the website of the educational platform.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ / SCOPE OF THE AGREEMENT

2.1. Предметом Договору є надання послуги здобуття учнем індивідуальної освіти за екстернатною формою за один клас. Порядок надання послуги визначається законодавством України, положенням про екстернат школи та іншими документами, опублікованими на вебсайті школи.
2.1. The subject of the Agreement is the provision of services for the student to obtain individual education in an external form for one class. The procedure for providing the service is determined by the legislation of Ukraine, the school's externship regulations and other documents published on the school's website.

2.2. Строк надання послуги починається з моменту оплати повної вартості та закінчується завершенням навчального року. Надання послуг може завершитись достроково поверненням особової справи або відрахуванням учня.
2.2. The term of service starts from the moment of full payment and ends at the end of the academic year. The provision of services may end early with the return of the personal file or the expulsion of the student.

2.3. Послуги вважаються наданими в повному обсязі в момент завершення навчального року або в момент відрахування учня зі школи. Для підтвердження факту надання послуг не потрібно укладати додаткові документи, зокрема актів прийняття-передання послуг.
2.3. Services are considered to be provided in full at the end of the academic year or at the time the student is expelled from school. To confirm the fact of the provision of services, it is not necessary to conclude additional documents, in particular acts of services acceptance. 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ / RIGHTS AND OBLIGATIONS

3.1. Школа зобов’язана надати послуги в обсязі, визначеному цим Договором.
3.1. The school is obliged to provide services in the scope specified in this Agreement.

3.2. Клієнт зобов’язаний надати школі документи для зарахування та відрахування учня відповідно до вимог законодавства про освіту.
3.2. The client undertakes to provide the school with the documents for enrolling and withdrawing the student from the school in accordance with the requirements of the education legislation.

3.3. Клієнт зобов’язаний забезпечити явку учня на підсумкові контрольні роботи згідно з графіком, оголошеним школою.
3.3. The client undertakes to ensure the student's attendance at final tests according to the schedule announced by the school.

3.4. Клієнт зобов’язаний дотримуватись законодавства, правил навчання та інших вимог до навчання, опублікованих на вебсайті школи.
3.4. The client undertakes to comply with the legislation, study rules and other study requirements published on the school's website.

  1. ОПЛАТА / PAYMENT

4.1. Загальна вартість послуги за один клас становить: 4900 гривень.
4.1. The total cost of the service for one class is UAH 4,900.

4.2. Послуги вважаються оплаченими в момент надходження коштів на рахунок школи повному обсязі.
4.2. Services are considered paid when funds are received in full on the school's account.

4.3. Здійснення оплати вважається прийняттям всіх умов цього Договору (акцептом).
4.3. Payment means acceptance of all terms of this Agreement (acceptance).

4.4. Клієнт та Школа як Сторони даного Договору імперативно без будь-яких виключень підписанням даного Договору встановили, що здійснені за цим Договором оплати не повертаються.
The Client and the school as the Parties of the present Agreement established imperatively without any exceptions by means of signing of the present Agreement that payments that were made under this Agreement are not to be returned.

4.5. Якщо затримка оплати перевищує дату зарахування Учня до закладу більше, ніж на два місяці, то вартість послуги за один клас становить 6000 гривень.
4.5. If the payment delay exceeds the date of the student's admission to the institution by more than two months, the cost of the service for one class is 6000 hryvnias.

  1. ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ / MAKING CHANGES AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

5.1. Строк дії Договору збігається зі строком надання послуг, визначеним у пункті 2.2 Договору.
5.1. The term of validity of the Agreement coincides with the term of service provision specified in Clause 2.2 of the Agreement.

5.2. Розірвання Договору не передбачено.
5.2. There is no provision for termination of the Agreement.

5.3. Виключним способом внесення змін до Договору є оприлюднення оновленої версії Договору на вебсайті школи.
5.3. The only way to amend the Agreement is to publish an updated version of the Agreement on the school's website.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ / RESPONSIBILITY

6.1. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором визначається Договором і чинним законодавством України.
6.1. The responsibility of the parties for non-fulfillment or improper fulfillment of obligations under this Agreement is determined by the Agreement and the current legislation of Ukraine.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНШЕ / INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND OTHERS

7.1. Клієнт дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних школою. Школа використовує дані клієнта для надання послуг за Договором.
7.1. The client consents to the collection and processing of his personal data by the school. The school uses the client's data to provide services under the Agreement.

7.2. Клієнт підтверджує, що дотримується ч. 2 ст. 65, ч.ч. 1, 2 ст. 74 Сімейного кодексу України та отримав згоду другого з подружжя. А в разі перебування в незареєстрованому шлюбі Клієнт діє за згодою іншої особи, з якою проживає однією сім'єю.
7.2. The client confirms that he complies with Part 2 of Art. 65, ch.ch. 1, 2 Art. 74 of the Family Code of Ukraine and received the consent of the second spouse. And in the case of staying in an unregistered marriage, the Client acts with the consent of another person with whom he lives as one family.

7.3. У частині, неврегульованій цим Договором, школа і клієнт керуються нормами, встановленими чинним законодавством України.
7.3. In the part not regulated by this Agreement, the school and the client are governed by the norms established by the current legislation of Ukraine.

7.4. Клієнт погоджується використовувати на навчальній платформі електронні примірники лише тих підручників та навчальної літератури, які придбав з дотриманням прав власника. Виключенням є навчальна література, яка може поширюватись онлайн, не порушуючи права власників.
7.4. The client agrees to use on the educational platform electronic copies of only those textbooks and educational literature that he purchased in compliance with the rights of the owner. An exception is educational literature, which can be distributed online without violating the rights of the owners.

   

8. РЕКВІЗИТИ ШКОЛИ/ DETAILS OF THE SCHOL

Найменування: ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ “СІНКГЛОБАЛ”
Name: “THINKGLOBAL” PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTION

Cкорочене найменування: ПЗО “СІНКГЛОБАЛ”
Short name: “THINKGLOBAL” PEI

Код за ЄДРПОУ: 41402059
Tax code: 41402059

Юридична адреса: 03191, м. Київ, вулиця Василя Касіяна, будинок 2/1, офіс 367
Legal address: 03191, the city of Kyiv, Vasylia Kasiiana street, house 2/1, office 367,

Рахунок IBAN: UA933052990000026008016222963
IBAN account:: UA933052990000026008016222963

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
“PRIVATBANK” COMMERCIAL BANK JOINT-STOCK COMPANY

Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Is an income taxpayer.

Електронна пошта: documents@pzo-thinkglobal.com.ua
E-mail:
documents@pzo-thinkglobal.com.ua