PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE Joieria Artística (LOGSE)

MÒDUL  JOI04-DIBUIX TÈCNIC

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

Primer

Anual

4

----

Departament:    Dibuix i representació gràfica

Professorat responsable:

Marisa Fuster Ribera

Correu electrònic: mfuster@escoladisseny.com

Horari de tutories: ------------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ------------------------

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

La representació tècnica dels objectes de disseny és imprescindible per a la comunicació́ exacta dels detalls de la peça i per a la seva integració́ en el posterior procés de fabricació́ .

Actualment, l’ús de programari de disseny assistit per ordenador facilita els processos de de dibuix i còmput geomètric, i, a través de la fabricació́ assistida per ordenador, s’agilitza el procés permetent una aplicació́ directa del dibuix o model digital a la producció́ mitjançant control numèric.Aquests no eximeixen,però̀, a l'aprenent de la necessitat de comprendre el concepte i la normativa inherent a cadascun dels sistemes de representació́ , així́ com la idoneïtat en cadascuna de les seves aplicacions.

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

No n’hi ha.

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

 • Adquirir coneixements sobre representació de peces segons els diferents sistemes i sota normes tant de dibuix com de fabricació́ , per a executar els plànols requerits.
 • Representar objectes tridimensionals en un plànol de dues dimensions.
 • Representar objectes segons els sistemes de representació dièdric,cònic i axonomètric.
 • Conèixer la idoneïtat dels sistemes de representació segons la seva finalitat.
 • Comunicar les mides dels objectes mitjançant l’ús d'escales i cotes.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

Bloc I: Introducció́ als sistemes de representació

 1. Ells sistemes projectius a l’expressió́ artístico-plàstica. Fonaments dels sistemes de representació .

Bloc II: Geometría plana i espacial.

 1. Anàlisi dels elements de geometria plana i espacial.
 2.  Proporció́ . Relacions de proporció́ i escala.

Bloc III: Sistema diè dric.

 1. Els elements del sistema, alfabet del punt, recta i pla. Posicions relatives.
 2. Relació del sistema diè dric amb els sistemes de vistes i els altres sistemes de representació . Sistemes de vistes.

Bloc IV: Croquització́

 1. Codis de representació i documentació projectual. Acotació.
 2. Normalització: formats i retolació
 3. Tipus de traços.
 4. Talls, seccions i trencaments.

Bloc V: Sistema axonomètric

 1. Axonometría ortogonal.
 2. Axonometria obliqua.

Bloc VI: Perspectiva cònica

 1. Conceptes geomètrics i relació amb la percepció visual i la fotografia. Camp visual i distorsió geomètrica. Punts i rectes de fuga.
 2. Perspectiva frontal
 3. Perspectiva obliqua de quadre vertical.

4.2. Distribució temporal

Opció A:

Unitats didàctiques

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Maig

Jun.

1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

6

x

7

x

x

8

x

9

x

10

x

11

x

12

x

13

x

x

14

x

x

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

RODRIǴUEZ DE ABAJO F.J. 1992. Geometria Descriptiva. Donostiarra.

5.2. Bibliografia complementària

GONZALO GONZALO, J. 1992. Iniciación a la perspectiva cónica. Ed. Donostiarra. San Sebastián

IZQUIERDO ASENSI, E. 1988. Geometria descriptiva. Ed. Dossat. Madrid

RODRIǴUEZ DE ABAJO, F. J. 2005 .Curso de dibujo geométrico y de croquización. Ed. Donostiarra. San Sebastián

RODRIǴUEZ DE ABAJO, F. J., Á LVAREZ, V., GONZALO, J. 2005 Dibujo técnico II. Editorial Donostiarra. San Sebastián

5.3. Altres recursos

 •  Llapis de mines o de grafit HB i 2H
 •  Retoladors 0.8, 0.4, i 0.2 tinta negra
 •  Goma d’esborrar i afilador
 •  Regla de 40 cm.
 •  Escaire i cartabó́ (20-30cm. aprox.)
 •  Compàs de qualitat graduable
 •  Transportador d’angles
 •  Làmines de dibuix DIN A3 sense marges
 •  Folis i bolígraf per escriure
 •  Cinta adhesiva transparent.
 •  Calculadora
 •  Carpeta per transportar làmines DIN A3

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d'alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

En tot moment s’intentarà donar a tot l ́alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual es considera que no és necessariadoptarmesuresespecialsperatendrel’alumnatamb necessitats educatives específiques.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Ensenyament teòric mitjançant classe presencial, on es desenvoluparà̀ el programa, tipus lliçó́ magistral grup-classe. L ́ensenyament pràctic serà̀ mitjançant aprenentatge basat en problemes (resolució́ de problemes amb solucions alternatives).

Les activitats acadèmiques dirigides es realitzaran amb tutories especialitzades i proves objectives.

Activitats no presencials:

Estudi teòric (temps de preparació́ relacionat amb les classes teòriques)

Treballs pràctics (temps de preparació́ relacionat amb les classes pràctiques: resolució́ de problemes).

Estudi pràctic (hores de dedicació́ a la assignatura per part de l ́alumne per a adquirir els coneixements de la matèria adients a la pràctica professional: resolució́ dels treballs pràctics, recerca de materials, investigació́ de solucions...)

6.3. Instal·lacions del centre i material

Aula, pissarra, esquadra, cartabó́ i compàs de pissarra, peces metàl·liques normalitzades, ordenadors, projector, Autocad.

6.4. Activitats interdisciplinàries

Es coordinaran activitats amb altres assignatures, amb la finalitat de realitzar projectes complexes treballats des de l’àmbit d ́aplicació́ específic de cada mòdul.

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

No hi ha activitats complementàries previstes.

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

 • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
 • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
 • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

Per superar l'assignatura durant l’avaluació continua es requereix: L’assistència mínima al 80% de les activitats presencials i/o les activitats programades per poder ser avaluat per avaluació contínua. Per acord del departament didàctic en reunió celebrada dia 13-09-2017.

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

 1. Saber interpretar o executar qualsevol plànol tècnic, entenent-ne l’essència per a poder traduir-ho a relacions bi o tridimensionals.
 2. Discernir la idoneïtat del sistema o sistemes elegits per a la representació i desenvolupament del projecte.
 3. La destresa i acotació́ correctes en els dibuixos a mà alçada.
 4. La correcta execució́ de dibuixos normalitzats, acotats i amb signes convencionals tècnics que permetin la fabricació́ dels objectes representats.
 5. La representació correcta de les vistes i perspectives de peces i objectes.
 6. La sensibilitat artística i la creativitat demostrades en els treballs.
 7. Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.
 8. Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.
 9. Demostra interès per la matèria.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

 Per superar l'assignatura durant l’avaluació́ contínua es requereix:

 •  L’assistència mínima al 80% de les activitats presencials i/o les activitats programades
 •  El lliurament del 100% dels exercicis/ proves i/o treballs proposats i obtenir una nota mínima de 4 a cada bloc de continguts.
 •  Obtenir una nota mitjana de 5

Avaluació́ complementària(setmanad’exàmensjuny/febrer):

 • Aquells alumnes que no superin l’avaluació́ contínua i/o no han assistit al 80% de les activitats presencials, hauran de:
 • Lliurar tots els treballs no entregats i/o no superats i obtenir una nota mínima de 4 en la mitjana del bloc corresponent.
 • Fer un examen final amb una nota mínima de 5

Avaluació́ extraordinària (setembre)

Aquells alumnes que després de l’avaluació́ complementària no superin l'assignatura hauran de:

 • Lliurar el 100% dels treballs no entregats i/o no superats i obtenir una nota mínima de 4 a cada un dels blocs corresponents.
 • Fer un examen final amb una nota mínima de 5
 •  A  partir del segon treball lliurat fora del termini , l'avaluació continua es considerarà perduda , i l’alumne anirà alitinerari B . No es considera lliurat un treball si no està al/s suport/s demanat/s i a la carpeta o lloc assignat per a l’entrega.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA07, CA08, CA09

5%

---

Quadern de classe.

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06

5%

---

Exercicis pràctics

R

CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06

50%

50%

Prova objectiva final

R

CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06

40%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06

50%

Prova objectiva final

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06

50%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions