УКРАЇНА

ДЕЛЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірнянського району Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання

Одинадцята сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 30 листопада 2018 року   №446-11/2018                                                              

смт Делятин

Про затвердження Положення

про експертну комісію Делятинської

селищної ради ОТГ та її складу

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 та наказу Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1226/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у м. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради» (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції України від 25 квітня 2014 року № 692/5 та від 02 листопада 2015 року № 2163/5) та керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

вирішила:

1.Затвердити Положення про експертну комісію (далі – ЕК) Делятинської селищної ради об'єднаної територіальної громади згідно з додатком 1.

2.Затвердити склад експертної комісії виконавчого комітету Делятинської селищної ради об'єднаної територіальної громади згідно з додатком 2. 3.Вищевказаній комісії розробити проект зведеної номенклатури справ Делятинської селищної ради об'єднаної територіальної громади та подати його на затвердження ЕК архівного відділу Надвірнянської райдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря виконкому) Г. Вацик.

Селищний голова                                                        Богдан Клим'юк

Додаток 1

до рішення селищної ради

від 30.11.2018 № 446-11/2018

Положення

про експертну комісію виконавчого апарату

Делятинської селищної ради об'єднаної територіальної громади

 

1.Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів» (з останніми змінами від 19.10.2016), виконавчий апарат селищної ради утворює експертну комісію (далі – ЕК) для організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві селищної ради в процесі діяльності та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд ЕК архівного відділу Надвірнянської районної державної адміністрації, у зоні комплектування якої перебуває.

2.ЕК є постійно діючим органом селищної ради. Рішення ЕК затверджуються селищним головою, після чого стають обов’язковими для виконання працівниками Делятинської селищної ради об'єднаної територіальної громади.

3.У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, іншими нормативними актами, рекомендаціями архівного відділу райдержадміністрації та цим Положенням про ЕК.

4.До складу ЕК, який затверджується селищним головою, входять працівники виконавчого апарату Делятинської селищної ради об'єднаної територіальної громади.

Головою ЕК призначається керуючий справами (секретар виконкому), а секретарем – начальник відділу загальної, організаційної та інформаційної роботи.

5.Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів селищної ради та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК та забезпечує її збереженість.

6.ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує селищний голова, і звітує перед ним про проведену роботу.

7.Завданням ЕК виконавчого апарату Делятинської селищної ради об'єднаної територіальної громади ради є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися на нагромадилися в діловодстві  ради.

8.ЕК виконавчого апарату Делятинської селищної ради ОТГ приймає рішення про :

– схвалення і подання до ЕК архівного відділу Надвірнянської районної державної адміністрації проектів таких документів:

– опису справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі – НАФ),

– опису справ з кадрових питань (особового складу),

– номенклатури справ,

– інструкції з діловодства,

– положення про архівний підрозділ та експертну комісію,

– архівні підрозділи та ЕК,

– акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

– схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, переліків відомостей, що становлять службову інформацію, які складаються державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень;

– схвалення номенклатур справ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання юридичних осіб, що належать до сфери управління органу вищого рівня та у діяльності яких не утворюються документи НАФ.

9.Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

– контролювати дотримання структурними підрозділами селищної ради, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, установлених вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

– вимагати від працівників апарату ради розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

– одержувати від працівників апарату ради відомості та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності  документів;

– визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими та галузевими переліками видів документів із зазначенням строків їх зберігання, та погоджувати їх з ЕПК Івано-Франківського обласного державного архіву або з ЕК архівного відділу Надвірнянської райдержадміністрації;

– заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів Делятинської селищної ради об'єднаної територіальної громади про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

– запрошувати на засідання як консультанта начальника архівного відділу Надвірнянської райдержадміністрації;

– інформувати селищного голову та керуючого справами (секретаря виконавчого комітету) з питань, що входять до компетенції ЕК.

10.Засідання ЕК проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

11.Рішення ЕК приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар комісії та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК селищним головою.

12.У разі відмови селищного голови  затвердити протокол засідання ЕК, її голова може звернутися зі скаргою до Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби.

Начальник відділу загальної,

організаційної та інформаційної роботи

Делятинської селищної ради

обꞌєднаної територіальної громади                                Лідія Процьків-Доцяк

Додаток 2

до рішення селищної ради

від 30.11.2018 № 446-11/2018

Склад експертної комісії

виконавчого апарату Делятинської селищної ради об'єднаної територіальної громади

Вацик Галина Богданівна – голова комісії, керуючий справами (секретар виконавчого комітету);

Круліківська Іванна Олександрівна – заступник голови комісії, головний бухгалтер відділу фінансів, соціально-економічного розвитку, бухгалтерського обліку, звітності, інвестиційної діяльності, проектного менеджменту та господарського забезпечення;

Процьків-Доцяк Лідія Любомирівна – секретар комісії, начальник відділу загальної, організаційної та інформаційної роботи.

Члени комісії:

Мацків Ілона Миколаївна – діловод відділу загальної, організаційної та інформаційної роботи;

Яворська Любов Степанівна – виконує функціональні обов'язки старости Зарічанського старостинського округу, спеціаліст відділу загальної, організаційної та інформаційної роботи;

Жолобчук Марія Юріївна – виконує функціональні обов'язки старости  Чорноославського старостинського округу, спеціаліст відділу загальної, організаційної та інформаційної роботи;

Василишин Світлана Василівна – виконує функціональні обов'язки старости  Чорнопотоківського старостинського округу, спеціаліст відділу загальної, організаційної та інформаційної роботи;

Поп'юк Іванна Денисівна – начальник відділу з правової та кадрової роботи;

Мисюк Любов Василівна – завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

Павлюк Михайло Дмитрович – провідний спеціаліст відділу земельних відносин, будівництва, архітектури та ЖКГ.

Начальник відділу загальної,

організаційної та інформаційної роботи                        Лідія  Процьків-Доцяк