Indira National School                               

Year Plan for Std. 8th Sanskrit

Months / Days

Working Days

Literature                                                 Lesson No & Name

Grammar

Writing

Non Formal Ass

April

24

1 अस्माकं विद्यालयः

2 चंद्रगुप्तस्य न्यायः

शब्दरूप

वाक्यलेखनम्

पठनकौशल्यम्  

May

June

16

3 बालश्रमिकाः

4 सुवचनानि  

सन्धिः

वार्तालाप

July

25

5 श्रुगाल कथा

6 ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति  

संख्यालेखनम्

चित्रवर्णनम्

परीक्षा – 1

August

24

7 सन्धिः

8 प्रहेलिका  

समयलेखनम्

पत्रलेखनम्

श्रवणकौशल्यम्  

September

20

9 अस्माकं पर्यावरणम्

16 संख्यावाची विशेषणाः

लकाराः

सत्रान्त परीक्षा

October

10

10 वरं बुद्धिः न सा विद्या

11 साहित्य - सुधा

अव्ययाः

संख्या प्रयोगः

संभाषणकौशल्यम्  

November

23

12 महताम् अपि महान्

13 गोवा प्रदेशः

उपपद विभक्ति

परीक्षा – 2

December

18

14 प्रयत्नशीलानां देवोऽपि सहायकः  

संख्या

निबंधलेखनम्

लेखनकौशल्यम्

January

24

15 प्रकाशस्य परावर्तनम्

धातुरूप

पुनरावर्तनम्

February

20

पुनरावर्तनम्

पुनरावर्तनम्

March

वार्षिकपरीक्षा