Am

Na Naíonáin

Ranganna 1 & 2

Ranganna 3 & 4

Ranganna 5 & 6

Ar maidin

Caint an mhúinteora

Isteach libh.

Dia dhaoibh ar maidin, a pháistí/Dia is Muire duit, a mhúinteoir.

Conas atá sibh ar maidin?

Croch suas do chóta.

Seas i gcomhair na paidreacha.

An bhfuil aon duine as láthair?

Cé atá as láthair inniu?

Tógaigí amach an obair bhaile.

An bhfuil an obair bhaile déanta agat?

Cén fáth nach bhfuil sé déanta agat?

Cé a bhí tinn inné?

An bhfuil biseach ort?

An bhfuil nóta agat?

Tá an seomra ranga an-te. Oscail an fhuinneog le do thoil.

Breithlá shona duit, a Mháire. Cén aois tú anois

Cén fáth an bhfuil tú déanach?

Ordaithe – ‘Croch suas do chóta’,’Oscail na dallóga’,’Tógaigí amach bhur leabhair’

Cá bhfuil do chulaith éide?

Cén fáth nach bhfuil do chulaith reatha ort?

Caint an pháiste

Dia dhuit, a mhúinteoir.

Táimid go maith.

Bhí mé tinn inné.

Tá nóta agam.

Inniu mo bhreithlá. Tá mé sé bliana d’aois/seacht mbliana d’aois inniu.

Ní dhearna mé m’obair bhaile mar bhí mé tinn/bhí cuairteoirí againn.

Gabh mo leithscéal, a mhúinteoir-tá mé déanach.

Bhí an trácht trom

Rinne mé dearmad ar mo leabhar Mata.

An mbeidh Ceol/Ealaín againn inniu?

An bhfuil cead agam …?

Beannú do dhuine áirithe

Na Paidreacha

Leithscéal a ghabháil…’Tá brón orm ach rinne mé dearmad ar mo leabhar’,’Níl m’obair déanta agam mar…’

Seo nóta duit.

Cead a lorg…’An bhfuil cead agam…?’

Am

Na Naíonáin

Ranganna 1 & 2

Ranganna 3 & 4

Ranganna 5 & 6

Am rolla

Caint an mhúinteora

Ciúnas!

Bígí ciúin a pháistí.

An bhfuil Seán ar scoil inniu?

An bhfuil gach duine ag éisteacht?

Éistigí!

An bhfuil sibh réidh?

Cá bhfuil Máire inniu?

An bhfuil Seán ar scoil inniu?

An bhfuil biseach ort?

An bhfuil nóta agat?

Breithlá shona duit, a Mháire.

Cá bhfuil Seán inniu?

Táim ag glaoch an rolla, bígí ciúin.

Cá raibh tú inné?

A Sheáin, an raibh tú tinn inné?

Tá duine amháin /beirt/triúr as láthair.

Tá gach duine ar scoil.

Cá bhfuil Seán inniu?

An bhfaca éinne Seán?

Táim ag glaoch an rolla, bígí ciúin.

Cá raibh tú inné?

Cén fáth nach raibh tú ar scoil inné?

A Sheáin, an raibh tú tinn inné?

Tá duine amháin/ beirt/triúr as láthair.

Caint an pháiste

Anseo

Tá/Níl

Tá/Níl sí anseo.

Tá/Níl sí tinn.

Tá/Níl sé ar scoil inniu.

Táimid réidh.

Bhí mé tinn inné.

Tá nóta agam.

Inniu mo bhreithlá. Tá mé sé bliana d’aois/seacht mbliana d’aois inniu.

Tá sé as láthair inniu.

Ní fhaca.

B’fhéidir go bhfuil sé tinn.

Bhí sé tinn inné tar éis na scoile.

Bhí mé tinn inné.

Bhí slaghdán orm.

Bhris sé a chos/a lámh inné ag imirt peile.

Chaill sé an bus.

Ní bheidh sé ar scoil inniu mar tá sé tinn.

Ní bheidh mé ar scoil amárach mar caithfidh mé dul chuig an dochtúir.

Chuaigh sé chuig an bhfiaclóir ar maidin.

Beidh sé ar ais tar éis am sosa/am lóin.

Beidh sé ar scoil amárach, a mhúinteoir.

Ghortaigh sé a lámh inné ag imirt peile.

Níl a fhios agam cá bhfuil sé inniu.

B’fhéidir go raibh sé déanach.

Am

Na Naíonáin

Ranganna 1 & 2

Ranganna 3 & 4

Ranganna 5 & 6

Am lóin

Caint an mhúinteora

Tóg amach an lón.

Ith do lón/ do cheapaire.

Ól do dheoch/ do chuid bainne.

Suigí síos.

Suigh in aice le Seán.

Cuir i do mhála é.

Nigh do lámha.

Pioc suas é sin.

Cuir sa bhosca bruscair é.

Cuir ort do chóta agus do chaipín.

Déan líne.

Tugaigí amach an bainne.

Tógaigí amach an lón anois.

An bhfuil bainne agat?

An bhfuair Máire bainne?

Ar thug tú bainne do Liam?

Ar ith tú do lón?

Glanaigí na boird.

Cuirigí isteach an lón.

Bailigí an bruscar.

Cuirigí oraibh bhur gcótaí.

Cá bhfuil do chóta agus do chaipín, a Sheáin?

Déanaigí líne agus siúlaigí amach go dtí an clós.

Seo spúnóg duit.

Cá bhfuil do bhosca lóin, a Mháire?

An ndearna tú dearmad ar do lón, a Phádraig?

An bhfuil spúnóg agat don íogart?

An bhfuil sibh réidh leis an lón anois?

Scuab suas é sin.

Cén fáth nár ith tú do lón?

Déanaigí deifir anois.

Ar chríochnaigh sibh bhur lóin fós?

Cén fáth nár chríochnaigh tú do lón, a Sheáin?

Osclóidh mé é sin duit, a Cháit.

Caint an pháiste

Tá tart orm.

Tá ocras orm.

An bhfuil sé in am lóin?

An bhfuil bainne/sú oráiste agat inniu?

Ná bí ag brú sa líne.

Ná bí ag rith.

An maith leat ceapairí cáise/liamháis/bananaí?

Ní maith liom ……….

Tá íogart/úll/oráiste agam don lón inniu.

Is breá/maith/fuath liom……

Rinne mé dearmad ar mo lón.

D’fhág mé mo lón sa bhaile.

Táimid réidh leis an lón.

An bhfuil cead agam …?

An bhfuil cead againn dul amach?

Tá sé fuar amuigh.

Tá sé fliuch/ag cur báistí.

An ndearna tú dearmad ar do lón inniu, a Mháirtín?

Bhí deifir orm ar maidin agus rinne mé dearmad

An osclóidh tú é seo dom, a mhúinteoir?

Déanaigí deifir nó beidh an sos thart.

Ní bheidh muid ag dul amach sa chlós inniu mar tá sé ag cur báistí srl.

Ag dul abhaile ón scoil

Caint an mhúinteora

An bhfuil sibh réidh?

Cé atá ag caint?

Glanaigí suas.

Faigh do chóta.

Faighigí bhur gcótaí.

Cuir ort do chóta.

Cuirigí oraibh bhur gcótaí.

Seasaigí sa líne anois.

Oscail an doras, a Mháire.

Siúlaigí amach go ciúin.

Ná bígí ag rith.

Slán abhaile.

Cé atá ag caint?

Faigh do chóta.

Cuir ort do chóta.

Faighigí bhur gcótaí.

Cuirigí oraibh bhur gcótaí.

Seasaigí sa líne anois.

Siúlaigí amach go ciúin.

Feicfidh mé amárach sibh.

Ná bí ag rith/ag brú.

Seas sa líne.

Oscail an doras, a Mháire

Tá sé in am dul abhaile.

Go dté tú/sibh slán.

Seasaigí le haghaidh na bpaidreacha.

Dún na fuinneoga.

Bígí cúramach ar an mbóthar ag siúl/rothaíocht abhaile.

Críochnaigí an obair sin anocht.

Déanaigí bhur ndícheall leis sin anocht.

Fágaimid é sin go dtí an chéad lá eile.

Caint an pháiste

Slán leat, a mhúinteoir.

Slán.

Slán leat, a Sheáin/a Mháire.

Siúil amach.

Slán abhaile.

Slán libh.

Ná bí ag brú.

Ná bí ag rith.

An bhfuil an obair bhaile ar fad scríofa síos agat?

Déan deifir / brostaigh ort.

Go dté tú/sibh slán.

Bí ciúin.Tá an múinteoir ag caint.

An bhfuil tú ag siúl/ag rothaíocht abhaile?

An bhfuil tú ag dul abhaile ar an mbus?

Táim ag siúl/ag rothaíocht abhaile.

Táim ag dul abhaile ar an mbus/sa charr.

Feicfidh mé amárach tú/sibh.

Bain taitneamh as an tráthnóna/as an deireadh seachaine.

An dtiocfaidh tú chuig mo theach-sa?

Tá go leor obair bhaile againn anocht.

Níl mórán obair bhaile again anocht.

Tá …… ar siúl ar an teilifís anocht.

An bhfuil tú ag dul go dtí an cóisir tar éis na scoile?